Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 15. května 2009 v hotelu RON v Mikulášovicích

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16ti členů, hosté dle presenční listiny.
Omluveni: ze členů pp. Pecinovský, Kopecký, Hausdorfová, Ing. Milerski, z hostů pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko, pí Hoťová jako ekonomka, p. Bernas jako krajský zastupitel.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - zahájil zasedání v 9:00 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - omluvil ze členů sdružení pp. Pecinovského, Kopeckého, Hausdorfovou, Ing. Milerskiho, z hostů Ing. Hamplovou za MAS Šluknovsko, p. Bernase jako krajského zastupitele. Konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, jednotlivé body budou řazeny dle potřeby. Pí Michaela Novotná, vedoucí Sociálního odboru MěÚ Šluknov, vystoupí na začátku jednání.

p. Hladík (Mikulášovice) - krátce přiblížil dění ve městě, provádí se výstavba kanalizace a ČOV, řeší se stav místních komunikací a chodníků, stav domů a budov, včetně školských a předškolských zařízen, také vandalství na sakrálních stavbách, ze kterých se krade střešní krytina. Z ministerstva kultury získali 2,5 mil.Kč na opravu kostela. Město má velký zájem o rozšíření cestovního ruchu, vylepšení rozhledny Tanečnice a dalších turistických atrakcí.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti - p. Ing. Kořínek

2. Institut veřejné služby - upřesňující informace

3. Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o. Roudnice nad Labem - nabídka služeb

4. Tolštejnské slavnosti, další kulturní a společenské akce v obcích

5. Půjčování a nájem mobilního podia

6. Diskuse, různé, připomínky starostů

- ostatní informace

7. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 15. května 2009.

2. Institut veřejné služby - upřesňující informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal pí Michaelu Novotnou, vedoucí Sociálního odboru MěÚ Šluknov, o aktuální informace ohledně institutu veřejné služby.

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - ve věci zřízení institutu veřejné služby dle zákona o pomoci v hmotné nouzi nastaly změny v termínu, původní datum účinnosti měl být červenec, bude to ale již červen a pro klienty tento měsíc nastane mnoho změn. Pokud budou chtít klienti pobírající sociální dávky pomoci v hmotné nouzi získat vyšší sociální dávku, budou muset odpracovat daný počet hodin pro obec. Není to povinné, je to jejich dobrovolný zájem, ale pokud se nezapojí, dostanou pouze minimální částku sociální dávky.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - upozornil na to, že uváděné informace se týkají obcí severní části Šluknovského výběžku. Obce v další části výběžku si ošetří Rumburk a Varnsdorf.

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - materiály a dokumenty pro zaměstnávání klientů na obcích budou stejné, označené jako smlouva o výkonu veřejné služby - funkce dělník při čištění města (nic jiného klientům nemůže být nabídnuto). Bude řešena i bezpečnost práce, ochranné pomůcky, obce budou v tomto ohledu ošetřeny, klienti musí mít i vstupní zdravotní prohlídku. Pojistné smlouvy jsou součástí dohody, obce budou pojištěny pro případ škody způsobené klientem.

p. Mänzel (Staré Křečany) - dotázal se, jak je to s pracovním úrazem.

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - toto je také ošetřeno. Pokud klient odpracuje víc než 30 hodin, náleží mu sociální dávka ve výši 3.697,--Kč, může ale odpracovat max. 40 hodin v týdnu. Jestliže odpracuje klient 20 hodin, dostane sociální dávku ve výši 3.126,--Kč. Pokud se do veřejné služby nezapojí, dostane minimum ve výši 2.020,--Kč.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - uzavřeli rozsáhlé pojištění pro obec, vybrali Generali pojišťovnu, v novém pojištění mají zahrnuto vše.

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - další novou věcí je, že úřady práce musí připravit klientům aktivační plány, ale pokud klient nepředloží plán na OÚ, nedostane žádné peníze. Dříve klienti dokládali aktivní kroky při hledání zaměstnání, od roku 2009 toto zajišťuje úřad práce, ale pokud klient nedoloží aktivační plán do 8 dnů, nedostane peníze. Úřad práce konečně převzal roli, kterou měl mít už dávno a více pečovat o své klienty, vytvářet s nimi aktivační plány, atd.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - dotázala se na přesný postup veřejné služby na obci.

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - vysvětlila konkrétní kroky.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - shrnul, že podstatné je nyní to, že klienti musí pracovat pro obec v rámci veřejné služby už od června, ne od července (příspěvek se vyplácí zpětně).

pí Novotná (MěÚ - SO Šluknov) - vše je na dobrovolnosti klientů, seznámeni s veřejnou služnou byli již na začátku roku, v této věci podepisovali protokoly. Veřejnou službu mohou klienti vykonávat i jinde, ale musí to být dojednáno s obcí, ve které mají trvalý pobyt.

Proběhla krátká diskuse o organizačních záležitostech a konkrétních situacích veřejné služby, o počtu nezaměstnaných ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o změně účinnosti institutu veřejné služby dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

3. Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o. Roudnice nad Labem - nabídka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přivítal zástupce společnosti Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o., Roudnice nad Labem.

pí Lašková (EPP) - poděkovala za možnost vystoupení, krátce popsala zaměření firmy a rozdala informační materiály. Základní činností společnosti je poskytování komplexního servisu v oblasti dotační politiky obcí, jsou schopni zajišťovat i veřejné zakázky malého rozsahu. Dalším stěžejním bodem je oblast strategických plánů rozvoje obcí, které jsou pro obce důležité i při získávání dotací a jsou závazným dokumentem pro občany. Se zákazníky je uzavírána rámcová smlouva, je stanovena částka 5,--Kč za občana obce. Dále se společnost zabývá ekonomickým a právním poradenstvím a konzultacemi.

p. Čigáš (EPP) - pracují i se svazky obcí, provádí různá školení. U projektových záležitostí jsou schopni spolupracovat již od začátku projektů, i na komunitních plánech, kdy pracují jak s občany, tak se zastupiteli. Vše se děje v souladu se zákony ČR.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - jsou zde zastoupeny mikroregiony, které mají své strategické plány, některé obce třeba tyto plány nemají. Dotázal se, jaký přínos má pro obce, když jejich mikroregion má vytvořen strategický plán.

pí Lašková (EPP) - záleží, jak jsou strategické dokumenty vypracovány, v některých není rozepsán rozvoj obcí, přitom strategický plán by měl pokrýt všechny rozvojové vize.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - domnívá se, že strategické plány jsou vypracovány kvalitně a jsou aktualizovány. Na webových stránkách společnosti zmiňují, že zajišťují výběrová řízení za klienta a dotázal se, zda toto dělají i pro ostatní, podnikatelské subjekty atd.

pí Lašková (EPP) - jsou schopni zorganizovat a připravit celé výběrové řízení nebo jen poskytovat poradenské služby. U ostatních právních subjektů spolupracují a zastupují, zajišťují správnost, atd.

p. Čigáš (EPP) - zajistí i vyhledání možností a programů pro klienta, který zadá svou poptávku, připravit podklady i projekty pro získání dotací, výběrová řízení, mandátní smlouvy, smlouvy o dílo a další.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - připomněl článek p. Schulze, který se týkal výběrových řízení - dle ministerstev dělají obce vše špatně, jak jim je řečeno při předkládání projektů, přitom sami úředníci na ministerstvech nevědí, jak mají projekty být podány správně.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace společnosti Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o. Roudnice nad Labem.

Přestávka

p. Ing. Kořínek - (Šluknov) - vyhlásil v 10.05 hod. 30 min. přestávku.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - mluvil s ředitelkou FÚ v Rumburku o přechodu na platby DPH obcemi, na FÚ se tímto zabývá Ing. Maryška, který vše starostům vysvětlí.

p. Raichart - na toto téma bylo i školení v Mikulášovicích, účetní jej jistě absolvovali.

4. Tolštejnské slavnosti a další kulturní a společenské akce v obcích

p. Ing. Kořínek - (Šluknov) - požádal p. J. Zosera o informace o Tolštejnských slavnostech.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - rozdal pozvánky a informační materiály, slavnosti se konají ve dnech 5. - 6. 6. na hradě Tolštejn. Spolupracují s Agenturou Řádu Černých rytířů, která vesměs převzala organizaci slavností. Došlo k vylepšení prostředí, osazení trávou, parkoviště bude zajištěno. Požádal starosty, aby v sobotu 6. 6. ve 13:30 hod. byli na hradě, pokud možno v dobových oblecích.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) - bohužel ve stejném termínu se konají i volby do Evropského parlamentu.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - apeloval na senátora Ing. Sykáčka, aby prosadili termín konání voleb na jeden den, jak je to všude ve světě.

p. Svoboda (Lipová) - pozval všechny na Lipovský jarmark dne 30. 5. a rozdal pozvánky. Budou akce pro děti, vystoupí zpěvák Drda ze Superstar, tombola o malou motorku, atd.

p. Ing. Kořínek - (Šluknov) - připomněl cyklistickou akci Hvězdicová jízda a přeshraniční setkání na Jitrovníku Hudba spojuje sousedy, obojí dne 30. 5.

p. Maják (Jiříkov) - příští sobotu pořádají Pohádkový les, jde o větší akci. Staročeský jarmark byl přesunut vzhledem k souběhům společenských a kulturních akcí až na září. Filipovská pouť se koná také ve dnech voleb do EU.

p. Schulz (Doubice) - hudební festival Čtverec byl z Dolní Poustevny přesunut do Fabriky v Doubici, půjde o akci menšího rozsahu než bývá v Dolní Poustevně, spíše hudba a divadlo, pojato trochu jinak.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) - tuto informaci potvrdil. Dále sdělil, že 16. 5. se koná 33. ročník turistického pochodu Severní stopa.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - p. Sudek a město Krásná Lípa spolupracují s německým Eibau, chystá se průvod k pivním slavnostem dne 28. 6., dotázal se, kdo se zúčastní.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - ve dnech od 26. - 28. 6. se budou konat ve Šluknově Zámecké slavnosti, letos pod hlavičkou výročí 650. let povýšení Šluknova na město. Akce bude v dobovém stylu, zajištěna městem a Řádem Černých rytířů.

p. Mänzel (Staré Křečany) - ve spolupráci s Eibau připravují akci Hudba spojuje národy. Budou mít v obci také slavnosti, všechny pozval.

p. Dubský (Varnsdorf) - ve dnech 5. - 6. 6. bude ve Varnsdorfu festival scénického tance Tanambourrée, akce pro děti a mládež. Bude se otvírat multimediální sál a od července budou celé léto probíhat Varnsdorfské hudební slavnosti.

p. Hladík (Mikulášovice) - dne 22. 5. se koná koncert zpěvačky Pavlíny Jíšové, ale již nebyl povolen církví v kostele, bude uspořádán v kulturním domě.

pí Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - také mají potíže s vystupováním souboru Šenováček v kostele, všude ve světě je to možné, ale došlo ke změně vikáře a letos zpívat v kostele souboru zakázali.

p. Raichart (Vilémov) - měli problém s vilémovským kostelem, který zatím nemá vlastníka. Bude se o tom jednat, zástupci církve by měli být rádi, že lidé navštěvují kostel při akcích a spolupráce obcí.

p. Navrátil (Chřibská) - pořádají koncerty v kostele, vždy musejí žádat o povolení diecézi v Litoměřicích, přitom kostel opravila obec, dohoda s církví někdy není jednoduchá.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - nový vikář je poměrně mladý, v Litoměřicích se udály změny, na diecézi probíhá audit, budou mít společné jednání a zde řečené věci tam zkusí se zástupci církve projednat.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o Tolštejnských slavnostech a dalších kulturních a společenských akcích v obcích Šluknovského výběžku.

5. Půjčování a nájem mobilního podia

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - na únorovém jednání SPRŠ jsme dostali písemný materiál k prostudování, který se týkal půjčování a nájmu mobilního podia.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - po návratu do funkce starosty zjistil některé nedostatky ohledně mobilního podia, nebyla podepsána mandátní smlouva, některé akce nebyly zaplaceny. Jednali s Technickými službami Varnsdorf, ty budou podium pouze stavět. Administrativu při půjčování podia bude zajišťovat agentura, stavění TS Varnsdorf. Návrhy týkající se půjčování podia jsou uvedeny v materiálu. Agentura rozvoje Tolštejnského panství za 6 let nevyvinula takovou činnost, aby byla samoufinancovatelná.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal členy sdružení o dotazy a připomínky.

p. Maják (Jiříkov) - vznesl připomínku ke smlouvě, bude uzavřena se SPRŠ, nikoliv s DSO Tolštejn.

Stanovisko: sdružení schválilo nový ceník za půjčování a nájem mobilního podia v majetku SPRŠ dle návrhu po jeho doplnění. Podium budou stavět Technické služby Varnsdorf, administrativu bude zajišťovat Agentura rozvoje Tolštejnského panství.

6. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - vrátil se k poslednímu jednání SPRŠ ve Varnsdorfu, kde se hovořilo o středním školství ve Šluknovském výběžku, starostové poté obdrželi dopis od p. Ing. Bc. Hodničáka z VOŠ a SOŠ Varnsdorf s prosbou o podpory této školy. Jednání SPRŠ svolal on na základě žádosti p. Ing. Bc. Hodničáka a materiálů p. Ing. Jakubce.

p. Raichart (Vilémov) - starostové byli na tomto zasedání jako hosté, střední školství je záležitost kraje, obce mají své základní školy a s tím spojené starosti.

p. Mänzel (Staré Křečany) - šlo o setkání ředitelů škol a starostové byli jen hosté. Dle p. Nykodýma z ÚP je spousta duplicitních oborů, je ale záležitost kraje toto řešit.

Proběhla krátká diskuse o jednání SPRŠ ve Varnsdorfu s tím, že návrh projektu vzniku velké školy ve Varnsdorfu se 2,5 tisíci žáky je trochu megalomanský. Optimalizace středního školství ano, ale pouze u příbuzných oborů. Kraj by měl předložit nějaké rozbory, je mnoho stejných oborů a jejich absolventi jsou pak nezaměstnavatelní. P. Ing. Bc. Hodničák byl postaven před hotovou věc, pozván na kraj a tam mu bylo řečeno rozhodnutí o sloučení škol.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - šířily se fámy o zavírání komunikace přes Šébr, není to pravda, nebude žádný tunel, ani žádné zavírání. Budou se upravovat zatáčky na Lesné a ve Svoru snižovat oblouky zatáček. Dále rozdal materiály k volbám do EP, kde vyjadřuje podporu mladým lidem, kteří jsou nezkaženi současnou politikou.

p. Maják (Jiříkov) - oslovili ho zastupitelé, zda nezajistit ve Šluknovském výběžku zubní pohotovost. Pohotovost je v Děčíně, v České Lípě, v Liberci, ve Šluknovském výběžku pro 55 tis. obyvatel není. Již se s krajem zubní pohotovost projednávali dříve, ale zda tedy nejednat znovu, jde již o placenou službu.

p. Dubský (Varnsdorf) - ve Varnsdorfu mají p. MUDr. Svobodu, kde v rámci děčínského okresu na něj vyjde pohotovost cca 1x za 6 týdnů.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - na další jednání bychom měli tedy pozvat vedoucího OSVZ KÚ ÚK, p. Ing. Severu.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, Ing. Kořínkovi, pozvat na jednání SPRŠ vedoucího OSVZ KÚ ÚK, p. Ing. Severu.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - vyhlásil ve 12:00 hod. 25 min. přestávku na oběd.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 3. července 2009 v Jiřetíně pod Jedlovou, místo bude upřesněno v pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

7. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 12:25 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku