Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 12. května 2006 v „Restaurant a Bar Chilli´s“ v Dolní Poustevně


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14 členů.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 8.50 hodin přivítáním přítomných členů sdružení a jako předseda jednání řídil.

p. Ing. Jemelka - přivítal všechny v Dolní Poustevně. Informoval o plánu zbudovat ve městě lesopark. Zpracovává se také velký projekt na vybudování hráze v Horní Poustevně, na který existuje projekt již z válečných let. Vznikla by velká vodní plocha, na kterou by mohl navázat turistický ruch, musí se ale jednat i s německou stranou. Dále ve městě dochází k úpravám skládek odpadů na zelené plochy. Opět jako ukázka fungování komunikace ve statní správě řešili problém využívání hraničního přechodu v Dolní Poustevně, kde byla celní správou udělena časově omezená výjimka pro přejezd vozidel do 3,5 t. Jelikož se orgány státní správy mezi sebou neinformovaly, došlo k pozbytí této výjimky, což způsobilo místním podnikatelům komplikace.
p. Ing. Kořínek – poděkoval za přivítání a dotázal se na bývalou vzorkovnu, co se s ní děje.
p. Ing. Jemelka – podařilo se kontaktovat majitele objektů ve městě, na většině budov Centrofloru se již pracuje, ve vzorkovně se budují byty.
p. Ing. Kořínek – přivítal jako čestného hosta pí Boženu Stejskalovou, bývalou starostku Obce Doubice.
pí Stejskalová – poděkovala za možnost účasti, stále se snaží bojovat s nemocí, a proto ji tato pozvání velmi těší a je za ně moc ráda.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek
3.
Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová
4.
Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace, další vývoj
5.
Přestávka
6.
Tolštejnské slavnosti a ostatní velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) – pí Koldová, starostové obcí a měst
7.
Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ pro Šluknovsko – p. Šatník, pí Pekařová – SÚS ÚK a. s.
8.
Informace o finanční situaci SPRŠ, výsledky auditu - pí Hoťová
9.
Diskuse, různé
- připomínky starostů
- ostatní informace
10.
Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání, který bude muset být oproti původnímu změněn. Omluveni jsou starostové obcí pp. Kopecký, Navrátil, Raichart a za OAK Děčín p. Houdek. Z krajských zastupitelů pp. D. Šváb, který je dnes na jednání na KÚ ve věci Sdružení pro zlepšení vodohospodářský poměrů jako náš zástupce. Dále se na poslední chvíli omluvil p. JUDr. Franc, i když pozvánku obdržel na jeho žádost s dostatečným předstihem, aby si mohl upravit pracovní program. Dle sdělení p. JUDr. France nepřijede ani žádný zástupce z Odboru dopravy KÚ a ani pí Pekařová z SÚS ÚK a. s., neboť dnes budou kontrolovat stav silnic v kraji. Dále jsou omluveny pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko a ekonomka sdružení, pí Hoťová.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dne 12.05.2006 dle návrhu.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání


p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání.
3.1 Odložit projednávání situace v dopravě a silničním hospodářství na příští zasedání. – Tento bod je odložen na další jednání, neboť odpovědní zástupce se opět neodstavili. Již se ale opravují některé úseky silnic.
55/06
Zaslat dopis s na KÚ ÚK s požadavkem, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek. – Úkol trvá, Obec Chřibská s návrhem nesouhlasí.
58/06
Proplatit fakturu za účast SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2006 v Jablonci n. Nisou ve výši 26.300,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.
59/06
Proplatit příspěvek Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na provoz historického vlaku „Hurvínek“ na rok 2006 ve výši 10.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.
60/06
Zaslat na KÚ ÚK žádost o vyjádření, jakým způsobem bude řešena situace 1. Zdravotní Rumburk v souvislosti s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Zatím se stále vedou jednání, čeká se na výsledky jednání MZd a a KÚ. Úkol trvá.
61/06 Zaslat dopis na ministerstvo sociálních věcí s vyjádřením nesouhlasu s rušením kontaktního místa Úřadu práce – státní sociální podpory ve Šluknově. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Dopis odeslán. Úkol splněn.
62/06
Pověřit p. Ing. Jiřího Raka z O. p. s. České Švýcarsko plnou mocí za SPRŠ pro jednání o jízdních řádech předložených touto společností. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – P. Ing. Rak byl pověřen, dáno na vědomí i p. Ing. Hinterholzingerovi z Český drah a. s. Úkol splněn.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů.


3. Program LEADER+, průběžná informace – p. Pecinovský

p. Ing. Kořínek
jelikož pí Ing. Hamplová a p. Raichart se nemohou dnešního jednání z pracovních důvodů zúčastnit a p. Pecinovský nemá aktuální informace k dispozici, bude tento bod odložen na příští schůzku sdružení.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit projednávání činnosti MAS Šluknovsko pro program LEADER+ na příští zasedání.

4. Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace – p. Šváb

p. Maják
– upozornil na to, že p. Šváb měl svolat schůzku Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku, žádné jednání ale nezorganizoval. Dnes se dokonce koná jednání na KÚ „ o nás bez nás“.
p. Ing. Poláček
– tato akce trvá už dost dlouho a zatím bez výsledku, nakonec je pro nás ve výsledku nepřínosná. Dále podal informace ze Senátu Parlamentu ČR.
p. Ing. Jemelka – stát se zavázal, že obce nad 2.000 obyvatel odkanalizuje, nezavázaly se samy obce, musí se tedy starat stát, bylo by dobré pozvat zástupce ministerstva.
p. Ing. Poláček – pokud je p. Ing. Klíma koordinátor, ať se stará také. Soutěž pro ČOV Varnsdorf je rozběhnutá, nyní se řeší finanční stránka - zda projekt bude financovat Město Varnsdorf nebo německá strana. Co se týče současné situace kolem kamionové dopravy, na jednání ve Varnsdorfu p. Kubínek slíbil, že se situace vyřeší do konce roku. Provoz kamionů se sice v příštím roce opět zmírní, ale zničené vozovky nám zůstanou. Je možnost zajistit váhu na kamiony, ta je v majetku státu, musel by ji někdo koupit zhruba za 250.000,--Kč a provozovat ji. Požadovali po hejtmanovi opravy komunikací, pokud nebudou v pořádku, nepřijde sem do regionu ani pokrok. V tomto nám musí pomoci kraj, s německými sousedy se už domluvíme sami.
p. Ing. Kořínek
– hejtman na dopis, který jsme zasílali ohledně stavu silnic, zatím neodpověděl, což by měla být přinejmenším alespoň slušnost.
p. Ing. Sykáček
– měli bychom psát znovu a pokud ani pak neodpoví, napsat otevřený dopis, problému se chytnou média. Souhlasí s tím, že váhu na kamiony má provozovat stát.
p. Sucharda
– pokud víme, že přes Rumburk denně projede 2.000 aut, může se vybrat denně 20.000,--Kč a váha se za měsíc splatí, ale toto je starost státu!
p. Ing. Jemelka
– ohledně zakoupení váhy by se mohl napsat dopis hejtmanovi kraje, je před volbami, třeba na to uslyší.
p. Pecinovský
– také psal p. Ing. Šulcovi a p. Kubínkovi, kteří splnili jen minimum akcí, které po nich byly požadovány – zajistili jen dva přechody pro chodce, nic víc nevyřešili.
p. Ing. Kořínek
– posílal za SPRŠ ohledně problémů s kamionovou dopravou dopis p. Ing. Šimonovskému, odpověděl p. Kubínek, nic konkrétního, jen všeobecné fráze.
p. Doležal
– jak bylo již řečeno na jednání DSO Sever, nejúčinnější jsou stížnosti občanů – na ně dle správního řádu musí reagovat.
p. Ing. Poláček
– připomněl, že v Rumburku byla zrušena pobočka ČSSZ, byla ponechána jen podatelna – ministr Škromach tomu nevěřil.
p. Ing. Strakoš
– kontrola ČSSZ se ale provádí i po internetu, protokol o kontrole posílají poštou.
p. Pecinovský
– každý občan přístup na internet nemá. Navíc platí, že poplatník je na výzvu ČSSZ povinen dostavit se do Děčína ke kontrole. Opět je to ztráta jednoho dne a vysoké náklady na dopravu. Vlastní kontrola přitom trvá několik desítek minut.
p. Ing. Sykáček
– navštívili ho zástupci Český drah a. s. a přeložili dopis o návrhu plánovaného rušení dalších vlakových spojů a o převedení nových vlakových souprav do Libereckého kraje. Už dřív jich bylo 7 předáno do Jihočeského kraje, vše se odebírá z Ústeckého kraje, našim občanům by měli sloužit zase staré vlakové soupravy. Má dojem, že hejtman o spoustě věcí nic neví, náš kraj prostě „spí“, v jiných se snaží mnohem víc.
p. Ing. Kořínek
– vše se omezuje a snižuje kvůli financím, kraj by se měl při jejich získávání od státu více snažit.
p. Ing. Sykáček
– měli bychom na problémy upozornit přímo hejtmana, obce v našem regionu na vše doplácí…
p. Ing. Růžička
– navrhuje poslat hejtmanovi dopis o tom, že na naše již několikáté pozvání ohledně stavu komunikací opět z kraje nikdo nepřijel. Majitel přece nemůže nechat silnice v takovém stavu, v jakém jsou, má povinnost je udržovat v bezpečném stavu, současná situace už je na podání trestního oznámení.
p. Maják
– již dlouho bezvýsledně poukazujeme na stav dopravní obslužnosti a stav silnic v našem regionu, zda by tedy nepomohlo, kdyby 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku bylo přičleněno k Libereckému kraji, třeba by na to konečně ÚK slyšel a náležitě reagoval.
p. Sucharda
– je tu také problém s tím, že SÚS ÚK a. s. nezvládá příliš odborně opravit silnice – používají špatnou technologii, postupy, kvalita je zoufalá.
p. Ing. Milerski – domnívá se, že nyní před volbami, pokud kraj nereaguje, je možné napsat článek do novin – tak jak to je doopravdy.
p. Hrábková – co se týče kvality oprav komunikací, existuje technické zhodnocení, kde je řečeno, že silnice zde mají špatný základ, to je velký problém.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zaslat hejtmanovi ÚK dopis ohledně současných problémů obcí vzhledem k nárůstu kamionové dopravy ve Šluknovském výběžku plynoucích z uzavření některých hraničních přechodů.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že již po několikáté nepřijeli zástupci Odboru dopravy KÚ ÚK na zasedání SPRŠ, ačkoliv byli včas pozváni. Tento přístup krajských pracovníků se starostům již nelíbí.


Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že pokud bude Ústecký kraj stále pokračovat v přehlížení potřeb 18 obcí Šluknovského výběžku s jeho 55 tisíci obyvateli, existuje možnost dobrovolného přičlenění dotčených obcí k Libereckému kraji. Další variantou je, že SPRŠ zvolí zaslání otevřeného dopisu ohledně problematiky Šluknovského výběžku a nevšímavosti Ústeckého kraje do médií.

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek
– v 10:15 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

6. Tolštejnské slavnosti a ostatní velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) – pí Koldová, starostové obcí a měst

p. Ing. Kořínek
– přivítal pí Ing. Ludmilu Pražanovou, zástupkyni Agentury rozvoje Tolštejnského panství a požádal o informace.
p. Ing. Pražanová
– přednesla členům podrobný program Tolštejnských slavností, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. - 27.05. na hradě Tolštejn a předala starostům pozvánky a vstupenky.
p. Sucharda – požádal starosty, aby přišli v oblecích, které se nechaly šít speciálně pro podobné akce, sraz starostů bude v 13.30 hod. na hradě.
p. Doležal
– v neděli 28.05. bude ukončení Hvězdicové jízdy v Lipové, všechny tímto pozval.
p. Ing. Sykáček
– v sobotu 21.05. se uskuteční na rumburském náměstí rekonstrukce Rumburské vzpoury.
p. Ing. Kořínek
– jak všichni ví, ve dnech 02. – 03.06. se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 03.06. se bude na Jitrovníku pořádat setkání občanů české a německé strany. Dále přivítal ředitel závodu SčVK a. s. Ústí n. L., p. Ing. Ladislava Švece.
p. Ing. Švec
– navštívil jednotlivě starosty v záležitosti prodloužení skupinového vodovodu ve Šluknovském výběžku. P. Ing. Arch. Zadražil se zmínil, že by tento projekt byl podpořen 40 mil. Kč, investorem by byla SVS a. s. Nakonec se toto vysvětlilo jako nedorozumění, vzhledem k povodním tyto finance nebudou. Nyní ale běží 1. etapa výstavby – Šluknov, Křížový vrch – Velký Šenov – Mikulášovice. Bylo by vhodné, kdyby DSO Sever nebo SPRŠ podalo žádost o dotaci na KÚ nebo pak zkusilo jiné dotační tituly.
p. Ing. Kořínek
– sdělil, že ve Šluknově se bude stavět nový dům s pečovatelskou službou, ale od SčVK a. s. nedostali souhlasné vyjádření, čímž se vše zastavilo.
p. Ing. Švec
– ať p. Ing. Kořínek zašle informace přímo jemu.
p. Ing. Jemelka
– dotázal se na chlorování vody.
p. Ing. Švec
– pro dezinfekci vody existuje i nová vojenská technologie, jde o solný roztok, který není cítit, je však mnohem dražší. Zatím tedy není jiná technologie, mohou dělat vše, ale v potrubí bohužel ne. V případě problémů se starostové mohou obracet přímo na něj.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o konání Tolštejnských slavností ve dnech 26. - 27.05.2006 na hradě Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou a dalších kulturních akcích, které se v nejbližším období uskuteční.


Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu projektu společného skupinového vodovodu pro Šluknovský výběžek.

7. Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ ÚK pro Šluknovsko – p. Šatník, pí Pekařová – SÚS ÚK a. s.

p. Ing. Kořínek
přivítal krajského zastupitele p. Šatníka a pí Pekařovou ze SÚS ÚK a. s. a požádal je o nové informace.
pí Pekařová
shrnula zatím zhotovené opravy silnic. Na úseku Krásná Lípa – Rumburk, Zátiší se bude pracovat začátkem příštího týdne, výspravy v určité fázi již jsou, zatím se ale s pracemi skončilo, nejsou finance. Mělo by proběhnout jednání s KÚ ÚK, aby navýšil rozpočet, bohužel nemá pro starosty příznivější informace.
p. Maják dotázal se, jak to bude v případě cyklistického závodu Tour de Feminin, většinou se aspoň díky němu silnice opravily.
pí Pekařová
i s touto záležitostí bude souviset jednání na kraji, díky dlouhé zimě je společnost opravdu finančně na dně.
p. Šatník
– sdělil, že letos na opravy dostal okres Děčín nejvíc financí ze všech. SÚS ÚK a. s. zatím pracuje i bez toho, že nemá peníze. Ty se musí sehnat a pokud budou, půjdou na opravy silnic.
p. Král
dotázal se, zda peníze, které chybí, jsou jen pro potřeby SÚS ÚK a. s. nebo půjdou i jinam. Upozornil, že silnice v malých obcích se opravují jako poslední. Na podzim se vylepí, na jaře se musí znovu, opravy nevydrží. Kraj si prý vezme na opravy komunikací úvěr.
p. Šatník
vše je o penězích, SÚS ÚK a. s. dostává finance na velkoplošné opravy, jednotlivé úseky oprav se pak schvalují v radě kraje jednotlivě. Úvěr je již na cestě, a to ve výši 1 miliardy Kč, do silnic by z toho šlo 350 milionů Kč.
p. Doležal
– upozornil na dobu provádění oprav, trvají dlouho, příkladem je Velký Šenov.
p. Ing. Růžička
dotázal se, zda mají na kraji přehled, kolik bude na opravy komunikací ještě potřeba financí. Je nutné opravit přednější úseky, např. silnice Janovka – Velký Šenov.
p. Šatník
finance se rozdělují na opravy na investice. Ve středu proběhne ohledně stavu komunikací jednání, kterého se zúčastní hejtman kraje, SÚS ÚK a. s., JUDr. Franc a on.
pí Pekařová
na stávající opravy silnic potřebují zhruba 3 mil. Kč, dodavatelsky by to bylo téměř 5,5 mil. Kč. Jelikož začne platit nový zákon, společnost nebude moci používat současnou techniku, bude muset nakoupit novou. Snaží se šetřit, např. naftu tak, že příkopy sekají ručně kosou.
p. Šatník
vedoucí Odboru dopravy KÚ ÚK dostal za úkol připravit přehled uskutečněných oprav za posledních 5 let, aby se daly uplatnit reklamace. Aby se zastavilo chátrání komunikací, je třeba 126 mil. Kč ročně, nyní je k dispozici jen 20 mil. Kč. O váze pro kamiony ví, KÚ ji ale provozovat nebude, byl by to pracovník městského úřadu v Rumburku, peníze z pokut by zůstaly městu. Víme, že každý přetížený kamion je jako když projede 17 tisíc osobních aut.
p. Ing. Kořínek
požádal p. Šatníka, aby pomohl při zařazení komunikace Velký Šenov – Mikulášovice – Dolní Poustevna do II. třídy.
p. Šatník
prvotní je nyní zařazení komunikace Česká Kamenice - Děčín do I. třídy.
p. Ing. Jemelka
říct, že nejsou peníze, není žádné řešení, kraj je musí někde najít.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o současném stavu oprav komunikací ve Šluknovském výběžku.

8. Přestávka

p. Ing. Kořínek
– ve 11.20 hodin vyhlásil 30 min. přestávku na oběd.

9.
Informace o finanční situaci SPRŠ, výsledky auditu – pí Hoťová

p. Ing. Kořínek
– členové obdrželi zprávu auditora o hospodaření SPRŠ v roce 2005. Tuto zprávu musí starostové projednat v zastupitelstvech svých obcí.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o stavu hospodaření a zprávu auditora o výsledku auditu SPRŠ za rok 2005 na vědomí s tím, že starostové zprávu projednají v zastupitelstvech obcí.


10. Diskuse, různé

Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 23.06.2006 ve Varnsdorfu v restauraci Střelnici, začátek je v 8.30 hodin.


Diskuse

p. Sucharda
– sdělil, že zajištění základní autobusové dopravní obslužnosti bude rozděleno na 15 oblastí. Starostové jsou proti dělení základní dopravní obslužnosti a ostatní dopravní obslužnosti, Děčínsko je jediné, které platí nejvíc. Nyní běží výběrové řízení na dopravce, bylo vyhlášeno pouze na 1 rok, problémem je licence DP ÚK a. s., která je platná do roku 2011. Navrhuje pozvat na příští jednání p. Ing. Hellmicha z Libereckého kraje a dále p. Jirků z HZS ÚK, aby podal informace o integrovaném záchranném systému.
- Dále informoval o tom, že Město Varnsdorf kontaktovala společnost ČEZ a. s., která před 20 lety instalovala do panelových domů jističe s nízkou hodnotou. Nyní chce po městu, aby zaplatilo výměnu těchto jističů za nové – ty mají hodnotu od 7 – 15.000,--Kč za jeden. Je to zřejmě druh politiky ČEZ a. s., město na toto nepřistoupí.
p. Ing. Růžička
– sdělil, že 24.05. se bude konat valná hromada Euroregionu Nisa, bude se projednávat hospodaření za rok 2005 a další záležitosti, např. stav podaných projektů na ERN a z toho přijatých. Co se týče infoboxů, některé obce je odmítly, některé přijaly, musí se vyřešit, jinak je odkoupí firma.
p. Ing. Jemelka
– připomněl článek o tom, že někteří starostové se bouří a sepisují petice proti novému rozpočtovému určení daní, které má na obce negativní dopad. Na Zlínsku se starostové sdružili a poslali dopis na kraj. Vyzval starosty, zda se k tomuto problému nepostavit podobně, zaslat dopis na kraj, ten ať působí dál. Problémy s daněmi jsou stále, měli bychom opravdu upozornit na toto přes kraj. Z nového rozpočtového určení daní vyplývá, že hodnota občana na vesnici je 6x nižší než hodnota občana ve městě!
- Dotázal se, zda někdo ze starostů podepsal Dodatek ke smlouvě s DP ÚK a. s. na zajištění dopravní obslužnosti. Starostové by měli v tomto případě postupovat shodně. Nyní je sice vyhlášeno výběrové řízení, ale co pak?
p. Sucharda
– většina obcí dodatky podepsala, není to nic proti ničemu. Připomněl, že cena za základní dopravní obslužnost a ostatní dopravní obslužnost pro DP ÚK a. s. je o 9,--Kč na 1 km dražší než v ostatních krajích.
p. Ing. Jemelka
– sdělil, že bylo zkolaudováno vlakové nádraží v Sebnitz, v polovině budovy je muzeum motorek, prodej suvenýrů, informační cedule jsou i v češtině, německá strana vše připravuje na provoz.
p. Král
– má dojem, že kraj vždy něco schválí, ani neví přesně co. Zase chtějí zrušit vlaky, ale autobusová náhrada žádná.
p. Ing. Kořínek
– poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 12.40 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku