Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 20. května 2005 v v sále Restaurace v Brtníkách

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15ti.

Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1.            Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.            Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek

3.            České dráhy a. s. Rumburk – p. Hrdlička

4.            Tolštejnské slavnosti, informace Agentury TP – pí Ing. Korbelová, pí Koldová

5.            Veřejná hromadná doprava, informace o rozhodnutích zastupitelstva kraje – p. Šatník, ostatní zastupitelé

6.            Přestávka

7.            Diskuse, různé

·              Připomínky starostů

·              Ostatní informace

8.            Společný oběd

1.      Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání. Konstatoval, že z programu bude vypuštěn bod č. 3 z důvodu nemoci ekonomky sdružení, pí Hoťové. Tento bod se projedná na příštím zasedání. Dále se vypustí bod č. 7, p. Ing. Vlastimil Aubrecht a p.  Ing. Loudát se kvůli pracovním důvodům omluvili. Program bude doplněn o vystoupení přednosty stanice Českých drah a. s. Rumburk, p. Hrdličky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2.      Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

23/04   Namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je ostatním členům sdružení.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn.

25/04   Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr.  Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol trvá.

36/05   Vyvěsit návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005 v obcích, aby mohl být na příštím jednání schválen.

Zodpovídají: členové sdružení – Úkol trvá.

37/05   Zaslat aktualizované údaje o obcích pro zadání dotisků brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn a jimi požadovaný počet české a německé verze na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství o. p. s.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol trvá.

 

38/05   Proplatit finanční příspěvku Klubu českých turistů Rumburk ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05.2005.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

39/05   Proplatit finanční částku za nákup kytice pro pí Stejskalovou.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

3.      České dráhy a. s. Rumburk – p. Hrdlička

p. Ing. Kořínek – přivítal přednostu železniční stanice Rumburk, p. Hrdličku a předal mu slovo, aby informoval o situaci ve veřejné železniční dopravě ve Šluknovském výběžku.

p. Hrdlička – konstatoval, že hlavní změna v železniční dopravě přišla po rozhodnutí vlády před 2 lety, kdy veřejná doprava přešla pod kraje. Dotace pro zajištění regionální dopravy byla 5 miliard (např. pro Prahu ale 10 miliard). Stát krajům snížil dotace na veřejnou dopravu a kraje se dostaly do situace, kdy je možné dopravu dotovat pouze omezenou částkou, které není vždy dostatečná. Ze strany Českých drah a. s. hrozilo úplné zastavení regionálních tratí v Ústeckém kraji. Kraj dopravu na regionálních tratích bude financovat z vlastního rozpočtu a rozhodl, že železniční dopravu bude dotovat částkou 330 miliónů korun. ČD a. s. navrhly kraji 3 varianty řešení, které starostové už znají. K poklesu železniční dopravy dochází v kraji v průměru o 9,2 – 3 %, na našich regionálních tratích až o 14 %. Jsou zde i oblasti, kde není vlakové ani autobusové spojení, lidé jsou tím omezeni, nemají spojení k lékařům apod. Hejtman ÚK slíbil, že tyto krizové stavy bude řešit. Starostové mají možnost působit na kraj, aby se situace ještě změnila. České dráhy a. s. jsou schopny opět některé tratě provozovat. Považuje za morální starosty výběžku o tomto všem informovat.

p. Ing. Kořínek – poděkoval p. Hrdličkovi za informace a požádal p. Šatníka o doplnění.

p. Šatník – je pravda, že probíhala jednání. Komise pro dopravu předložila Radě ÚK k podpisu smlouvu s IDS a. s., která má předložit návrhy na zajištění dopravy ve Šluknovském výběžku. Pokud je tedy něco špatně, musí se to řešit. Jako prioritu kraje vidí trať Rumburk – Ebersbach a Rybniště – Liberec.

pí Hrábková – shrnula, že tedy nejsou rušeny tratě, jen některé spoje.

p. Hrdlička – připomněl otevření nové továrny v Rumburku (Benteler), čímž dojde k nárůstu cestujících, provoz zde bude třísměnný. Spoje nebudou zachovány, pokud nezasáhne kraj.

p. Ing. Kořínek – na schůzce Severu o tomto jednali, starostové cítí, že zásadní jednání probíhala spíš na krajské úrovni. Požadují po obci III. st., Rumburku, aby se zabývala i obcemi, které jsou pod její kompetencí.

p. Engl – město Rumburk je ve stejné situaci jako ostatní obce, kraj s nimi také málo jedná. Často vůbec nejsou informováni krajem, zda jedná i s menšími obcemi, materiál dostávají také na poslední chvíli. Doufají, že IDS a. s. bude pracovat řádně. O autobusové dopravě mají obce aspoň trochu přehled, o vlakové ne. Nelze říct, které spoje jsou ztrátové a které ne.

p. Ing. Kořínek – je třeba, aby naši krajští zastupitelé více působili na kraj.

p. Maják – na schůzce Severu konstatovali, že IDS a. s. za dobu svého působení nevykonala žádnou užitečnou činnost. Měla koordinovat železniční a autobusovou dopravu, ale připravili jen výběrové řízení na dopravce, které bylo krajskými zastupiteli smeteno ze stolu. Zástupci DP ÚK a. s. přijeli se smlouvou na dopravní obslužnost, kterou však odmítl podepsat, neboť stále není jasné, co je základní a co ostatní dopravní obslužnost. Politika kraje v tomto směru není vůbec dobrá.

p. Kopecký – pokud se vlaky nahradí autobusy, zase budou na dopravu doplácet obce.

p. Šatník – IDS a. s. je společnost, kterou 100% podílem vlastní kraj. Pokud si kraj u ní něco neobjedná, společnost to neudělá. Dopravci nemohou optimalizovat dopravu, to musí udělat nezávislá strana. IDS a. s. má koncepci dopravy ve Šluknovském výběžku připravenou, potřebuje pouze podporu kraje.

p. Ing. Růžička – dotázal se, z jakých důvodů byla dotace Českým drahám a. s. snížena o 120 mil. korun. Mělo se jednat dříve, ne když už je rozhodnuto. Ve svazku Sever se rozhodli zaslat kraji návrh na zrušení IDS a. s. a peníze použít na dopravu. Bylo přislíbeno, že pokud se zruší vlak, nahradí se autobusem, ale nic se nestalo. Omezováním a rušením čehokoliv v malých obcích dochází k odlivu lidí do měst.

p. Hrdlička – ztrátovost železniční dopravy je v této chvíli téměř 2x vyšší než autobusová. České dráhy se změnily ze s. p. na a. s. a zákoník nedovoluje dotovat osobní dopravu z dopravy nákladní. Pokud nebudou dráhy dotovány, dojde ke zhroucení dopravy. Největší výdaje jsou bohužel na mzdy, ČD a. s. se je snaží snížit, za poslední 2 roky odešlo od drah 12.000 lidí s průměrnou mzdou 17.000,--Kč. Lze ještě snížit stav, ale naráží se na odbory, sociální politiku, apod. Buď platí zaměstnance stát, nebo jako nezaměstnané pak ministerstvo sociálních věcí, finance jdou stejně z jedné kapsy.

p. Hladík – je špatně, že si kraj už dřív neuvědomil, že bude ČD a. s. rozdělovat finance.

p. Šatník – rozpočtové určení daní bylo stanovené 15.12.2005 a od 03.04.2005 platil nový zákon. České dráhy a. s. vytváří svými letáky o rušení vlaků chaotickou atmosféru, lidé se pak obracejí na obce, které mají už tak svých starostí mnoho.

p. Hrábková – kraj opravdu nevěděl, kolik financí bude rozdělovat, ale mohl rozhodnout daleko dřív. Před zasedáním Zastupitelstva ÚK, kde se rozhodovalo o dopravci, byli krajští zastupitelé upozorněni, že nemají hlasovat pro p. Jeníka. Šlo hlavně o termíny, nový dopravce měl jezdit od května t. r., zastupitelstvo se konalo koncem dubna.

p. Raichart – výsledek je stejný i kdyby hlasovali pro p. Jeníka. Dopravce není!

p. Ing. Strakoš – došlo k útokům DP ÚK a. s. (hrozili žalobami u Mezinárodního soudu). Zastupitelé ÚK museli rozhodnout, co bude menší zlo.

p. Král – narychlo se rozhodlo o autobusové dopravě, teď se stejným způsobem rozhoduje o železniční dopravě. Kraj rozhoduje na poslední chvíli, starostové dostanou vše rozhodnuté, uzavřené a schválené na poslední chvíli. Spěje se k tomu, že náš region bude nakonec vhodný pouze pro rekreaci.

p. Šatník – krácení financí Českým drahám a. s. je v důsledku toho, že ČD a. s. neprokazují své ztráty a kraj může dotace vyplácet pouze po jejich předložení. Vidíme, že k řešení dopravní obslužnosti je třeba někoho nezávislého. Dopravci bojují do poslední chvíle, proto se vše řeší narychlo.

p. Kopecký – dotázal se na termín, do kdy lze ještě něco změnit a kdy si starostové mohou objednat koncepci dopravy.

p. Šatník – IDS a. s. zadávala kritéria, návrhy podávali dopravci, pak se hledalo nejlepší řešení. Do konce roku 2006 bude vypsáno nové výběrové řízení na dopravce. Své požadavky ať starostové vznášejí na Odbor dopravy KÚ ÚK a na IDS a. s.

p. Ing. Růžička – dotázal se, zda toto musí dělat akciová společnost.

p. Šatník – všechny kraje mají společnosti, buď a. s. nebo s. r. o.

p. Ing. Kořínek – problémem je, že Šluknovský výběžek je brán statisticky, což ale nelze. Nemáme stejné podmínky jako ostatní regiony v kraji. Dopady krácení financí jsou pro nás jiné než pro ostatní. Je třeba, aby zastupitelé na toto upozornili na kraji.

p. Doležal – proto bylo IDS a. s. doporučeno Šluknovsko, aby ho vzali jako modelový případ.

p. Ing. Strakoš – je nutné, aby podmínky výběrového řízení byly obcím doručeny. Do Komise pro dopravu ÚK lze dosadit dalšího zástupce z výběžku. Ale musí se počítat s tím, že vše bude opět na poslední chvíli.

p. Engl – měli bychom napsat prohlášení a požadovat na kraji, aby s obcemi jednal včas a všechny obce řádně informoval.

p. Ing. Kořínek – poděkoval p. Hrdličkovi za podání aktuálních informací.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace přednosty stanice Českých drah a. s. Rumburk, p. Hrdličky, o současné situaci ve veřejné železniční dopravě.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Milanu Kořínkovi, zaslat prohlášení na KÚ ÚK s požadavkem o řádném a včasném informování obcí o řešení dopravních situací ve Šluknovském výběžku.

4.      Přestávka

p. Ing. Kořínekv 10.05 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

5.      Tolštejnské slavnosti, informace Agentury TP – pí Ing. Korbelová, pí Koldová

p. Ing. Kořínek – požádal pí Koldovou o informace o Tolštejnských slavnostech.

pí Koldová – přednesla podrobný rozpis akcí, které jsou na programu Tolštejnských slavností.

p. P. Zoser – pozval všechny přítomné na 5. ročník Tolštejnských slavností, které se budou konat ve dnech 3. – 4. 6. 2005 na hradě Tolštejn. V pátek bude koncert v kapli na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou, dále Světluškový pochod na Tolštejn, tam jsou připravena různá vystoupení. V sobotu bude vjezd na Tolštejn uzavřen a na záchytném parkovišti pod Tolštejnem budou připravena 2 auta. Starostové ať přijedou nejdéle ve 13.30 hodin, neboť od 14.00 hod. bude vyhlášení 5. ročníku Vandrování po Tolštejnském panství a další bohatý program.

p. Pecinovský – auta budou také proto, aby byl zajištěn odvoz i pro handicapované osoby. Pro starosty bude v restauraci na Tolštejně rezervováno 15 míst.

p. Ing. Kořínekdotázal se na činnost Agentury Tolštejnského panství, ta byla pověřena zastupování SPRŠ v projektu Informačního centra venkovských regionů Praha.

p. Pecinovský – Agentura TP funguje nadále pod vedením pí Ing. Korbelové. Jsou 3 varianty, jak agenturu dále rozvíjet. Ve správní radě ATP bude zástupce ze svazku Sever. Starostové dostali na slavnosti volné vstupenky, ty platí pro oba dny a zajišťoval je svazek Tolštejn a ATP, všechny zve.

p. Raichart – navrhl zvolit zástupce svazku Tolštejn, který se bude zúčastňovat jednání svazku Sever a opačně.

p. Maják – upozornil, že když se plánovaly Tolštejnské slavnosti, zapomnělo se na tradiční regionální záležitost – Filipovskou pouť. Nyní mají obě akce stejný termín.

p. Pecinovský – sdělil, že mapy Tolštejnského panství se budou používat ty současné. Pak se nechá vytisknout mapa nová a každý rok se bude pouze aktualizovat seznam poskytovatelů.

p. Navrátil – připomněl konání „Pivních slavností“ v Eibau dne 26.06.2005. Starostové by měli opět zastoupit českou stranu.

p. Pecinovský – na tuto akci bude zajištěn autobus, ať starostové nahlásí svou účast.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o konaní Tolštejnských slavností ve dnech 3. – 4. 6. 2005 na hradě Tolštejn. Dále informaci o konání „Pivních slavností“ v Eibau dne 26.06.2005 na vědomí.

6.      Česká pošta s. p. – změny

p. Ing. Kořínekvětšina starostů je seznámena se změnami, které připravuje Česká pošta a.  s. od 01.07.2005 ohledně poštovních směrovacích čísel. Dojde k centralizaci doručovací služby, toto řešení se ovšem zdá nesmyslné. Pro Šluknovský výběžek bude centrální pošta ve Varnsdorfu a okrajové části měst budou mít PSČ Varnsdorfu. MěÚ Šluknov zaslal dopis na ministerstvo informatiky, kde nám sdělili, že pošta přešla pod Český telekomunikační úřad. Jeho zástupci přijeli okamžitě a pojali. Zápisy z těchto jednání mají starostové před sebou. Závěr ČTÚ byl takový, že Česká pošta a. s. si mohla vytvořit své vnitřní opatření (např. nová směrovací čísla pro okrajové části měst) a nezatěžovat občany. Pochybila také v tom, že měla občany požádat o spolupráci a ne jim něco nařizovat, lidé to berou jako omezení, neboť nebude zřejmé, v jakém městě vlastně bydlí. Domnívá se, že ekonomicky je to nelogické, zásilka bude doručena do Šluknova a pokud bude napsána špatně, odvezou jí do Varnsdorfu a odtud zase do Šluknova. Ředitelka pošty v Novém Boru byla zvána na jednání SPRŠ už 2x, pokaždé se omluvila, že nemá čas. Budou probíhat další jednání s Českou poštou a. s., po ředitelce se bude požadovat vysvětlení.

pí Hrábkovápřečetla konkrétní části obcí s novou doručovací adresou „Varnsdorf“. Pošta zapomněla na to, že občané musí na všechny instituce, s kterými mají nějaké kontakty, zasílat dopisy s oznámením této změny, tím je to vlastně pro poštu další zisk.

pí Volfovákonstatovala, že tato akce České pošty a. s. není dle zákona, měla si to vyřídit vnitřně, udělala mnohá pochybení. Toto rozhodnutí o PSČ se týká celé republiky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace ohledně rozhodnutí České pošty a. s. o centralizaci doručovací služby Šluknovského výběžku do Varnsdorfu na vědomí.

7.      Diskuse, různé

·        Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 01.07.2005 v Rumburku, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

p. Ing. Kořínekstarostové obdrželi kopii odpovědi náměstka ministra vnitra, p.  Mgr.  Koudelného, který byl reakcí na dopis SPRŠ ohledně snižování stavu Policie ČR. Dopis p. Mgr. Koudelného však nic neřeší, výsledek je tedy nulový.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo odpověď náměstka ministra vnitra, p.  Mgr.  Koudelného, na dopis SPRŠ ohledně snižování stavu Policie ČR na vědomí.

p. Pecinovský – zúčastnil se jednání ohledně cyklotrasy „Krakonošova magistrála“. Trasa by měla vést přes Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou – Horní Podluží – Krásnou Lípu. Další trasa byla magistrála Praha – Berlín přes Kyjovské údolí a naše hranice. Tuto trasu má na starost německá strana, ta bude kontaktovat dotčené obce, budou potřeba informační centra a místní cyklotrasy. Leták by měl být do konce října, a to český, německý a polský.

Na jednání svazku obcí Novoborsko se řešila lyžařská magistrála. Zatím není na Liberecké straně dohodnuto, jak se magistrála rozdělí.

Ukázku tvarovaných pohlednic rozešle p. Sucharda e-mailem a starostové ať podají své požadavky na množství jemu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům zaslat objednávky obcí na tvarované pohlednice p.  Suchardovi na MěÚ Varnsdorf.

pí Hrábkovádotázala se na situaci ohledně hasičů.

p. Suchardauvažuje se o tom, že by v průmyslové zóně v Rumburku byla vybudována stanice profesionálních hasičů pro Rumburk a Varnsdorf. Vše je v jednání, je varianta rušení stanice ve Šluknově. Prodlouží se dojezdová doba, jako je tomu i jinde v EU. Od 01.01.2006 má nárok na profesionální stanici město s počtem obyvatel nad 50.000. Musel by se změnit zákon o požární ochraně, současný systém je strašný. Na obce by spadla starost o civilní obranu, která několik let nebyla.

pí Hrábkovápotom by se tedy měli podporovat dobrovolní hasiči.

p. Sucharda obce by měly na hasiče dostávat dotace, na jejich činnost by měly přispívat také pojišťovny. Obec platí za zajištění požární ochrany, ale odškodné dostane osoba. Bylo by dobré zavedení povinného pojištění budov, na Slovensku již funguje. Naše legislativa obcím spíše jen přidává povinnosti, obce doplácí na ledascos (např. na LSPP, dopravu, atd.).

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání v 11.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku