Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 14. května 2004 v restauraci U trpaslíka v Jiřetíně pod Jedlovou - Lesné

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek a p. J. Zoser, starosta obce Jiřetín p. Jedlovou, přivítali přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 – p. Ing. Kořínek
 5. Společný program výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, podrobné informace, další postup – p. Šváb
 6. Přestávka
 7. Informace z Tolštejnského panství, Tolštejnské slavnosti – p. Ing. Hamplová
 8. Informace z valné hromady svazu Deliteus – p. Ing. Kořínek
 9. Diskuse, různé:
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Z jednání se omluvili pp. Stejskalová, Hoťová, Kopecký a Šváb. Konstatoval, že program jednání bude pozměněn, bod 5 – Společný program výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku – bude vzhledem k nepřítomnosti p. Švába projednáván spíše okrajově formou diskuse.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

6/04 Pozvat na příští jednání p. Jelačičovou, vedoucí oboru dopravy KÚ ÚK, a dále p. Foldynu, zástupce hejtmana, který na jednání SPRŠ v roce 2003 přislíbil pomoc ve věci oprav komunikací ve Šluknovském výběžku.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn. – Zástupci kraje nyní nemohli přijet, chtějí být pozváni na příští jednání SPRŠ.

7/04 Požádat odbor dopravy KÚ ÚK o novou čitelnější a přehlednější tabulku plánu oprav na komunikacích II. a III. třídy na rok 2004.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Nová tabulka zatím nebyla doručena, bude urgovat. - Úkol trvá.

8/04 Předložit na příštím jednání návrhy na úpravu internetových stránek SPRŠ.
Zodpovídají: členové sdružení – Bez návrhů. - Úkol splněn.

9/04 Zajistit aktualizaci smlouvy s firmou Interdata s.r.o. Rumburk na tvorbu internetových stránek dle návrhů členů sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol trvá.

10/04 Podat p. Ing. Kořínkovi sdělení, zda jejich obce budou mít zájem o spolupráci s Akademií Crostau a Úřadem práce Rumburk v oblasti biotechnologií.
Zodpovídají: členové sdružení – Obce zájem nemají. - Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

3. Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek – přečetl zprávu p. Hoťové o hospodaření SPRŠ za období leden – duben 2004, kterou členové sdružení obdrželi před jednáním. Dále předložil členům žádost Tělovýchovné jednoty Rumburk, p. Brabce, o finanční příspěvek na pořádání amatérského cyklistického závodu “Tour de Zeleňák” v roce 2004.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o hospodaření SPRŠ za období leden - duben 2004 na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku TJ Rumburk, p. Brabcovi, na pořádání amatérského cyklistického závodu “Tour de Zeleňák” v roce 2004 ve výši 3.000,-Kč. Příspěvek bude poskytnut s podmínkou, že SPRŠ bude uvedeno v propagačních materiálech tohoto závodu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit TJ Rumburk, p. Brabcovi, finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na pořádání amatérského cyklistického závodu “Tour de Zeleňák” v roce 2004.

4. Výsledek auditu hospodaření za rok 2003

p. Ing. Kořínek – seznámil členy s výsledkem auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003. Audit prováděla firma Audit&Consulting, spol. s r.o. Příbram, se sídlem ve Varnsdorfu. Výrok auditora zněl “bez výhrad”. Proběhla i kontrola materiálů MA 21, vše bylo v pořádku. Dle auditora má být závěrečná zpráva vypracována p. Salovem. Dále sdělil výši faktury za vypracování auditu.

p. Ing. Korbelová – sdělila, že p. Salov závěrečnou zprávu k MA 21 zpracovával, nebude problém ji doložit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 s výrokem auditora “bez výhrad”.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat zprávu o výsledku auditu SPRŠ všem členům sdružení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit firmě Audit&Consulting, spol. s r.o. Příbram, se sídlem ve Varnsdorfu, fakturu za provedení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003.

5. Společný program výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, podrobné informace, další postup

p. Ing. Kořínek – sdělil, že p. Šváb, který má tuto celou záležitost na starost, se omluvil z jednání, takže zatím nejsou k dispozici nové informace.

p. Raichart – konstatoval, že s návrhem na společný program výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku byl zastupitelstvem své obce přehlasován. Je nakonec rád, že jejich obec od záměr výstavby ustupuje. Projekt byl nastaven na 500 ekvivalentů, v obci jich však tolik nemají. Reakce projektanta na tuto akci byla spíše odměřená a původní cena projektu pro jejich obec byla 20 mil. Nakonec se podařilo ji snížit na 11 mil. Stále je to ale vysoká částka. Povinně vystavět nebo modernizovat kanalizace musí obce nad 2.000 obyvatel. Zdá se, že původní plány padají a z této velké akce může sejít.

p. Ing. Jemelka – je třeba rozlišit tuto společnou akci od akcí SVS a.s. A také zhodnotit, zda v projektu dále pokračovat. Jedná se o věc tzv. šitou horkou jehlou, ale je možné, že se podobná příležitost nebude jen tak opakovat. Je třeba sezvat pověřené obce a ustanovit koordinátora z naší oblasti, který by věci vedl. I když akce nebude nyní uskutečněna, projekt již bude připraven a dá se v budoucnu využít. Dle sdělení s p. Ing. Švece, ředitele SčVK a.s. jejich společnost potřebuje vyjádření starostů k rozšíření vodovodu do Šluknovského výběžku, aby se v budoucnu o toto stanovisko mohla opřít.

p. Ing. Poláček – sdělil, že městu Mikulášovice hrozí, že občané budou do půl roku bez vody.

p. Doležal – tento projekt by jejich obec stál 65 mil. Kč bez DPH. Vyhlásí v obci referendum.

p. Pecinovský – zúčastnil se jednání ohledně tohoto projektu. Domnívá se, že ustanovení koordinátora je nutné. Již v počátcích měla být obcím podána přesná pravidla, aby se mohly reálně posoudit možnosti pro jednotlivé obce. Obce s projekty do 500 ekvivalentů by nyní vlastně narušily průběh akce. Navíc projekt na 6 mil. Kč za 300 tisíc Kč je nadnesený. Jako obec do tohoto projektu nyní nevstoupí, aby nebrzdili ostatní obce.

p. Ing. Jemelka – v této chvíli je opravdu vše pod časovým tlakem. Bylo by lepší projekt připravit v klidu, pečlivě, a podat jej třeba až v dalších letech. Kraje se navíc nemohly dohodnout, kam přejdou prostředky z fondů EU, a je tedy otázkou, zda finance vůbec budou poskytnuty.

p. Pecinovský – domnívá se, že by bylo dobré nechat doběhnout ty akce, které jsou již započaty a ostatní projekty připravovat později (ty pro menší obce). Projekty a podklady k územním řízením pro společnou akci by měly být dodány do 30. 6. 2004.

p. Ing. Poláček – bylo by vhodné vytvořit plány větších sídelních útvarů, náklady na občana by se tím pádem snížily.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nezasahovat do průběhu připravované akce a vyčkat, zda se podaří žádost o dotaci z kohezního fondu uplatnit. Potom zareagovat na konkrétní situaci.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zaslat dopis společnostem SčVK a.s. a SVS a.s. se stanoviskem, že SPRŠ požaduje pokračovaní ve věci výstavy ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, především v jeho severozápadní části.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi napsat společnostem SčVK a.s. a SVS a.s. dopis dle výše uvedeného rozhodnutí.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.00 hodin vyhlásil 10 min. přestávku.

 

Presentace společnosti Credit Suisse Life& Pensions

p. Zedek – jako zástupce společnosti seznámil členy sdružení se základními informacemi o tomto institutu, který se zabývá životním pojištěním a penzijním pojištěním.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace spol. Credit Suisse Life& Pensions.

7. Informace z Tolštejnského panství, Tolštejnské slavnosti

p. Ing. Kořínek – přivítal manažerku Tolštejnského panství, p. Ing. Hamplovou, a předal jí slovo.

p. Ing. Hamplová – připomněla, že k datu 1. 5. 2004 vstoupila v činnost Agentura rozvoje Tolštejnského panství o.p.s., s provozovnou v CK POHODA p. Ing. Hamplové ve Varnsdorfu. Sdělila, že ze hry Vandrování Tolštejnským panstvím odstoupilo 10 poskytovatelů. 20 nových jich však přibylo, z toho 10 na německé straně. Proto byla vytvořena nová mapa poskytovatelů. Tolštejnské panství bylo také osloveno jako jeden z aktérů při tvorbě informačního systému Ústeckého kraje.
Informovala o tom, že Tolštejnské slavnosti začnou v pátek 4. 6. 2004. V programu bude večerní koncert, světluškový pochod, rozsvícení hradu, folkový festival, stánky, řemesla, atd. Doprava na hrad bude zajištěna.
Dále se 27. 6. 2004 uskuteční v Eibau “Pivní slavnosti” a poprvé Sluneční dny v Benešově nad Ploučnicí ve dnech 19. a 20. 6. 2004. Potřebuje vědět, kdo ze starostů se jakých akcí zúčastní. Dále hovořila o činnosti agentury.

p. J. Zoser – sdělil, že Tolštejnských slavností se zúčastní také 2 senátorky se starosty z Orlických hor. Dále podotkl, že Agentura rozvoje TP je tu proto, aby pomáhala obcím v propagaci cestovního ruchu. Obce se na ní mohou obrátit a požádat o pomoc. Proto byla také agentura založena.

p. Ing. Hamplová – souhlasí s p. Zoserem, agentura má zaštiťovat cestovní ruch ve Šluknovském výběžku. Nyní připravují projekt o hradech a zámcích Tolštejnského panství a dále projekt o rozhlednách. V této souvislosti budou žádat o grant na ucelený projekt na tiskoviny, poskytuje se max. 300 tis. Kč. Pro výrobu nových propagačních materiálů se použije kvalitnější materiál než doposud.
Dále sdělila, že proběhla valná hromada Svazu cestovního ruchu Deliteus a podala informace. Další valná hromada svazu bude probíhat na území Tolštejského panství.

p. Pecinovský – stále se vyskytují problémy s pódiem. Je třeba jednoznačně určit, kam se budou zasílat objednávky na zapůjčení pódia, aby nedocházelo k překrývání termínů zápůjček. Je lepší objednávat pódium po vyjití kulturního kalendáře, podle pravidel se upřednostňují obce. Agentura rozvoje TP má pódium také nabízet.
Informoval o tom, že se bude konat valná hromada TP, starostové obdrží pozvánky.

p. Ing. Korbelová – s každou obcí uzavírá Agentura rozvoje TP smlouvu, kde je přesně vymezen rozsah činnosti agentury. Členové zastupitelstev obcí mohou být tedy o činnosti agentury přesně informováni.

p. Ing. Hamplová – do kulturního kalendáře budou zařazovány pouze ty akce obcí, které na kalendář přispějí. Kalendář bude vydáván v lepší kvalitě a bude používán na veletrzích.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Agentury rozvoje Toštejnského panství na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo, že objednávky na zapůjčení pódia se budou zasílat výhradně na adresu: CK POHODA, s.r.o., Národní 3003, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 331 300, mail: info@ckpohoda.cz.

8. Informace z valné hromady svazu Deliteus

p. Ing. Kořínek – sdělil, že na jednání valné hromady jej zastupovala p. Ing. Hamplová, která již informace podala ve své zprávě v začátku dnešního jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o valné hromadě svazu Deliteus na vědomí.

9. Diskuse, různé
 • Žádost o vyjádření podpory

p. Ing. Kořínek – informoval členy o tom, že na adresu SPRŠ byla doručena žádost pořadatelů 6. ročníku Mezinárodního loutkářského festivalu v Dolní Poustevně o vyjádření SPRŠ k jeho konání a k jeho podpoře v souvislosti s podáním žádosti o grant. Letošní festival se bude konat ve dnech 24. – 28. 9. 2004. Představení se pořádají jak na české straně, tak i na německé.

p. Ing. Jemelka – zájem o účast na této akci je každým rokem vyšší, muselo se již přistoupit ke korigování počtu zájemců.

Stanovisko SPRŠ: sdružení doporučuje a podporuje pořádání tohoto Mezinárodního loutkářského festivalu v Dolní Poustevně.

 • Mezinárodní sněm regionů

p. Ing. Kořínek – informoval členy sdružení o pozvánce na mezinárodní sněm regionů. Náklady na účast jsou však celkem vysoké a domnívá se, že účast starostů na tomto sněmu není moc přínosná.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci na vědomí.

 • Valná hromada Euroregionu Nisa

p. Ing. Kořínek – podal informace z jednání valné hromady Euroregionu Nisa v Liberci, které se zúčastnil 13. 5. 2004. Na jednání obdrželi přehled termínů podání žádostí do programu Phare CBC a další grantová schémata. Tento materiál je možné zaslat členům sdružení.

p. Ing. Jemelka – sdělil, že byl podán návrh, aby sídlo ERN bylo v Liberci.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat ostatním členům sdružení materiály Euroregionu Nisa.

p. Pecinovský – připomněl, že byla vydána publikace Ústeckého kraj. Je v ní kromě článků o jednotlivých obcích také článek o Tolštejnském panství. Každá obec v SPRŠ obdrží 2 výtisky, sdružení zaplatí 10 tisíc Kč + DPH podle uzavřené smlouvy o presentaci.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktury ve výši 10.000,- Kč + DPH za publikace Ústeckého kraje pro členy sdružení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit fakturu ve výši 10.000,- Kč + DPH za publikace Ústeckého kraje.

p. J. Zoser - dotázal se, jak pokračuje vydání Vlastivědy.

p. Ing. Kořínek – Vlastivěda je připravena na CD romu, za které však sdružení ještě SOU polygrafickému nezaplatilo. Poté bude Vlastivěda obcím k dispozici ve formě CD. Tisk je připravený k realizaci až sdružení zaplatí zálohu. Do vydání Vlastivědy chtěl p. Ing. Melichar přidat ještě pověsti, tím by se však zvedly náklady, na které sdružení nemá.

p. Pecinovský – sdružení si odsouhlasilo poskytnutí vlastních finančních prostředků ve výši 25% z celkové částky dotace poskytnuté krajem na vydání Vlastivědy, pokud bude poskytnuta. Vzhledem ke změnám v Regionální rozvojové agentuře však žádost podána nebyla.

p. J. Zoser – informoval členy sdružení o činnosti senátu a o některých nových zákonech.

p. Ing. Jemelka – vyjádřil rozčilení nad smyslem některých zákonů. Reforma státní správy se dělala pro to, aby úřady byly občanům blíž. V praxi je nakonec výsledek opačný a místo zkvalitnění služeb státní správy je situace ještě komplikovanější. Menším obcím stát ubral finance a těm větším zase přidal práci. Uvedl příklad vydávání rybářských lístků, které přešlo na pověřené obce. Pro občany Dolní Poustevny (ale také pro děti) to znamená, že musí jet až do Rumburku. Vznesl návrh, zda by nebylo dobré se k tomuto vyjádřit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zaslat dopis na Ministerstvo vnitra ČR, odbor vnitřní správy, s protestem proti změně převedení některých agend (např. vydávání rybářských lístků) z obecních úřadů na pověřené obce III. stupně, čímž se pro občany výkon státní správy oddálil a odporuje tak účelu reformy státní správy, která měla úřady občanům přiblížit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi napsat dopis dle výše uvedeného rozhodnutí.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 25. 6. 2004 v Dolní Poustevně. Místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 11.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku