Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 27. května 2003 v Hradní restauraci hradu Tolštejn

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: p. Jašíčková - hotel JEF Doubice, hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení.
Jednání bylo zahájeno v 8.40 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Tour de Feminin – informace o přípravách – p. Ing. Vích
 4. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 5. Příprava Tolštejnských slavností – podrobná zpráva, organizace – p. Ing. Korbelová,  p. Pecinovský, p. Ing. Hamplová
 6. Přestávka
 7. Program LEADER – vstupní informace
 8. Diskuse, různé:
  • stomatologická pohotovost
  • připomínky starostů
  • ostatní informace
 1. Společný oběd
 2. Prezentace firmy EUROGREEN – zahradní technika, údržba sportovišť

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl doplněný návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Bod 4 - Informace o finanční situaci SPRŠ bude vypuštěn. Zpráva o stavu účtu sdružení bude rozeslána dodatečně internetem.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání s tím, že bod 4 – Informace o finanční situaci SPRŠ bude vypuštěn.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

5.1 Pověření p. Ing. Kořínka k podpisu smlouvy mezi SPRŠ a firmou Plán Studie Praha na zveřejnění informací o SPRŠ a Tolštejnském panství na internetové mapě. –p. Ing. Kořínek - Smlouva je již podepsána a uložena na MěÚ Šluknov. – Splněno.

6.1 Zjistit ve spolupráci s p. Stejskalem kalkulaci pro vydání Vlastivědy v různých variantách podle množství kusů a podle druhu papíru. - p. Ing. Kořínek - Informoval členy o jednání s p. Melicharem, ze kterého vyplynul požadavek autorů a spoluautorů na výtisky Vlastivědy zdarma. Jednalo by se zhruba o 100 ks. Na počátku prací na této publikaci však o takové množství zdarma nežádali. Navrhuje odložit projednání tohoto úkolu na příští jednání SPRŠ. – Úkol odložen.

6.2 Sdělit Okresní hospodářské komoře stručné informace o připravovaných investičních akcích v obcích v roce 2003 - starostové obcí – Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí a úkol č. 6.1 z jednání SPRŠ ze dne 11.4.2003 rozhodlo odložit na příští zasedání.

p. Ing. Korbelová – připomněla videokazety Tolštejnského panství. O přestávce jí starostové nahlásí své objednávky.

p. Ing. Jemelka – namítnul, že některá města a obce na kazetě nejsou.

p. Ing. Korbelová – na kazetě se pracovalo 2 roky a byla vytvořena na základě určitých témat.

p. Pecinovský – jestliže jsou obce nespokojené, bylo na nich, aby na sebe upozornily a projevily více zájmu. Byly zasílány maily, aby se obce ke zpracování kazety vyjádřily. Nyní jsou už hotové obě verze – česká i německá, nemůže se nic měnit.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o zhotovení propagační kazety Tolštejského panství na vědomí.

 

3. Tour de Feminin - informace o přípravách – p. Ing. Vích

p. Ing. Kořínek – přivítal ředitele závodu, p. Ing. Vícha, a předal mu slovo.

p. Ing. Vích – informoval členy o chystaném XVI. ročníku cyklistického závodu Tour de Feminin Grand Prix Krásná Lípa, který se bude konat ve dnech 10. – 13. 7. 2003. Účast závodnic je stále velmi dobrá. V loňském roce však začaly problémy se sponzory, proto letošní závod ponese nový název. Etapy zůstávají stejné. Požádal obce o spolupráci při zajištění projezdu obcemi (městská policie, hasiči).

p. Kopecký – vznesl dotaz, jak to bude se silnicí na trase Jiřetín pod Jedlovou – Rumburk.

p. Pecinovský – na pondělním setkání s náměstkem ministra zemědělství byl také p. Foldyna, který sdělil, že na tuto komunikaci je již vypsáno výběrové řízení. Na opravu je vyčleněna částka 2 mil. korun.

p. Ing. Kořínek – omluvil zástupce kraje, p. Hrábkovou a p. Švába, kteří jsou dnes na jednání Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje. Ve čtvrtek 29.5.2003 se koná v Mikulášovicích schůzka se zástupci kraje na téma oprava komunikací ve výběžku.

Poděkoval p. Ing. Víchovi za informace a jménem obcí přislíbil spolupráci při konání závodu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o konání XVI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin Grand Prix Krásná Lípa.

 

4. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – tento bod byl vypuštěn z dnešního jednání.  

 

5. Příprava Tolštejnských slavností – podrobná zpráva, organizace - p. Ing. Korbelová,  p. Pecinovský, p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Hamplovou a předal ji slovo.

p. Ing. Hamplová – informovala členy o podrobných přípravách Slavností Tolštejnského panství, které se konají 6.6. – 8.6. 2003 na hradě Tolštejn. Program bude i v podhradí, bude probíhat dětský den, vystoupení rytířů, vyhlašování různých cen, minifotbal, atd. Cesta na hrad bude zavřená, auta se budou odstavovat na dolním parkovišti. Vystoupení starostů začíná v sobotu ve 14.00 hod., je nutné však sejít se už ve 13.00 hodin!

p. Pecinovský – bylo by vhodné vyčlenit jeden automobil na dopravu nahoru na hrad. Informoval členy, že dnes po 11.00 hod. přivezou ušité kostýmy pro jednotlivá města a obce.

p. Jašíčková – vozidlo může zajistit, sraz bude ve 12.45 hodin na parkovišti pod hradem.

p. Ing. Korbelová – kostýmy se použijí i na “Pivní slavnosti” v Eibau v červnu 2003 a na Dny Saska v Sebnitz v září 2003.

p. Ing. Hamplová – podotkla, že z časových důvodů starostové již promlouvat nebudou. Pouze nově zvolení starostové budou pověřeni Berkou z Dubé ke spravování obce. V kině v Krásné Lípě pak proběhnou akce Mariášový král a vyhodnocení Nejlepšího vandrovníka.

p. Kopecký – míst na nádroří mnoho není, návštěvníci nebudou mít dostatek prostoru.

p. Jašíčková – potvrdila, že letos jsou k sezení na nádvoří špatné podmínky. Dotázala se, zda budou vlajky Tolštejnského panství.

p. Ing. Hamplová – vlajky budou v pondělí 2.6.2003.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o přípravách na Slavnosti Tolštejnského panství, které se konají ve dnech 6. – 8. 6. 2003 na hradě Tolštejn.

 

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – vzhledem k plynulému chodu jednání byla se souhlasem členů přestávka zrušena.

 

7. Program LEADER – vstupní informace

p. Ing. Kořínek – požádal p. Pecinovského a p. Ing. Korbelovou o podrobnější informace k uvedenému programu.

p. Pecinovský – sdělil, že záležitosti tohoto projektu jsou časově posunuté. Záleží na schválení ministerstva zemědělství. Náklady na vypracování projektu činí 69.000,-Kč. Podotkl, že strategie rozvoje je ale již připravena p. Dudkou.

p. Ing. Korbelová – program LEADER je první z programu EU a je založen na podobném principu jako MA 21. P. Čepelka chce vybrat 3-4 regiony, kde by program fungoval.

p. Pecinovský – pokud budou směrnice ministerstva jasné, p. Dudka je schopný program připravit. Nebude zřejmě dost financí, jde především o program spíše pro podnikatele.

Dále probíhala diskuse na téma využití programu LEADER.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo neakceptovat návrh smlouvy na program LEADER z důvodu nedostatku financí sdružení. Další možné spolupráci se však starostové nebrání.

 

8. Diskuse, různé

 • Stomatologická pohotovost

p. Ing. Korbelová – obrátil se na ní její zubař s dotazem, jaká bude dál komunikace SPRŠ se stomatology. Sdělil, že sdružení by se mělo obrátit také na pojišťovny.

p. Raichart – dotázal se, proč si stomatologové toto neřeší sami, zubní pohotovost se projednává již půl roku.

p. Ing. Sykáček – obdržel dopis od zástupce stomatologů, ve kterém od obce požadují 1,90 Kč na občana pro zajištění zubařské pohotovosti. Nechápe, proč by měl občan platit 2x – jednou zdravotní pojištění a jednou městu. Jde tu o princip. Odpověď tomuto stomatologovi zašle starostům na vědomí.

p. Ing. Růžička – je třeba říct si, že požadujeme zachování pohotovostí – lékařské i stomatologické, ale také dětské. Musíme naše požadavky více uplatňovat na kraji.

p. Ing. Korbelová – zubní pohotovost byla sice zachována, ale v Děčíně, což je z demografického hlediska pro náš výběžek nevýhodné. I náš okres má své okresní město daleko. Je opravdu třeba působit na kraj.

p. Ing. Jemelka – domnívá se, že by se s krajem dalo jednat a zvolit stejný postup jako při řešení LSPP.

p. Pecinovský – na setkání s ministryní zdravotnictví byl nespokojený s přístupem předsedy Lékařské komory k lékařské pohotovosti.

p. Ing. Korbelová – má k dispozici přehled služeb zubní pohotovosti na půl roku. Jedná se o stomatology z Varnsdorfu a Rumburku. Lékaři potřebují sloužit kvůli pojišťovně ve své ordinaci – jeho pacient je pojištěn jen v jeho ordinaci. Jménem SPRŠ by se měl na Krajský úřad zaslat dopis, zároveň pozvat zástupce zdravotních pojišťoven a domluvit stejný princip pro všechny pohotovosti. V Děčíně je pohotovost zdarma, ale to je pro nás daleko. Navrhla pozvat pojišťovny jménem kanceláře senátora p. Zosera.

p. Pecinovský – jak již řekl p. Šváb, lékaři jsou také podnikatelé a měli by se starat sami.

p. Ing. Kořínek – navrhl sepsat stanovisko sdružení a na příštím zasedání projednat pouze problematiku pohotovostí, pozvat zástupce kraje, lékaře, zástupce pojišťoven. Forma LSPP musí byt vytvořena tak, aby byla dostupná pro celý náš výběžek.

p. Ing. Jemelka – vše je o koncepci zdravotnictví ČR. Bylo by vhodné pozvat také zástupce ministerstva zdravotnictví – toto pozvání zprostředkovat senátorem.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo svolat jednání na téma zajištění provozu pohotovostí ve Šluknovském výběžku a pozvat zástupce Krajského úřadu, zástupce ministerstva zdravotnictví, zástupce zdravotních pojišťoven, lékaře. Pozvánky pro pojišťovny a pro ministerstvo zdravotnictví budou zaslány prostřednictvím senátora p. Zosera

Sdružení dále ukládá rozeslat pozvánky na toto jednání zástupcům Krajského úřadu, zástupcům ministerstva zdravotnictví, zástupcům zdravotních pojišťoven, lékařům. Pozvánky pro pojišťovny a pro ministerstvo zdravotnictví budou zaslány prostřednictvím senátora p. Zosera.

Sdružení schválilo termín a místo tohoto příštího jednání SPRŠ na pátek 11.7.2003 v Městské knihovně v Rumburku. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 • Informace starostů

p. Ing. Kořínek:

 • Z důvodu pracovního vytížení ekonomky, p. Hoťové, požádal starosty, aby navrhli na tuto činnost někoho jiného. Návrhy ať podávají přímo jemu.
 • Ve čtvrtek 22.5. se zúčastnil jednání na Krajském úřadu ohledně hraničních přechodů pro automobily. Z původních 16 se počet přechodů zvedl na 19. Ani německá strana, ani obce, již nemají zájem o další přechody. P. Jelačičová z odboru dopravy KÚ požadovala od obcí návrhy na místa pro zřízení přechodů. Od Doubice však stanovisko ještě nemá. – odpověď p. Stejskalová – KÚ se musí obrátit na správu CHKO.

p. Ing. Jemelka – seznam hraničních přechodů se zhotovuje i proto, aby se mohlo plánovat, v jakém pořadí podle důležitosti se budou silnice opravovat. Připomněl hraniční železniční přejezd v Dolní Poustevně. V polovině června začnou již konkrétní kroky. Jednání bude svolávat kraj.

p. Ing. Kořínek – dnes ráno telefonicky hovořil s p. Ing. Hellmichem z RRA Most (nabídka pasportizace starých průmyslových areálů), který mu sdělil, že KÚ by tento projekt mohl zafinancovat. V případě zájmu je možné se spojit s p. Ing. Sixtou, vedoucím odboru hospodářství KÚ a zjistit podmínky. V této záležitosti by bylo vhodné jednat jako SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informaci p. Ing. Hellmicha z RRA Most o možnosti spolufinancování projektu pasportizace starých průmyslových areálů Krajským úřadem. Tento bod bude projednán na příštím jednání SPRŠ s tím, že starostové obcí již vyjádří své stanovisko.

p. Ing. Korbelová – jménem senátora p. Zosera srdečně zve na setkání k 10. výročí opravení a znovuotevření rozhledny na Jedlové dne 5.7.2003, na jejíž opravu většina obcí přispěla. Pozvánky starostové ještě obdrží písemně.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí pozvání senátora p. Zosera na 10. výročí opravení a znovuotevření rozhledny na Jedlové dne 5.7.2003.

p. Pecinovský – ve čtvrtek 29.5.2003 se koná Sněm Svazu měst a obcí. Je pověřen, aby informoval o návrhu 2 zástupců z naší oblasti do rady sněmu. Musí se navrhnout člen rady za okres a člen kontrolní komise. Volební období je čtyřleté, rada se schází jednou za 2-3 měsíce. Zasedání tohoto sněmu trvá 2 dny.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo vybrat na obsazení 2 míst zástupců do Sněmu Svazu měst a obcí p. Pecinovského a p. Majáka. Pro zastupování v radě sněmu byl vybrán p. Pecinovský a do kontrolního výboru sněmu byl vybrán p. Maják.

Hlasování se zdržel p. Pecinovský a p. Maják.

p. Ing. Korbelová – informovala, že ve městě u fary je připravena k prohlédnutí zahradní technika firmy EUROGREEN.

p. Pecinovský – požádal starosty, aby počkali než přivezou hotové kostýmy.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 11.00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku