Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 15. května 2002 v Městském divadle ve Varnsdorfu

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal členy sdružení a vysvětlil důvod místa dnešního jednání. Členové obdrželi pozvánku s doplněným programem. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. Projekt regionálního divadla pro Šluknovský výběžek – p. Martin Louka, ředitel městského divadla Varnsdorf, prohlídka divadla
 4. Založení Rady hospodářského a společenského rozvoje při OHK – p. Ing. Kořínek
 5. Přestávka
 6. Euroregion Tour 2002 – hodnocení, p. Ing. Hamplová Tolštejnské slavnosti – program, organizace Česká centrála CR, návštěva novinářů – p. Zoser, p. Ing. Korbelová
 7. MA 21 – druhé kolo vybraných mikroprojektů – p. Salov
 8. Diskuse, různé:
  • Hospodaření sdružení za 1 až 4/ 2002 – p. Hoťová
  • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj – žádost o podporu činnosti
  • Návštěva vládního zmocněnce pro SZ Čechy – příprava programu
  • Sdružení Deliteus, zpráva z jednání – p. Ing. Kořínek
  • Ostatní záležitosti a informace – starostové města a obcí
  • Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
 9. Závěr
 10. Společný oběd v jídelně Střední odborné školy

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek
– přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

5.1 Zajistit objednávky určitého závazného počtu výtisků “Vlastivědy” od obcí pro získání základní částky pro její vytištění – starostové obcí – úkol trvá, termín do 10. 6. 2002. Doubice objednává 20 ks, Rybniště 20 ks – cena 286,-Kč/ks.
5.2 Proplácet průběžně faktury v záležitosti Euroregion Tour 2002 – p. Hoťová – splněno.
5.2 Vystavit městu Dolní Poustevna fakturu za 100 ks cyklomap a proplatit dosud nevyplacené faktury pro firmu p. Kurandy – splněno. Zajistit konzultaci “Vlastivědy” s řediteli základních škol v obcích – starostové – splněno.
5.3 Projednat se starosty témata pro návštěvu hejtmana Ústeckého kraje ve Šluknovském výběžku dne 9.4. 2002 – p. Ing. Kořínek – splněno.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

3. Projekt regionálního divadla pro Šluknovský výběžek – p. Martin Louka,
ředitel městského divadla Varnsdorf, prohlídka divadla

p. Ing. Kořínek
– přivítal p. M. Louku, ředitele divadla, a předal mu slovo.

p. Louka – informoval přítomné o tom, že divadlo ve Varnsdorfu má šanci stát se regionálním kulturním centrem – profesionálním divadlem. Hovořil o situaci divadla od 2. světové války až do současnosti. Dále provedl účastníky po budově divadla a nastínil plánovanou přestavbu divadla, která bude samozřejmě velmi finančně náročná, ještě není ale vyhotoven projekt. Požádal o spolupráci obcí – informovanost veřejnosti, předprodej vstupenek mimo divadlo, problémy s dopravní obslužností. Po vzniku projektu chce navštěvovat zastupitelstva měst a obcí a přiblížit problematiku divadla.

p. Zoser – po vytvoření projektu (může to trvat i rok) bude ČR blíže EU a tím pádem také různým fondům. Připomněl vztah obcí k divadlu a možnost částečného zainvestování divadla od obcí.

p. Ing. Korbelová – podotkla, že na divadle byl odveden kus práce. Navrhla po vytvoření projektu dát jej k připomínkování veřejnosti např. formou výstavy. Připomněla problém dopravy dětí na dětská představení, zda by nebylo možné toto řešit podobným způsobem jako je doprava dětí do plaveckého bazénu.

p. Louka – informoval o způsobu zajištění dopravy pro děti a mládež. Požádal o další připomínky a dotazy a nakonec poděkoval za přijetí pozvání do prostor divadla.

Dále probíhala diskuse s připomínkami a podněty, týkajícími se provozu a vylepšení divadla.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o plánovaném projektu regionálního divadla pro Šluknovský výběžek.

4. Založení Rady hospodářského a společenského rozvoje při OHK – p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek – proběhlo jednání Rady hospodářského a společenského rozvoje při OHK. SPRŠ bylo osloveno, aby se stalo členem poradního orgánu Okresní hospodářské komory. Požádal členy o vyjádření k účasti v této radě.

p. Zoser – region má již vypracovanou studii (Čistá energie), šlo by ji v této radě použít.

Podotknul, že v jednotlivých obcích je třeba podpořit jejich specifické zařazení – sport, průmysl, turistika, atd.

p. Ing. Korbelová – upozornila na vytváření bydlení pro mladé lidi – to navazuje na udržení mladé generace ve městech. Také připomněla bydlení sociálně slabých lidí.

p. Zoser – možná by bylo vhodné jednat s velkými podniky, které by mohly mladým lidem vyjít vstříc. Bylo by dobré tento bod projednat ve zmiňované radě.

p. Kopecký – v účasti v této radě nevidí moc velké záštity a možnosti.

p. Ing. Sykáček – prostřednictvím rady se lze dále dostat k vyšším orgánům a upozornit na problematiku našeho výběžku.

p. Ing. Korbelová – dotázala se na budoucnost Okresní hospodářské komory, když se budou rušit okresní úřady.

p. Ing. Kořínek – valná hromada OKH jednala o budoucnosti a nevypadá, že by měla být OHK zrušena. Informoval, že toto bylo 1. ustavující zasedání a 11. 6. 2002 proběhne další.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo účast SPRŠ v Radě hospodářského a společenského rozvoje při OKH.

5. Přestávka

P. Ing. Kořínek vyhlásil 15ti minutovou přestávku.

6. Euroregion Tour 2002 – hodnocení - p. Ing. Hamplová
Tolštejnské slavnosti – program, organizace
Česká centrála CR, návštěva novinářů – p. Zoser, p. Ing. Korbelová

 • Euroregion Tour 2002 – hodnocení - p. Ing. Hamplová

p. Ing. Hamplová – podala členům sdružení informace o průběhu a zajištění Euroregion Touru 2002. Chybou pořadatelů výstavy došlo k nevytisknutí informací o Tolštejnském panství v katalogu. Účast stánku na tomto veletrhu však účel splnila, stále se ozývají lidé, které náš stánek zaujal. Informovala o finanční stránce zajištění účasti na výstavě.

p. Ing. Kořínek – faktury budou proplaceny, jak bylo schváleno na minulém jednání SPRŠ.

p. Stejskalová – mezi starostkami byl náš stánek hodnocen jako nejlepší.

p. Ing. Hamplová – žádá o odsouhlasení odměn pro pracovnice informačních center, které pomáhaly při zajištění stánku na Euroregion Tour 2002.

Návrhy: p. Ing. Hamplová – 2.000,-Kč, p. Ing. Paslavská – 1.500,-Kč, p. Ing. Holatová – 1.500,-Kč, p. Fečková - 500,-Kč.

Dále vypomáhali studenti, domluví se s ředitelem učiliště, navrhla 1.000,-Kč pro učiliště za oba studenty. Odměny vyplatí zaměstnavatelé a pak vyúčtují SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo odměny za zajištění stánku na Euroregion Touru 2002 dle uvedeného návrhu (celkem 6.500,-Kč) s termínem výplaty do konce května 2002.
Dále sdružení ukládá předsedovi písemně poděkovat IC Loreta Rumburk a IC Regia Varnsdorf za pomoc na Euroregion Touru 2002.
Sdružení ukládá p. Hoťové vyplatit odměny dle návrhu.

 • Tolštejnské slavnosti – program, organizace

p. Zoser – navštívili obce, kde spolupracují poskytovatelé, na německé straně byla samozřejmě jazyková bariéra. Hranice Tolštejnského panství by se měly uzavřít v příštím roce, vytvoří se nová mapa, poskytovatelé v ní budou řádně označeni. Připomněl, že 1.6. 2002 proběhnou Tolštejnské slavnosti. Informoval o některých problémech Tolštejsnkého panství. Ze strany podnikatelů je nízký zájem, což přináší také komplikace při získávání prostředků na činnost sdružení. Dále hovořil o mobilním pódiu a připomněl obce, které dosud na zakoupení tohoto pódia nepřispěly. Stále jsou komplikace s městem Rumburk, které záležitosti se sdružením ošetřuje smlouvami. Rumburk má zamluvené pódium na 18. 5. 2002. Jak tedy postupovat, když stále neuhradili svůj podíl?

p. Ing. Korbelová – přečetla zápis SPRŠ ze 6. 11. 2001, kde se schválilo, že pokud obce neuhradí příspěvek na zakoupení mobilního pódia, bude se k nim přistupovat jako k cizí osobě. Všichni situaci v Rumburku znají, p. Ing. Sykáček je nový starosta, měl by mu být dán čas k novému projednání v radě města.

p. Ing. Sykáček – materiál v RM a ZM Rumburku předložil, byla vyhotovena smlouva, která však ze strany sdružení nebyla akceptována. 16. 5. 2002 zasedá RM, znovu tento materiál předloží k projednání.

p. Zosernavrhl, aby Rumburk za použití pódia v prosinci 2001 zaplatil jako cizí osoba a dále postupovat dle nově vytvořené smlouvy.

p. Doležal – podotkl, že malé obce podíl zaplatily a Rumburk dosud ne. A přitom malé obce možná ani toto pódium během roku nevyužijí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o Tolštejnském panství. Dále rozhodlo, že město Rumburk zaplatí za použití pódia v prosinci 2001 jako cizí osoba. Následně se bude postupovat dle nově uzavřené smlouvy mezi SPRŠ a městem Rumburk.

p. Zoser – generálka Tolštejských slavností proběhne 22. 5. 2002 v 10.00 hodin. Bude se jednat o programu a celkovém průběhu slavností.

p. Ing. Hamplová – přednesla hrubý program slavností, chybí však kostýmy. Lze je zapůjčit v Teplickém divadle. Není však zajištěn kat, který bude trestat ničitele značek. Na minulém jednání se nabízel p. Houdek.

V následující diskusi se projednával průběh a zajištění podrobností této akce, změna vstupného po naplnění kapacity, zajištění ozvučení, pódium a další organizační záležitosti.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi kontaktovat p. Houdka a požádat ho o účast na Tolštejnských slavnostech.

 • Česká centrála cestovního ruchu, návštěva novinářů – p. Zoser, p. Ing. Korbelová

p. Zoser – 29. 5. 2002 proběhne presentace cestovního ruchu, přednesl program presentace. Centrála požaduje materiály o výběžku, aby připravila program. Připravuje se videokazeta o Šluknovském výběžku, přečetl členům, jaké zajímavosti se budou v obcích a městech natáčet. Film bude trvat asi 25 min, natočí se asi hodina. Je třeba zajistit dotisk map Tolštejnského panství.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Zoserovi objednat 2000 ks map Tolštejnského panství. Prodejní cena bude 49,-Kč/ks. Při koupi od SPRŠ bude cena 40,-Kč/ks.

7. MA 21 – druhé kolo vybraných mikroprojektů – p. Salov

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Salova z dnešního jednání. P. Salov poslal e-mailem seznam projektů, které byly přijaty. Je třeba projednat pověření předsedy sdružení k podpisům smluv pro 2. kolo projektu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení pověřuje předsedu k podpisům smluv na převod finančních prostředků pro jednotlivé mikroprojekty 2. kola MA 21, podávané prostřednictvím SPRŠ.

8. Diskuse, různé
 • Hospodaření sdružení za 1 až 4/2002 – p. Hoťová

p. Hoťová – sdělila, že příspěvky na Euroregion Tour 2002 jsou uhrazeny od všech obcí a měst. Na účtu je cca 400.000,- Kč, z toho 250.000,-Kč – na 1. kolo projektů MA 21, na účtu zbývá asi 150.000,-Kč pro činnost SPRŠ.

p. Ing. Korbelová– dotázala se, zda z těchto prostředků nelze podpořit vydání “Vlastivědy”. Doporučila, aby se na vydání “Vlastivědy” už teď vyčlenilo 60 tis. Kč, které by uhradily doposud naběhlé náklady na sazbu apod.

p. Ing. Kořínek – obce by si dále měly stanovit, kolik výtisků “Vlastivědy” požadují, pak se vytvoří přehled počtu o kusů a celková objednávka bude zaplacena přes sdružení. Tím vzniknou prostředky pro další financování vydání publikace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zprávu o hospodaření za období 1 - 4/2002. Dále sdružení schválilo vyčlenit 60 tis. Kč z prostředků SPRŠ na částečnou úhradu zatím naběhlých nákladů na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku.

Dále ukládá starostům obcí a měst projednat v zastupitelstvech objednávky výtisků pro obce a písemné objednávky předat do 10.6.2002 předsedovi SPRŠ.

 • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj – žádost o podporu činnosti

p. Ing. Kořínek – informoval, že obdržel dopis TUR, týkající se záchrany podstávkových a domů a Solné stezky. Na německé straně je akce prováděna profesionálně, mají své odborníky. Na naší straně však toto zajišťují dobrovolníci. Požádal členy o vyjádření,

zda projekt a pasportizaci domů dokončit, zda podpořit činnost TUR po finanční i materiálové stránce.

p. Ing. Kopáčková – domnívá se, že by se projekt měl dotáhnout do konce. Je to projekt tří zemí, německé, polské a české strany.

 

p. Ing. Korbelová – sdělila, že TUR neuspěla ani v MA 21, projekt by se měl ale podpořit (zaplacení filmu, materiálů, nákladů,…). Je třeba požádat společnost o přesné údaje, týkající se evidence podstávkových domů.

p. Zoser – TUR by měla mít přesně stanovená pravidla a podmínky pro pasportizaci domů, aby nedošlo ke zjištění, že evidence je nesourodá a práce na ní vlastně zbytečná.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi vyžádat od Společnosti pro trvale udržitelný rozvoje přesnější informace, týkající se podstávkových domů a Solné stezky.

 • Návštěva vládního zmocněnce pro SZ Čechy – p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek – informoval o návštěvě zmocněnce pro severozápadní Čechy, p. Aubrechta, který navštíví Šluknovský výběžek ve dnech 28. a 29. 5. 2002. Požadují program a zajištění ubytování. Navrhl prohlídku některým měst (Jiřetín p. Jedlovou, Doubice, Rumburk, Varnsdorf, Dolní Poustevna a další), setkání s podnikateli, návštěvu nemocnice a podniků ve výběžku. Členové dále vytvořili podrobnější program návštěvy zmocněnce.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program návštěvy zmocněnce pro severozápadní Čechy ve dnech 28. a 29. 5. 2002 ve Šluknovském výběžku.

 • Sdružení Deliteus, zpráva z jednání – p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek – 3.5.2002 se uskutečnilo v Děčíně jednání děčínské sekce svazu Deliteus, hodnotily se veletrhy. Dále podal informace z tohoto jednání. V srpnu t.r. se bude v Drážďanech konat Den paroplavby. Deliteus tam má také zastoupení. O Tolštejském panství v Děčíně také ví, prý jim chybějí materiály. Účast v Deliteus není moc přínosná.

p. Ing. Hamplová – materiály o panství mají, jsou zásobováni. Není prý ale zaplacený příspěvek na rok 2002 ve svazu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o jednání Sdružení Deliteus na vědomí.

 • Ostatní záležitosti a informace – starostové obcí a měst

p. Zoser - přečetl dopis Novoborského svazku, týkající se žádosti o podporu petice pro zvýšení ochrany při přepravě nebezpečných látek.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo podpořit petici Novoborského svazku.

p. Maják – mají problémy se stánkaři na hranicích. Chtějí vybudovat hraniční přechod do Ebersbachu. Žádá o vyjádření starostů k otevření tohoto přechodu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo podpořit město Jiříkov při zřízení uvedeného hraničního přechodu.

 • Stanovení termínu a místa konání příštího setkání

p. Ing. Kořínek – dotázal se členů na návrh termínu a místa příštího jednání sdružení. Navrhl termín 9. 7. 2002 v 9.00 hodin. Jako místo byla schválena Doubice, hotel JEF.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 9. července 2002 v Hotelu JEF ( Hospoda u rytíře) v Doubici.

9. Závěr

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 13.15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku