Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 11. dubna 2008
v rekreačním středisku Setuza v Jiřetíně pod Jedlovou

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 12ti členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:50 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou členové sdružení pp. Ing. Jemelka, Schulz, Navrátil, Maják, Hausdorfová, Hladík, Mänzel, Houdek - pracovní důvody, z hostů dále pp. JUDr. Franc, Hrábková - pracovní důvody. Omluvení starostové jsou na akci kraje v Ústí nad Labem.

p. P. Zoser - přivítal všechny přítomné v Jiřetíně pod Jedlovou na setkání starostů a podal krátce informace o dění v obci.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem. Přednesl program zasedání, jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí dle potřeby. Písemné materiály o stavu hospodaření sdružení byly rozdány na začátku jednání.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Kontrola úkolů

3. Finanční úřad Rumburk - perspektiva - Ing. Kořínek

4. Ascend s. r. o. Praha - nabídka na spolupráci při získání dotací z OVŽP

5. Přestávka

6. Vegacom a. s. - varovný systém pro obce, možnosti dotací - p. Petržilka

7. Korekt s. r. o. - opravy komunikací

8. Diskuse, různé, připomínky starostů

- Ostatní informace

- Záchytné kotce Města Rumburk, společný útulek pro psy - Ing. Sykáček

9. Přestávka

10. Ekonomické záležitosti SPRŠ, návrh rozpočtu na rok 2008 - pí Hoťová

11. Diskuse, různé, připomínky starostů

12. Společný oběd, závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 11. dubna 2008.

2. Kontrola úkolů

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání.

05/07 Proplatit Klubu přátel lokálky Česká Kamenice příspěvek na Jízdy historických vlaků do období 2. světové války ve výši 25.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol splněn.

06/08 Uhradit členské příspěvky v SPRŠ na rok 2008. - Zodpovídají: členové sdružení - Úkol splněn.

07/08 Zaslat předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu SPRŠ na pořádání regionálních a nadregionálních kulturních a sportovních akcí v roce 2008. - Zodpovídají: členové sdružení - Úkol splněn.

08/08 Proplatit částku za účast pracovnic Agentury rozvoje Tolštejnského panství na veletrzích cestovního ruchu ve výši 8.898,--Kč. - Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová - Úkol splněn.

09/08 Zaslat svazku Deliteus dopis o ukončení členství SPRŠ v tomto svazku. - Zodpovídá: předseda, Ing. Kořínek - Úkol splněn.

10/08 Proplatit členský příspěvek SPRŠ v Hospodářské a sociální radě Děčínska na rok 2008 ve výši 5 tis. Kč. - Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová - Úkol splněn.

Další úkoly nejsou uloženy.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých jednání.

3. Finanční úřad Rumburk - perspektiva

p. Ing. Kořínek - rozdal členům sdružení podklady z Finančního úřadu Rumburk, týkající se novely zákona o dani z nemovitosti a jeho aplikaci. Obce musí do srpna vydat obecně závaznou vyhlášku, pokud by měla platit od ledna 2009.

p. Pecinovský - připomněl, že dřív mohl být koeficient daně např. pro chalupáře jiný, nyní bude pro všechny majitele nemovitostí v obci stejný.

Proběhla krátká diskuse.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o novele zákona o dani z nemovitosti.

4. Ascend s. r. o. Praha - nabídka na spolupráci při získání dotací

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce spol. Ascend s. r. o. Praha, p. RNDr. Lubomíra Parohu a požádal ho o informace k nabídce obcím SPRŠ na spolupráci při přípravě projektů pro Operační program Životního Prostředí. Pozváni byli na návrh p. Ing. Jemelky. Proběhla audiovizuální projekce a byly rozdány informační materiály.

p. RNDr. Paroha - jsou malá česká firma, která se zabývá dlouhodobě pouze oblastí životního prostředí, přípravou projektových žádostí o finanční dotace z evropských fondů se zaměřením na ochranu ovzduší, využitím obnovitelných zdrojů energie v přírodě, šetrným a nízkonákladovým čištěním odpadních vod v malých obcích, včetně přípravy podkladů, poradenstvím při přípravě žádostí i při návrhu projektů, zpracováním plánů a programů v oblasti ochrany ovzduší na všech úrovních - národní, regionální i místní, zpracováním podkladů pro legislativu v ochraně ovzduší. Sídlí v Praze, pracovníci jsou z různých míst republiky, nyní se zaměřují na severní Čechy. Zpracovávali podklady pro obce NP České Švýcarsko. Za důležité považují formulaci záměru projektu, od počátku je důležitá také spolupráce s podavateli žádosti, kdy tímto způsobem zpracované žádosti měly úspěch skoro 100 %. Odpověděl na dotazy. Jiřetín pod Jedlovou a Krásná Lípa již dotace z OPŽP dostali.

Proběhla krátká diskuse o čistírnách odpadních vod.

p. Ing. Kořínek - poděkoval zástupcům společnosti za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Ascend s. r. o. Praha na spolupráci při přípravě projektů pro Operační program Životního Prostředí.

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10:00 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

6. Vegacom a. s. Praha - varovný systém pro obce, možnosti dotací

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce firmy Vegacom a. s. Praha, pp. Davida Petržilku, Vladimíra Pavlíka a Daniela Šárovce a požádal je o presentaci nabídky varovných systémů.

p. Pavlík - jsou inženýrská společnost, zabývají se vývojem a výrobou varovného a informačního systému obyvatel (VISO). Bezdrátový rozhlas je dobrý také vzhledem k levnější ekonomické stránce. Systém je schopný varovat a slouží jako denní operativa pro šíření informací občanům, je rozšiřitelný a variabilní, pro každou obec je vytvářen individuálně. Je možné získat dotace, připraví žádosti a projekty, spolupracují s agenturami, přiblížil dotace z fondů EU (OPŽP). Své služby poskytují krajským městům, obcím, podnikům, např. Spolana a. s., která má 13 obcí v havarijní zóně). Předvedl audiovizuálně systém pro jednotlivou obec a systém pro mikroregiony, který je ekonomicky výhodný. Požádal o dotazy a rozdal členům informační materiály

p. Petržilka - v některých obcích zde již jednali, velkou výhodou je zřízení mikroregionu, při získání dotací pomohou. Hasiči tento systém již využívají.

p. Sucharda - ve Varnsdorfu mají tento systém už 4 roky, za tu dobu řešili pouze drobné poruchy, jinak je provoz bez závad. Projekt měli připravený, zatím jej zastavili z ekonomických důvodů, nyní se rýsuje možnost spolupráce se saskou stranou. Připomněl využití tohoto systému při požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko.

p. Petržilka - doporučil využití této techniky při hlášení různých akcí v obci, oznámení nalezených zvířat, přerušení elektrické energie, společenské akce, atd.

p. Pavlík - další využití systému je i možnost placené reklamy pro podnikatele.

p. Ing. Kořínek - jelikož je zdejší region kopcovitý, dotázal se proto na vysílání signálu, zda s tím není problém.

p. Sucharda - z Varnsdorfu vysílají i pro Studánku bez problémů.

p. Pavlík - jsou jako jediní schopni integrovat různé systémy, v případě náročného terénu se zpracuje studie a najde se nejvhodnější varianta.

p. Ing. Kořínek - poděkoval zástupcům společnosti za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Vegacom a. s. Praha, která se zabývá vývojem a výrobou varovných a informačních systémů pro obce.

7. Korekt Dips s. r. o. - opravy komunikací

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce společnosti Korekt Dips s. r. o., středisko Česká Lípa, p. Vladislava Holce.

p. Holec - firma se zabývá stavební činností při rekonstrukci, opravě a údržbě komunikací, provádí práce pro práce pro investory silničního hospodářství, veškeré práce prováděné firmou jsou certifikovány. Přiblížil způsoby oprav komunikací a podal podrobnější informace, rozdal členům informační materiály a odpověděl na dotazy.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Holcovi za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku společnosti Korekt Dips s. r. o., která se zabývá údržbou a opravami pozemních komunikací.

8. Diskuse, různé, připomínky starostů

  • Ostatní informace
p. Ing. Kořínek - vrátil se k dopisu Finančního úřadu v Rumburku ohledně záměru kraje na slučování úřadů a zřizovaní okresních úřadů. Zatím jsou to zvěsti, nic není jisté, požádal senátora p. Zosera, ať starosty informuje, pokud by tato situace hrozila.

p. J. Zoser - na zasedání HSRD v Benešově nad Ploučnicí byl schválen příspěvek pro SPRŠ ve výši 50 tis. Kč na vydání Vlastivědy, obdobně rada pomohla také Františkovu příspěvkem na projektovou dokumentaci na most přes Ploučnici. Až HSRD uhradí členský příspěvek do krajské hospodářské rady a pokud budou finance, přispějí zase. Proběhlo také zasedání DSO Tolštejn, chtějí znát stav vydání Vlastivědy. Pokud budou scházet peníze, DSO Tolštejn by na Vlastivědu přispěl. Požádal o podání informací o Vlastivědě na příštím jednání SPRŠ.

p. Ing. Kořínek - zástupci KČT Krásná Lípa - pp. Zíbner, Hieke, měli snahu vydání Vlastivědy vzít na klub a žádali o grant, ale neúspěšně. Svým vlivem ale pomohli ke snížení ceny na její vydání - 2 tisíce kusů knih za cenu 160 tis. Kč. Finanční rezerva SPRŠ je, pokud bude ještě potřeba. CD je předáno k tisku, probíhá aktualizace, materiály jsou v tiskárně v Krásné Lípě. KČT Krásná Lípa požaduje 700 ks ze 2000 ks zdarma. Do konce května by měla být Vlastivěda vydána. Domnívá se, že nejjednodušší bude uhradit náklady na vydání z rozpočtu SPRŠ. Požádal starosty o vyjádření.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku.

p. P. Zoser - proběhla 105. novela živnostenského zákona, projednávala se novela zákona o střetu zájmů - neprošla, zákon o majetku obcí - rozšířil možnost bezúplatného převodu, dále poslanecká novela pro nerostné suroviny, MŽP připravuje druhou novelu, jak poslanci, tak komise pro rozvoj venkova, se tímto problémem zabývají.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

  • Záchytné kotce Města Rumburk, společný útulek pro psy
p. Ing. Sykáček - pozval na jednání pracovnice Záchytných kotců Města Rumburk, neboť situace se stává již neúnosnou, psů je velké množství, jednali i s Městem Varnsdorf o spolupráci. Je přesvědčen, že pokud chceme řešit tento problém, nevyhneme se tomu, aby byly zajištěny aspoň 2 útulky, v Rumburk a ve Varsndorfu. Obec je povinna postarat se o nalezená zvířata. Nyní je v útulku za 3 měsíce již 75 psů, za rok jich může být zhruba 280, náklady jsou vysoké. Děčín má cca 444 psů za rok. Je pro zřízení kotců ve Varnsdorfu, další by mohly být např. ve Šluknově nebo Dolní Poustevně. Náklady na provoz se hradí také díky sponzorům. Předali členům písemné materiály o provozu záchytných kotců.

pí Michalů - psi v útulku nejsou rumburští, jsou také z okolních obcí, jako kynolog to může potvrdit. Lidé vodí psy do útulku za podivných okolností.

p. Dubský - zřízení kotce ve Varnsdorfu samozřejmě projednají, nezříkají se toho, bude se o tom jednat. Z Varnsdorfu vozí psy do útulku v Děčíně.

p. P. Zoser - navrhl, zda by třeba města nepřispěla na provoz kotce v Rumburku než zřizovat několik dalších útulků.

p. Ing. Sykáček - kotce už není možné rozšiřovat, psů je mnoho, je třeba nové místo.

p. Dubský - mají vybranou lokalitu pro umístění kotce, zatím se zpracovávají studie.

p. Kopecký - lidé mají problém s tím, když chtějí psa někam umístit.

pí Michalů - zbavit se psů je nelegální, přijatý pes musí být v kotci 10 dnů, pak se teprve může předat pěstounům.

p. J. Zoser - připomněl, že kdysi dostal Děčín na útulek asi 2 mil. Kč z OkÚ, tedy z peněz všech obcí v okrese, měli by si na to vzpomenout.

pí Michalů - Děčín má velkou kapacitu útulku, nejlepší by také bylo zřízení záchytné služby.

Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že k tomuto problému bude svoláno jednání s obcemi. K odchytu psů a zvířat musí být vyškolení lidé (jeden je v Jiřetíně pod Jedlovou). Kapacita útulku v Děčíne je dostatečná, bylo by vhodné toho využít a přizvat je na jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o provozu Záchytných kotců Města Rumburk a o nutnosti zřízení dalšího kotce v další obci Šluknovského výběžku či využití útulku pro zvířata v Děčíně, k tomuto problému bude svoláno jednání.

9. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 11:50 hod. vyhlásil přestávku na oběd.

10. Ekonomické záležitosti SPRŠ, návrh rozpočtu na rok 2008

p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou a konstatoval, že písemný návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 členové obdrželi na začátku jednání, je zpracován dle podkladů z loňského roku. Požádal o návrhy a o rozhodnutí rozdělení příspěvků pro DSO Sever a pro DSO Tolštejn.

p. Pecinovský - navrhl škrtnout položku Deliteus. Tour de Feminin -10 tis. Kč schváleno.

p. P. Zoser - Klub přátel lokálky má návrh 35 tis. Kč - je to dost.

p. Ing. Kořínek - na základě žádosti Klubu přátel lokálky z února chtějí příspěvek 16 tis. Kč.

p. Ing. Růžička - budou mít výročí 100 let města, také chtějí žádat o příspěvek (rozhodne se na DSO Sever - přispěje se z částky poskytnuté SPRŠ).

p. Pecinovský - Tour de Zeleňák - 5 tis. Kč schválit, Hudební festival V. Březinové - bez příspěvku, PLANstudio - interaktivní mapa - ponechat, ale prověřit smlouvu - Varnsdorf má o tom informace.

p. Ing. Kořínek - Městské divadlo Varnsdorf - 25 tis. Kč schválit, ale požadovat doklady o využití autobusu do divadla.

p. Svoboda - akce Podpora podstávkového domu v Lipové je i přeshraniční a loni se vydařila.

p. Ing. Kořínek - Turistický klub mládeže Mikulášovice - mistrovství republiky v turistickém závodě štafet - žádost na 10 tis. Kč. Je to republiková, nadregionální záležitost.

p. P. Zoser - mají také republikovou akci - Český pohár v běhu do vrchu - nežádali o příspěvek - 10 tis. Kč schváleno.

p. Gálová - Krásná Lípa pořádá Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství.

p. Pecinovský - na tuto akci dostanou příspěvek z DSO Tolštejn z podílu od SPRŠ.

Dále proběhla diskuse, bylo konstatováno, že na vydání Vlastivědy poskytne DSO Sever částku 15 tis. Kč, DSO Tolštejn částku 15 tis. Kč a SPRŠ částku 30 tis. Kč. Rezerva v rozpočtu SPRŠ bude 97 tis. Kč. Nechá se připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ dle dnes uvedených připomínek.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančních příspěvků pro DSO Sever ve výši 50 tis. Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 50 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, uhradit finanční příspěvky pro DSO Sever ve výši 50 tis. Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 50 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku ve výši 30 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, uhradit finanční příspěvek na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku ve výši 30 tis. Kč.

p. Pecinovský - upozornil, že návrh rozpočtu SPRŠ musí členové sdružení zveřejnit po dobu 15 dnů a jeho vyvěšení musí být potvrzeno jako podklad pro auditora. Upřesnil jednotlivé položky rozpočtu dle jednotlivých návrhů.

Stanovisko: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 dle připomínek.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 dle připomínek.

11. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek - požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání v pátek 23. května 2008 v Krásné Lípě, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. Raichart - informoval o tom, že MAS Šluknovsko byla vyřazena z programu LEADER+ a byla navržena jako náhradník, na podzim bude vyhlášeno další kolo, na valné hromadě se jednalo o další činnosti skupiny. Z Ústeckého kraje žádaly 2 MAS, ani jedna nebyla vybrána. Podle tabulky ministerstva zemědělství byl úspěšný Liberecký kraj a Morava. Je škoda, že MAS Šluknovsko neuspěla, příprava projektu stála dost práce a financí a do dalšího kola musí být projekt obnovený. Pokud MAS na podzim neuspěje, je pro její zrušení, členové odstupují, nejde skupinu vést jen způsobem dobrovolnosti. Příspěvek z kraje byl 200 tis. Kč. Na příštím jednání podají podrobnější zprávu.

p. Kopecký - jestliže neprošla žádná MAS z ÚK, je někde nějaký velký problém, ale podzimní kolo není ztracené, není třeba ještě skládat zbraně.

p. Pecinovský - pokud by nebylo vše v projektu v pořádku, nedostala by se MAS ani do výběru. Ostatní skupiny už dříve čerpaly, to je jejich výhoda, ale jelikož jsme prošli a jsme zařazeni, je možnost v druhém kole již uspět. Další věcí je nezájem Ústeckého kraje. Materiál se ale musí předělat, na to budou potřeba další peníze.

p. Ing. Kořínek - z jednání je omluven p. Maják, ale požaduje projednat, zda není možné zajistit zubní pohotovost ve Šluknovském výběžku i o víkendu.

p. Dubský - p. Dlask si toto vzal na starost a navštívil všechny zubaře ve Šluknovském výběžku a zjišťoval ceny, ale tato možnost nepřipadá v úvahu, je to drahé, požadují platbu 1.500 - 2.000,--Kč/hod. Zatím zajistili aspoň to, že v místním tisku vychází přehled služeb dentistů o víkendech v Děčíně.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti MAS Šluknovsko a o programu LEADER+.

12. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci a ukončil jednání ve 13:00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku