Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 20. dubna 2007 v restauraci Klub ve Velkém Šenově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 18 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 8:45 hod. přivítáním členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou p. Kopecký, p. Houdek a JUDr. Franc.

pí Mgr. Boháčová – přivítala všechny přítomné ve Velkém Šenově, který sice není velké město, ale starostí je zde také dost. Byla opravena základní škola, do suterénu byla přemístěna jídelna. Povedlo se otevření obchodního domu, což uvítali i obyvatelé okolních obcí. Považují to za úspěch, obchodní dům byl v havarijním stavu. Stejný problém je s budovou restaurace Střelnice, která je v dezolátním stavu, jednání s majitelem probíhají, ale neúspěšně.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – program zasedání všichni obdrželi předem. Přednesl program jednání, hlavními body budou program LEADER+ a situace v Lužické nemocnici v Rumburku. Jednotlivé body programu se budou zařazovat v pořadí dle aktuální potřeby.

Program jednání:

Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

Kontrola úkolů z minulých zasedání

Česká pojišťovna a. s.– nabídka spolupráce – p. Ing. Kudrna, manažer skupiny

Přestávka

Lužická nemocnice Rumburk – aktuální informace – p. Ing. Sykáček, p. Šváb

Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

LEADER+ - aktuální informace, návrh na úpravu stanov SPRŠ v souvislosti s programem LEADER+ – p. Ing. Hamplová, p. Pecinovský, p. Raichart, p. Dudka

Přestávka

Diskuse, různé

Připomínky starostů

Ostatní informace

Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 20. dubna 2007.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu plnění úkolů.

2/07 Proplatit Městskému divadlu Varnsdorf příspěvek na úhradu části jízdného na divadelní autobusovou linku pro občany Šluknovského výběžku ve výši 25.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

3/07 Proplatit Obci Lipová příspěvek na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů, který se bude konat v Lipové, ve výši 10.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

4/07 Zaslat dopis ve věci zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce s vyjádřením a požadavky starostů na MPSV, na úřad práce, poslancům a senátorům, aby se zabývali změnou dotčených zákonů. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.

3. Česká pojišťovna a. s.– nabídka spolupráce

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce České pojišťovny a. s. a předal jim slovo.

p. Ing. Kudrna – představil kolegy, kteří předvedou audiovizuální nabídku produktů pojišťovny a pak budou konkrétně se starosty projednávat jednotlivé záležitosti, které mají ve své působnosti.

pí Nekovaříková – hovořila o nové strategii pojišťovny, o novém přístupu k obcím, dnes podají základní informace.

p. Ing. Kudrna – přednesl informace o produktech - pojištění zaměstnanců, zastupitelů, komplexní pojištění movitého i nemovitého majetku obce, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, atd. Podrobněji přiblížil jednotlivé produkty, dokáží pojistit i nezjištěný vandalismus. Hovořil také o Fondu peněžního trhu investiční společnosti ČP Invest.

pí Nekovaříková - Česká pojišťovna a. s. a HVB Bank Czech Republic a. s. se společně staly novým finančním manažerem státu a budou pro Ministerstvo financí ČR v letech 2007 až 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu. Budou s obcemi spolupracovat od počátku projektu, přes průběh procesu schvalování dotace až po uzavření celého projektu. Pomohou žadatelům od samého počátku, vyberou nejlepší možnosti. Využívají všechny zdroje evropských dotací, žádat se dá na jakékoliv pobočce České pojišťovny a. s. Obce musí mít samozřejmě zpracovanou rozvojovou strategii.

p. Ing. Kořínek – poděkoval zástupcům České pojišťovny a. s. za informace.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace České pojišťovny a. s., která se stala finančním manažerem státu a bude pro Ministerstvo financí ČR v letech 2007 - 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu a v této souvislosti i nabídku spolupráce s obcemi.

4. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10:00 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

5. Lužická nemocnice Rumburk – aktuální informace

p. Ing. Kořínek – požádal p. Ing. Sykáčka a p. Švába o informace o situaci v Lužické nemocnici.

p. Šváb – bude hovořit jako člen představenstva, ne jako zástupce obce. Od nového roku došlo vzhledem ke změně zákoníku práce ke kritickému dopadu na zdravotnictví vůbec. Ministerstvo zdravotnictví začalo zavádět nový systém, pacient si bude za lékařské služby platit, nastane i zpoplatnění pobytu pacienta v nemocnici. Další vliv na zdravotnictví má změna legislativy, režim akreditací - pracoviště musí být akreditována. Dochází ke změně systému zdravotnictví ze socialistického ke tvrdě kapitalistickému, tento systém bude mít extrémní vliv na poskytování zdravotní péče. Ústecký kraj nemá vytvořenou dobrou koncepci zdravotnictví.

Co se týče rumburské nemocnice, v současné době se připravuje projektová dokumentace na sestěhování budov nemocnic, bude nutné zajištění personálu, v nemocnici by měli pracovat do budoucna specialisté, sestry se budou dál vzdělávat postgraduálně. V areálu současné chirurgie bude nový pavilon, bude jen jedna JIP. Vznikne trakt operačních sálů, rentgenové pracoviště. Ošetřovatelská lůžka budou omezena, podstatnou záležitostí je personální a přístrojové vybavení. Rumburská nemocnice za poslední dva roky udělala extrémní krok ke zkvalitnění služeb, nemocnice investovala cca 15 – 18 mil. Kč do přístrojů. Prioritou je nyní nákup nového rentgenového zařízení, mělo by být na podzim. Při změnách v systému vedení nemocnice vznikly problémy na interním oddělení.

Díky privatizaci ve zdravotnictví došlo k odchodu lékařů do soukromého sektoru, tito lékaři jsou ale potřeba v nemocnicích, nyní je nemůžeme donutit, aby v nemocnici pracovali. Problém je také ve věku lékařů, většina je starších, je zde nedostatek mladých lékařů - pediatři, gynekologové, atd. Lékaři nechtějí pracovat v nemocnicích také díky aktuálním kauzám (např. MUDr. Milatová, nemocnice v Mostě), kdy se na lékaře podávají trestní oznámení. Nechtějí převzít odpovědnost za chod malého oddělení s např. pěti pracovníky, ke své práci potřebují dostatek kvalifikovaných pracovníků. Vedení nemocnice vyvolalo jednání s krajem, městem, krajskou zdravotní pojišťovnou a rychlou záchrannou službou. Z důvodu územního pokrytí zdravotnickým personálem byla vydána výjimka k zajištění chodu gynekologicko – porodnického oddělení – od května bude normálně fungovat. Je domluvena také spolupráce s nemocnicí v České Lípě, budou dojíždět i lékaři ze Středočeského kraje. Kraj si začal uvědomovat, že má odpovědnost za zajištění rychlé záchranné služby ve Šluknovském výběžku, ve čtvrtek bude velké jednání v Rumburku. Ve všech regionech Ústeckého kraje jsou nová pracoviště RZS. Bezpochyby se do budoucna bude za zdravotnictví platit, bude třeba nadefinovat, v jakém rozsahu budou zdravotnické služby poskytovány a za jaké si již bude připlácet. Při přebírání vedení rumburské nemocnice před lety do toho šli s tím, že je to pouze dočasně. Na funkci ředitele nemocnice bude vyhlášeno výběrové řízení.

p. Ing. Kořínek – Město Rumburk je nyní skoro 100 % vlastníkem nemocnice, jak situaci zvládne?

p. Šváb – investice do nemocnice jednoznačně musí přijít, město bude muset sehnat finance. Vedení nemocnice v dřívější době neinvestovalo, nyní je to znát.

p. Ing. Kořínek – dotázal se na budovu interny V Podhájí, zda se bude prodávat k soukromým účelům.

p. Šváb – budovy se budou sdružovat, vše je otázka několika dalších let.

p. Pecinovský – shrnul, že tedy gynekologie a porodnice v rumburské nemocnici bude od května fungovat nadále, těžší případy převezme nemocnice v České Lípě.

p. Šváb – ano, v Rumburku budou fungovat kvalitní lékaři. Např. v mostecké nemocnici mají velké problémy, po třech trestních oznámeních se jim rozpadlo oddělení gynekologie.

p. Ing. Jemelka – dotázal se, zda Město Rumburk přispěje částkou 50 tis. Kč na provoz APP ve Velkém Šenově.

p. Šváb – zatím přesně nemůže říct, bude se teprve projednávat, ať svazek napíše žádost na Město Rumburk.

p. Pecinovský – informace zde podané považuje za oficiální. Je třeba se domluvit, jak mají informovat občany, aby informace v obcích byly stejné a nedocházelo k nesrovnalostem.

p. Šváb – informace jsou oficiální, nemocnice vydá stanovisko během příštího týdne.

p. Ing. Kořínek - dotázal se na stanovisko Města Varnsdorf, zda rumburské nemocnici vyjdou vstříc.

p. Dubský – o žádných jednáních neví, informace jsou bohužel roztříštěné.

p. Šváb – jednání Rumburku a Varnsdorfu probíhala v nejkrizovější situaci pro případ, kdyby krizová situace nastala, aby nemocnice byly připravené. V horizontu příštích let nastane nedostatek lékařů – gynekologů, stomatologů, praktiků, budeme to muset řešit.

p. Ing. Kořínek – poděkoval zástupcům rumburské nemocnice za informace.

Proběhla krátká diskuse o situaci v porodnictví a gynekologii (porody doma, riziková těhotenství, atd.) a o zdravotnictví vůbec s konstatováním, že situace v regionu i v celé republice je špatná.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o aktuální situaci v Lužické nemocnici v Rumburku s tím, že provoz gynekologicko – porodnického oddělení bude od května nadále zajištěn externími kvalifikovanými lékaři.

6. Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek – přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Konstatoval, že písemné materiály o stavu hospodaření sdružení členové již obdrželi.

pí Hoťová – materiály se týkají hospodaření sdružení za leden – březen 2007, členské příspěvky jsou již všechny zaplaceny.

p. Pecinovský – dotázal se, jak to bude s částkou 30 tis. Kč, která byla poskytnuta MAS Šluknovsko jako půjčka. Zda se ponechá vedeno jako půjčka, nebo dojde ke změně na příspěvek, jak bylo také projednáváno.

p. Ing. Kořínek – tato záležitost se bude řešit na dalším jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – březen 2007.

Stanovisko: sdružení rozhodlo odložit projednávání částky 30 tis. Kč, která byla poskytnuta MAS Šluknovsko jako půjčka, na další jednání.

7. LEADER+ - aktuální informace, návrh na úpravu stanov SPRŠ v souvislosti s programem LEADER+

p. Ing. Kořínek – přivítal pí Ing. Hamplovou a p. Dudku a požádal je o informace o činnosti MAS Šluknovsko.

pí Ing. Hamplová – poděkovala za poskytnutí příspěvků MAS, díky kterým mohla zpracovat rozvojovou strategii, která pokrývá celé území Šluknovského výběžku. MAS Šluknovsko vstoupí do velkého programu LEADER ČR, došlo ke změnám podmínek. Problém je, že ministr zemědělství, p. Gandalovič, stále nepodepsal potřebné materiály, aby mohl být program včas vyhlášen, dojde ke zdržení, které ohrozí všechny MAS. Nyní se zabývají tím, jak získat co nejvíce financí do Šluknovského výběžku a proto přišli s návrhem na úpravu struktury sdružení – změna formy sdružení právnických osob na svazek obcí.

p. Dudka – shodli se na tom, že by bylo dobré některé aktivity sjednotit, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro získání financí z různých fondů. Je třeba změnit formu ze sdružení na svazek obcí. Šluknovsko by mělo mít centrum, kde by se sbíhaly informace, problémem je nyní roztříštěnost, nedostatek informací, ale je velká šance sjednotit region, aby mohl získat dost financí. Dle jeho názoru by bylo vhodné se snažit, aby se všechny informace a zásadní dokumenty sbíhaly na jednom místě, bylo by to efektivní a perspektivní. MAS pokrývá dnes už celé území Šluknovského výběžku, oproti začátkům. EU za své peníze chce, aby se rozvoj regiónů řešil systémově, jednotně, dlouhodobě. Pokud bude SPRŠ žádat jako svazek obcí, má velkou šanci na získání financí. Podle druhu programu ale může žádat jak MAS Šluknovsko, tak i SPRŠ.

p. Ing. Kořínek – SPRŠ je nyní sdružením právnických osob, při jeho založení musely být členy kromě obcí i okresní agrární komora a okresní hospodářská komora. Pro ně by se změnou formy SPRŠ nic nezměnilo, setkání se budou dál zúčastňovat. Pokud změna pomůže k získání financí, je třeba to zvážit.

p. Šváb – tato varianta se mu zatím nejeví jako přínosná, práce bude stejně náročná či ještě dokonce náročnější.

p. Ing. Kořínek – toto je prvotní návrh k promyšlení, ať starostové projednají ve svých obcích, jde zatím o námět. Znovu se projedná na příštím jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o změnách v programu LEADER+ a o činnosti MAS Šluknovsko, která je ve své další činnosti ohrožena nevyhlášením programu LEADER+ pro rok 2007.

Stanovisko: sdružení rozhodlo odložit projednání změny formy SPRŠ vzhledem k větší možnosti získání financí z evropských fondů na příští jednání.

8. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 11:45 vyhlásil 25 min. přestávku.

9. Diskuse, různé

p. J. Zoser – pozval všechny přítomné na Tolštejnské slavnosti, konají se 18. – 19. května na hradě Tolštejn, připraven je bohatý program.

p. Pecinovský – je možnost účastnit se výměnného pobytu členů svazku do Orlických hor ve dnech 8. - 10. května 2007 - oficiální pozvánku s programem bude mít. Kdo má zájem, ať jej včas kontaktuje.  

p. Svoboda – dotázal se na mobilní podium.

p. Pecinovský – v pondělí bude schůzka s p. Dlaskem, který by si podium vzal do správy. Hledají firmu nebo osoby, kteří budou provoz podia zajišťovat, v pondělí se rozhodne.

p. Svoboda – kdyby nešlo jinak, navrhl půjčování podia za základě hmotného převzetí kompletního podia při každém zapůjčení – protokol o převzetí, poučení o sankcích, atd.

Proběhla krátká diskuse o způsobu zapůjčovaní podia, když se nesežene firma, zařídí se provoz formou protokolů.

p. Ing. Kořínek – všichni zřejmě dostali pozvánku na valnou hromadu ERN Liberec, bude se volit představenstvo, měli bychom se dohodnout na návrhu svých zástupců - 3 delegátů.

p. Pecinovský – navrhl za sdružení ponechat p. Ing. Poláčka, za DSO Tolštejn se na svém delegátovi dohodnou na jednání svazku příští týden.

p. Ing. Kořínek – požádal o informování p. Ing. Poláčka o jeho delegaci do představenstva ERN. Za DSO Sever delegujeme p. Ing. Růžičku.

p. Pecinovský – je pověřen zastupováním ve sněmu SMO ČR, pokud se ho někdo nezúčastní, je třeba pověřit zastupováním obce někoho dalšího. Na každou obec, která je členem, přišla přihláška nebo pověření, ať starostové včas zajistí.

p. Ing. Kořínek – požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 15. června 2007 v Dolním Podluží, v restauraci Roťanda, začátek je v 8:30 hodin.

p. Ing. Jemelka – 12. května se bude konat 31. ročník mezinárodního turistického pochodu Severní stopou, tímto všechny zve. Akce je připravena i pro cyklisty a zdravotně postižené.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o kulturních a společenských akcích, které se budou konat v nejbližší době a informace o delegování p. Ing. Poláčka a p. Ing. Růžičky pro volby do představenstva ERN Liberec.

10. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 12:30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku