Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 22. dubna 2005 v Restauraci U vleku v Horním Podluží

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16ti.
Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty. Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.
p. Kopecký - jako starosta obce Horní Podluží přivítal členy i hosty a představil jim budovu, ve které se jednání pořádá, a kterou si obec částečně postavila svépomocí.

Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Veřejná hromadná doprava, informace z jednání zastupitelstva kraje - p. Robert Šatník, ostatní zastupitelé
4. Přestávka
5. České dráhy a. s. - p. Patrik Konopásek
6. Komunitní plán - zhodnocení první etapy - p. Diviš, MěÚ Rumburk
7. Okresní správa sociálního zabezpečení - aktuální informace, organizační záležitosti - p. Ing. Jiří Řezáč
8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
9. EUROREGION Tour 2005 - zhodnocení veletrhu
10. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
" Ostatní informace
11. Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - přednesl návrh programu jednání. Konstatoval, že program bude doplněn o vystoupení ředitele OSSZ Děčín, p. Ing. Jiřího Řezáče a zástupce Českých drah a. s., p. Patrika Konopáska.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.
p. Ing. Kořínek - vzhledem k personálním změnám, které nastaly ve vedení obce Doubice, přivítal nového starostu, p. Miloslava Himmera. S bývalou starostkou obce, pí Boženou Stejskalovou, se oficiálně rozloučil a jménem všech členů jí poděkoval za práci v SPRŠ i v DSO Tolštejn.
pí Stejskalová - poděkovala za pozvání a se všemi členy sdružení se osobně rozloučila.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.
23/04 Namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je ostatním členům sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Dle sdělení p. Melichara požadují autoři určitý počet výtisků zdarma, což je poměrně velké množství. Bude se dál projednávat. - Úkol trvá.
25/04 Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.
Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol trvá.
36/05 Vyvěsit návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005 v obcích, aby mohl být na příštím jednání schválen.
Zodpovídají: členové sdružení - Úkol trvá.
37/05 Zaslat aktualizované údaje o obcích pro zadání dotisků brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn a jimi požadovaný počet české a německé verze na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství o. p. s. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Úkol trvá, své požadavky ať starostové pošlou nejdéle do 30.04.2005 na Agenturu TP!
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

3. Veřejná hromadná doprava, informace z jednání zastupitelstva kraje - p. Robert Šatník, ostatní zastupitelé

p. Ing. Kořínek - oznámil členům, že dnešního jednání se zúčastní zástupce Českých drah a. s., p. Patrik Konopásek, aby informoval o navrhovaných změnách v drážní osobní dopravě.
p. Hrábková - poděkovala starostům za podporu na jednání Zastupitelstva ÚK, na kterém se projednávala dopravní obslužnost v Ústeckém kraji. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o tom, že dopravu bude provozovat spol. Dopravní podnik ÚK a. s. Poptávkové řízení bylo a je předmětem kritiky, problémy nastaly už v zadávání řízení. Smlouvy s DP ÚK a. s. byly prodlouženy do konce roku 2006.
Problémy s Českými dráhami a. s. vznikly, jelikož řádně nedokládají přehled nákladů dle zákona a proto jim kraj nechce poskytnout požadované finance. České dráhy a. s. hovoří o zrušení některých vlakových spojů v Ústeckém kraji. Ve Šluknovském výběžku by se jednalo o trasy: Rumburk - Mikulášovice - Dolní Poustevna, Rumburk - Jiříkov, Rumburk - Panský, Panský - Krásná Lípa.
p. Raichart - hejtman ÚK, p. Šulc, prohlásil, že pokud ČD a. s. zruší některé vlakové spoje, budou nahrazeny autobusovými. Vyjádřil udivení na tím, že problém dopravy, který se řeší rok a půl, mělo krajské zastupitelstvo vyřešený za 5 minut.
p. Ing. Růžička - dotázal se na možnost kontroly společnosti Integrovaný dopravní systém, (IDS), pokud je tedy zřejmé, že se postupovalo chybně již v počátku.
p. Hladík - zastupitelé kraje dostali materiály týkající se dopravy hodinu před jednáním!
p. P. Zoser - domnívá se, že podíl na rozhodnutí kraje o dopravci nese i SPRŠ, neboť málo podpořilo plány společnosti Q - Bus p. Jeníka a jejich systém zajištění autobusové dopravy.
p. Ing. Kořínek - rozhodnutí o dopravě bylo SPRŠ předloženo tak, že spol. Q - Bus bude dopravu ve Šluknovském výběžku provozovat, a že je to definitivní a platné!
p. Šatník - v této situaci jsou 2 poražení - 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku a p. Jeník se společností Q - Bus, který udělal vše pro to, aby zdejší doprava byla lepší. Sám cítí vinu v tom, že nedokázal zastupitele kraje přesvědčit o prospěchu nového dopravního systému. Uvažuje o odstoupení z politických funkcí, s postupem a výsledkem řízení je hrubě nespokojený. Má dojem, že p. Jeník se stal "rukojmím" Dopravního podniku ÚK a. s. v tom smyslu, že pokud se DP ÚK a. s. nestane dopravcem v našem kraji, bude žalovat KÚ ÚK. Pokud ano, p. Jeníka odškodní. Má dojem, že krajští zastupitelé byli podjatí, ale i přesto hlasovali, on sám ne. P. Jeník hodlá podat žaloby na všechny členy Zastupitelstva ÚK pro podjatost. Zastupitelé mají povinnost neporušovat zákony.
p. Konopásek - přiblížil členům situaci ve společnosti České dráhy a. s., kde uvažují o tom, že pokud od ÚK nedostanou požadované finance, zruší některé využívané spoje. Prokazování ztrát v železniční dopravě je problematické.
p. Král - nelze říci, že by prohráli občané Šluknovského výběžku nebo obce. Rozhodování o dopravní obslužnosti je záležitostí kraje, není vhodné házet vinu na starosty výběžku. Společnost IDS měla vypracovat nejvhodnější systém dopravy pro náš výběžek.
p. Ing. Růžička - starostové udělali, co mohli. Rozhodnutí o výběru p. Jeníka jako jediného dopravce bylo starostům předloženo jako hotová věc. Je zarážející, že kraj vypsal poptávkové řízení, i když DP ÚK a. s. má licence platné do roku 2011. Nejednalo se o výběrové řízení, jak bylo předkládáno.
p. Hrábková - je snadné něco zrušit, ale znovu obnovit je těžší. Názory starostů na dopravu se do poptávkového řízení nedostanou, neboť nejsou stanoveny v kritériích řízení.
p. Ing. Jemelka - jemu osobně je p. Jeníka líto, do této situace se nedostal vlastní vinou. Rozhodnutí o rušení spojů Českých drah a. s. ještě není definitivní. Starostové by měli vyvolat jednání a předložit své požadavky ke konkrétním tratím. Např. o trati Dolní Poustevna - Sebnitz již probíhala jednání s Drážďany, vše je rozjeté a najedou by se to mělo rušit?!
p. Maják - doprava v kraji je rozdělena na základní dopravní obslužnost pro kraj a na ostatní dopravní obslužnost pro obce, na kterou doplácí z vlastních rozpočtů. IDS řekla, že dopravní obslužnost bude jednotná. Obce platí na ostatní dopravní obslužnost, ale není vlastně jasné, o které linky se přesně jedná, zřejmě o ty neztrátovější.
p. P. Zoser - je zajímavé, že v poptávkovém řízení byla stanovena nejnižší cena 27,--Kč, Dopravní podnik a. s. nyní po obcích ale požaduje částku 31,--Kč.
p. Ing. Strakoš - rozhodování Zastupitelstva ÚK nebylo tak jednoduché ani rychlé, jak bylo řečeno. Jednání probíhala samozřejmě již dříve, řešily se různé návrhy. Materiály, které krajští zastupitelé obdrželi před jednáním, byly již finální. Spolu s p. Šatníkem bojovali, ale zastupitele bohužel nepřesvědčili. Rušení tratí záleží vysloveně na ČD a. s.
p. Šváb - ostatní kraje železniční dopravu také řeší. ÚK šel do extrému, hejtman odmítl smlouvy podepsat, dokud ČD a. s. nedoloží řádné doklady k vyúčtování ztrát. Rozhodnutí o autobusové dopravě ve výběžku je v tuto chvíli vynucené. Bylo zadáno poptávkové řízení, které ale nebylo nikde schváleno.
p. Doležal - požaduje po zastupitelích kraje, aby vysvětlili, co přesně znamená základní a co ostatní dopravní obslužnost, ať je jasné, na co obce konkrétně doplácí.
p. Ing. Kořínek - je zřejmé, že práce společnosti IDS byla vlastně zbytečná, Šluknovskému výběžku ve výsledku nepřinesla žádný užitek.
p. Šatník - IDS měla za úkol zmapovat celý ÚK, Šluknovský výběžek byl po dopravní stránce nejvíce zanedbaný a měl právo na lepší situaci. Doporučení IDS bylo předloženo Radě ÚK, která na jeho základě vyhlásila poptávkové řízení. Ředitel KÚ vyhlásil pravidla řízení, rada je schválila a výběrová komise rozhodla. DP ÚK a. s. provozoval dopravu od listopadu 2004 do ledna 2005 bez licencí, protizákonně, dotace od kraje obdrželi neoprávněně. Nové licence DP ÚK a. s. měly končit k 01.05.2005, zatímco spol. Q - Bus tímto dnem začínají platit.
p. Ing. Kořínek - zmiňované problémy jsou věcí kraje, my jako starostové je nevyřešíme. Starostům jde hlavně o to, kdo a jak bude dopravu ve Šluknovském výběžku dále zajišťovat.
p. Šatník - budou podávány vzájemné žaloby, žádný soud situaci hned nevyřeší. DP ÚK a. s. má s p. Jeníkem vyřešit jeho závazky, převezme některé vozy a bude dál provozovat dopravu.
p. Sucharda - přečetl členům znění základní a ostatní dopravní obslužnosti. Jeho úplné vysvětlení najdou v zákoně č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, § 19, písmeno a, c.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace z jednání Zastupitelstva ÚK o veřejné hromadné dopravě a zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.

4. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10.15 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.
5. České dráhy a. s. - p. Patrik Konopásek
p. Konopásek - osvětlil členům sdružení informace, které se objevují v tisku o rušení tratí. Ohroženo je 22 tratí, pravidelné spoje zůstanou na 12 tratích. Hovořil o drážní dopravě, o změnách v legislativě, apod. Způsob prokazování ztrát u drah není ve vyhlášce stanoven, jízdenky jsou platné 24 hodin, nelze přesně prokázat, který spoj je ztrátový. Informoval o jízdním řádu, který se musí tvořit s ročním časovým předstihem.
p. Ing. Kořínek - starostové potřebují hlavně znát své možnosti při rozhodování o drážní dopravě, co mohou udělat, aby k rušení tratí nedošlo.
p. Konopásek - je možné např. vyvolat jednání s krajem. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Osobní doprava je ztrátová všude ve světě.
p. Šatník - v loňském roce České dráhy a. s. dostaly z rozpočtu kraje 452 mil. Kč. Nyní je pro veřejnou železniční dopravu vyhrazena částka ve výši 335 mil. Kč a kraj chce vědět, které spoje by ČD a. s. zrušily, pokud dostanou méně financí. Jde zatím o návrhy rušení tratí, starostové musí působit na kraj.
p. Ing. Kořínek - obce budou požadovat zachování tratí a účast na jednáních ČD a. s. Bude nutné svolat mimořádné jednání SPRŠ s Českými drahami a. s.
p. Ing. Kořínek - informoval o dopisu DP ÚK a. s., ve které navrhují vytvoření pracovní skupiny ze zástupců SPRŠ, DP ÚK a. s., která by postupně optimalizovala dopravní obslužnost ve Šluknovském výběžku.
p. Raichart - existuje společnost Integrovaný dopravní systém kraje, také komise kraje pro dopravu, ať problémy s dopravou řeší hlavně sám kraj.
p. Ing. Kořínek - doporučuje, ať si starostové vymíní větší informovanost od kraje apod.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nevstupovat do pracovní skupiny s DP ÚK a. s., neboť existují jiné orgány, které se veřejnou dopravou zabývají.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo svolat na příští týden jednání s KÚ ÚK, Českými drahami a. s. a společností IDS a požadovat zachování dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku ve stejné míře jako dosud.

6. Komunitní plán - zhodnocení první etapy - p. Karel Diviš, MěÚ Rumburk

p. Ing. Kořínek - přivítal vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rumburk, p. Karla Diviše a předal mu slovo.
p. Diviš - připomněl, že starostové obdrželi mail se zprávou o tom, že skupina pro komunitní plánování sociálních služeb obdržela věcný dar - mechanický skládací vozík. Uvítal by náměty starostů na využití tohoto vozíku v jejich obcích. Rozdal starostům materiály a návrh komunitního plánu, který se má schválit v obcích.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o Komunitním plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku a o získání mechanického vozíku v rámci komunitního plánování ve Šluknovském výběžku na vědomí.

7. Okresní správa sociálního zabezpečení - aktuální informace, organizační záležitosti - p. Ing. Jiří Řezáč

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitele OSSZ Děčín, p. Ing. Jiřího Řezáče a předal mu slovo. Především žádal o vyjádření ke zprávám, že se pracoviště OSSZ v Rumburku bude rušit a vše se bude vyřizovat v Děčíně.
p. Ing. Řezáč - hovořil o činnosti pobočky OSSZ v Rumburk i v Děčíně, o nových službách. Občané mohou stále podávat žádosti i v Rumburku, ty jsou ještě týž den přepraveny do Děčína a zavedeny do databáze. Dále vysvětlil postupy při neplnění platební povinnosti. Snaží se volit spolupráci a dohodu s neplatícím subjekty, ale pokud ani toto nefunguje, musí přistoupit k extrémním řešením.
p. Ing. Kořínek - shrnul, že větší míra nezaměstnanosti díky neplnění platební povinnosti některých subjektů ve výběžku tedy nehrozí. Pobočka OSSZ v Rumburk bude fungovat nadále.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace ředitele OSSZ Děčín, p. Ing. Jiřího Řezáče, o činnosti OSSZ v Děčíně a v Rumburku na vědomí.

8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová

p. Ing. Kořínek - přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a předal jí slovo.
pí Hoťová - seznámila členy se stavem hospodaření SPRŠ za období leden - duben 2005. Písemný materiál členové obdrželi před jednáním. Členské poplatky pro tento rok nemají ještě zaplaceny OHK a OAK.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - duben 2005 na vědomí.

9. Euroregion Tour 2005 - zhodnocení veletrhu
p. Ing. Kořínek - přivítal pí Ing. Hamplovou a pí Ing. Korbelovou a požádal je o informace z mezinárodního veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou.
p. Ing. Korbelová - omluvila senátora, p. Josefa Zosera. Sdělila, že Agentura Tolštejnského panství funguje a zajišťovala výstavu Euroregion Tour 2005, jsou i noví poskytovatelé. Pí Sedláčková v agentuře už nepracuje, k dispozici jsou pí Koldová a sl. Žáková. Partnerem Agentury TP je SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf. Jako každý rok se budou konat Slavnosti Tolštejského panství. Pokud někteří starostové splnili své sliby, mohou v dobových kostýmech vystoupit na slavnostech.
Upozornila na změnu ceny za půjčení mobilního pódia. Cena ve všední den je 5.250,--Kč + DPH a o víkendu 6.650,--Kč + DPH, další informace jsou uvedeny na internetových stránkách agentury. Tlumočila odezvu německých partnerů na veletrh, byli nespokojení s organizací výstavy.
p. Ing. Kořínek - letošní ročník veletrhu se konal v provizorním prostředí, proto byl jiný.
p. Ing. Hamplová - podmínky pro letošní veletrh byly opravdu omezené, ale propagace výstavy byla dobrá. Účast byla, chyběly však propagační materiály. Německá strana původně zájem o veletrh neměla, rozhodla se až na poslední chvíli vystupovat společně se SPRŠ. Jejich námitky proto nejsou na místě. Příští rok bude veletrh už v nových, kvalitních prostorech.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o průběhu veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou na vědomí.

10. Diskuse, různé

" Žádost o pověření zastupování za SPRŠ
Ing. Kořínek - přečetl žádost Informačního centra venkovských regionů v Praze o sdělení, kdo bude zastupovat SPRŠ v jejich projektu.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí zastupování SPRŠ v projektu Informačního centra venkovských regionů Praha Agenturou Tolštejnského panství.
" Žádost Klubu českých turistů o příspěvek
p. Ing. Kořínek - přečetl žádost Klubu českých turistů Rumburk o finanční příspěvek ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05.2005.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení finančního příspěvku Klubu českých turistů Rumburk ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05.2005, p. Navrátil se zdržel hlasování.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit finanční příspěvku Klubu českých turistů Rumburk ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05.2005.
p. Ing. Kořínek - požádal členy sdružení o schválení proplacení finanční částky za nákup kytice pro pí Stejskalovou.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení finanční částky za nákup kytice pro pí Stejskalovou.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit finanční částku za nákup kytice pro pí Stejskalovou.
p. Ing. Reiber - do jednání a diskusí se nezapojuje úmyslně, chce mít hlavně přehled o situaci ve výběžku a v případně potřeby nabídnout pomoc z postu poslance PS Parlamentu ČR. Sdělil, že se dne 15.04.2005 konal ve Varnsdorfu aktiv zastupitelů za KSČM v obcích, z jehož vyplynula spokojenost s prací těchto zastupitelů.
p. Sucharda - informoval o nabídce na zhotovení pohlednic, kterou obdržely i ostatní obce. Pohlednice jsou tvarované, se znaky všech města a obcí. DSO Tolštejn souhlasí s jejich zhotovením. Projednáme na příštím jednání sdružení.
p. Šatník - dne 10.05.2005 navštíví Varnsdorf hejtman ÚK, p. Jiří Šulc. V Rumburku na Dymníku se bude konat diskuse s občany. Přesnější informace bude zveřejněny.
p. Maják - pozval všechny na Hvězdicovou jízdu, která se uskuteční dne 30.04.2005, je zajištěn bohatý program.
p. Ing. Růžička - informoval o návštěvě ředitelky České pošty s. p. Nový Bor ohledně změn poštovních směrovacích čísel, kdy okrajové části obcí budou mít dodávací poštu Varnsdorf 1. Tato změna se mu zdá nesmyslná, způsobí jen zmatky. Starostové by měli vyvolat jednání s Českou poštou s. p.
" Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.05.2005 ve Starých Křečanech - Brtníkách, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 12.35 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku