Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z mimořádného jednání dne 19. dubna 2004 na MěÚ v Rumburku

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny
Přizváni: hosté dle presenční listiny
P. Ing. Kořínek přivítali přítomné členy sdružení.
Jednání bylo zahájeno ve 14.00 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. SVS a.s. Teplice - příprava voleb nových orgánů společnosti
3. Závěr

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - sdělil, že hlavním bodem dnešního mimořádného jednání je stanovení kandidátů volených orgánů SVS a.s. Teplice, a to funkce člena dozorčí rady této společnosti. Volba kandidátů do dozorčí rady se uskuteční zítra 20. 4. 2004.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. SVS a.s. Teplice - volba nových orgánů společnosti

p. Ing. Kořínek - předal slovo p. Ing. Jemelkovi, aby podrobně informoval členy o záležitostech ve věci SVS a.s. Teplice.
p. Ing. Jemenka - jelikož uplynula doba 4 let od poslední volby členů do Dozorčí rady SVS a.s. Teplice, budou se letos konat volby nové. Sdělil, že je pověřený řízením těchto voleb, proto chce jejich postup konzultovat se členy SPRŠ. V budoucnu bude potřeba některé akce měst a obcí zařadit do investičního fondu SVS a.s. Od společnosti si vyžádal přehled akcí za poslední 4 roky, kdy byl členem dozorčí rady. Celkem bylo proinvestováno 670 mil. Kč, z toho zhruba 2/3 byly investovány do města Děčín, zbytek se použil pro ostatní obce. Obce z jihu Ústeckého kraje navrhují do dozorčí rady p. Ing. Vladislava Rašku, starostu Děčína, který se k návrhu jeho kandidatury staví spíše neutrálně.Chce znát názory členů sdružení.
p. Pecinovský - domnívá se, že by se měl dodržet postup voleb, který se dohodnul před 4 lety. Bylo by potřeba, aby se voleb zúčastnili všichni starostové, kteří jsou akcionáři SVS a.s.
p. Ing. Sykáček - sdělil, že nechce být navržen do funkce člena Dozorčí rady SVS a.s.
p. Šváb - situace v SVS a.s. není v současnosti docela přehledná, nikdo ze společnosti neposkytne přesné informace. Pro získání financí z fondů SVS a.s. jsou dnes již na ministerstvu ŽP zablokované nenávratné finance pro obce. Společnost má připravený projekt, ve kterém jsou zmiňovány jen města Rumburk a Dolní Poustevna. Tento projekt byl oficiálně předán na ministerstvo ŽP. Nyní se pracuje na projektu měst Mikulášovic a Jiříkova. Domnívá se, že nebudeme-li mít v SVS a.s. svého člověka, ztratíme možnost vstupu do projektů této společnosti. Doporučuje zástupce z menšího města.
p. Stejskalová - obec Doubice vstoupila do projektu s SVS a.s. na stavbu vodovodu, která jí poskytla částku ve výši 2 mil. Kč. Nyní je taková situace, že by obec finance už nezískala.
p. Ing. Jemelka - SVS a.s. v současné době již nové obce nepřijímá, stávající obce si chtějí uchránit své finance. Pokud však některá obec zažádala o možnost stát se akcionářem, odmítnuta nebyla.
p. Raichart - bylo by vhodné jednat s p. Klímou. Nyní by byla účast obcí na financování projektů dost nákladná - 10%.
p. Ing. Jemelka - požádal členy o přesné a konkrétní stanovisko, které je třeba mít připravené na zítřejší jednání SVS a.s.
p. Pecinovský - navrhl projednat s p. Ing. Raškou jeho členství v Dozorčí radě SVS a.s. Dále by bylo možné uvažovat o p. Švábovi nebo p. Ing. Weissovi, starostovi České Kamenice.
p. Šváb - poděkoval za důvěru, cení si toho. Bohužel tento návrh nemůže přijmout kvůli velkému pracovnímu vytížení. Navrhl do této funkce p. Ing. Jemelku.
p. Ing. Sykáček - stojí za p. Ing. Jemelkou, který v této funkci byl již poslední 4 roky a získal tak patřičné zkušenosti.
p. Kopecký - souhlasí navrhnout p. Ing. Jemelku, je ale otázkou, zda smýšlí stejně za celý region. Navrhl p. Ing. Jemelku jako člena dozorčí rady a p. Švába jako předsedu sdružení pro realizace velkého projektu. Vznik sdružení musí ale schválit zastupitelstva obcí.
p. Ing. Kořínek - konstatoval, že zítra se sejde všech 15 zástupců obcí na jednání SVS a.s. Podle konkrétní situace bude stanoven další postup. Dále konstatoval, že členové SPRŠ souhlasí s návrhem p. Ing. Jemelky do funkce člena Dozorčí rady SVS a.s. Teplice.
p. Ing. Jemelka - dotázal se členů, jakou formu hlasování navrhují. Odpověď všech zněla: tajná forma hlasování. Dále je potřeba navrhnout zástupce SPRŠ do volební komise. Byli navrženi: pp. Ing. Kořínek, Pecinovský, Kopecký.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí účast všech 15ti zástupců obcí - akcionářů - při volbách kandidátů do nových orgánů SVS a.s. Teplice dne 20. 4. 2004 v Děčíně.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo navrhnout do funkce člena Dozorčí rady SVS a.s. Teplice p. Ing. Jemelku jako zástupce za SPRŠ. Návrh přednese p. Ing. Kořínek. P. Ing. Jemelka návrh do této funkce přijímá.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo členy volební komise pro volby kandidátů za okres Děčín do Dozorčí rady SVS a.s. Teplice ve složení: p. Ing. Kořínek, Pecinovský, Kopecký.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo tajnou formu hlasování při volbách kandidátů do Dozorčí rady SVS a.s. Teplice.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo přiklonit se v případě nepříznivého poměru hlasování pro návrh SPRŠ k původnímu návrhu, tzn. zvolí se zástupce vybraný akcionáři z jihu Ústeckého kraje.

3. Závěr
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným členům za účast a ukončil jednání v 15.20 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku