Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 11. dubna 2003 v Kulturním domě v Krásné Lípě

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení.
Jednání bylo zahájeno v 8.40 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

p. Ing. Linhart – jako starosta Krásné Lípy přivítal přítomné členy ve zrekonstruovaném Kulturním domě a krátce informoval o jeho využití (kino, setkávací centrum apod.).

 

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 4. Informační portál E-česko, nabídka společnosti ALGEMA Liberec
 5. Hudba na území Šluknovska, kniha I. Hainze – p. Šebek, museum Varnsdorf
 6. EUROREGION Tour – informace o výstavě, pí Ing. Hamplová
 7. Přestávka
 8. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce, p. Jaroslav Foldyna, statutární zástupce hejtmana, pí Lenka Jelačičová, vedoucí odboru dopravy KÚ
 9. Komerční banka – vystoupení zástupců
 10. Diskuse, různé:
  • připomínky starostů
  • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body. Do jednání budou zařazeny mimo program jen některé příspěvky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

3.2 Uložit dokumentaci, která se týkala projektů MA 21, na Městském úřadě ve Šluknově.

p. Ing. Kořínek – s p. Salovem již jednal, kompletní dokumentace bude převezena na městský úřad během příštího týdne. – Úkol splněn.

4.1 Pověření Města Varnsdorf k zajištění využití nabídky firmy Plán Studie Praha na zveřejnění SPRŠ a Tolštejnského panství na internetu. V této záležitosti bude zároveň jednatelem za SPRŠ. Členové sdružení, kterých se nabídka týká, obdrželi návrh HS k vyjádření. Dosud nebyly žádné připomínky.

p. Sucharda – návrh studie je odeslán firmě, k dispozici budou mít i německé mapy.
Členové sdružení, kterých se nabídka týká, obdrželi návrh HS k vyjádření. Dosud nebyly žádné připomínky. - Usnesení  trvá.

Stanovisko SPRŠ: sdružení pověřuje p. Ing. Kořínka k podpisu smlouvy mezi SPRŠ a firmou Plán Studie Praha na zveřejnění SPRŠ a Tolštejnského panství na internetové mapě.

5.1 Předat p. Ing. Hamplové kulturní kalendáře obcí a požadavky na zapůjčení mobilního pódia na rok 2003 - členové sdružení – informace podá p. Ing. Hamplová.

5.2 Zjistit možnosti založení nadace na finanční zajištění vydání Vlastivědy.

p. Ing. Kořínek – zpracování zakládací listiny zadal právničce města Šluknov. Polygrafické učiliště žádá upřesnění požadavků. Vlastivěda bude vytištěna bez pověstí, ty se předají p. Loukovi k jednotnému zpracování. Hospodářská smlouva na Vlastivědu bude na 1.000 ks výtisků.

p. Pecinovský – každá obec by měla udat přesný počet výtisků, které budou chtít, a to do příštího jednání sdružení.

p. Ing. Kořínek – budou zhotoveny kalkulace na 500 ks a na 1.000 ks výtisků a na různé kvality papíru (obyčejný x křídový). Spojí se s p. Stejskalem ohledně zjištění ceny. - Úkol trvá.

Sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zjistit ve spolupráci s p. Stejskalem kalkulaci pro vydání Vlastivědy v různých variantách podle množství kusů a podle druhu papíru.

5.3 Svolat další jednání ohledně zajištění 110 kV vedení elektrického napětí ve Šluknovském výběžku, kterého se zúčastní zástupci SPRŠ, Svazku Novoborska a SČE a.s.

p. Ing. Kořínek - další jednání se již svolávat nebudou. Došlo k několika důležitým změnám. SČE a.s. začne zpracovávat celou studii znovu a koncepce by měla být taková, že se budou postupně zdvojovat nebo jinak jistit stávající úseky jen v okrese Děčín nebo kraji Ústí nad Labem. - Úkol vypuštěn ze sledování.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek – omluvil pí Hoťovou, která je touto dobou na školení. Bližší zprávy o hospodaření budou podány na příštím jednání. Konstatoval, že finanční situace sdružení je bez problémů. Připomněl, že některé obce však stále neuhradily členské příspěvky, i když lhůta byla do konce března 2003.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí stručnou zprávu o finanční situaci SPRŠ.

 

4. Informační portál E- česko, nabídka společnosti ALGEMA Liberec

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce firmy a předal jim slovo.

p. Pour – informoval členy o serveru E-česko, který je vytvořen jako elektronický turistický průvodce. Jelikož struktura cestovního ruchu v ČR doznala změn, jsou objevena nová turisticky zajímavá místa, je forma portálu proto zvolena na způsob cestopisu. Portál E- česko staví na místopisech měst a obcí. Jsou zde všechny informace, které se jednotlivých měst a obcí týkají (ubytování, turistika, atd.). Pokud obce budou mít zájem, dohodnou podmínky s firmou Algema samostatně. SPRŠ by mohlo být uvedeno jen jako odkaz.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců společnosti ALGEMA Liberec o informačním portálu E- česko na vědomí.

 

5. Hudba na území Šluknovska, kniha I. Hainze – p. Šebek, Muzeum Varnsdorf

p. Šebek – informoval přítomné o knize p. Hainze - Hudba na území Šluknovska. P. Hainz nabídl tuto knihu Klubu přátel Muzea Varnsdorf. Zatím je v počítačové formě, na tisk bohužel nejsou peníze. Chtěli by znát stanovisko sdružení, zda by bylo ochotno na tuto akci přispět.

Bližší informace starostové obdrželi mailem. Rozvaha na tisk této knihy je 130.000,-Kč na 500 ks výtisků. Pro prodej se počítá se 400 kusy.

p. Ing. Kořínek – jde o velký finanční obnos, který tvoří asi 80% z ročního rozpočtu SPRŠ. Sdružení pro letošní rok už v rozpočtu finance na podobné akce nemá. Je možné přispět pouze částečně, a to ve výši max. 15 -20.000,-Kč.

p. Šebek – je samozřejmě možnost odsunout vydání této publikace na příští rok.

p. Zoser – připomněl, že finance lze získat také prostřednictví grantů.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo přislíbit Klubu přátel Muzea Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč, pokud se nepodaří zajistit grantovou dotaci na vydání knihy p. I. Hainze, Hudba na území Šluknovska. V případě, že bude grant sdružením zajištěn, bude toto považováno za příspěvek SPRŠ.

 

6. EUROREGION Tour 2003 – informace o výstavě – p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Hamplovou a předal jí slovo.

p. Ing. Hamplová – Euroregion Tour 2003 v Jablonci nad Nisou – informovala členy účasti na výstavě, kde byl postaven stánek Tolštejnského panství, na jehož expozici se podílely děti z různých škol. Stánek Tolštejnského panství se zúčastnil soutěže o nejlepší expozici, ve které se umístil na 3. místě. Domnívá se, že rozpočet na tuto akci nebude překročen, a to také díky velkému přispění obce Chřibská a CK Pohoda, které zajistily dopravu. Dále požádala, aby se v rozpočtu na příští rok znovu počítalo s financemi na tuto výstavu.

- Kalendář kulturních akcí na rok 2003 – doposud ještě tento materiál od všech obcí neobdržela. Zatím se bude pracovat s těmi, které jsou k dispozici. Bohužel již nyní je zřejmé, že se některé akce kryjí. S obcemi se proto bude ještě jednat. 1.6.2003 se bude konat 3. ročník Tolštejnských slavností, který potrvá 3 dny. Pozvánky budou rozeslány.

- Propagace Tolštejnského panství – požádala starosty, aby na propagačních materiálech svých obcí používali logo Tolštejnského panství. Logo poskytne p. Stejskal, mail: jiri.stejskal@wo.cz, tel. 412 379 158.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o účasti a prezentaci Tolštejnského panství na výstavě EUROREGION Tour 2003 v Jablonci nad Nisou.
Dále sdružení doporučuje starostům, aby ve prospěch rozvoje cestovního ruchu využívali na svých propagačních materiálech měst a obcí logo Tolštejnského panství (poskytne jej p. Stejskal)

p. Pecinovský – v souvislosti s oslavami požádal, zda by sdružení nevyčlenilo peníze na zakoupení dřevěného stánku pro potřeby Tolštejnského panství. Cena by měla být do výše 4.000,- Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo vyčlenění částky ve výši 4.000,-Kč z rozpočtu sdružení na zakoupení dřevěného stánku pro potřeby Tolštejnského panství.

p. Ing. Korbelová – informovala starosty, kteří se chtějí zúčastnit Tolštejnských slavností, že je možné zajistit ušití kostýmů v barvách znaků obce. Jedná se jen o stokorunové částky.

V případě zájmu ať jí kontaktují.

 

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.10 hodin vyhlásil 15-ti min. přestávku.

 

p. Ing. Kořínek – mimo stanovený program zařadil vystoupení nového ředitele Okresní hospodářské komory, p. Ing. Jiřího Astera. Zároveň mu popřál mnoho úspěchů v činnosti.

p. Ing. Aster – hovořil o činnosti Okresní hospodářské komory.

p. Mánek – na dnešním jednání rozdal starostům informační materiál OHK Děčín.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace Okresní hospodářské komory na vědomí.

 

8. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce – p. Jaroslav Foldyna, statutární zástupce hejtmana, pí Lenka Jelačičová, vedoucí odboru dopravy KÚ

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje a předal jim slovo.

p. Foldyna – poděkoval za pozvání a představil: p. Lenku Jelačičovou, vedoucí odboru dopravy KÚ, p. Krauseho z odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, p. Jaroslava Tačnera, technického náměstka SÚS Ústeckého kraje, p. Ing. Vladimíra Špinara, zástupce Českých drah, a.s. pro Ústecký kraj.

Sdělil, že bývalý ředitel SÚS již není ve funkci, bude docházet ke změnám v činnosti společnosti. Kraj převzal 7 SÚS, které se spojily v jednu společnosti - SÚS ÚK. Tím se ušetřily peníze a výhodou je, že se jedná s jedním zástupcem Silnice tím pádem bude spravovat jedna organizace, budou opravovány řádně a jejich přebírání bude probíhat podle pravidel.

Stát naposledy do kraje investoval na opravy silnic II. a III. třídy 10 miliónů korun, ale na stavu vozovek to bohužel vidět není. Nyní bude v ČR na opravy silnic uvedených tříd vyčleněna částka 200 miliónů korun.

Informoval o tom, že stav silnic na Děčínsku vyhodnotila nezávislá organizace a konstatovala, že je v kraji nejhorší.

Dle předpisu oprav je na celý kraj vyčleněno 85 mil. korun, z toho 22,7 mil. na okres Děčín.

Po letošní zimě však bude ještě docházet k úpravám v seznamu plánovaných oprav. Dále přednesl konkrétní plánované akce oprav.

Připomněl problém hraničních přechodů – nesouhlasí s tím, že je v kraji pouze 17 hraničních přechodů, mělo jich být přes 40. Z hlediska vstupu do EU bude třeba zřídit více přechodů pro osobní vozy.

p. Tačner – navázal na p. Foldynu ohledně jmenovitých oprav poškozených živičných povrchů. Je počítáno s celoplošnými úpravami, bude provedena úprava silnic před Rumburkem, budou vyměněna i dopravní značení. Pracuje u SÚS již mnoho let, ale silnice jako zde nezažil. Neví, kam peníze určené na opravy posledních 10 let putovaly. Je si vědom své zodpovědnosti. Je připraven kdykoliv jednat.

p. Ing. Kořínek – podotknul, že na opravy silnic v našich oblastech se používá materiál, který se po opravě vytluče, proč se nepoužívají kvalitnější materiály.

p. Jelačičová – po poradě se starosty nechali vypracovat studii. Je jasné, že každá obec své problémy vidí jako největší. Probíhají již výběrová řízení. Po vybrání zhotovitele můžou opravy začít.

p. Šatník – i 22 mil. korun je na Děčín málo. Prioritní jsou tahy Děčín – Varnsdorf – Rumburk a trasy k přechodům. Je vidět vzájemná komunikace mezi obcemi a příslušnými orgány.

p. Zoser – přál by si, aby silnice na našem území vypadaly stejně dobře jako za hranicemi. Dotázal se, co se děje s drtí, která je vyfrézována při opravách silnic, zda by nebylo možné ji znovu využít např. v okolních obcích. Dotázal se, na koho se obce mohou v tomto obrátit.

p. Tačner – obrátit se mohou přímo na něj osobně. Co se týče oprav, jsou případy, kdy jsou z časových důvodů největší výtluky opraveny dočasně, tzv. “letmé výspravy”, např. úsek Rumburk – Česká Kamenice. Toto již nebude praktikováno. Je třeba i nových penetrací.

p. Šváb – je znát, že došlo ke změnám u silnic II. a III. třídy po převzetí krajem. Dříve byl jakýkoliv pokus o komunikace neúspěšný. Nyní je vidět snaha spolupráce a řešení problémů. Vidí větší propojenost s KÚ, SÚS, obcemi. Poděkoval za tento přístup. Z pohledu rozvoje regionu výběžku je dopravní situace limitována tím, že nejsme s Ústím n. Labem a Děčínem propojeni komunikací I. třídy. Připomněl význam obchvatu Rumburku a Šluknova.

p. Zoser – hovořil s 1. náměstkem Ministerstva dopravy, p. Tesaříkem, o dokončení tras Praha – Drážďany, Praha – Liberec, Liberec – Görlitz – Budišín, který mu sdělil, že na MD se s k tomuto připravuje koncepce.

p. Linhart – informoval o tom, že silnice jsou zničené od kamiónů, které po nich jezdí bez ohledu na dopravní značení.

p. Jelačičová – ve studii, která je zpracována až do r. 2030 jsou zahrnuty i obchvaty. K plánu oprav: 1. studie – plán oprav, 2. studie – výsledky nezávislé organizace. Studii zpracovává společnost Valbek. Podklady byly také platné územní plány. Během května se bude jednat s obcemi o doplnění, nové věci budou zařazeny. Studie bude v budoucnu sloužit jako materiál pro žádosti o finance z fondů EU.

K problému projíždění kamiónů městem uvedla, že jestliže jsou osazeny řádné dopravní značky, musí se kamióny řídit značkami. Je třeba se obrátit na Policii ČR. Je možnost, aby se na Policii ČR obrátil za obce i Krajský úřad – odbor dopravy.

p. Foldyna – navrhl uspořádat seminář, kde se společně vyberou priority ohledně oprav komunikací. Je pravda, že jestliže opravíme delší úsek komunikace, nebudou např. upraveny příkopy a upravíme-li příkopy, omezíme opravu komunikace. Slíbil, že se bude dohlížet na postup oprav a předávání komunikací. 23.4.2003 proběhne jednání Rady Ústeckého kraje, opravy komunikací se zde budou projednávat.

p. Ing. Špinar – informoval členy o změně společnosti České dráhy na a.s. , pro každý kraj jsou určení zástupci. Podotknul, že železniční síť je stejně důležitá jako silniční. Cílem je zlepšit stav nákladní dopravy a převést ji z mnoha důvodů zpět na železnice. V současnosti se projednává obnovení železničního přechodu v Dolní Poustevně. Záleží na přístupu německé strany, ČD a.s. jsou připraveny. V rámci plánu je také zainvestování stanice v Dolní Poustevně.

V oblasti osobní dopravy jde o zlepšení technických parametrů dopravy a kvality. Od 1.7.2003 dojde k tarifním změnám v osobní dopravě tak, aby byla výhodná pro všechny uživatele. Je připraven kdykoliv přijet a jednat se starosty.

p. Dvořáček – dotázal se na budovy drah, které většinou hyzdí obce.

p. Ing. Špinar – správa drah má na opravy těchto budov určitý prostředky, tyto budovy jsou vlastně branami obcí a dělají ji vizitku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, SÚS Ústeckého kraje a Českých drah a.s. o komunikacích II. a III. třídy a jejich rekonstrukcích a o rozvoji železniční dopravy na vědomí.

p. Ing. Kořínek – poděkoval zástupcům kraje a organizací za účast.

Ve 12.00 hodin vyhlásil přestávku na oběd.

 

9. Komerční banka – vystoupení zástupců

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce KB: ředitele p. Ing. Miloše Rýznara, p. JUDr. Miroslava Majzlíka – vedoucího pobočky Varnsdorf, pí Drobečkovou – vedoucí pobočky Rumburk, p. Bertla, pí Černou.

p. Ing. Rýznar – poděkoval za možnost vystoupení a informoval o změnách v KB. Pobočka v Děčíně získala statut regionální pobočky, pod kterou patří i Česká Lípa a Nový Bor. Dále vznikl nový program - zavedení osobních finančních poradců u každého klienta.

Každá obec či město tedy může mít svého poradce. Spolupráce může být tím pádem užší. Obce jsou pro jejich banku stálý a solidní partner, méně rizikový než podnikatelská sféra.

p. Bertl – přiblížil členům nabídku úvěrů, jejichž výhodou je pro obce, na rozdíl od podnikatelů, delší doba splácení, např. 10 let. Je možné zafinancovat jakoukoliv akci obce, potřebují pouze rozpočet za předchozí rok a jeho plnění, nový rozpočet a výkaz dluhové služby pro MF. Úvěr je osvobozen od poplatků. Výše úvěru záleží na finančních možnostech obce.

Velké možnosti jsou díky francouzskému majiteli banky, který nabízí i nevratné zdroje.

p. JUDr. Majzlík – KB je banka stabilní a její nový vlastník je 6. největší na světě. Velkým kladem je pracovní doba v našich pobočkách – od 8.00 do 17.00 hodin nepřetržitě.

p. Ing. Kořínek – dotázal se na bankomaty KB.

p. Ing. Rýznar – co se týče bankomatů, je důležité jen najít vhodné místo, aby bankomat mohl na sebe vydělávat. Samotný provoz bankomatu je celkem nákladný, ale jsou ochotni reagovat na požadavky starostů.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců Komerční banky na vědomí.

 

10. Diskuse, různé

 • Okresní hospodářská komora – p. Kupec

p. Kupec – požádal členy o přehled plánovaných investičních akcí měst a obcí pro letošní rok. Materiály můžou připravit na příští jednání sdružení nebo poslat mailem.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo požadavek p. Kupce z Okresní hospodářské komory Děčín, aby starostové předali přehled investičních akcí na rok 2003 na vědomí.
Dále sdružení ukládá starostům sdělit Okresní hospodářské komoře stručné informace o připravovaných investičních akcích v obcích v roce 2003.

 • P. Růžička – projednání LSPP

p. Růžička – připomněl znovu problematiku LSPP ve Velkém Šenově. Je třeba ještě důkladně projednat za účasti kraje. V dubnu proběhne hodnocení LSPP.

p. Ing. Kořínek – dle sdělení p. Švába by bylo lepší počkat, jelikož za 14 dní by měly přijít materiály o KÚ, krajská rada o tom bude také jednat.

p. Sucharda – sdělil, že ve Varnsdorfu LSPP zrušili. Tato služba je zajištěna jen po dobu hrazenou státem. Zatím je zrušena 11 dní, nejsou žádné připomínky. Sám je zastáncem toho, že LSPP pro dospělé není tolik potřebná. Je však rozdíl v pohotovosti pro dospělé a pro děti. Nejdůležitější je koncepce kraje.

p. Kopecký – je rád, že p. Sucharda mluví na rovinu. Tlak starostů na kraj musí vyvíjet hlavně horní část Šluknovska.

 • Okresní agrární komora – p. Houdek

p. Houdek – informoval o návštěvě ministra zemědělství, p. Palase, která se uskuteční 26. 5. 2003. Pro návštěvu byla vybrána oblast, kde však zemědělství kleslo. Ministr navštíví Mlékárnu ve Varnsdorfu, Kulturní dům ve Šluknově, kde bude hovořit o dopadu vstupu do EU pro zemědělce. Dále navštíví zemědělce přímo. Ještě budou rozeslány pozvánky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o návštěvě ministra zemědělství, p. Palase, ve Šluknovském výběžku dne 26.5.2003 na vědomí.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 23. 5. 2003 ve Varnsdorfu. Místo bude označeno na pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 13.45 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku