Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ dne 23. března 2012
v novém sále Restaurace Radnice ve Chřibské

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 16, hosté podle prezenční listiny.

Omluveni: pp. Schulz (Doubice), ing. Jemelka (Dolní Poustevna, zastupuje ing. Kučera), pí            Hausdorfová (Lobendava),  ing. Milerski (OHK), pí Hoťová, ing. Linhart (Krásná                   Lípa - dostaví se později).

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.45 hod. přivítáním přítomných. Předal slovo hostiteli p. Janu Machačovi, starostovi Chřibské.

p. Machač - krátce představil Chřibskou, na obrazové prezentaci zvýraznil přestavbu náměstí a rekonstrukci objektu restaurace Radnice. Zdůraznil, že většinu rekonstrukčních prací objektu provedlo město bez jakýchkoliv dotací, pouze z vlastních prostředků.

p. Zoser – poděkoval za vystoupení a poznamenal, že kdyby se změnilo rozpočtové určení daní a víc prostředků by  přicházelo přímo do menších obcí, byly by využity rozhodně lépe a stav malých obcí by se podstatně změnil.

ad 1)   projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisu z minulého jednání ve Varnsdorfu nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku s návrhem programu  a některé materiály k projednání dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu – konstatoval, že navržené doplňky lze projednat v rámci předloženého programu. Žádné změny v návrhu nebyly provedeny, návrh zůstal v předložené podobě:

 

Návrh programu:

 

1)      8.30     Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)      8.35     Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)      8.45     Stanovy SPRŠ – konečné projednání a hlasování – p. Zoser, ing. Kořínek,

4)      8.55     Ekonomická situace SPRŠ, návrh rozpočtu na rok 2012 – pí Hoťová,

5)      9.10     Aktuální situace v regionu – předseda SPRŠ, starostové obcí,

6)      9.35     Informace z mikroregionů – p. Maják, p. Pecinovský,

7)      9.45     Přestávka,

8)      10.00   SVS – plán investic na rok 2012, návrh člena dozorčí rady – ing. Poláček,

9)      10.20   Úřady práce, aktuální informace – ředitel krajské pobočky ÚP Mgr. et  Mgr.       Radim Gabriel,  Mgr. Dagmar Peterková, ředitelka pracoviště Rumburk,

10)  11.30   Diskuse, různé – další informace,

                         - aktuální vývoj prací na společném psím útulku,

-        náměty, připomínky starostů,

11) 12.00  Společný oběd

 

Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu:

Hlasování:       pro - 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:      sdružení schválilo program jednání.

 

 

ad 2)   kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Písemný materiál byl předložen, úkoly byly splněny.

ad 3)   Stanovy SPRŠ – konečné projednání:

Hlasování:       pro předložené znění (funkční období předsedy 4 roky, způsob placení členského příspěvku podle přílohy)

                        pro - 15, zdržel se – 0, proti – 1 (Rumburk)

Usnesení:      Sdružení schválilo předložené konečné znění stanov Sdružení pro rozvoj              Šluknovska.

ad 4)   návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2012:

Byl předložen písemný návrh rozpočtu, za nepřítomnou omluvenou ekonomku sdružení přednesl komentář tajemník sdružení. Příjmy jsou ve výši 119 tis. Kč, z toho členské příspěvky tvoří 93 tis. Kč.

Výdaje se předpkládají v obvyklých položkách, bude se opakovat setkání s bývalými starosty, členy SPRŠ na podzim 2012, na 25. ročník Tour de Feminin se předpokládá příspěvek ve výši 25 tis. Kč. V rezervě je ponechána částka 41 tis. Kč, takže výdaje jsou rovněž ve výši 119 tis. Kč, rozpočet je vyrovnaný.

p. Zoser:  otevřel diskusi k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal proto hlasovat.

Hlasování:       pro – 16, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:      Sdružení schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2012.

Poznámka:    Protože je SPRŠ založeno podle obchodního zákoníku, není povinnost zveřejňovat rozpočet na úřední desce.

ad 5)   aktuální situace v regionu:

p. Zoser (Jiřetín) – zrekapituloval kroky a setkání, které v posledním období k problematice proběhly, 2.2.2012 proběhl seminář v budově Úřadu vlády, starostové byli informováni o vládním usnesení o Strategii vlády proti sociálnímu vyloučení, Agentura stále situaci pouze monitoruje, v roce 2014 se má strategie vyhodnotit a bude stanovena koncepce do roku 2020. Bylo pozváno málo zástupců ze sociálně vyloučených lokalit, kterých podle Agentury je v ČR více jak 300. Přítomní nebyli spokojeni s argumenty Agentury. Nebyly předloženy žádné nové poznatky. Na takové setkání příště starostové nepřijedou, zástupci Agentury se cítí dotčeni, hodně chválí svoji práci Na setkání nebyli bohužel přítomni žádní zástupci jednotlivých ministerstev, která mají plnit jednotlivá opatření, dále na semináři nebyli ani  žádní novináři, kteří by mohli naše stanoviska a požadavky podpořit v médiích.

Minulý týden předseda SPRŠ obdržel stanovisko pí Karoliny Peake – registr přestupků by měl platit od 2. pololetí 2013 – pro nás je to však pozdě! Podle ministra Chalupy jsou ustanovení zákona o odpadech postačující, chyby jsou i v přístupu sběren, ty jsou se zloději spojeny a na zdroj vykupovaných odpadů se neptají. Na MŽP je ustanovena pracovní skupina, která problematiku řeší, měla by být doplněna o zástupce PČR, není ale stanoven termín 1. schůzky skupiny. Zástupci SMO bylo slíbeno, že bude přizván p. Zoser jako předseda SPRŠ.

Byly předloženy závěry analýzy Agentury pro sociální začlenění, ty opět konstatují, že neexistuje žádný příliv sociálně slabých rodin na Šluknovsko, jde jen o vnitřní migraci v rámci obcí. To je v rozporu s názory starostů.

Hejtmanka sestavila další pracovní skupinu k řešení sociálních problémů, vede jí p. Klika z Litvínova, nový krajský radní. Z naší lokality nikdo členem není a to není dobře.

Dopisy, které byly z ministerstev odeslány v únoru p. Falbrovi, předsedovi Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, jsou téměř stejné jako ty co jsme již obdrželi v říjnu loňského roku, tedy opět žádný posun.

p. Moravec (Staré Křečany) - . Společně s otázkou RUD se chce zaměřit na změny právní cestou a po jednotlivých krocích postupovat stále k vyšším soudům, pokud se nenajde řešení.

Pokud jde o posílení PČR, zatím jsme se nedostali ani o krok dál 

PČR má přislíbeno 50 nových tabulkových míst pro Ústecký kraj a v tuto chvíli je naprosto lhostejné, kde budou, zda v zásahové jednotce nebo na odděleních. Důležité je jejich naplnění.

Otázku veřejné služby budeme řešit s ÚP později. Nabízejí místa asistentů, nikdo ale neříká, co bude s lidmi z VS po nástupu na VS a po skončení jejich činnosti. Určitě si pohorší, protože se dávky vypočítávají podle dosažených příjmů.

Roste drogová činnost, dealeři a pěstitelé se přesunují do malých obcí Šluknovska, pro nedostatek financí je ohrožena činnost rumburského K-centra (odtud je mj. možno získat nejvíc objektivních informací). Problematice se nikdo na policii cíleně nevěnuje. Pachatelé se chystají na odvolání ve svých kauzách, dá se předpokládat, že budou těžko odsouzeni. Dá se očekávat větší počet demonstrací v dalších lokalitách, pokud bude hrozit protest ve větších městech, policie síly soustředí tam a u nás bude opět jen několik místních policistů.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – podle včerejších informací pořádková jednotka nebude. Vláda neplní sliby, přitom kriminalita ve městech stále roste – sklepy, drobné krádeže, nepořádek, rvačky apod. Údaje Agemtury jsou stále zkreslené, její představitelé začínají napadat starosty, že nechtějí spolupracovat. Jenomže Agentura pouze vytváří studie a radí,  co by se mělo dělat (prostupné bydlení a zaměstnávání, sociální firmy), konkrétní řešení ale nepřináší. Její návrhy jsou v praxi dost nepoužitelné. Řešení, se kterými přicházejí města a obce, agentura neakceptuje. K-centrum se má omezit na 1,5 pracovníka, i tak má peníze na činnost asi do září letošního roku.

V 9.40 hod se dostavil ing. Linhart, počet přítomných členů sdružení stoupl na 17.

p. Louka (Varnsdorf) – informuje o návštěvě starostů ve Štrasburgu. Cílem mělo být získávání zkušeností s prací s Romy, jenomže toto velké město (237 tis. obyvatel) má pouze 300 Romů, pracují s nimi tzv. mediátoři. Jejich problematikou je především otázka docházky dětí do školy,očkování, nelze najít srovnatelnou pracovní základnu. EU na nás má jiné požadavky, než které my aktuálně řešíme.

Táže se, zda existuje nějaká právní norma k zákazu demonstrací a pochodů např. DSSS, zřejmě ne!. Pořádková jednotka teď působí preventivně, situace se uklidnila. Pokud ale odejde, je předpoklad, že se nepokoje znovu vrátí.

p. Maják (Jiříkov) – po včerejší zprávě o PČR doporučuje znovu pozvat představitele PČR nebo vlády a připomenout jim dané sliby. Od ÚP požadovat záruku vytvoření pracovních míst. Podle jeho informací by se mělo RUD řešit v červnu t.r.

p. Raichart (Vilémov) – kriminalita roste, objevuje se i ve dne, narůstá nespokojenost lidí, která se obrací proti radnicí.

p. Zoser (Jiřetín) – je zbytečné zvát ministry, problematiku musí řešit vláda, proto písemně oslovit znovu premiéra. Nelze mlčet, nespokojenost lidí je stále vyšší.

p. Sykáček (Rumburk) – navrhuje věnovat se K-centru na samostatné schůzce. SPRŠ  V problematice PČR trvat na plnění slibů, občany musí chránit stát.

p. Svoboda (Lipová) – objevují se snahy policie u trestné činnosti snižovat hodnotu škody a přesouvat řešení na pořádkové komise  obcí.

Usnesení:      Sdružení bere na vědomí aktuální informace starostů o situaci v obcích a              v regionu.

 

ad 6)   informace z mikroregionů:

p. Pecinovský a p. Maják – předsedové dobrovolných svazků Tolštejn a Sever, předložili stručné zprávy o činnosti za období od poslední schůzky SPRŠ.

Usnesení:      Sdružení bere na vědomí informace předsedů o činnosti mikroregionů.

ad 7)   předseda SPRŠ v 10.15 hod. vyhlašuje 10 min. přestávku. Vzhledem k časovému skluzu budou přehozeny následující body č.8 a č.9. Začnou informace Úřadu práce.

ad 9)   Úřad práce, aktuální informace:

p. Zoser – přivítal na jednání ředitele krajské pobočky úřadu práce  Mgr. Radima Gabriela a ředitelku pracoviště ÚP v Rumburku Mgr. Dagmar Peterkovou. Jejich účast je odezvou na setkání ve Varnsdorfu, požádal je proto o aktuální informace z této oblasti. Zajímá nás především otázka smluv s ÚP a obcemi po 1.4.2012 a odpovědi na otázky, vzniklé v posledních týdnech.

Mgr. Gabriel – v pondělí  26.3.2012 mají velkou poradu u ministra práce, 28.3.2012 svolává SMO konferenci k problematice sociálních dávek do Ústí nad Labem. Organizátorem je p. Jech.

V minulých dnech byla vybrána společnost, která bude mít na starosti pojištění pracovníků na VS a VPP. ÚP obdržely i peníze z EU, v současnosti byly prostředky na 1 měsíc, nyní jsou zajištěni cca do září t.r.

Smlouvy obcím chtějí předložit do konce března, prostředky na pracovní prostředky a pomůcky tam ale nejsou, ministerstvo na ně nedá. Byly provedeny změny v aktivní politice zaměstnanosti – obce požadují pracovníky hotové, ÚP chce zapracovávat stále nové lidi. VS – počty nelze navýšit, musejí se hledat cesty, jak požadavky uspokojit v rámci možností. ÚP k tomu provede brzy další školení.

Nejsou finanční prostředky na větší počet pracovních míst na VPP

Mgr. Peterková – ÚP nemá seznam lidí, kteří chtějí na VS. Trvá minimálně 5 dní, než s nimi projedná podmínky a další, od 1.4. tedy žádný nápor nečekají.

Mgr. Gabriel – lékařské prohlídky (vstupní) musí být. Je nutné je zaplatit, 200 Kč ale nezaměstnaní nemají a proto na ně raději nejdou. ÚP s lékaři stále jedná.

p. Zoser (Jiřetín) – předkládá schéma, jak by šlo navýšit počet pracovních míst na VPP v případě,  že stát na jedno pracovní místo dá 8.000 Kč a obce přispějí částkou 2.000 Kč na mzdu a 3.400 Kč, uvedené by lépe fungovalo při změně RUD, kdyby prostředky šly přímo na obce. Podle toho by stát ušetřil, musel by se ale změnit systém. Schéma dává ÚP k dispozici.

p. Raichart (Vilémov) – obec si chce vybrat pracovníky na VS, ÚP dává jiné, kteří ani nechtějí pracovat. Portál ÚP by měl poskytnout evidované klienty a zachytit jejich docházku, formulář je ale vyplněn na 3 měsíce předem. On ale potřebuje docházku zapisovat sám podle skutečnosti. Má obavu vybírat pro ÚP lidi na VS a VPP, systém není motivační

Mgr. Peterková – portál ještě nefunguje tak, jak by měl, stále se dolaďuje.

Mgr. Gabriel – dosud se zaměřili na výplatu dávek, teprve teď začnou pracovat na dalších krocích. Bude vyvoláno jednání s firmou, která systém vytvořila, naše poznatky předá dál.

p. Moravec (Staré Křečany) – člověk, který neumí pracovat, se to za 3 měsíce nenaučí. Uzavírat dohody na 3 měsíce je zbytečné, taková smlouva lidi a rodiny vlastně trestá, je demotivující. Krátkodobá práce je příjem pro rodinu a krátí se tak sociální dávka. Pokud jde o prohlídky, jsou ochotni zajistit dopravu zájemců k lékaři hromadně na náklady obce.

p. Zoser (Jiřetín) – lidi, kteří končí na VPP, přecházejí zpět do evidence ÚP, ale dva měsíce zůstanou bez prostředků. To jim ale nikdo neřekne a oni napadají radnice za poškozování.

p.Maják, p. Pecinovský (Jiříkov, Dolní Podluží) – zákony jsou postaveny proti sobě, potírají se.

p. Svoboda (Lipová) – lékař při prohlídce napíše, že člověk nemůže ani jednoduché práce vykonávat, on pak pracuje bez omezení načerno. Není kontrola a postih. VS by se měly využívat i jinde než na obcích, např. u SÚS a pod

p. Moravec (Staré Křečany) – lékař by měl v posudku napsat, jaké práce může zájemce vykonávat, nabídku by měl vypracovat ÚP, lékař pak vybrané činnosti doporučit.

Mgr. Peterková – mnohdy nejsou potíže člověka zřejmé a na první pohled jasné. Každý pacient na svůj stav reaguje jinak, proti vyjádření lékaře se nedá nic dělat.

p. Kopecký (Horní Podluží) – navrhuje vytvořit komisi ze starostů SPRŠ, která by dnes přednesené připomínky dala do uceleného materiálu a ten postoupila jako podklad dál ministerstvu a ÚP.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – navrhuje požádat hejtmanku ÚK o finanční podporu K-centra v Rumburku. Drogová situace na Šluknovsku je stále vážnější. Jako podklad použít í údaje K-centra.

p. Zoser (Jiřetín) – na konferenci SMO do ÚL nikdo ze starostů pozván nebyl, SMO má své právníky, kteří jsou schopni erudovaně obce zastoupit.

Do komise pro zpracování uceleného materiálu připomínek starostů navrhuje zástupce Krásné Lípy (místostarosta), Jiřetína (místostarosta), Dolního Podluží a Jiříkova (starostové).

Navrhuje požádat hejtmanku ÚK o podporu činnosti rumburského K-centra. Koncept žádosti připraví ing. Sykáček a Mgr. Džumanová.

Navrhuje napsat další otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi o aktuální bezpečnostní situaci na Šluknovsku, o hrozícím zhoršení stavu v případě omezení přítomnosti PČR a o problémech, které přináší nový systém vyplácení sociálních dávek a převedení lidí do VS a VPP. Koncept dopisu připraví ing. Sykáček, p. Louka, p. Zoser a ing. Linhart.

O návrzích nechává hlasovat.

Hlasování:       pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:      Sdružení bere na vědomí informace o aktuální problematice poskytování               sociálních dávek a systému fungování VPP a VS.    

                        Sdružení schvaluje vytvoření komise pro zpracovnání materiálu k                           sociální problematice v regionu, kterou vytvoří zástupci Krásné Lípy,                        Jiřetína, Dolního Podluží a Jiříkova.  

                        Sdružení ukládá připravit žádost hejtmance ÚK o finanční podporu K-                    centra v Rumburku. Koncept žádosti připraví ing. Sykáček a Mgr.                               Džumanová.                                                                                                          

                        Sdružení ukládá napsat  další otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi                o aktuální bezpečnostní situaci na Šluknovsku, o hrozícím zhoršení                  stavu v případě omezení přítomnosti PČR a o problémech, které přináší                       nový systém vyplácení sociálních dávek a převedení lidí do VS a VPP.                  Dopis připraví p. Louka, p. Zoser, ing. Sykáček a ing. Linhart .

ad 8)   SVS – plán investic na rok 2012, návrh člena dozorčí rady:                                                                                                                                                                                     ing. Poláček (Varnsdorf) – podal informaci o investicích SVS pro rok 2012. Celkem 350 mil. Kč, pro okres DC 129 mil. Kč, z toho na Šluknovsko cca 70 mil. Kč. (stavby v Mikulášovicích, Rumburku, Rybništi, Šluknově a Dolní Chřibské). Připravuje se volební valná hromada SVS, měli bychom navrhnout svého zástupce do dozorčí rady. Navrhuje ing. Jemelku, podle vyjádření primátora Děčína p. Pelanta, Děčín o pozici zájem nemá.

p. Kopecký (Horní Podluží) – byla nepsaná dohoda, že se střídají zástupci severní a jižní části okresu DC, teď je na řadě jih. Vyjádření primátora asi nestačí, jsou tam i další obce, které mohou mít jiný názor.

p. Maják (Jiříkov) – projednávalo se na DSO Sever, zástupce by měl být starosta a z jižní části, přesto Sever navrhuje starostu ing. Jemelku. Ten s případnou kandidaturou souhlasí.

Ing. Linhart (Krásná Lípa) – není rozhodující, jestli zástupce bude starosta nebo místostarosta.

p. Zoser (Jiřetín) – Děčín by měl svolat poradu starostů svého obvodu části okresu DC a tam se společně dohodnout na zástupci. Podle předběžných informací se porada připravuje na 17.4.2012.

p. Maják (Jiříkov) – zajistí písemné stanovisko primátora Děčína o tom, že jižní část okresu nemá zájem o pozici v DR SVS, tajemník SPRŠ po jeho obdržení zajistí hlasování prostřednictvím e-mailu o schválení ing. Jemelky jako zástupce okresu Děčín v SVS.

Hlasování:       pro návrhy – 17, zdržel se – 0, proti – 0

Usnesení:      Sdružení bere na vědomí informace o investičním plánu SVS, a.s. na rok                2012,

                        Sdružení ukládá p. Majákovi zajistit písemné stanovisko jižní části                          okresu DC ke zvolení zástupce za okres v dozorčí radě SVS, a.s.

                        Sdružení ukládá tajemníkovi SPRŠ v případě nezájmu jižní části okresu                 DC o členství v DR SVS, a.s., zajistit hlasování členů SPRŠ                                     prostřednictvím e-mailu o kandidatuře ing. Miroslava Jemelky na funkci                člena DR SVS, a.s. za okres Děčín.

ad 10) diskuse, různé, připomínky starostů:

p. Zoser – obrací se na p. Houdka, zástupce OAK, o názor na situaci v zemědělství.

p. Houdek (OAK) – propad českého zemědělství je cca 70%. Naše AK má obavy, že se EU a Amerika obecně dohodnou na dodávkách hovězího masa ve velkém do Evropy. Existují tam obrovské rozlohy pastvin pro skot, náklady na výrobu 1 kg masa jsou nesrovnatelně nižší než v Evropě. Evropské státy mají sice svá ochranářská pravidla, ale těm je možné se vyhnout.

p. Zoser – informuje o stavu prací na společném psím útulku. Valná hromada Unilesu je 30.3. 2012, potom bude rozhodnuto o výstavbě kompostárny nad Krásnou Lípou a od toho se odvíjejícím psím útulku.

Ing. Sykáček (Rumburk) – videotermínál RWE – tajemník SPRŠ znovu otevřel jednání o jeho zřízení, RWE má i nadále zájem. Technické podklady byly předány místostarostce Rumburku pí Winterové, budou zaslány i p. Loukovi do Varnsdorfu. Oba úřady naváží vlastní jednání s pí Slamovou v RWE, která má videoterminály v kompetenci. Rumburk už pozval techniky RWE k místnímu šetření.

p. Maják (Jiříkov) – DSO Sever byl seznámen s prezentací obecně prospěšné společnosti Best price energy z Hodonína, která působí na trhu s elektřinou a plynem. Nabízí své služby v oblastti snížení ceny nakupovaných energií. V případě zájmu obce o jejich služby se lze obrátit na:

            Best price energy, o.p.s.

            Domanín 232,

            696 83   Hodonín.

Ing. David Olejníček, předseda správní rady, tel. 605 809 450 nebo 518 304 245

                                   e – mail: predseda.bpe@energiepodkontrolou.com

nebo: Petra  Išová, vedoucí klientské kanceláře, tel. 774 440 959 (Hodonín, Brněnská ul. 48)

 

p. Zoser – uzavřel diskusi, poděkoval organizátorům za dobrou přípravu a ukončil jednání.

Jednání skončilo ve 13.00 hod.

Zapsal: ing. Kořínek

30.03.2012

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |