Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 19. března 2010

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15 členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Ovčáčík (Rybniště), Raichart (Vilémov), Zoser (Jiřetín pod Jedlovou), Hausdorfová (Lobendava), Pecinovský (Dolní Podluží).

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 8:55 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Jiříkov a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pp. Ovčáčík (Rybniště), Raichart (Vilémov), Zoser (Jiřetín pod Jedlovou), Hausdorfová (Lobendava), Pecinovský (Dolní Podluží). Omlouval se i Ing. Sykáček – senátor. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, ten může být v průběhu jednání upravován dle potřeby. Z dnešního jednání bude vypuštěn bod 2 - TV Lyra, neboť ředitelka  televize se omluvila, že nemůže dnes přijet. Dále bude přidán bod s vystoupením zástupců firmy Jabor pro s. r. o. Děčín s nabídkou nového projektu.

p. Maják (Jiříkov) – přivítal všechny přítomné ve městě Jiříkov, letos zřejmě naposled v tomto volebním období. Město má cca 4 tis. obyvatel a také vysokou nezaměstnanost, na veřejnou službu zaměstnávají nezaměstnané občany a jsou s nimi spokojeni. Podařilo se vybudovat malometrážní byty v budově bývalé České spořitelny, proběhla rekonstrukce MŠ. Připravují výstavbu sportovní haly, rekonstrukci domova důchodců, který sídlí v budově patřící ÚPZSVM, ale o klienty se musí postarat město. Využily osob, zaměstnaných na VPP a podařilo se vybudovat ve městě několik chodníků, atd. Dále přiblížil aktuální dění ve městě, rozvoj města, stavby nových budov či jejich rekonstrukce.

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             TV Lyra, s. r. o. Ústí nad Labem - možnosti spolupráce a prezentace regionu – pí Jana Víchová, ředitelka společnosti

3.             Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

4.             Nový projekt společnosti Jabor pro s. r. o. Děčín – p. Marek Jabor

5.             Pivovar Kocour Varnsdorf – podnikatelský záměr, upřesnění – p. Kočka

6.             MAS Šluknovsko, aktuální informace, další výzva – pí Ing. Hamplová

7.             Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

8.             Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 19. března 2010.

2.             TV Lyra s. r. o. Ústí nad Labem - možnosti spolupráce a prezentace regionu

p. Ing.  Kořínek (Šluknov) – omluvil ředitelku televize, nemůže dnes přijet. Televize učinila nabídku sdružení již před časem, nyní ji obnovila. Rozdal členům sdružení nabídku TV Lyra s návrhem na spolupráci, týkající se tvorby propagačního materiálu o Šluknovsku – Toulky Šluknovskem. Výsledkem by mělo být propagační DVD, které by bylo k dispozici na obcích a v informačních centrech. RIC ve Šluknově tvrdí, že po zkušenostech z veletrhů cestovního ruchu je o takový materiál zájem, některá města jako Varnsdorf, Rumburk nebo Šluknov taková DVD o městě už mají. V novém materiálu by měly být upoutávky na všechny zajímavosti ve Šluknovském výběžku. Náklady se zdají poměrně vysoké, pro jednoho partnera – obec – by to bylo cca 30. tis. Kč, cena je ale adekvátní, odpovídá nabídce. Upoutávky by byly vysílány na TV Lyra, pak vydány na DVD. Je to zatím nabídka, konkrétní záležitosti by se řešily později. Přečetl stanovisko RIC Šluknov, které se k této nabídce staví kladně, presentace Šluknovska jako celku by byla pro region přínosná.

p. Navrátil (Chřibská) – částka za DVD se mu zdá vysoká, jejich obec prodává své propagační DVD levněji.

p. Svoboda (Lipová) – pro jejich obec je to částka vysoká, navrhl nabídku řešit s MAS Šluknovsko, budou nyní vypsány výzvy na dotace.

p. Milerski (OHK) – určitě by se na tuto akci daly sehnat peníze z dotací, z programů pro cestovní ruch.

Proběhla krátká diskuse o nabídce TV Lyra v souvislosti se sledovaností této televize ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – shrnul, že sdružení tento návrh na vytvoření DVD o výběžku nezavrhuje, možnosti se projednají ještě s MAS Šluknovsko. Také proběhne setkání s ředitelkou televize, kde se budou řešit přesné otázky nabídky.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku TV Lyra s. r. o. Ústí nad Labem na zpracování propagačního materiálu o Šluknovském výběžku v rámci cestovního ruchu.

3.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Od p. Louky, ředitele Městského divadla ve Varnsdorfu, obdržel vyúčtování nákladů na dopravu pro diváky cestující do divadla ze Šluknovského výběžku. Z obcí DSO Sever je doprava vzdálenější, na jednání svazku proto navrhli přispět na tuto dopravu vyšší částkou.

p. Hladík (Mikulášovice) – mrzí ho, že Mikulášovice nejsou do rozvozové trasy divadla zahrnuty, z ostatních větších obcí se lidé mohou dostat snadněji, v Mikulášovicích mají s dopravou problémy. Nejsou uvedeny Mikulášovice ani Staré Křečany.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – je pro doplnění a změnu trasy, dostupnost by měla být stejná pro všechny občany výběžku, pak to bude plnit svůj účel v rámci rozvoje Šluknovska.

p. Svoboda (Lipová) – chybí mu v seznamu Lipová, přitom lidé do divadla jezdí, chtělo by to znát počty osob, které jezdí.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přehled tras a svozů určitě dostávají předplatitelé, ostatní lidé zřejmě ne. Dotázal se, jak rozhodnout ohledně příspěvku na dopravu do divadla.

p. Maják (Jiříkov) – upozornil, že dopravu do divadla si předplatitelé hradí v předplatném, ti, co jimi nejsou, platí plné jízdné.

p. Navrátil (Chřibská) – divadlo ve Varnsdorfu se zachovat musí, jiné ve výběžku není.

p. Maják (Jiříkov) – je to regionální divadlo v rámci celého výběžku, příspěvek na dopravu by se měl zaplatit za Šluknovsko celkově.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se, zda požadavek ředitele ve výši 40 tis. Kč bude uhrazen z rozpočtu SPRŠ. Rumburk se zdrží, jak sdělil p. Ing. Sykáček, protože přispívají na činnost domu kultury v Rumburku, který je také regionální. 

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Městskému divadlu Varnsdorf na rok 2010 na zajištění dopravy občanů do divadla ve výši 40 tis. Kč s tím, že bude zajištěna větší informovanost občanů a přesnější přehled nákladů na dopravu.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit příspěvek Městskému divadlu Varnsdorf na rok 2010 na zajištění dopravy občanů do divadla ve výši 40 tis. Kč.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – na minulém jednání se rozhodlo, že bude pozvána pí Pekařová ze SÚS ÚK. Dnes nemohla přijet, protože nastupuje do nemocnice, ale tlumočí od ní zprávu, že finance na opravy komunikací nejsou. Ale je možné, že v průběhu roku dojde ke změnách.

p. Maják (Jiříkov) – na schůzce dopravní komise kraje toto projednávali. Vzhledem k tomu, že letošní zima byla náročná a nákladná, budou omezovány investice. Bude se zjišťovat, jak které silnice jsou zničené a pak bude rozhodnuto o jejich možných opravách.

p. Bernas (Zastupitelstvo ÚK) – je to tak, jak řekl p. Maják, ale upozornil zároveň na reklamační řád.

pí Gálová (Krásná Lípa) – do konce května čekají na výsledky podání žádosti o dotaci na opravu domu služeb, náklady jsou hrazeny plně. 

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – žádali o změnu klasifikace silnice z Vilémova na Dolní Poustevnu ze III. na II. třídu, zatím je to tak, že sčítací místo bude již stanoveno v Dolní Poustevně, dosud bylo v Severním.

p. Svoboda (Lipová) – jejich obec byla loni postižena bleskovými povodněmi, budou muset opravovat dost mostků. Bude se o tom jednat a projednají i získání dotací na tyto opravy.  

p. Maják (Jiříkov) – sdělil, že proběhlo měření průjezdnosti komunikací v Jiříkově.

p. Bernas (Zastupitelstvo ÚK) – provedli monitoring v rámci dopravní studie Šluknovského výběžku - nositelem projektu je Interantional Police Association, jejíž je členem. Prosadili do systému i Šluknovský výběžek, monitoring by měl být hrazen státem. Je to hlavně o prevenci, jedná se o komplexní řešení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Mají měření z několika měst a obcí, které prověřovali. Přiblížil průběh měření, kdy je to daleko levnější řešení v rámci prevence než např. vyhánění policistů do terénu. Tuto záležitost podporují tři ministerstva najednou. Po vyhodnocení nejhorších a nejpostiženějších okresu je Děčínský okres mezi nimi, ještě hůře je na tom Šluknovský výběžek. Vše je v souladu s regionálním rozvojem Ústeckého kraje.

Proběhla diskuse o nákladech tohoto monitoringu, obcí se akce finančně nedotkne.

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 10:10 hod. 10 min. přestávku.   

4.             Nový projekt společnosti Jabor pro, s. r. o. Děčín

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal zástupce firmy Jabor pro s. r. o. Děčín, p. Marka Jabora, p. Rudolfa Živce z reklamní agentury Deus z České Lípy a p. Atilu Vöröse, akademického malíře. Požádal je o informace o projektu. 

p. Jabor (Jabor s. r. o.) - chtějí přestavit nekomerční projekt, který vznikl před 2 lety. Ve spolupráci s p. Živcem a p. Vörösem vznikla dekorace na Kulturní dům Crystal v České Lípě. Projekt je o propagaci zajímavých míst, architektury a osobností v obcích netradičním způsobem. Proto by bylo dobré využít této možnosti i v dalších obcích, s některými obcemi již jednali. Jsou sice na začátku projektu a přichází s něčím novým, ale za relativně krátkou dobu se jim podařilo zpracovat již několik akcí. Jako další referenci připravují projekt na Děčínském zámku, kde probíhá rekonstrukce, na lešení budou umístěny plachty s výjevy nové podoby zámku apod., což bude sloužit k propagaci města. Snaží se, aby města tímto způsobem mohla informovat občany, ale také návštěvníky, o jejich zajímavostech. Starostové obdrželi informační materiály k tomuto projektu.

p. Vörös, akad. mal. - co se týče projektu Kulturního domu Crystal v České Lípě, tam byla obrovská nevyužitá plocha, napadlo je využít ji k propagaci. Byla i technická otázka, jak plochu využít, což řešili s firmou Jabor pro s. r. o. Nebyly jenom kladné reference na KD Crystal, vždy se najde nějaký problém, ale celkové vyznění tohoto díla bylo kladné. Říká to proto, že jde o nekomerční reklamu a každé město, každá malá obec, má svou historii, která se tímto způsobem dá jednoduše vyjádřit. Je to o spolupráci s danou obcí, s historikem, atd.  Např. v Poděbradech má každá autobusová zastávka tuto nekomerční reklamu, každé místo má své specifikum. Místní kraj je krásný a stačí málo, aby se toho dalo využít a zachytit děje minulé i budoucí. Proto je to nekomerční reklama, nejde o propagace firem, ale různých událostí obce, vždy jde o propagaci obce. Někomu se jeho práce může líbit, někomu ne, ale je vždy ochoten se přizpůsobit představě daného subjektu.

p. Jabor (Jabor s. r. o.)  – co se týká financí, jsou schopni najít určité cesty, např. Děčín nemá prostředky, aby stoprocentně zafinancoval zámek, zhruba asi 700 m plachet, takže našli společné subjekty, které se podílí na rekonstrukci zámku. Firmy se tak podílí finančně na akci sponzorsky a zároveň jsou presentovány nekomerčním způsobem.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – upozornil, že např. zastávky jsou rychle ničeny.

p. Vörös, akad. mal. – v České Lípě vytvořili určitá díla v úrovni dosažitelnosti a také se předpovídalo, že je někdo zničí. Ale je to tak, že pokud někdo něco udělá a je to pěkné a kvalitní, většinou je to akceptováno. Tak to bylo i s KD Crystal, kde bylo mnoho skleněných oken a nyní je to na pohled příjemné. V podstatě prostředí kultivuje člověka, ten nemá hned tendenci zničit, je to psychologická část. Materiály jsou takové, že použitá technologie je ošetřena a je možnost jí očistit.

p. Živec (RA Deus)– je už roky osvědčeno, že pokud se provede kvalitní dílo, tak i sprejeři ho respektují.

p. Mänzel (Staré Křečany) – toto už vyzkoušeli, např. zdobí vánoční stromek až dolů LED ozdobami už druhý rok a je to v pořádku. Dotázal se na postup při stanovení ceny projektu.

p. Živec (RA Deus) – to je vždy individuální.

p. Vörös, akad. mal. – vždy je to po vzájemné konsultaci, po prohlídce objektů připraví návrhy,  spolupracují s obcí.

p. Jabor (Jabor s. r. o.) – pokud je předběžný zájem města, např. Litoměřice – pivovar -  potřebují mít písemné podklady, pak připraví návrhy k předložení dle prvotních údajů. Potom se uskuteční osobní setkání a následné zpracování rozpočtu nebo předběžné  kalkulace.

p. Vörös, akad. mal. – vytvoří malbu, kterou pak neskenuje, upraví pro tisk, jsou to tištěné věci, záruka samozřejmě je. U zastávek je zase použita folie. Materiály vznikají jako originály, které pak obec či město dostane, stejně tak výstup v elektronické podobě – materiály jsou využitelné na hlavičkové papíry, plakáty, či jinou presentaci. Jsou majetkem města, ne autora.

p. Jabor (Jabor s. r. o.) – vyrábí se digitální technologií, uzavírají se smlouvy o autorství. Přiblížil materiály, na které se tiskne - folie, síťovina, atd., jde o kvalitní materiály, poskytují se na ně záruky.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – berme to spíše jako nabídku pro obce, každá v případě zájmu bude jednat jednotlivě. Kontakty a informační materiály starostové obdrželi. Požádal o dotazy.

p. Bernas (Zastupitelstvo ÚK) - tato nabídku se mu zamlouvá, je to o ničem jiném a v zahraničí toto funguje. Pochválil práci p. Vöröse.

p. Jabor (Jabor s. r. o.) – poděkoval za možnost vystoupení. S financemi dnes je to tak, jak to je, chtěli hlavně informovat a nabídnout obcím jejich společný nový projekt.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí nabídku firmy Jabor pro s. r. o. Děčín, p. Marka Jabora, p. Rudolfa Živce z reklamní agentury Deus z České Lípy a p. Atily Vöröse, akademického malíře, na zpracování nekomerčních reklam pro města a obce.

5.             Pivovar Kocour Varnsdorf – podnikatelský záměr, upřesnění

pí Dudková (MAS Šluknovsko) – jako zástupce MAS Šluknov požádala p. Kočku, aby podal informace o akci Pivovaru Kocour z Varnsdorfu, kterou pořádají ve spolupráci s MAS.

p. Kočka (Pivovar Kocour) – na minulém jednání SPRŠ přiblížil akci Pivovaru Kocour z Varnsdorfu, kterou chystají ke Dni otců v červnu – pivní festival. Již se některé obce ozvaly, budou spolu dále jednat. Propagaci si připraví v pivovaru sami, první propagace začne v dubnu. Bude to akce pro muže, ale také pro jejich rodiny, s doprovodným programem -sportovním i poznávacím. Budou zastávky na různých místech v obcích – sportoviště, hospoda, atd., kde se budou odehrávat různé soutěže. Budou probíhat s pí Ing. Hamplovou další jednání. Do konce dubna by chtěl znát přesné údaje od obcí - kde, co, za kolik - se bude konat v obcích při této akci. Z toho pak nastaví a připraví nějaký rámec akce, který se bude upravovat a vylepšovat, protože jde o nultý ročník. Mělo by ale přijet 30 minipivovarů, což je zajímavé i pro novináře. Přiblížil chystaný průběh akce. Sdělil také, že se jejich pivovar účastní veletrhu v Americe.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – tato propagace bude dobrá a díky banneru bude Šluknovský výběžek propagován i v Americe. P. Ing. Zámečník sliboval získání dotace na tuto akci z měkkých projektů, ale díky převodu dat, kdy vypadly některé údaje, to nebude možné. A ani pro město Varnsdorf tato akce nebyla atraktivní.

p. Kočka (Pivovar Kocour) – ochota jednotlivých lidí tu je, někteří pomáhají a přispívají různě, dobrovolně a zdarma, je to o vzájemné spolupráci a ochotě.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o akci Pivovaru Kocour Varnsdorf ke Dni otců v červnu.

6.             MAS Šluknovsko - aktuální informace, další výzva

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal pí Ing. Evu Hamplovou, předsedkyni MAS Šluknovsko, o informace o činnosti skupiny. 

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – sdělila, že ukončili druhou výzvu MAS, kde se povedlo rozdělit finanční prostředky, podpořily se vzdělávací projekty. Některé projekty výběrová komise ohodnotila tak, že nejsou dobré pro Šluknovský výběžek. Přečetla projekty, které byly podpořeny. Zůstává necelých 6 mil. Kč na třetí výzvu, byla upravena pravidla pro výběr projektů. Třetí výzva bude obsahovat 3 fische – 1 pro kulturu a 2 pro cestovní ruch. Představila další projekty v rámci spolupráce - byla prosazena značka „Vyrobeno v Českosaském Švýcarsku“. Získali také finanční prostředky z nadace ČEZ. Webové stránky SPRŠ nejsou dobré, rádi by udělali úpravu a spojení webů SPRŠ a MAS Šluknovsko. Skupina dostala také úvěr od Ústeckého kraje, ale aby mohl být milion korun vrácen kraji, musí si MAS Šluknovsko vzít úvěr od České spořitelny na dva měsíce. Valná hromada se konala, byly vytyčeny další záměry. Spolupracují také s MAS Českokamenicko, která neuspěla v programu LEADER. Chtějí podat projekt na úpravu sportovišť, mají partnerskou skupinu MAS Šluknovsko na Slovensku, ta nás navštíví na akcích Tolštejnské slavnosti a Den otců. Hodně je zajímá obnova kulturních památek - jednají o Červeném kostelu ve Varnsdorfu, rádi by pomohli i ostatním obcím. Chtějí realizovat projekt „malý“ LEADER, což se vyvíjí tak, že bude založená nová MAS složená z dětí. Dalším úkolem je rozvoj cestovního ruchu, dobře spolupracují s Komisí cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Povedlo se navázat spolupráci s MAS v Německu. Sdělila, že se budou konat školení MAS ve Šluknově a Varnsdorfu.

pí Dudková (MAS Šluknovsko) – předala starostům informační materiály k další výzvě s rozpisem fischí a podala k tomu bližší informace.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – je vidět, že MAS má hodně činnosti a splňuje tím, co si předsevzali. Nyní už je to nastaveno tak, že by možná nebylo od věci získat dalšího člověka, který by pracoval přímo pro obce. Na jednání DSO Sever se mluvilo o oživení strategie mikroregionu. Bylo by potřeba mít někoho, kdo by pracoval pro obce, zpracovával jim žádosti, administraci, poradenství. Chce podat jako námět, aby v MAS vzniklo takovéto pracovní místo, což by bylo pro obce přínosné.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – z Programu rozvoje venkova, ve kterém pracujeme, to nelze. Šlo by to tak, že by to byl člověk pracující v nějakém projektu. Z prostředků Programu rozvoje venkova nesmí být placen. Je také možnost získat člověka z úřadu práce.

p. Navrátil (Chřibská) – také je možné, že by úspěšný žadatel přispěl pár procenty finančně do MAS.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – je to pro ni zajímavé, dalo by se to řešit. Potřebovala by vypomoci finanční částkou od svazků obcí nebo od SPRŠ, svazek by přispěl např. 4 tis. Kč měsíčně, ročně 48 tis. Kč by to bylo od svazku na rok na osobu.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – konstatoval, že tento návrh se projedná ve svazcích obcí.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – podala informace o „malém“ LEADERU, který chtějí rozjet ve školách, 7. a 8. třída ZŠ, kde potřebují 50 tis. Kč pro MAS Šluknovsko. Děti si budou  zpracovávat projekty pro sebe.

Proběhla diskuse o činnosti MAS Šluknovsko, o připravovaných projektech a o způsobu příspěvků. Hovořilo se o tom, že tímto projektem MAS supluje něco, co zanedbaly školy, co se děti ve škole neučí, o přínosu projektu pro děti i v rámci budoucnosti. Školy mají jiné aktivity a je možné, že se ani nezapojí do projektu. Dále proběhla diskuse o navýšení příspěvků členství obcí v SPRŠ. Byl zmíněn také projekt na zřízení psího útulku.

p. Dubský (Varnsdorf) – dotázal se, zda tedy hlasovat nyní, nebo až věc projednají svazky. Pí  Ing. Hamplová bude na jejich jednání pozvána. Konečné stanovisko bude na dalším jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

7.             Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

pí Mgr. Žáková (Rumburk) – Rumburským novinám se podařilo získat nového dopisovatele, p. Doušu, který bude podávat informace ze severní části výběžku. Jednali s p. Zoserem, že budou prodávat RN i v jejich Informačním centru v Jiřetíně pod Jedlovou. Dotázala se na Děčínský deník – jaká je s ním spokojenost starostů. V Rumburku došlo k tomu, že tisknou články pí Doušové bez jejího vědomí a nebo zkreslené. Už to s deníkem řešili.

pí Doušová (RN) – často naráží na neprofesionální přístup Děčínského deníku, jeho redaktoři navíc vykrádají stránky webu, přepracují stažené články a přitom nechají podpis původního autora. Při problémech ať se starostové  obrací na pí Mgr. Žákovou, která úzce pracuje s Českou tiskovou komorou, která podá poskytnuté informace seriozně.

Proběhla krátká diskuse.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – předložil nabídku spol. Technické služby Šluknov, s. r. o. na nákup multikáry. Prvotní náklady by platila společnost, na příslušenství multikáry by přispělo sdružení, je to nabídka na rozšíření vyžití multikáry i pro ostatní obce, je to akce na rok 2011. Ještě se projedná na příštích jednáních sdružení. Dále požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 21. května 2010 v Domě kultury ve Šluknově, začátek v 9:00 hodin.

p. Kopecký (Horní Podluží) – navrhl, zda na příští jednání sdružení pozvat pracovnici psího útulku v Rumburku, aby podala bližší informace o aktuální situaci.

 

Proběhla diskuse o problému najít vhodnou lokalitu pro zřízení útulku pro celý Šluknovský výběžek. Pracovnice útulku z Rumburku bude na příští jednání pozvána. .

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení a hostů.

8.             Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání v 12:30 hodin společným obědem.            

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku