Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 13. března 2009 v Domu kultury v Rumburku


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Hausdorfová, Raichart, Svoboda, Ing. Milerski, Kopecký, z hostů pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:45 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Předal slovo p. Ing. Sykáčkovi, starostovi města Rumburk.

p. Ing. Sykáček - podal informace o dění ve městě, o různých investičních akcích, opravách některých budov, také o ekonomické krizi a jejím dopadu na město, kdy se musí šetřit, což ale v některých případech prostě nelze. Bude na městě samotném, jak se život zde bude dále rozvíjet, zda se podaří udržet investory, apod. Omluvil místostarostu p. Švába, který se z pracovních důvodů nemohl dostavit.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - omluvil pp. Hausdorfovou, Raicharta, Svobodu, Ing. Milerskiho, Kopeckého, Ing. Hamplovou za MAS Šluknovsko, p. J. Zoser se dostaví později. Konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu. Jednotlivé body programu se budou zařazovat či doplňovat v pořadí dle potřeby.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Tour de Feminin 2009 - upřesnění situace - Ing. Vích

3. Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice - aktuální informace - Ing. Poláček

4. Sluneční elektrárny - spol. Lenatrans s. r. o. Děčín - žádost o spolupráci - pí Lenka Heinze, Dr. Ing. Dieter Heinze

5. Společnost Jabor pro, s. r. o. Děčín - velkoplošná reklama, potisk plachet vozidel - p. Marek Jabor

6. Příspěvek na reprezentaci hasičského sportu v Kanadě - p. Kroupa, p. Šeps

7. Rozpočet SPRŠ na rok 2009 - upřesnění požadavků - pí Hoťová, starostové

8. Diskuse, různé, připomínky starostů

- ostatní informace

9. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 13. března 2009.

2. Tour de Feminin 2009 - upřesnění situace

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Jiřího Vícha, ředitele Klubu cyklistiky Krásná Lípa a požádal ho o informace.

p. Ing. Vích - poděkoval za možnost přijetí. Sdělil, že bohužel došlo k tomu, že závod přišel o svého hlavního sponzora a chtěl by proto požádat jednotlivé obce, zda by nemohly na závod finančně přispět a také i SPRŠ. Stalo se, že dochází k celkové rekonstrukci náměstí v Krásné Lípě, takže začátek závodu bude letos jinde a je také změněna celá trať závodu. Chce poděkovat městu Rumburk, který loni k závodu přistoupil velmi dobře. Jedna etapa závodu stojí 100 tis. Kč a Němci neměli nic zajištěné, neměli na etapu peníze, vše se muselo řešit na poslední chvíli a musela vše zaplatit česká strana. Dojezdové trasy se mění, základní trasy ne, některé prémie budou zrušené. Nyní jedná s Varnsdorfem, Rumburkem a Krásnou Lípou o organizaci. Zdravotní službu zajišťuje MUDr. Jára za symbolickou cenu.

p. Ing. Kořínek - vrátil se k příspěvku na závod, ročně je to 10 tis. Kč, v návrhu rozpočtu na letošní rok je částka 15 tis. Kč, požádal členy o vyjádření.

p. J. Zoser - tento závod je letos jedna z větších akcí, navrhl z příspěvku pro svazky ubrat 5 tis. Kč od každého svazku a poskytnout příspěvek na závod celkem ve výši 25 tis. Kč.

p. Ing. Jemelka - dotázal se na členské příspěvky, jestli už je zaplatily všechny obce.

pí Hoťová - podotkla, že v účtovacích dopisech je uveden termín do konce března.

p. Mänzel - členský příspěvek pro sdružení mají za Staré Křečany schválený zastupitelstvem, připojuje se k návrhu p. Zosera. Ví, že Kooperativa závod dost finančně zaštiťovala. SPRŠ by mohlo přispět i o 10 tis. Kč víc.

p. Hladík - souhlasí s navýšením příspěvku, už se o tom trochu jednalo.

p. Ing. Sykáček - souhlasí s návrhem. Rumburk má členský příspěvek také zaplacený.

p. Maják - akci podporuje, ale v rozpočtu sdružení vidí, že je schodkový.

pí Hoťová - jde o návrh rozpočtu, je na starostech, jak se domluví, např. ve Vlastivědě mohou být rezervy.

p. Pecinovský - dotázal se na Městské divadlo Varnsdorf, měli podat zprávu o využívání dopravy do divadla.

p. Ing. Kořínek - p. Louka byl osloven, zatím nereagoval.

p. Ing. Poláček - tuto záležitost zařídí.

p. Maják - navrhl příspěvek na divadlo zrušit a použít ho na závod.

pí Mgr. Boháčová - je pro, už také jen proto, že jde o ženský cyklistický závod.

p. Ing. Kořínek - vznesl dotaz, kolik tedy SPRŠ na Tour de Feminin 2009 přispěje. Navrhl částku 35 tis. Kč a nechal o tomto návrhu hlasovat - schváleno.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin 2009 ve výši 35 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit finanční příspěvek Klubu cyklistiky Krásná Lípa na mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin 2009 ve výši 35 tis. Kč.

3. Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice - aktuální informace

p. Ing. Kořínek - požádal p. Ing. Josefa Poláčka o informace z jednání SVS a. s. Teplice.

p. Ing. Poláček - hovořil o průběhu zasedání SVS a. s. a o způsobu jednání. Dolní Poustevna a Šluknov mají větší šanci získat dotace na kanalizace, jelikož již mají ČOV. Vyjmenoval žádosti jednotlivých obcí a jejich možnosti uspět při získání financí na kanalizace a ČOV. Hovořil o jednáních s německou stranou, kde spolupráce není zrovna nejlepší. Dále podal informace z Euroregionu Nisa, který byl podroben určité studii a dle výsledků je to nejlepší euroregion a je jen na nás, jak toto využijeme. V Euroregionu Nisa je dost peněz, doporučil konzultaci s pí Kazberovou, je možnost získat finance pro různé akce, oslavy, dobrovolné hasiče apod. Ohledně kanalizací ať jej kontaktují.

p. J. Zoser - navázal na schůzku ve Varnsdorfu, proběhla po schůzi v Seifhennersdorfu.

p. Ing. Poláček - pokud šlo o hasičské záležitosti, nebyly problémy. Když na německé straně něco potřebují, jsou ochotni ke spolupráci, ale jak dostanou, co chtějí, už nemají zájem moc spolupracovat. Co se týče cyklostezek, je to zájem německé strany, dohodli se na styčném bodu, každá strana si vyřídí své.

p. Hladík - doplnil, že Mikulášovice mají novou ČOV a kanalizaci, také se zabývají tím, kde shánět finance na stavbu.

p. J. Zoser - dotázal se, jak probíhaly záležitosti ohledně cyklostezky.

p. Mänzel - jednali o tom s p. Ing. Zámečníkem z ERN, sepsali dohodu o spolupráci, přiblížil česko-německé trasy cyklostezky. Budou znovu jednat a projekt bude rozdělen na dva roky.

p. Ing. Poláček - naráží se na to, že v projektech jsou státní hranice.

Proběhla krátká diskuse o projektech turistických tras a cyklotras ve Šluknovském výběžku, o problémech s vlastnictvím dotčených pozemků, apod.

p. Ing. Kořínek - ohledně ERN pozveme na jednání p. Ing. Zámečníka, aby starostům podal podrobnější informace.

p. Ing. Jemelka - SVS a. s. je důležitá společnost, řeší situace ve prospěch obcí, funguje velice dobře.

p. Ing. Poláček - SVS a. s. má na letošní rok schválený investiční plán ve výši 1 miliardy Kč.

p. Ing. Kořínek - dotázal se, zda má někdo výhrady ke kandidatuře p. Ing. Votavy a p. Mgr. Bystranina do funkce členů představenstva SVS a. s. na další volební období a zda p. Ing. Poláček může stanovisko sdružení tlumočit.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. Teplice s tím, že nemá výhrady ke kandidatuře Ing. Votavy a Mgr. Bystranina do funkce členů představenstva společnosti na další volební období.

4. Sluneční elektrárny - spol. Lenatrans s. r. o. Děčín - žádost o spolupráci

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce společnosti Lenatrans s. r. o. Děčín, pí Lenku Heinze a Dr. Ing. Dietera Heinze, kteří podají informace ohledně výstaveb fotovoltaických elektráren. Jejich firma je na trhu 10 let, spolupracují i s úřady práce, mají dobré pracovní nabídky, mohou nabídnout obcím spolupráci.

p. Dr. Ing. Heinze - poděkoval za možnost přijetí, hovořil k informačním materiálům, které starostové dostali, o druhu staveb, o zajištění pozemků a jejich přípravě na stavbu a údržbě po likvidaci stavby. Od obcí kupují pozemky min. o velikosti 5 ha, spíše na jižním svahu, na pozemcích nesmí být stín. Mají také různé formy spolupráce. Nyní jen nabízí, elektrárny mohou být vybudovány a např. za 20 let z pozemku zase odstraněny, nějaké elektrárny již zde jsou. Mnoho firem koupí pozemek, ale pak nemají peníze, jejich společnost má mnoho investorů, mohou dojednat investora pro projekt na celý region. Účastní se trhu práce tím, že si najímají jen české firmy, kterým zadávají zakázky. Na pozemcích musí být čisto, pasou se na nich i ovce. S obcemi se jedná jednotlivě, nebo je možnost jednat s celým regionem, mohou se zúčastnit dalšího jednání.

p. JUDr. Kamenář - jejich advokátní kancelář již několik let spolupracuje s firmou Lenatrans s. r. o. a dohodli se, že budou zajišťovat ekonomicko-právní servis, spolupráci na projektech. 20letá lhůta pro elektrárny je dána zákonem, je stanovena povinnost odebírat energii od jednoho zdroje po uvedenou dobu. Jejich práce by měla spočívat ve směru k vlastníkům pozemků, k obcím, k využití pozemků po dobu těchto let azd. Panely se mohou ze země vykopat a pak jde opět o čisté pozemky, nedojde k jejich poškození. Představil p. Zavřela, majitele realitní kanceláře, která se zabývá vykupováním pozemků apod.

p. Zavřel - je členem představenstva Okresní hospodářské komory Děčín, vede stavební a hospodářskou sekci v komoře, místní region je pro stavby slunečních elektráren dobrý. Jednání s majiteli pozemku budou probíhat na určité úrovni, nejde o spekulace, bude vystupovat pod hlavičkou OHK, která je navíc v Německu řádným partnerem k jednání.

pí Heinze - pokud starosty informace zaujaly a měli by zájem, navštíví je. Jsou nakloněni dětem - školám, domovům důchodců, nevýdělečným organizacím. Firma Lenatrans s. r. o. peníze má, mohla by přispět a dalo by se zde leccos vybudovat, firma bude navíc sama na stavby dohlížet.

p. Ing. Kořínek - shrnul, že firma Lenatrans s. r. o. zajišťuje pouze pozemky pro stavby elektráren, jedná tedy s obcemi a s investory.

p. Kamenář - v podmínkách je rezervace kapacity od ČEZ a. s., drobní odběratelé to nebudou, spíše průmyslové zóny, kde je zaručena spotřeba energie. Pokud nebude mít ČEZ a. s. energii kam dodávat, pozemky ztrácí na zajímavosti.

p. Ing. Kořínek - požádal přítomné o dotazy.

p. Maják - jak slyšel, nabídka bohužel nemá pro nás význam, žádnou průmyslovou zónu jako např. Triangle zde nemáme, max. firmu Benteler.

pí Heinze - pokud budou mít obce zájem, společnost podá žádost na ČEZ a. s. a až na základě jejich vyjádření se začne stavět. Zde jsou naopak trafostanice, což např. na Chomutovsku je problém. Je stále naděje, že elektrárny zde můžou stát, pokud ČEZ a. s. potvrdí, že jejich firmu připojí, 70 % zaplatí investor, 30 % ČEZ a. s.

p. Zavřel - elektrifikace zde v regionu je, dal by se udělat rozvod, není to otázka na dnes nebo nyní, ale projekt se dá připravit do budoucna.

p. Pecinovský - vše se musí projednat v jednotlivých zastupitelstvech obcí, nyní nemohou nic potvrdit.

p. Ing. Kořínek - zřejmě to bude probíhat podobně jako když se jednalo o stavby větrných elektráren, kdy byly různé argumenty od občanů a jednání o pozemcích budou muset probíhat zvlášť.

pí Mgr. Boháčová - solární elektrárny na ZM ve Velkém Šenově projednávali už 2x, zatím návrhy na jejich stavby neprošly.

p. Dr. Heinze - jednali s Varnsdorfem, tam budou stavět např. 20 MW elektrárny, projekty trvají nějaký čas, nespěchají, každý ať se rozmyslí a lze vytvořit projekt pro region.

p. Ing. Jemelka - dotázal se, v jakých cenových relacích se mohou pohybovat, kolik financí z toho budou mít obce.

pí Heinze - až navštíví obce, vše se dojedná, pro obce to může být např. i půl mil. Kč, menší částky by nenabízeli, aby obce z tohoto zisku mohly dále investovat (školy, školky, atd.). Do Německa energii dodávat nemůžou.

p. J. Zoser - upozornil na problémy s dodáváním elektřiny do Šluknovského výběžku, kdy v budoucí době mohou s tímto nastat problémy. Chybí duplicitní vedení 110 kV z České Lípy.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců společnosti Lenatrans s. r. o. Děčín ohledně nabídky spolupráce při výstavbách fotovoltaických elektráren.

  • Přestávka
p. Ing. Kořínek - v 10:20 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

5. Společnost Jabor pro, s. r. o. Děčín - velkoplošná reklama, potisk plachet vozidel

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Marka Jabora z výše uvedené firmy a požádal ho o informace.

p. Jabor - poděkoval za možnost vystoupení. Chce starostům přiblížit činnost firmy, zabývají se logistikou, spedicí, velkoplošným tiskem, autoplachtami, atd. Rozdal informační materiály. Jsou rodinná firma, na trhu působí již 18 let. Podrobněji hovořil o produktech, které vyrábí. Před 8 lety byli osloveni anglickou firmou, podepsali s nimi 10letý kontrakt, dodávají výrobky i na trh do Velké Británie. Používají technologii, která jinde v Ústeckém kraji není, vyrábí reklamy na autoplachty a velkoplošný tisk. Jedná se o vysokofrekvenční sváření, snaží se umožňovat i servis menším firmám. Realizovali akci pro Děčín, která měla dobrou odezvu, Děčín si vytipoval zajímavá vhodná místa ve městě, ohlas byl pozitivní, takže se rozhodli toto nabídnout i dalším městům v ÚK, již jednal ve větších městech, mohou nabídnout i příbuzné výrobky obcím, např. pro různé městské akce (slavnosti, apod.). Jsou přímí výrobci, takže ceny, které mohou nabídnout, jsou velmi zajímavé, pokud budou mít starostové zájem. Nyní se mohou presentovat v různých oblastech, ve kterých to dříve nešlo, budou rádi, pokud budou moct zpracovat konkrétní nabídky. Požádal o dotazy a poděkoval za pozornost, nabízí osobní schůzky, pokud budou starostové mít zájem.

p. Houdek - s touto firmou spolupracují již několik let, firma vyrábí plachty na vozy, vyrobila i kvalitní zpevněnou plachtu o velikosti 900 m2 na pokrytí sena na základě požadavků. Kvalita je opravdu vysoká.

p. Jabor - poděkoval za pochvalu, vyřídí ji ve firmě.

p. Ing. Kořínek - pokud obce požadují např. pro různé slavnosti plachty, mohou si připravit tedy návrhy.

p. Jabor - nyní nabízí další příbuzné výrobky ve větší míře - plachty na bazény, povozy, atd., dříve dělali převážně autoplachty, bylo jich velké množství, opravdu velmi pracovali. Vyrábí také třeba vaky pro přepravu prádla z nemocnic, ústavů, obloukové haly, vyztužené plachty, markýzy, párty stany pro různé akce, atd. Chtějí oslovovat i další možné zákazníky.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Jaborovi za presentaci firmy, jde o firmu z okresu, určitě budou mít dost zakázek, starostové se na něj podle potřeby jistě obrátí.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace zástupce firmy Jabor pro, s. r. o. Děčín, zabývající se výrobou velkoplošných reklam, potiskem plachet, apod.

6. Příspěvek na reprezentaci hasičského sportu v Kanadě

p. Ing. Kořínek - obdržel žádost p. Kroupy a p. Šepse z Varnsdorfu o příspěvek pro hasiče na presentaci hasičského sboru při závodech v Kanadě.

p. Dubský - jsou to profesionální hasiči, jezdí na tuto akci každý rok, pokaždé přivezou ocenění. Zástupci se zúčastnili jednání rady, město Varnsdorf jim přispívá, podporují je. Ale tato žádost je na zvážení starostů.

p. Ing. Kořínek - přečetl žádost p. Kroupy o příspěvek ve výši 5 tis. Kč a domnívá se, že tento příspěvek lze z rozpočtu sdružení poskytnout.

p. Maják - je smutné, že reprezentanti si musí žádat o finance takto, měl by to zajistit stát. Ale nelíbí se mu tato podpora, neboť i další si budou žádat podporu jako např. na akci Žlutá sobota, kdy chtějí peníze na cestu do Ameriky. Peníze ze SPRŠ by se mohly použít na jiné věci a presentaci Šluknovského výběžku.

p. Dubský - jsou to lidé, které potkáváme všude, kteří jdou do nebezpečí. Účast a presentaci v Americe si hradí ze svého, město Varnsdorf přispělo částkou 10 tis. Kč.

p. J. Zoser - souhlasí s p. Majákem, začalo se podporovat nadregionální akce, ale musí se stanovit nějaké zásady. Žádosti o příspěvky podávají různí žadatelé. Zajímalo by ho, kolik přispěl HZS ÚK, když je vlastně takto propagován. Je pro příspěvek 5 tis. Kč.

pí Mgr. Boháčová - co se týče akce Žlutá sobota, kterou organizuje pí Vladařová, je to zájmová akce, mluvila o tom na minulém jednání. Hasiče obdivuje, váží si jejich práce, bojuje za ně, jde ale zde o princip.

p. Maják - také si jejich práce váží, mají dva placené hasiče v Jiříkově, ale způsob pro poskytování příspěvků je špatně nastavený. Výtěžnosti od státu budou nižší a budou znát hlavně v příštím roce.

p. Ing. Kořínek - v DSO Sever již členské příspěvky navýšili, je otázka, zda tedy i v SPRŠ.

p. Mänzel - musí se stanovit mantinely, ale žádosti projednáváme různě, jak přichází a posuzujeme podle jejich závažnost.

p. Ing. Jemelka - příspěvek se váže na rozpočet, jak tedy řešit tuto záležitost. Již se vyjádřil proti příspěvkům na veletrhy, na které se vynakládá dost, ale je otázka, jak se nám to vrací zpět do regionu.

p. Pecinovský - veletrhy jsou pasé, jak bylo řečeno na minulém jednání, akce už proběhly.

p. Maják - jelikož již bylo urgováno Městské divadlo ve Varnsdorfu a nemáme žádné informace, navrhuje tuto položku zrušit a použít peníze třeba pro hasiče.

p. Pecinovský - požadavek na dopravu byl hlavně pro lidi z druhé strany Šluknovského výběžku, pokud to tak chtějí, lze částku pozastavit a až divadlo doloží zprávu, může si znovu požádat o příspěvek.

p. Ing. Sykáček - pokud obce vypisují granty a žadatelé potřebné doklady nepředloží, přijdou o finance.

p. Navrátil - je zajímavé, že si žádají většinou žadatelé z větších obcí a malé obce s tím mají pak problémy, větší obce platí méně za občany než menší. Přesto ale hasiče podporuje, oni si to zaslouží.

p. Hladík - v příjmové části je půjčovné za podium, které je v majetku SPRŠ, ale není vidět, že by jsme z půjčování něco měli. Za půjčování by také mohl být zisk.

p. J. Zoser - nájemné se vybírá od subjektů, které nepřispívají na spolufinancování podia, loni si podium nepůjčil nikdo. Opravu podia v předloňském roce, kdy bylo poničeno za cenu 214 tis. Kč, pojišťovna neuhradila celou, z nájmu není zisk, akce na Valdeku nebyla zaplacena. Zprávu o mobilním podiu chce projednat na příštím jednání, starostové dostali k tomu materiály, půjčování podia je minusové. Byla konečně podepsaná mandátní smlouva s Technickými službami Varnsdorf, ale jen na montování, peníze chtějí předem, administrativa je ale na Agentuře pro rozvoj Tolštejnského panství. Je i návrh nabídnout podium starostům v Německu.

p. Pecinovský - domnívali se, že podium si budou půjčovat cizí zájemci a není to tak.

p. Ovčáčik - jelikož musí odejít, chce sdělit, že hasiče podporuje, takže je pro schválení příspěvku, dát jim tak najevo, že si jejich práce vážíme.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku p. Kroupovi a p. Šepsovi, hasičům z Varnsdorfu, na reprezentaci hasičského sportu při závodech v Kanadě ve výši 5 tis. Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit finanční příspěvek p. Kroupovi a p. Šepsovi, hasičům z Varnsdorfu, na reprezentaci hasičského sportu při závodech v Kanadě ve výši 5 tis. Kč.

7. Rozpočet SPRŠ na rok 2009 - upřesnění požadavků - pí Hoťová, starostové

pí Hoťová - po diskusi o upřesnění výší příspěvků poskytnutých sdružením přednesla upravený návrh rozpočtu sdružení na rok 2009 a požádala o jeho schválení - schváleno.

Stanovisko: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009 po jeho úpravách, členům sdružení bude rozeslán.

8. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek - požádal starosty a členy sdružení o příspěvky do diskuse.

p. J. Zoser - kruhová křižovatka na Mýtě se začne stavět, ale až po té, co zastupitelstva v Dolním Podluží a Jiřetíně pod Jedlovou schválila příspěvek na výstavbu chodníků, jinak by kruhový objezd nebyl, JUDr. Franc a p. Šatník stavbu slibovali 4 roky, ale pokud by obce nepřispěly, objezd by nebyl. Na vše budou sepsány smlouvy.

V 11.30 hod. přišel krajský zastupitel p. Ing. Jakubec.

p. Ing. Jakubec - toto sdělení potvrdil, kruhový objezd na Mýtě bude.

pí Mgr. Boháčová - připomněla kino ve Velkém Šenově, kde se bude hrát film Báthory, všechny pozvala.

p. Ing. Kořínek - obdržel žádost p. Stanka a p. Krause na zajištění 1. ročníku filosofické konference ve dnech 21. - 22. 4. v Poděbradech, aby se tam lidé vyjádřili, co s Českem dál v budoucnu, zaštitují se p. Pithartem a dalšími a chtějí od sdružení příspěvek. Řekl jim rovnou, že starostové hlavně přispívají na regionální akce.

p. Dubský - předal sborníky Klubu Mandava a požádal starosty o jakékoliv dokumentární příspěvky do tohoto sborníku pro příští rok.

p. Ing. Jakubec - co se týče komisí kraje, slíbil doplňovaní členů během období. Počet členů ze Šluknovského výběžku je minimálně stejný jako z ostatních regionů.

p. Mg. Boháčová - takže to, že jsou stále stejní lidé v několika komisích současně, k tomu mu bylo řečeno, že je to normální?

p. Ing. Jakubec - v komisích jsou členové rady kraje, je otázkou, co je normální. Stále se cítí občanem Šluknovským výběžku. Sdělil, že hejtmanka kraje bude 18. 3. v České Kamenici a setká se se starosty. Dále také přijede p. Paroubek.

V 11.45 hod. odešel krajský zastupitel p. Ing. Jakubec.

p. Ing. Kořínek - p. Paroubek bude ve Varnsdorfu, kde navštíví školu cestovního ruchu. Dále sdělil, že město Šluknov žádá o grant na projekt Integrovaný informační systém města Šluknova a požádal proto starosty o souhlas, zda sdružení bude partnerem pro tento projekt, zda s tím souhlasí. Pro sdružení nejde o žádný finanční závazek.

Stanovisko: sdružení schválilo spoluúčast SPRŠ na projektu Integrovaný informační systém města Šluknova formou partnerství s žadatelem o grant - Městem Šluknov.

p. Navrátil - dotázal se, zda někdo ze starostů jede na jednání SMO do Karlových Varů.

p. Mänzel - dne 21. 3. se koná ve Šluknově společenský reprezentační ples pracovníků kulturních zařízení, bude předáno ocenění "Zlatá múza Severu 2008", všechny pozval.

p. Pecinovský - jednání SMO se zúčastní i s p. Majákem, ale upozornil ty starosty, kteří nepojedou, ať jim předají své plné moci pro možnost hlasování.

p. Ing. Jemelka - měli jednání ohledně přeshraničního železničního přejezdu v Dolní Poustevně. Už začnou stavební práce, akce se konečně po mnoha letech rozjela, také zásluhou kraje. Trochu se zvýší i přepravní rychlost, do konce příštího roku by měl jezdit vlak přes Německo na trase Rumburk - Dolní Poustevna - Děčín. Trvání cesty Dolní Poustevna - Děčín je asi 53 minuty.

p. Maják - dotázal se na tříděný odpad v obcích, navštívil ho p. Hulán ohledně navýšení příspěvku o 100 %, Jiříkov toto navýšení převzal a zda tak učinily i ostatní obce. Ve Šluknově snad prý vypověděli smlouvu.

p. Navrátil - v obci prodávají pytle na tříděný odpad za 2 Kč.

p. Ing. Kořínek - ve Šluknově jsou dvě firmy, toto byla německá, která smlouvu vypověděla, neplatilo se nic, pouze si odvezou kontejnery a nic se nemění. Od firmy Eko-kom a. s. dostali ale kontejnery navíc. Také sdělil, že 1. 4. se bude konat v Kyjově pracovní oběd s ministrem pro lidská práva, Michaelem Kocábem. Akce Žlutá sobota by měla být 18. 4. a znamená zápis do Guinessovy knihy rekordů, výtěžek bude použit na náklady akce. Dále požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 15. května 2009 v Mikulášovicích, začátek v 8:30 hodin.

p. Houdek - informoval, že včera demonstrovali jako sedláci a zemědělci v Praze. Když továrna Škoda zatáhne za páku, jsou zaměstnanci doma, sedláci ale nemohou. Litr mléka je za 6 Kč, výrobní cena je ale 8 Kč, je to podvýrobní cena a sedláci to musí snášet už 10 let. Jde také o přístup EU k přístupovým zemím, ostatní mají výhodnější podmínky, máme málo výhod, přitom povinnosti stejně jako ostatní. Demonstrovali proto, aby si ve vládě uvědomili, že litr vody je dražší než litr mléka. Sedláci si musí půjčovat na robotizaci výroby a zadlužovat se, aby mohli pracovat.

p. Ing. Sykáček - připomněl dopravní spojení, kdy stále chybí přímé spojení do Ústí nad Labem, do krajského města a do krajské nemocnice. Měli bychom oslovit krajské radní a žádat o změnu.

p. Maják - podotknul, že krajská komise dopravy ještě nezasedala.

p. Ing. Kořínek - byli na pracovní večeři s ministrem dopravy, který zatím o dopravní problematice mnoho neví, informace byly povšechné.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

9. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 12:05 hodin přestávkou na oběd.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku