Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 2. března 2007 v Domě kultury v Rumburku

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 19 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:45 hod. přivítáním členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluven je p. Ing. Milerski - zastoupí p. Jan Kupec. Dále jsou omluveny pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko a pí Hoťová, ekonomka, obě z pracovních důvodů.

p. JUDr. Majzlík - přivítal všechny přítomné v nově zrekonstruovaném Domě kultury v Rumburku.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - program zasedání všichni obdrželi předem. Jednotlivé body programu se budou zařazovat v časové posloupnosti dle aktuální potřeby. Přednesl program jednání.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu - Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace Finančního úřadu v Rumburku, spolupráce s obcemi - Ing. Jitka Růžičková, ředitelka FÚ
 4. Městské divadlo Varnsdorf - žádost o spolupráci - Martin Louka, ředitel MD
 5. Přestávka
 6. Hasičský záchranný sbor ÚK - JUDr. Otakar Jirků a p. Jiří Beneš
 7. Telefónica O2 - nabídka - Ing. Karel Beneš
 8. Agentura rozvoje Tolštejnského panství - pí Jindřiška Koldová, Ing. Ludmila Pražanová
 9. Rozpočet SPRŠ na rok 2007 - konečný návrh
 10. Diskuse, různé, připomínky starostů
  • Připomínky starostů
  • Ostatní informace
 11. Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání sdružení dne 2. března 2007.

p. Ing. Kořínek - sdělil, že členům sdružení byl rozdán na vědomí dopis Ing. Pavla Koudy, člena Rady ÚK, který zaslal zastupitelům Šluknova jako odpověď na vyjádření ZM Šluknov ve věci dopravy a optimalizace školství ve Šluknovském výběžku. Včera večer obdržel mailem také tiskovou zprávu spol. ČSAD Semily a. s., kde sdělují, že bude obnoven přímý spoj Rumburk - Ústí nad Labem, a to od 4. 3. Dochází také ke změně linky Dolní Poustevna - Liberec, která pokračuje až do Semil. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti, včetně jízdních řádů.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu plnění úkolů.

55/06 Zaslat dopis s na KÚ ÚK s požadavkem, aby silnice z České Kamenice do Jiřetína p. Jedlovou byla převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek. - Město Chřibská nesouhlasí, úkol vyřazen ze sledování.

60/06 Zaslat na KÚ ÚK žádost o vyjádření, jakým způsobem bude řešena situace 1. Zdravotní Rumburk v souvislosti s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Změnil se zákon, úkol vyřazen ze sledování.

Z jednání 12.06.2006:

3.2 Zaslat hejtmanovi ÚK dopis ohledně současných problémů obcí vzhledem k nárůstu kamionové dopravy ve Šluknovském výběžku plynoucích z uzavření některých hraničních přechodů. - Splněno.

3.3 Informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že již po několikáté nepřijeli zástupci Odboru dopravy KÚ ÚK na zasedání SPRŠ, ačkoliv byli včas pozváni. Tento přístup krajských pracovníků se starostům již nelíbí. - Splněno.

3.4 Informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že pokud bude Ústecký kraj stále pokračovat v přehlížení potřeb 18 obcí Šluknovského výběžku s jeho 55 tisíci obyvateli, existuje možnost dobrovolného přičlenění dotčených obcí k Libereckému kraji. Další variantou je, že SPRŠ zvolí zaslání otevřeného dopisu ohledně problematiky Šluknovského výběžku a nevšímavosti Ústeckého kraje do médií. - Splněno.

63/06 Zaslat hejtmanovi ÚK dopis s vyjádřením podpory stanoviska Města Jiříkov s nesouhlasem návrhu Ústeckého kraje na převedení Ústavu sociální péče Jiříkov do mosteckého regionu. - Zodpovídá. P. Ing. Kořínek - Splněno.

64/06 Zajistit propagační materiály obcí pro použití na veletrhy a výstavy v roce 2007 a předat je na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství. - Zodpovídají: starostové - Splněno.

1/07 Proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová - Splněno.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.

3. Informace Finančního úřadu v Rumburku - spolupráce s obcemi

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitelku Finančního úřadu v Rumburku, pí Ing. Jitku Růžičkovou, a předal jí slovo.

pí Ing. Růžičková - poděkovala starostům za možnost vystoupení, chce svou návštěvu využít jako presentaci úřadu, aby finanční úřad nebyl stále jen "bubákem". Předala starostům informační materiály. Dle nových zákonů museli starostové zaslat na FÚ nové doklady o jejich zvolení statutárním zástupcem. V rámci daňové správy nechala provést kontrolu plných mocí a zjistilo se, že mnoho z nich stále platí, i když pověření pracovníci již na obcích nepracují, tyto dnes předala starostům k nápravě. Doporučila, aby jakmile dojde ke změně statutárního zástupce, starostové včas zajistili nahlášení všech změn na FÚ, neboť může dojít k problémům, může potvrdit z dosavadních zkušeností. Kdykoliv mohou FÚ kontaktovat a dát věci do pořádku. Dále přiblížila jednotlivé organizační záležitosti, rozdělení a činnost úřadu. Doporučila, aby starostové při jednáních s poslanci prosazovali změnu zákona o rozpočtovém určení daní, aby se finance mohly vrátit zpět obcím. Domnívá se, že tento region potřebuje velké finanční prostředky, které by se sem měly vracet. Starostové se mohou informovat, kolik prostředků bylo FÚ obcím přerozděleno, jsou vedeny statistiky. Upozornila, že se bude také zvyšovat spotřební daň, což se objeví i v rozpočtech obcí. Předala starostům materiál o převodech daní všem obcích ve Šluknovském výběžku. Ve věci státního dozoru hovořila o nárůstu hracích automatů, tuto věc může eliminovat obec, když vydává povolení, bylo by vhodné tento stav snížit, výnosy z této činnosti nakonec v obcích tolik nezůstávají. Ve Šluknovském výběžku lidé prosází dost peněz, je zde mnoho heren.

p. Ing. Kořínek - požádal starosty o dotazy a připomínky.

p. Ing. Jemelka - dotázal se na kontroly u vietnamských podnikatelů.

pí Ing. Růžičková - v našem státě není bohužel pro tento problém správná a vhodná judikatura. Kontroly se provádí, Vietnamci jsou v našem státě už mnoho let, ale republika nemá s Vietnamskou republikou stále uzavřenou smlouvu. Vietnamští podnikatelé používají různé kličky, máme ve státě zákony, které si vzájemně odporují, práci a kontrolu FÚ tím tak neulehčují. Uvedla příklady podnikání vietnamských podnikatelů, např. používání bílých koní, zneužívání dokladů, atd.

p. J. Zoser - existuje skupina senátorů, která se snaží proti nárůstu provozování loterií a heren bojovat. Požádal pí Ing. Růžičkovou o schůzku, převezme od ním materiály a předá je členům tohoto sdružení, aby je mohli použít při jednání se senátory a poslanci.

p. Ing. Kořínek - dotázal se, zda je možné získat přehled o činnosti podnikatelských subjektů v obcích.

pí Ing. Růžičková - tyto materiály není možné zveřejňovat, stejně jako daňovou výnosnost obcí. Starostům ale může podat informace, týkající se přímo jejich obce.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Finančního úřadu v Rumburku a o možnostech spolupráce s obcemi.

4. Městské divadlo Varnsdorf - žádost o spolupráci

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitele Městského divadla Varnsdorf, p. Martina Louku, a předal mu slovo.

p. Louka - je zde především proto, aby požádal sdružení o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu občanů do varnsdorfského divadla. Část diváků je sice z Varnsdorfu, ale část dojíždí, což třeba z Dolní Poustevny není levné. Divadlo provozuje svou autobusovou linku, jízdné je stejné jako v běžné autobusové dopravě. Jízdní řád těchto linek je uveden na www stránkách divadla http://divadlo.varnsdorf.cz. Jde o příspěvek ve výši 50 % jízdného, celkově o částku ve výši 25.000,--Kč. Nejedná se o příspěvek na činnost divadla, ale o příspěvek na službu pro obyvatele výběžku.

pí Hrábková - funguje přímý spoj do Děčína, je otázka času, než na to lidi přijdou a začnou jezdit za kulturou do Děčína, kde mají dobré podmínky dopravy. Je pro poskytnutí příspěvku divadlu ve Varnsdorfu.

p. Ing. Jemelka - dotázal se na využitelnost těchto autobusů, Dolní Poustevna je například daleko od Varnsdorfu, lidé odsud musí dojíždět za vším, pro obyvatele Varnsdorfu je divadlo samozřejmost. Domnívá se, že je dobré přispět, umožní to lidem dostat se za kvalitní kulturou. Je pro poskytnutí příspěvku, je to pro naše občany.

pí Mgr. Boháčová - tato divadelní linka zde funguje už mnoho let, pokud by se zrušila nebo by pro zájemce byla dražší, může to být problém. Lidé ve výběžku peníze nemají a navíc je to přínos pro naše děti, mohou se tak kulturně vzdělávat.

p. Maják - tento způsob dopravy je výhodný také pro důchodce, využívají možnosti navštívení divadla, je pro poskytnutí příspěvku.

p. Ing. Kořínek - peníze v rozpočtu jsou, neměl by to být problém. Jde také zároveň o kulturu cestování, pro lidi je návštěva divadla společenská událost.

p. Hladík - o víkendu v Mikulášovicích nejede žádný autobusový spoj, pro místní občany je to aspoň možnost se za kulturou dostat.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Městskému divadlu Varnsdorf na úhradu části jízdného na divadelní autobusovou linku pro občany Šluknovského výběžku ve výši 25.000,--Kč, zdržel se p. Pecinovský.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit Městskému divadlu Varnsdorf příspěvek na úhradu části jízdného na divadelní autobusovou linku pro občany Šluknovského výběžku ve výši 25.000,--Kč.

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10:00 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

6. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitele Hasičského záchranného sboru ÚK, pracoviště Děčín, p. JUDr. Otakara Jirků.

p. JUDr. Jirků - proběhlo jednání ve Varnsdorfu o provozu tísňové linky 112, je to číslo používané v celé Evropě, kdy je volající přepojen na svá operační střediska. Došlo však již k tomu, že zpráva nebyla dále předána do místa a také k zásahům, kdy nebyl dodržen postup - volala se např. MP, pak HZS, pak teprve operační středisko. Žádal starosty, aby pohlídali velitele dobrovolných i profesionálních hasičů při dodržovaní jejich povinností. Pokud nejsou hlášení přesná, hasiči nemohou vědět, o jak velký zásah se jedná a jakou použít techniku. Stává se, že policie zjistí mimořádnou událost, tu musí ověřit - jedou se podívat, pak se vrátí a teprve ohlásí hasičům. Policie má věc hlásit ihned i za cenu, že se bude jednat o planý poplach. Vždy vyjíždí HZS ÚK, pak v případě potřeby SDH. Existuje požární poplachový plán, schválený hejtmanem. Obdrželi přehled o čerpání dotací, Děčínský okres je absolutní špička v nákupech nové techniky, kdy se tímto sklání před starosty a zastupiteli obcí. Je však prvotní, aby hasiči měli potřebné oblečení a vozidla, pak teprve např. vyprošťovací techniku, atd. Pokud budou mít starostové problémy, ať je překládají písemně.

p. Fiala - budou jednat o situaci, kdy ve dvou případech v Krásné Lípě hořely domy a dle názoru města nebyl dodržen správný postup. Budou diskutovat o operačním systému, zda je dobré, aby operační středisko bylo v Ústí nad Labem. Jako město zahájí jednání, budou chtít zlepšit integrovaný systém, stávající se jim nezdá dobrý.

p. JUDr. Jirků - požaduje fér hru, nechce, aby docházelo k polopravdám. Uznal, že došlo k pochybení hasičů, již bylo řešeno konkrétně.

p. Pecinovský - o jednání ve Varnsdorfu ví, ale požaduje, aby starostové byli o problémech informováni, velitelé hasičů nejsou vždy na radnicích.

p. Kopecký - stalo se, že hlásili záležitost na operační středisko do Ústí nad Labem, tam jim bylo řečeno, ať věc hlásí v místě.

p. JUDr. Jirků - bohužel musí konstatovat, že se mu také nelíbí, že vrata pro výjezd k zásahům jsou otvírána na základě posouzení operačního střediska. V případě problémů mohou starostové volat rovnou do Děčína - tel. 950 431 010.

Proběhla krátká diskuse.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o provozu celoevropské tísňové linky 112 v Ústeckém kraji a o problémech spojených s využíváním této linky.

7. Telefónica O2 - nabídka

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce společnosti Telefónica O2, Ing. Karla Beneše a Antonína Neubauera, kteří přišli učinit nabídku pro členy sdružení.

p. Ing. Beneš - poděkoval za přijetí a představil své další kolegy. Sdělil, že každá obec Šluknovského výběžku má svého obchodního zástupce. Kolegové předvedou presentaci firmy v audiovizuální verzi, starostové také obdrží podrobné informační materiály.

p. Neubauer - představil programy Regionální a metropolitní sítě, Nabídka standardních produktů nejen pro veřejnou správu a další. Program Regionální metropolitní sít slouží k vybudování komunikační sítě města. Nabízí produkty jako např. - elektronická podatelna, elektronická úřední deska, www servery, portálové aplikace, personální portál, eLearning, bezdrátový rozhlas v obcích, kamerový systém, atd. Podal vyčerpávající informace o jednotlivých produktech.

p. Ing. Kořínek - poděkoval zástupcům společnosti za informace, starostové se mohou na ně obrátit v případě zájmu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců společnosti Telefónica O2 o produktech, které jsou určeny pro veřejnou správu.

8. Rozpočet SPRŠ na rok 2007 - konečný návrh

p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku, pí Hoťovou, která je pracovně vytížena. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2007 byl dnes rozdán, členové jej mají písemně. Rozpočet byl upraven dle posledních návrhů. Přečetl jednotlivé položky rozpočtu a požádal členy sdružení o dotazy a připomínky.

p. Svoboda - požádal za Obec Lipovou o poskytnutí příspěvku na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů ve výši 10.000,--Kč. Jarmark se bude konat v Lipové, bude se zde propagovat krajina podstávkových domů a také DSO Sever, koná se v červnu. Členové sdružení obdrželi písemné žádosti.

p. Ing. Kořínek - tento jarmark by měl byl akcí podobnou Tolštejnským slavnostem, které pořádá DSO Tolštejn. Nechal hlasovat o poskytnut příspěvku.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Obci Lipová na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů, který se bude konat v Lipové, ve výši 10.000,--Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit Obci Lipová příspěvek na pořádání Jarmarku starých řemesel v krajině podstávkových domů, který se bude konat v Lipové, ve výši 10.000,--Kč.

Ing. Kořínek - přednesl žádost Klubu českých turistů Rumburk na pořádání Stezky odvahy pro děti a rodiče.

p. Raichart - bylo by dobré zvažovat, v jakém množství příspěvky schvalovat, žádostí je čím dál více. Klub turistů žádal o příspěvek také jednotlivé obce.

p. Pecinovský - pokud položka v návrhu rozpočtu už je zařazena, není třeba to znovu projednávat. Je rád, že také někdo další zastává názor šetřit finanční prostředky.

p. Navrátil - dotázal se na provoz interaktivních stránek PLANstudio.

p. Ing. Kořínek - interaktivní mapa funguje, je možné ji najít na internetovém odkazu www.webmapy.cz/app/sluknovsko/app/app.php.

p. Ing. Kořínek - nechal hlasovat o doplněném návrhu rozpočtu SPRŠ na rok 2007.

Stanovisko: sdružení schválilo rozpočet SPRŠ na rok 2007 dle upraveného návrhu.

9. Agentura rozvoje Tolštejnského panství

p. Ing. Kořínek - přivítal zástupkyně Agentury rozvoje Tolštejnského panství, pí Jindřišku Koldovou a pí Ing. Ludmilu Pražanovou a požádal je o informace o činnosti agentury.

pí Ing. Pražanová - agentura se zúčastnila veletrhů cestovního ruchu Region Tour Brno v lednu a Holiday World v Praze v únoru, v březnu pojedou na Euroregion Tour 2007 do Jablonce nad Nisou. Podala informace o ekonomických záležitostech, jelikož se zvýšily poplatky. Domnívá se, že presentace byla dobrá, presentoval se celý Šluknovský výběžek. Agentura se také zúčastnila celostátního semináře o cestovním ruchu, náklady nesla Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf.

pí Koldová - zítra by se měl konat v Krásné Lípě maškarní bál Tolštejnského panství, který se původně pořádal pro občany regionu panství. Předloni se bál nekonal, letos je prodáno pouze 17 lístků. Potřebuje poradit, co tedy dělat, organizace je zajištěna, hudba objednána, jako zaměstnanec agentury měla akci za úkol uspořádat. Jak tedy postupovat a zda pro příští rok ples rovnou nezrušit.

pí Ing. Pražanová - agentura má zajišťovat propagaci regionu. Požádala o propagační materiály v němčině, zúčastní se výstavy v Bad-Schandau.

pí Hrábková - sdělila, že kraj schválil příspěvek na pořádání Tolštejnských slavností ve výši 50.000,--Kč, na mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně také poskytl 50.000,--Kč.

Z diskuse vyplynulo, že ples Tolštejnského panství je již připraven, bude se konat, nyní se již nedá nic dělat. O jeho dalším pořádání se bude jednat až v případě potřeby.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství a účastech na veletrzích cestovního ruchu.

10. Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek - v případě požadavků na převody církevního majetku se starostové mohou ve smyslu dopisu, který jim předal, obrátit na senátora p. J. Zosera,

p. J. Zoser - ve věci neřešení církevních restitucí se k postiženým obcím připojila stálá senátní komise pro rozvoj venkova a připravuje ústavní stížnost, týkající se restituce církevního majetku, neboť současná situace přináší obcím značné problémy.

p. Fiala - z úřadu práce dostali sdělení, že na zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce nejsou prostředky, starostové jej také určitě dostali. Komunitní centrum Českého Švýcarska v Krásné Lípě bude zaměstnávat lidi na VPP, město přispívá zhruba polovinou mzdy. Tajemník ho požádal, zda sdružení nezaujme stanovisko k situaci ohledně VPP.

p. Ing. Kořínek - dotázal se starostů na názor, toto téma se projednávalo i na DSO Sever. Domnívá se, že dopis nepomůže, měli bychom požadovat po senátorech a poslancích, aby zapracovali na změně zákonů.

p. Pecinovský - novela od nového roku je, ale v jejím důsledku se stejně obrátí proti obcím. S těmi, co nechtějí pracovat, bude situace pak ještě horší. Napsat by se mělo nejen na úřad práce, ale i na ministerstvo práce a sociálních věcí.

p. P. Zoser - navrhl, aby peníze, které se ušetří na sociálních dávkách, byly pak vráceny obcím, z nich pak obce může platit lidi zaměstnané na VPP.

p. Navrátil - lidi nepracují, ale když je zaměstnají na VPP, obce si je ohlídají. Občané zde jinou práci bohužel nemají.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, zaslat dopis ve věci zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce s vyjádřením a požadavky starostů na MPSV, na úřad práce, poslancům a senátorům, aby se zabývali změnou dotčených zákonů.

p. Hrábková - byl zřízen Fond hejtmana Ústeckého kraje, obce z něj můžou čerpat finance na podporu regionálních akcí a na činnost neziskových organizací.

p. Ing. Kořínek - navštívila ho pí Volfová, která pracuje v Komunitním centru ČŠ, se žádostí o podporu projektu Senioři komunikují, který je určeny pro starší občany. Vyjádření podpory za sdružení již sepsal z časových důvodů - termín předložení projektu.

Sdělil, že v tisku vyšel článek o poskytnutí 26 mil. Kč na opravy poškozených silnic v ÚK, budou opraveny úseky z Rybniště do Doubice, z Krásné Lípy do Kyjova, z Vilémova do Karlína, mezi Velkým Šenovem a Mikulášovicemi, v Císařském a v úseku Brtníky - Staré Hraběcí. Dále sdělil, že v Rybništi a Doubici proběhnou nové volby do zastupitelstev obcí.

p. JUDr. Franc - vše, co bylo řečeno o úsecích oprav, je maximum, které se podařilo získat z rozpočtu kraje na opravy silnic. Z rozpočtu SÚS ÚK bylo za letošní zimu ušetřeno, určitě se z této částky budou provádět další opravy komunikací.

p. Maják - v souvislosti se vstupem do Shengenského prostoru se mluvilo o opravách silnic k hraničním přechodům. Dotázal se, jak to nyní vypadá.

p. Šatník - toto jsou investiční akce, největší bude na Fukově ve Šluknově.

p. Ing. Poláček - sdělil, že město Rumburk si nakonec postaví nové kanalizace ze státních peněz, s ostatními obcemi nespolupracovalo. Bylo by dobré vznést dotaz, jak dál pokračovat se Sdružením pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Jemelka - toto sdružení by se mělo určitě svolat, abychom měli další informace, jak dál postupovat.

p. Ing. Kořínek - dojednávalo se už s p. Milerskim z OHK Děčín, během 14 dnů se svolá schůzka sdružení a dohodne se další postup bez ohledu na přítomnost p. Švába, pozve se p. Ing. arch. Zadražil a p. Ing. Klíma.

p. Kopecký - dotázal se, jak pokračují spory DP ÚK a. s. s Ústeckým krajem.

p. JUDr. Franc - většina soudních sporů je pro dopravce neúspěšná, zatím ve většině případů dopravce neuspěl a prohrál. Kraj tato kauza stála na advokátech 23 mil. Kč vzhledem k tomu, že si dopravce najal mezinárodní advokátní kancelář, kraj musel také.

pí Hrábková - sdělila, že od poloviny roku budou zavedeny přestupní jízdenky.

p. JUDr. Franc - p. Ing. Jeřábek bude příští týden navštěvovat některé starosty jednotlivě, budou se projednávat připomínky starostů ve věci jízdních řádů. Odbor dopravy KÚ připomínky operativně zpracoval, na radě byly předloženy a bohužel další den se v tisku dočte, že je vše špatně. Opravdu se snaží starostům vyhovět.

p. Mgr. Boháčová - sice byly změny jízdních řádů, ale menší obce dál od Rumburku jsou stejně stále odříznuty.

p. Šatník - na jednání DSO Sever se projednávala situace v dopravě a v Děčínském deníku bohužel nakonec vyšel článek, že je vše špatně.

p. Ing. Kořínek - požádal členy o návrh termínu a místa příštího zasedání sdružení.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20. dubna 2007 ve Velkém Šenov, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

p. Maják - je třeba do Svazu měst a obcí ČR delegovat zástupce za SPRŠ, za Děčínsko je automaticky delegován primátor.

p. Dubský - podal návrh na delegaci p. Pecinovského do SMO jako zástupce sdružení a p. Majáka do kontrolního výboru v sekci malých obcí.

11. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 12:40 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku