Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 31. března 2006 v Restauraci Kateřina ve Velkém Šenově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 18ti členů.
P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a zástupce Okresní hospodářské komory Děčín, p. Ing. Vladislava Milerskiho. Jednání bylo zahájeno v 8.40 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.
p. Ing. Růžička – přivítal členy ve Velkém Šenově a informoval o nové česko – polské brožuře o partnerských městech, o akcích ve městě, o revitalizaci Černého rybníka, dlouhodobé rekonstrukce ZŠ, opravách silnic, atd.

Program jednání: 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek
3.
Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4.
Program LEADER+, průběžná informace – p. Pecinovský, p. Raichart
5.
Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace – p. Šváb
6.
Přestávka
7.
1. Zdravotní Rumburk – současná situace, program rozvoje – p. Ing. Lampa, p. Ing. Sykáček, p. Šváb
8. Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ ÚK pro Šluknovsko - JUDr. Franc, p. Šatník - zastupitelé Ústeckého kraje
9.
Sociální politika ve vztahu k obcím, úřad práce, veřejně prospěšné práce, aktuální informace - PhDr. J. Král, ředitel ÚP Děčín a p. Nykodým
10. Diskuse, různé · Připomínky starostů
· Ostatní informace
11. Společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek
– přednesl návrh programu jednání. Omluveni jsou starosta Varnsdorfu, p. Ing. Poláček a krajský zastupitel, p. JUDr. Franc.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dne 31.03.2006 dle návrhu.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek
– provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání.
55/06 Zaslat dopis s na KÚ ÚK s požadavkem, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek.
K tomuto bodu proběhla diskuse o výhodách a nevýhodách změny třídy komunikace. Chřibská je proti, změna by se jejich obce dotkla, chtějí vyhlásit MPZ a kraj už další peníze na opravy komunikací neposkytne. Silnice by se měla nejdřív opravit, pak změnit její třída. Vznese se dotaz na kraj, co plánují s touto komunikací, pak může dojít ke změně.
56/06 Zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti starostů se zajištěním dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku a s výzvou, aby zástupci ÚK a DP ÚK a. s. spolu jednali a konečně našli společnou cestu. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek. –Členové obdrželi kopii dopisu p. JUDr. France. - Úkol splněn.
57/06
Proplatit příspěvek Klubu českých turistů na pořádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006 ve výši 4.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů.


3. Informace o finanční situaci SPRŠ – pí Hoťová
p. Ing. Kořínek
– přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a předal jí slovo.
pí Hoťová – rozdala členům sdružení přehled hospodaření SPRŠ za rok 2005. Je třeba proplatit fakturu za Euroregion Tour 2006 ve výši 26.300,--Kč, schváleno bylo 30 tis. Kč.
p. Ing. Kořínek – obdržel žádost Klubu přátel lokálky Česká Kamenice o finanční příspěvek roce 2006 na provoz historického vlaku „Hurvínek“.
p. Raichart – navrhl přispět částkou ve výši 10.000,--Kč.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktury za účast SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2006 v Jablonci n. Nisou ve výši 26.300,--Kč.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit fakturu za účast SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2006 ve výši 26.300,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na provoz historického vlaku „Hurvínek“ na rok 2006 ve výši 10.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit příspěvek Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na provoz historického vlaku „Hurvínek“ na rok 2006 ve výši 10.000,--Kč.

p. Ing. Kořínek
konstatoval, že do návrhu rozpočtu sdružení pro rok 2006 se zaznamená částka 10 tis. Kč pro KPL Č. Kamenice, 10 tis. Kč pro Slavnosti Tolštejnského panství a 100 tis. Kč půjčka pro MAS Šluknovsko, rezerva v rozpočtu bude tedy činit 12 tis. Kč.
p. Pecinovský
– půjčka pro MAS bude sloužit jako vinkulace. Jakmile bude dotace připsána na účet, vrátí se půjčky zpět poskytovatelům. Zmiňovaná dotace je určena pouze na zpracování strategie MAS.
p. Ing. Kořínek
přerušil projednávání návrhu rozpočtu a zařadil bod LEADER+.

4. Program LEADER+, průběžná informace – p. Pecinovský, p. Raichart

p. Raichart
sdělil, že představenstvo MAS Šluknovsko rozhodlo o odvolání p. Mgr. Mágra z funkce manažera, příští týden proběhne schůzka, kde se projedná jeho odměna. Co se týče úvěru pro MAS, DSO TP poskytlo půjčku 100 tis. Kč, DSO Sever 50 tis. Kč, Obec Staré Křečany 30 tis. Kč a Město Šluknov 20 tis. Kč. Pokud SPRŠ půjčí 100 tis. Kč, MAS získá potřebných 300 tis. Kč jako vinkulaci pro banku, úvěr bude ve výši 615 tis. Kč, smlouva s Českou spořitelnou je připravená. Poděkoval starostům za jejich vstřícnost.
p. Pecinovský
– na jednání Tolštejnského panství jednali o dalším možném zpracovateli, je předpřipravená spol. Čistá energie. Formuláře, které rozeslal p. Mgr. Mágr pro projekty do programu LEADER+ se zastaví, zástupci Čistá energie navštíví členy MAS jednotlivě.
p. Raichart z časových důvodů není možné vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele, partnerem za MAS pro Čistou energii bude pí Ing. Hamplová.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí průběžné informace o činnosti MAS Šluknovsko pro program LEADER+.
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí bezúročné půjčky MAS Šluknovsko pro program LEADER+ ve výši 100.000,--Kč. Půjčka bude použita na složení bankovní jistiny na krytí úvěru od České spořitelny a. s., bude právně ošetřena smlouvou, návratnost na účet SPRŠ je do 30.04.2007.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2006 dle upraveného návrhu.

5. Přestávka

p. Ing. Kořínek
– v 9.45 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

6. Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace – p. Šváb
p. Ing. Kořínek
přivítal p. Švába, předsedu Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku, aby poskytl aktuální informace.
p. Šváb – mimo program podal informace o povodňové situaci ve Hřensku, kde je vážný stav. O víkendu zřejmě HZS ÚK Děčín povolá hasiče ze Šluknovského výběžku na pomoc.
Záležitosti ve sdružení koordinuje p. Ing. Klíma, v obcích se řeší hlavně přípojky. Do Bruselu bylo doporučeno 11 projektů z ČR, ale komunikace s ním je dost špatná, ČR nemá v Bruselu dobré jméno. V komisi došlo k jistým zádrhelům a projekty, ve kterých vystupují Francouzi, neuspívají. Zatím byly schváleny 4 projekty, ale neví které, oficiální informace by měly být během příštího týdne, pak svolá schůzku sdružení. Pokud neuspějeme v této vlně, přihlásíme se do jiného programu. Projednávat se bude hlavně ČOV ve Varnsdorfu. Akce je připravená, vše se dokončí z poskytnuté dotace z kraje.
p. Maják
– domnívá se, že p. Šváb jako předseda řádně nepodává informace, sdružení se musí scházet častěji, jde o velkou věc. Z jiných zdrojů ví, že náš projekt v komisi neuspěl.
p. Šváb – opravdu nebyli informováni z Bruselu ani z ministerstva ŽP. Pokud nedostanou brzy zprávy, kontaktují ministra ŽP, p. RNDr. Ambrozka, ministerstvo má o projekt zájem.
p. Navrátil
– sdělil, že pitná voda v jejich úpravně bude upravována novou technologií, která omezí 40 % chloru ve vodě.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace p. Švába o Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku s tím, že p. Šváb jako předseda podá do 14 dní další informace bez ohledu na to, zda již bude vyjádření z Bruselu.


7. 1. Zdravotní Rumburk a. s. – současná situace, program rozvoje – p. Ing. Lampa, p. Ing. Sykáček, p. Šváb

p. Ing. Kořínek
– přivítal ředitele 1. Zdravotní Rumburk, a. s., p. Ing. Pavla Lampu.
p. Ing. Lampa – konstatoval, že Město Rumburk vlastní 52 % akcií, MUDr. Mayer 36 %, MUDr. Kořínek 11 % a MUDr. Kubr z Liberce 1 %. Jsou ještě 2 odštěpné závody, které vede MUDr. Vondráček. Členy představenstva jsou pp. Šváb, MUDr. Mayer, Ing. Lampa. Dále jmenoval členy dozorčí rady. Organizačně je nemocnice rozdělená na oddělení lůžkové, ARO, RTG, laboratoř. V r. 2005 došlo k radikálním organizačním změnám v managementu, do kterého vstoupilo představenstvo, některá opatření byla razantní, odcházeli lékaři, došlo k personálním změnám, nyní uvažují o rozšíření týmu, stále hledají další lékaře. Z ekonomického hlediska byla nastavena úsporná opatření, hlídány limity nákupů, atd. Zisk nemocnice za loňský rok činil 1 mil. Kč. Nyní byl zaveden nový systém odměňování středního zdravotnického personálu, došlo k nárůstu mezd, což by také mělo vést k lepšímu přístupu personálu k pacientům. Představenstvo schválilo plán pro rok 2006, kdy je lépe kopírována realita a trendy na odděleních. V budoucnu se plánuje sestěhování všech oddělení do jednoho areálu, chod 4 pracovišť je ekonomicky náročný, je v zájmu zachovat lůžkový fond. Změny z vnějšku vnímají nepříjemně, představenstvo přijala opatření, bude se tlačit na VZP, která bude zřejmě chtít omezit financování. Vedení nemocnice spolu s Městem Rumburk činí kroky, aby se kvalita zlepšila, což znamená obnovu přístrojů a dobře vybavení lékaři. Nemocnice potřebuje i společensko - politickou podporu, požádal proto starosty o podporu kroků vedení nemocnice. Požádají o vyjádření KÚ ÚK a VZP, aby měli stanoviska vnějších partnerů.
p. Šváb – vše začíná a končí u financí, Lužická nemocnice je v tuto chvíli ekonomicky stabilní subjekt i přesto, že VZP dluží nemocnici 26 - 29 mil. Kč a situace pojišťovny se nelepší. Teprve nyní obdrželi zálohovou platbu na 1. polovinu ledna 2006, nemocnice financuje provoz ze svého. Řešilo se to přeúvěrováním, ale nemocnice již doplácí úvěry, situace se lepší. Většina přístrojového zařízení prošla kontrolou, ale vybavení stejně chybí. Město Rumburk schválilo nemocnici poskytnutí dotace na vybavení lékařskými přístroji. Do konce června či července bude 1. etapa ze tří dokončena, nemocnice by měla být významně moderní zařízení, odhadovaný investiční rozsah oprav je 400 mil. Kč. Bohužel v našem regionu se s rekonstrukcí a obnovou nemocnice zaspalo.
p. Sucharda – Město Varnsdorf také převzalo nemocnici, oddlužilo ji, zmodernizovalo a stát by ji chtěl převzít již hotovou, bez námahy a nákladů. Kraj řeší pouze ekonomickou stabilitu svých 5 nemocnic, kterých je zřizovatelem, neřeší členění kraje ani pokrytí RZP. Provoz ukončuje Dětský domov v Rumburku, kraj jej rozhodl zrušit bez náhrady.
p. Maják – Ústecký kraj bere Šluknovský výběžek opravdu jako přítěž ve všem – opět to vidíme. Co vliv krajských zastupitelů, které jsme si zvolili?
p. Hrábková – upozornila na to, že pokud se zruší nemocnice v Rumburku, padne i střední zdravotnická škola, obě instituce jsou spolu provázané.
p. Ing. Sykáček – uvědomují si, že pokud padne rumburská či varnsdorfská nemocnice, bude to prohra nejen pro ně, ale i pro ostatní obyvatele výběžku. Jednání VZP může nemocnici velmi poškodit. Síla starostů SPRŠ je zřejmá, bylo to vidět např. při chystaném zrušení FÚ v Rumburku. Nechtějí finance, ale podporu.
p. Maják – připomněl kandidaturu premiéra Paroubka za Ústecký kraj, mělo by se apelovat také na něj.
p. Hrábková – sdělila, že po dlouhém snažení se jí povedlo zařídit výjezdní zasedání Sociální komise Rady ÚK do Šluknov. výběžku, její členové si prohlédli domovy důchodců a viděli také stav silnic.
p. Ing. Lampa – s pojišťovnou se bude uzavírat smlouva nebo se vyhlásí výběrové řízení, VZP sama nekomunikuje. Budou vyzývat VZP, KÚ ÚK, ministerstvo zdravotnictví k vyjádření, jakým způsobem bude situace s pojišťovnou pokračovat.
p. Nykodým (ÚP) – dotázal se na technické podmínky sestěhování budov, zda bude kapacita stačit pro počet zaměstnanců.
p. Ing. Lampa – sestěhování dojde ke snížení nákladů, ale vyhláška o daném počtu pracovníků na odděleních se musí dodržet. Nyní zaměstnávají zhruba 270 lidí.
p. Šváb
– přestavbou dojde ke snížení personálního obsazení, ale ne zdravotnického. Budou upraveny platy střednímu zdravotnickému personálu, který byl dlouhodobě podhodnocen.
p. Ing. Kořínek
– hovořilo se o budoucnosti nemocnice, co ale plánují pro zlepšení pověsti nemocnice, která není moc dobrá.
p. Ing. Lampa
– změna image nemocnice k lepšímu je práce na delší dobu. Pokud mají občané pochybnosti, ať se obrátí přímo na primáře nemocnice, který zastává zároveň funkci člena managementu nemocnice.
p. Ing. Kořínek
– za sdružení budou zaslány dopisy na kraj ohledně nemocnic v Rumburku a Varnsdorfu. Popřál vedení rumburské nemocnice mnoho úspěchů.
p. Ing. Lampa
– poděkoval starostům za jejich podporu.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace p. Ing. Pavla Lampy, ředitele 1. Zdravotní Rumburk, a. s., o aktuální situaci v nemocnici, o provedených a o plánovaných změnách v rozvoji nemocnice.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat na KÚ ÚK žádost o vyjádření, jakým způsobem bude řešena situace 1. Zdravotní Rumburk v souvislosti s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

8. Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ ÚK pro Šluknovsko - JUDr. Franc, p. Šatník - zastupitelé Ústeckého kraje
p. Ing. Kořínek
sdělil, že na dnešní jednání byli pozváni p. JUDr. Franc, který se omluvil a pověřil zastupováním p. Šatníka, který ale nepřijel. Proto bude projednávání dopravy přeloženo na příští zasedání sdružení.
Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo odložit projednávání situace v dopravě a silničním hospodářství na příští zasedání.
9. Sociální politika ve vztahu k obcím, úřad práce, veřejně prospěšné práce, aktuální informace - PhDr. J. Král, ředitel ÚP Děčín a p. Nykodým
p. Ing. Kořínek
– přivítal zástupce Úřadu práce Děčín, p. Ing. Vlastimila Fialu a vedoucího ÚP Rumburk, p. Jana Nykodýma.
p. Ing. Fiala
– omluvil p. PhDr. Krále, který je na jednání o krizové povodňové situaci, kde projednávají možnost využití osob zaměstnaných na veřejně prospěšné práce. (VPP). Sdělil, že dle statistiky je nyní 11.500 nezaměstnaných, Děčínsko je osmé. Situace je špatná, továrny ukončují provoz (Bekon ve Šluknově, Benar v Benešově n. Pl.), propuštěnými jsou většinou lidé s nižším vzděláním. Nezaměstnanost je na Děčínsku 55 %, ve Šluknovském výběžku 45%. V současné době se provádí průzkum využívání kontaktních míst státní sociální podpory, může dojít k jejich zrušení ve Šluknově, v České Kamenici a v Benešově nad Ploučnicí Podal informace o hospodaření úřadu práce, pro VPP mohou tento rok použít pouze 20 % z rozpočtu, ale již v lednu byly finance využity, požadavky však dále sbírají, zatím se neví, jak situace dopadne. Je možné využít cílené programy, loni to byl např. „Návrat“. Letos bude využit program pro osoby nad 55 let, začne se v červnu 2006. Dnes ráno se dozvěděl, že peníze pro ÚP se získaly, jak budou rozděleny, se ale ještě neví.
p. Ing. Fiala
– nyní finance jsou, ale vzhledem k povodním může nastat stop stav. VPP prospívají státu i obcím samotným.
Dále probíhala diskuse ke konkrétním problémů ohledně VPP a nezaměstnanosti.
Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců Úřadu práce Děčín a Úřadu práce Rumburk o nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku a o veřejně prospěšných pracích.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat dopis na ministerstvo sociálních věcí s vyjádřením nesouhlasu s rušením kontaktního místa Úřadu práce – státní sociální podpory ve Šluknově.

10. Přestávka
p. Ing. Kořínek
– ve 12.00 hodin vyhlásil 45 min. přestávku na oběd.
11. Diskuse, různé
·
Svaz cestovního ruchu DELITEUS
p. Ing. Kořínek
– přivítal pí Renátu Sazečkovou, novou výkonnou ředitelku Svazu cestovního ruchu DELITEUS, Ústí nad Labem.
pí Sazečková
– sdělila, že DELITEUS má nyní 36 členů, předsedou je p. Radek Vonka, místopředsedou p. Antonín Terber. Nedávno organizovala soutěž v základních školách o cestovním ruchu, bude se snažit, aby se Střední škola služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu stala pilotní školou pro ÚK. Funguje přeshraniční spolupráce i spolupráce s Tolštejnským panstvím. Pokud budou mít starostové náměty ke zlepšení cestovního ruchu, ať jí kontaktují, sama má ke Šluknovskému výběžku blízký vztah.
p. Ing. Kořínek
– rozvojem cestovního ruchu se zabývá DSO Tolštejské panství i DSO Sever, v Mikulášovicích je informační středisko.
·
Stanovení termínu a místa příštího setkání
Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12.05.2006 v Dolní Poustevně, místo bude upřesněno, začátek je v 8.30 hodin.
p. Ing. Jemelka
– rozesílal členům jízdní řády na rok 2007, které mu předložil p. Ing. Rak z O. p. s. České Švycarsko, podstatné jsou spíše pro DSO Sever. P. Rak požádal SPRŠ, aby tyto jízdní řády podpořilo a byly zaslány na KÚ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo pověřit p. Ing. Jiřího Raka z O. p. s. České Švýcarsko plnou mocí za SPRŠ pro jednání o jízdních řádech předložených touto společností.
Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi pověřit p. Ing. Jiřího Raka k výše uvedenému.
p. Pecinovský
– ve dnech 06. – 7.04.2006 proběhne setkání Svazu města a obcí v Praze, předtím se uskuteční zasedání Komory města a obcí ohledně financování obcí. SMO již dostává zákony k připomínkování, vyjednávací pozice svazu je lepší než byla před 3 roky.
p. Maják
– dotázal se na tvarované pohlednice.
p. Sucharda
– odpověděl, že ty má na starost p. Stejskal.
p. Pecinovský
– p. Stejskal má zpracovávat pohlednice, obce měly dodat podklady, pokud by je nedoložili včas, měl je p. Stejskal kontaktovat. Podklady je možné převzít od p. Fúseka.
p. Ing. Kořínek
– s p. Stejskalem bude jednat ohledně brožury DSO Sever, která se musí nechat znovu vytisknout, tvorbu tvarovaných pohlednic s ním projedná.
p. Sucharda
– přečetl dopis, který Město Varnsdorf zaslalo ministrovi dopravy ohledně problematiky kamionové dopravy v souvislosti s uzavřením hraničního přechodu Cínovec, jeho text rozešle starostům. Dále sdělil, že dne 05.04.2006 proběhne v budově SBDO Průkopník ve Varnsdorfu politická agitace KDU-ČSL, vystoupí Ing. Jiří Kubínek a Ing. František Růžička.
p. Pecinovský
– bylo by dobré, aby se starostové této schůzky zúčastnili, tématem agitace bude doprava a nezaměstnanost na Varnsdorfsku a cesty ke zlepšení situace rodin.
p. Ing. Strakoš
– v pondělí budou na webových stránkách KÚ ÚK zveřejněny podmínky výběrového na dopravce. Doprava nebude řešena jako celek, ale bude rozdělena na 15 úseků, tzn. že i Šlk. výběžek bude řešen zvlášť. Doslechl se, že vznikly nějaké problémy s otevřením hraničního přechodu na Fukově.

p. Ing. Kořínek
– kvůli otevření zmíněného hraničního přechodu proběhlo jednání přímo na KÚ, protesty vnášely různá sdružení a místní organizace. Jde však o aktivitu jednoho z podnikatelů, který se obává, že s otevřením přechodu na Fukově přijde o zisk, nejde jim o ochranu krajiny, za kterou se skrývají. Na jednání bylo řečeno, že všechny občanská sdružení a místní organizace budou účastníky stavebního řízení. Obnova 35 hraničních přechodů vznikla z iniciativy hejtmana, který je chce znovu zřídit vzhledem ke vstupu ČR do Schengenského prostoru.
p. Maják
– otevření přechodu na Fukově byla i aktivita „Pětiměstí“.
p. Pecinovský
– vrátil se k tématu dopravy - p. Jeník s p. Boškem ze spol. Quick bus zpracovali návrh dopravní obslužnosti pro Šlk. výběžek, do kterého zapracovali návrhy starostů, předali jej IDS, která pak návrh vydávala za svou práci.
p. Sucharda
– není dobré, že kraj chce dopravu drobit na více dopravců, když se nedovede dohodnout ani s jedním, navíc může vzniknout také špatná návaznost mezi jednotlivými dopravci. V jiných krajích jdou cestou integrované dopravy, u nás je tomu naopak. Sdělil, že Dopravní podnik ÚK a. s. nabídl 68 % svých akcií na prodej.
p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 13.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku