Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

 SDRUŽENÍ  PRO  ROZVOJ  ŠLUKNOVSKA

 Z Á P I S

z jednání dne 11. března 2005 na Střelnici ve Varnsdorfu

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 17.

Přizváni: hosté dle presenční listiny.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty. Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1.            Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.            Informace HZS ÚK Děčín – p. pplk. JUDr. Otakar Jirků

3.            Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek

4.            Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová

5.            Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2005 – pí Hoťová

6.            EUROREGION Tour 2005 – informace o přípravě veletrhu – pí Ing. Hamplová, pí Sedláčková

7.            Přestávka

8.            Informace z Parlamentu ČR, připravované legislativní kroky – p. Ing. Poláček

·        Aktivní politika zaměstnanosti

·        Interpelace poslanců k Policii ČR

·        Dotační programy – očekávaný vývoj

9.            Doprava, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ pro Šluknovsko - p. JUDr. Milan Franc, p. Robert Šatník - Zastupitelstvo Ústeckého kraje

10.        Diskuse, různé

·        Další připomínky starostů

·        Ostatní informace

11.        Společný oběd


1.      Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Konstatoval, že program jednání bude doplněn o vystoupení zástupců HZS ÚK Děčín, KÚ ÚK – Odboru hospodářské strategie kraje, agentury CzechInvest. Zástupci společností Q-Bus a Dopravního podniku ÚK a. s. na jednání vystoupí minimálně, budou hlavně pouze presentovat své vozy.

p. Ing. Poláček – přivítal přítomné jako zástupce města Varnsdorf.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo doplněný program jednání.

2.      Informace HZS ÚK Děčín – p. pplk. Otakar Jirků

p. Ing. Kořínek – přivítal ředitele HZS ÚK, ÚO Děčín, p. pplk. JUDr. Otakara Jirků a předal mu slovo.

p. pplk. JUDr. Jirků – omluvil se za to, že jeho návštěva není původně v programu, ale musel ji uskutečnit, aby starostům mohl podat informace, které se jich jako zástupců obcí týkají. Hovořil o problematice HZS, o smlouvách o mezinárodní spolupráci mezi hasiči české, německé a polské strany, v rámci kterých je na některých hraničních přechodech v  případě potřeby povolen volný průjezd hasičských jednotek z Německa k nám. Tato spolupráce není podchycena mezistátní smlouvou, proto všechny problémy při škodách a nehodách budou na starostech měst. Za sebe proto požádal starosty, aby se situací zabývali. On sám je bude o změnách informovat a v případě dotazů je možné mu volat - tel. č. 602 438 276. Poděkoval starostům za kladný přístup k činnosti dobrovolných hasičů, za to, že můžou vůbec fungovat.

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že mezinárodní spolupráce v oblasti hasičského záchranného systému je úkolem politiků. Jako starostové mohou požádat poslance nebo napsat za SPRŠ vyjádření.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace p. pplk. JUDr. Otakara Jirků, ředitele HZS ÚK, ÚO Děčín, o současné problematice HZS ÚK na vědomí.


3.      Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

23/04             Namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je ostatním členům sdružení.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Vlastivěda se doplňuje, bude nové CD. - Úkol trvá.

25/04  Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol trvá.

29/05             Proplatit SCR Deliteus členský příspěvek SPRŠ na rok 2005 ve výši 2.000,--Kč.

Zodpovídá: p. Hoťová – Úkol splněn.

30/05 Rozeslat členům sdružení návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2005 po doplnění jejich připomínek.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn.

31/05   Uhradit do konce března 2005 členské poplatky v SPRŠ dle účtovacích dopisů.

Zodpovídají: členové sdružení – Úkol splněn.

32/05  Zaslat do konce ledna 2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, mailem návrhy kulturních  sportovních akcí v jejich obcích.

Zodpovídají: členové sdružení – Úkol splněn.

33/05             Připravit přehledy rozvojových záměrů v jejich obcích a zaslat je do 15.02.2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi.

Zodpovídají: členové sdružení – Úkol vyřazen, starostové jednají přímo bez SPRŠ.

34/05  Zaslat celkový přehled rozvojových záměrů obcí na RRA ÚK a.s. do Ústí nad Labem. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol vyřazen, viz úkol č. 33/05.

35/05   Doplnit a odeslat dopis pro Ministerstvo vnitra ČR. Dále jej zaslat také poslancům, senátorům, krajským zastupitelům a  ředitelům policií Ústeckého kraje.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.


4.      Informace o finanční situaci SPRŠ – pí Hoťová

p. Ing. Kořínek – přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou a předal jí slovo.

pí Hoťová – seznámila členy se současnou finanční situací sdružení a se stavem hospodaření SPRŠ za rok 2004. Písemný materiál členové obdrželi před jednáním.  

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2004 na vědomí.


5.      Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2005 – pí Hoťová

pí Hoťová – seznámila členy sdružení s návrhem rozpočtu SPRŠ pro rok 2005. Písemný materiál členové také obdrželi před jednáním. 

p. Ing. Sykáčekdotázal se, proč jsou náklady na Euroregion Tour 2005 nižší než v minulých letech.

pí Sedláčková (Agentura rozvoje TP) – důvodem nižší ceny jsou méně kvalitní podmínky konání veletrhu. Ten se bude konat v Městské hale v Jablonci nad Nisou, navíc od 16.03. - 18.03. 2005, což jsou pracovní dny. Proto ani investice do této akce pro tento rok nebudou zbytečně vysoké.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům sdružení vyvěsit návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005 v jejich obcích, aby mohl být na příštím jednání schválen.  

6.      EUROREGION Tour 2005 – informace o přípravě veletrhu – pí Ing. Hamplová, pí Sedláčková

p. Ing. Kořínekupozornil členy na možnost prohlídky tabulí, které budou umístněny na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou, které přivezl starosta Mikulášovic, p. Hladík. Předal slovo pí Ing. Hamplové a pí Sedláčkové.

pí Ing. Hamplovápodala členům podrobnější informace o  veletrhu Euroregion Tour 2005 a o dalších plánovaných akcích. Doporučuje veletrh navštívit. Sdělila, že se budou zadávat dotisky brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn.

pí Sedláčkováupřesnila členům údaje o Agentuře rozvoje Tolštejnského panství o. p. s., kam mají starostové posílat aktualizované údaje pro zmiňované brožury a jimi požadovaný počet české a německé verze. Poté bude vyhotovena hromadná objednávka.

Kontakt: Agentura rozvoje Tolštejn. panství o. p. s., pí Romana Sedláčková, Náměstí Jiřího 300, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, tel. 412 379 336,  info@jiretin.cz, www.tolstejn.cz.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o konání 5. ročníku mezinárodního veletrhu turistického ruchu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou ve dnech 16. – 18.03.2005 na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům zaslat aktualizované údaje o obcích pro zadání dotisků brožur DSO Mikroregion Sever a DSO Tolštejn a jimi požadovaný počet české a německé verze na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství o. p. s.


7.      Přestávka

p. Ing. Kořínekv 9.40 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.


8.      Informace z Parlamentu ČR, připravované legislativní kroky

Aktivní politika zaměstnanosti, Interpelace poslanců k policii ČR, Dotační programy – očekávaný vývoj

p. Ing. Kořínekpřivítal zástupce Parlamentu ČR – senátora p. Josefa Zosera a poslance p. Ing. Josefa Poláčka a p. Vladimíra Reibera, dále poslance Evropského parlamentu p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., krajské zastupitele – pí Danu Hrábkovou, p. Ing. Ivana Strakoše a p. JUDr. Milana France.

p. Ing. Poláček – připomněl zákon č. 96/2005 Sb., o střetu zájmů, který způsobil v obcích mnoho problému. Proti jeho znění jsou již podány ústavní stížnosti. Interpelace jsou vznášeny i k zákonu o plánovaných změnách u Policie ČR.

p. Ing. Kohlíček, CSc. – sdělil, v Evropském parlamentu zasedá ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Starostové se mohou na něj obracet, stačí kontaktovat pí Hrábkovou.

p. Ing. Poláček – nabídka jeho pomoci z postu poslance českého parlamentu je stejná. I když jsou každý z jiné politické strany, podstatné je, že jim jde o stejné věci, a to o zlepšení podmínek ve Šluknovském výběžku a v Ústeckém kraji.

p. Maják – upozornil na problém veřejně prospěšných prací. Např. jejich město mělo dojednanou práci se 30 lidmi, chtěli ještě přibrat další, ale úřad práce mu sdělil, že nejsou na toto finance. Stát podporuje a nabízí zaměstnávání na VPP, ale nakonec na výplatu pro takto zaměstnané lidi nemá peníze!

p. J. Zoser  (senátor) – navštívil Slovensko, kde v rámci reformy snížili sociální dávky, lidé mají motivaci pracovat. Nakonec jsou to u nás města, která podporují nezaměstnané.

p. Ing. Sykáček – na počátku zavádění VPP před 6 lety měli zaměstnané jen 3 lidi. Dnes je zájem mnohem větší, ale nemají zase prostředky. Co se týče zákona o střetu zájmů a neslučitelnosti funkcí, domnívá se, že je to vysloveně „paskvil“. Město Rumburk se připojí k Chomutovu, aby byla proti tomuto zákonu podána ústavní stížnost.

p. J. Zoser (senátor) – spolupodepisoval ústavní stížnost proti tomuto zákonu, neboť během volebního období nelze měnit podmínky volebního zákona.

p. Ing. Strakoš – on sám není příznivcem zaměstnávání lidí na VPP. Řemeslníci nemají ve svých obcí práci, jezdí po celé ČR, protože práci, kterou by mohli vykonávat, dělají lidé zaměstnaní u obcí na VPP.

pí Hrábková – dle jejího názoru bohužel nefunguje v praxi to, že pokud se zaměstnanec osvědčí, bude to pro něj klad u dalšího zaměstnavatele.

p. Šatník – myšlenka p. Ing. Strakoše je dobrá, je třeba ji správně pochopit. Pokud budou VPP, bude největším zaměstnavatelem stát.

p. Ing. Jemelka – stávající situaci řeší starostové z pohledu obcí, které lidi na VPP potřebují.

p. Kopecký – stát rozděluje finance na sociální dávky, na opravy panelových domů, atd. Peníze by se měly rozdělovat obcím a ty by si samy určily, jak je použijí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupců Parlamentu ČR – senátora p. Josefa Zosera a poslance p. Ing. Josefa Poláčka, poslance Evropského parlamentu p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. a krajských zastupitelů ÚK o dění v jimi zastupovaných institucích na vědomí.


10.      Doprava, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ pro Šluknovsko

p. Ing. Kořínek – požádal zástupce společnosti Q-Bus, p. Boška, a zástupce Dopravního podniku ÚK a. s., p. Pavla Beneše, o stručné informace o vozidlech, které vlastní jejich firmy za účelem dopravní obslužnosti.

Zástupci společností hovořili o konkrétních trasách a spojích, o typech a kvalitě jimi používaných vozů, apod.

p. Šatník – konstatoval, že vítězem výběrového řízení je jednoznačně spol. Q-Bus p. Jeníka, která má jako jediný dopravce smlouvu na provozování veřejné dopravy. 29.03.2005 zasedá Rada ÚK, kde se bude toto projednávat a bude vybrán dopravce. Pokud se bude postupovat dle doporučení spol. IDS, je jisté, že obce ve Šluknovském výběžku nebudou muset na dopravní obslužnost doplácet. Krajský úřad se bohužel ke sporům mezi oběma dopravci staví způsobem mrtvého brouka.

p. J. Kohlíček, CSs. – upozornil na existenci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

p. JUDr. Franc – co se dopravy týče, vzpomněl výstavbu tunelu Kubačka v Českém středohoří a výstavbu dálnice D 8.  Jelikož navštívil několik obcí v těchto oblastech, domnívá se, že výstavba tunelu i dálnice je potřebná a průtahy ve výstavbě a protesty ekologů situaci jen zhoršují.

pí Hrábková – bylo by dobré domluvit se s ekology a stavbu neprotahovat. Osobně by byla pro obnovení roly.

p. J. Kohlíček, CSs. – činnost roly skončila otevřením hranic. Prospělo by, kdyby se kamiony řádně vážily a nedocházelo k přetěžování silnic.

p. JUDr. Franc – varianta tunelu byla již v době plánovaní nejvíce ekologická, nyní CHKO stále protestují. Požadavky a připomínky na stav silnic II. a III. stupně ať mu starostové předají. Na opravy těchto silnic chtějí získat 1,5 miliardy korun. SÚS ÚK dostala za úkol vytipovat nejproblematičtější úseky, pokud KÚ do těchto investic půjde, bude to velký posun.

p. J. Zoser (senátor) – ve Šluknovském výběžku je většina silnic II. a III. stupně. Na Mýtě by bylo možné vytvořit kruhovou křižovatku, je to místo mnoha dopravních nehod. Uvažuje se o silničním propojení Ústí nad Labem a Liberce. Existuje sociální a hospodářská rada, zájem v ní pracovat mají města Varnsdorf a Děčín. Tato instituce by působila na krajské a ministerské úrovni na propojení krajské dálnice a věcech souvisejících s rozvojem místních problémových komunikací.

p. Šatník – chtějí zkontrolovat opravené silnice a v případě nutnosti reklamovat práci u firem, které je opravovaly. Konstatoval, že mnoho vlakových linek jezdí prázdných. V návrhu spol. IDS se s optimalizací dopravy počítá, ušetřené finance chtějí použít na zkvalitnění dopravy.

p. Ing. Jemelka – poděkoval zástupcům kraje, že se starají o dopravu a dopravce v našem výběžku. Doporučil změnu silnice III. třídy z Velkého Šenova přes Vilémov do Dolní Poustevny na silnici II. třídy, jelikož po otevření hraničního přechodu v Dolní Poustevně počet vozů stoupl.

p. Raichart – s návrhem souhlasí. Navíc díky ochranné zóně národního parku se na této silnici v zimním období nesmí solit.

p. Král – upozornil na nízký železniční most v Křečanech, kde díky vrstvě sněhu nemohou kamiony projíždět, ale nemohou ani vycouvat, na vozovce není prováděna údržba. Co se týče rušení dopravních spojů, chtějí jako obce o tom vědět včas, ne až z tisku apod.

p. JUDr. Franc – Odbor dopravy KÚ má  jasný pokyn změny projednávat s obcemi!

p. Šatník – ÚK není ten, kdo bude rušit jakékoliv spoje, pouze dává podněty, kde ubrat finance vzhledem k neprosperitě. Kraj je připraven nahradit vlakové spoje autobusovými. Požádal starosty o doporučení výběru dopravce.

p. Maják – upozornit na to, že obce neznají podmínky výběrového řízení.

pí Hrábková – souhlasí, obce navíc neznají ani jízdní řády společností a pokud nebudou muset na dopravní obslužnost doplácet, bude jim celkem jedno, kdo dopravu provozuje.

p. JUDr. Franc – existují 3 vyjádření soudu, že KÚ nic neporušil a Dopravní podnik ÚK a. s. stále napadá rozhodnutí KÚ o výběru dopravce. Vyvolávají problémy, nepřebírají licence, prodlužují už tak vypjatou situaci. Místo, aby jednali korektně, vyvolávají pochybnosti.

p. Raichart – obcím nezáleží na barvě autobusu, zajímá je hlavně, co budou muset na dopravní obslužnost platit.

p. Šatník – Dopravní podnik ÚK a. s. navrhl nevyhovující jízdní řády. Návrh p. Jeníka splňuje současné moderní trendy, ceny nebudou zvyšovat. DP ÚK a. s. dříve změny nenavrhoval, jelikož obce neprotestovaly, protože finance na vylepšení by šly z rozpočtů obcí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o dopravní obslužnosti, investicích, opravách komunikací a hlavních záměrech KÚ pro Šluknovský výběžek  na vědomí.  

10.      Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce KÚ ÚK – Odboru hospodářské strategie kraje, p. Ing. Martina Pondělíka, zástupce spol. CzechInvest, p. Mgr. Jana Hanuše, kteří budou hovořit o lokalitách zvaných brownfields.

p. Ing. Pondělík – stručně vyložil problematiku lokalit brownfields. Jednotná definice neexistuje, jedná se o lokality zdevastované, nevyužívané, zpravidla zastavěná průmyslová území, bez majitelů, které lze po jejich revitalizaci využít pro další podnikání. Tyto objekty mohou být poté nabídnuty k prodeji. Časem se budou muset využívat, jelikož lokality typu greenfields (zelené louky) nebudou k dispozici. Většina lokalit brownfields v ÚK je do výměry 1 ha. Apeloval na starosty, ať KÚ poskytují informace o těchto objektech v jejich obcích, ty budou zavedeny do databáze, která se stále aktualizuje. Problematika uvedených lokalit je rozsáhlá.

p. Mgr. Hanuš – představil vládní agenturu CzechInvest, která se zabývá podporou podnikání a investic. Regionální kancelář je v Ústí nad Labem. Díky programu Reality je možné získat finanční podporu na výstavbu a rozvoj podnikatelských zón, regeneraci nedostatečně využívaných území a výstavbu a rekonstrukci objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu. Agentura má plán, jak tyto objekty nejlépe využít, jedná s krajem o zpracování strategie rozvoje. Zbouráním, regenerací, obnovením plochy vzniknou nová kvalitní území pro rozvoj podnikání, záleží na obcích, jak je využijí. Konstatoval, že program je využitelný na většinu objektů. Stačí kontaktovat agenturu CzechInvest. Členové obdrželi materiály agentury.

  • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 22.04.2005 v Horním Podluží, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin. 


p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání 13.30 hodin.            

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku