Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 12. března 2004 v restauraci Ráj poutníků v Mikulášovicích

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek a p. Hladík, starosta města Mikulášovice, přivítali přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004
 5. Webové stránky SPRŠ – další vývoj – p. Ing. Kořínek
 6. Přestávka
 7. Euroregion Tour 2004
  Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová
 8. Spolupráce se SRN v oblasti biotechnologií – p. Ing. Kořínek
 9. Diskuse, různé:
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Omluvil pp. Ing. Jemelku, p. Majáka, p. Ing. Hamplovou, Hrábkovou, senátora J. Zosera.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

4.1 Zajistit rozeslání přehledu internetových adres a dalších informací ohledně provozu interaktivní mapy členům SPRŠ.
Zodpovídá: p. Vajsová, MěÚ Varnsdorf – Úkol trvá.

4.2 Proplatit Cyklistickému oddílu Krásná Lípa částku ve výši 10.000,- Kč na zajištění mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2004.
Zodpovídá: p. Hoťová – Úkol splněn.

4.3 Uhradit členský příspěvek za SPRŠ svazu Deliteus na rok 2004 ve výši 2.000,- Kč.
Zodpovídá: p. Hoťová – Úkol splněn.

4.4 Sestavit dopis ohledně záměru redukovat činnost FÚ v Rumburku. Dopis za SPRŠ bude adresováno ministru financí, na vědomí bude dán hejtmanovi KÚ a starostovi města Rumburk.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn. Dopis odeslán, zatím nepřišla odpověď.

4.5 Sestavit dopis ohledně výstavby elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Dopis za SPRŠ bude adresován hejtmanovi KÚ, na vědomí bude dán Okresní hospodářské komoře, Hospodářské a sociální radě Děčínska.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Úkol splněn. Dopis odeslán, zatím nepřišla odpověď.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek – členové sdružení obdrželi před jednáním tyto materiály:

 • účtovací dopisy na členské příspěvky pro rok 2004,

 • materiál KÚ ÚK – OD – plán oprav na komunikacích II. a III. třídy pro rok 2004. Rozpis oprav komunikací je rozdělen na ty, které financuje KÚ ÚK, a na ty, které financuje SÚS a.s. V tabulce však chybí opravy, které byly navrhovány loni.

p. Raichart – domnívá se, že by se měly dokončit silnice, které se loni nedoopravily.

p. Hladík – tabulka oprav není moc přehledná, nejsou v ní zaznamenány vysprávky, obsahuje jen přehled plošné údržby.

Z diskuse vyšel návrh na sestavení požadavků jednotlivých obcí a zaslání souhrnného požadavku na KÚ ÚK – odbor dopravy.

p. Ing. Kořínek – požádá p. Jelačičovou z odboru dopravy KÚ o novou tabulku a na další jednání sdružení budou pozváni zástupci kraje, aby poskytli vysvětlení k opravám komunikací.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi pozvat na příští jednání p. Jelačičovou, vedoucí OD KÚ ÚK, a p. Foldynu, náměstka hejtmana, který na jednání SPRŠ v roce 2003 přislíbil pomoc ve věci oprav komunikací ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi požádat odbor dopravy KÚ ÚK o novou čitelnější a přehlednější tabulku plánu oprav na komunikacích II. a III. třídy na rok 2004.

 

4. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Hoťovou a předal jí slovo.

p. Hoťová – předala členům návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004. Návrh byl sestaven podle bodů projednávaných na minulém jednání sdružení.

p. Pecinovský - dotace na Vlastivědu – na minulém jednání se schválilo poskytnutí 25% finančních prostředků z rozpočtu SPRŠ na rok 2004 v případě získání dotace. To znamená v návrhu rozpočtu doplnit do položky Vlastivěda částku ve výši 70.000, - Kč, čímž bude celková částka na Vlastivědu v rozpočtu ve výši 100.000,- Kč. Rezerva rozpočtu se tím pádem sníží z částky 131.000,- Kč na částku 61.000,- Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo rozpočet SPRŠ na rok 2004 dle návrhu.

 

5. Webové stránky SPRŠ – další vývoj

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že webové stránky sdružení spravuje firma Interdata, s.r.o. Rumburk. Stránky jsou však celkem strohé a za poslední rok nebyly aktualizované vzhledem k pracovní vytíženosti p. Ing. Andrše. V současné době jsou už na stránkách doplněna usnesení a zápisy. Požádal členy o návrhy na vylepšení internetových stránek.

p. Raichart – domnívá se, že na webových stránkách SPRŠ měla být provázanost se stránkami svazku obcí Tolštejn a svazku obcí Sever.

p. Ing. Kořínek – navrhl např. i zveřejňování dopisů, které jsou ze SPRŠ odesílány, zejména dopisy na KÚ ÚK. Nemusí být zveřejňován zápis z jednání, ale jen usnesení.

p. Pecinovský – měla by se znovu prostudovat smlouva s firmou Interdata s.r.o. Rumburk a zjistit, co přesně je v ní stanoveno a případně domluvit s p. Ing. Andršem smlouvu novou. Navrhuje ke zveřejňovaným usnesením připojovat jako přílohy dopisy, které jsou ze sdružení odesílány v různých záležitostech. Tímto způsobem by se dalo pokračovat podle již uzavřené smlouvy.

p. Ing. Korbelová – navrhla na stránkách vytvořit také odkaz na interaktivní mapu, kterou pro sdružení zhotovila firma PLANstudio Praha s.r.o.

p. Fúsek (host) – potvrdil, že p. Ing. Andrš má opravdu mnoho práce. K tvorbě nových internetových stránek navrhl připojit např. odkazy na kulturní a společenské akce obcí. Stránky by každopádně měly být jednoduché, provázané a s přesnými odkazy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům předložit na příští jednání návrhy na úpravu internetových stránek SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zajistit aktualizaci smlouvy s firmou Interdata s.r.o. Rumburk na tvorbu internetových stránek dle návrhů členů sdružení.

 

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.00 hodin vyhlásil 15 min. přestávku.

 

7. Euroregion Tour 2004

Informace z Tolštejnského panství, činnost agentury

Ing. Kořínek – omluvil z jednání manažerku Agentury rozvoje Tolštejnského panství, p. Ing. Hamplovou, a předal slovo p. Pecinovskému a p. Ing. Korbelové.

p. Pecinovský – sdělil, že od 18. - 20. 3. 2004 se bude konat v Jablonci nad Nisou veletrh Euroregion Tour 2004. Materiál k veletrhu členové dnes obdrželi na jednání. Na přípravách pracuje p. Ing. Hamplová a p. Jašíčková. Propagační materiály mohou obce a města dodat nejdéle v úterý 16. 3. 2004 do 10.00 hod. do CK Pohoda p. Ing. Hamplové.

p. Ing. Korbelová:

 • Na veletrhu v Jablonci n. Nisou se budou spolu s Tolštejnským panstvím prezentovat NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory a německá strana. Každý tento subjekt zaplatí SPRŠ za spoluúčast částku ve výši 10.000,- Kč. Stánek bude mít podobu staré hospody, použije se socha loupežníka Vildy, vystoupí rytíř, bude se nabízet nový mok - Tolštejnský říz, budou pomáhat studenti odborného učiliště Varnsdorf - obor kuchař, číšník.
 • Dále sdělila, že úspěšně proběhl maškarní ples Tolštejského panství.
 • Chystá se vytvoření dvojjazyčné mapy Tolštejského panství, která bude obsahovat seznam různých zařízení, i když nejsou poskytovateli. Svazek Tolštejn požádá o grant, obrátí se na Euroregion Nisa. Je na městech, zda mapy také finančně podpoří. Bylo by vhodné, aby se vyjádřil svazek Sever, zda bude mít o mapu zájem.
  V případě zájmu o nové informační tabule kontaktovat p. Ing. Korbelovoui.
 • Znaky měst a obcí na hradě Tolštejn – ještě je nedodaly všechny obce. Znak musí být převeden do vektorové podoby, toto zpracování se pohybuje asi kolem 500,- Kč. Na Tolštejnské slavnosti je pozván i předseda saské vlády s německými starosty.

p. Pecinovský – dotázal se na možnost účasti na jednání svazku Sever, které se uskuteční příští týden.

p. Ing. Kořínek – pozvánka p. Pecinovskému bude zaslána. Dále se dotázal p. Volfové na přípravy sjezdu motocyklů Čechie – Böhmerland 2004.

p. Volfová – proběhla již předběžná schůze, program jízdy bude stejný jako v loňském roce, bude vypracován propagační materiál. Akce se uskuteční dne 4. 9. 2004. Dále sdělila, že dne 15. 5. 2004 proběhne již 5. ročník Hvězdicové jízdy, na kterém se zároveň dohodne místo příštího konání této jízdy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Agentury rozvoje Toštejnského panství na vědomí.

 

8. Spolupráce se SRN v oblasti biotechnologií

p. Ing. Kořínek – informoval členy sdružení o tom, že Město Šluknov již několik let spolupracuje s německou Akademií Crostau (Weiterbildungsakademie für Führungskräfte der Wirtschaft Crostau) a Úřadem práce Rumburk, kteří pořádají rekvalifikační kurzy dělníků pro ochranu přírody apd. Ročně rekvalifikují 5 lidí. Na německé straně začíná docházet k šetření financí a drážďanský úřad práce nechce už spolupracovat. Akademie Crostau hledá nové partnery, kteří by se zabývali biotechnologií. Náklady ponese úřad práce, obce financují cestovní náklady pracovníků. Potřeboval by vědět, zda by byl v obcích zájem o tato proškolení, rozešle členům informační materiály.

p. Dvořáček – konstatoval, že jde o dobrou věc, pro obce však velmi finančně náročnou.

p. Ing. Kořínek - zúčastnil se semináře zaměřeného na strukturální fondy EU a základní dotační tituly, který se konal v Teplicích. Na toto téma bude probíhat další konference na KÚ ÚL dne 25. 3. 2004. Pro získání dotací by bylo vhodné vytvořit společný regionální program. Různé dotační programy sice vypadají lákavě, ale pro malé obce jsou finančně nevýhodné. Je to však bohužel jedna z mála možností, jak získat finance pro obce.

p. Ing. Růžička – zúčastnil se jednání Rady Euroregionu Nisa. Obce mohou projekty podávat i ve spolupráci s německou stranou, ne však s polskou stranou. Dotace by měly činit 70%. Doposud však nejsou zpracovány zásady pro jejich poskytování.

Dále připomněl rozdělení autobusové linky Dolní Poustevna – Praha pro občany nepraktickým a pro města nevýhodným způsobem. Města Šluknov, Rumburk a Varnsdorf tuto linku nedotují, domnívá se, že by podmínky plateb by měly být pro všechny obce stejné.

p. Pecinovský – jestliže je část autobusové linky ztrátová a část zisková, bylo by např. lepší tuto linku zrušit a zaměstnat místní dopravce. Autobus by měl být veden už z Dolní Poustevny jako jedna linka, je třeba působit na ČSAD BUS a.s.

p. P. Zoser – v Jiřetíně pod Jedlovou mají stejnou situaci. Autobusová linka z Jiřetína p. Jedlovou do Rumburka je rozdělena do dvou autobusů. Jeden jede z Jiřetína p. J. jen do Varnsdorfu, kde musí cestující přestoupit, a další z Varnsdorfu do Rumburka, což pro cestující znamená vyšší náklady. Je zřejmé, že ČSAD BUS a.s. tímto způsobem na cestujících vydělává, lidé zaplatí 2 jízdenky. Musí se jednat s ČSAD BUS a.s., aby některé linky byly opět provozovány stejným způsobem jako dříve.

p. Mgr. Mágr – jelikož přišel na jednání později, dotázal se, jak je to s výměnami  informačních tabulí, které jsou většinou už zničené nebo vybledlé. Zajímavostí je, že v okolí Liberce jsou tyto tabule pořád v dobrém stavu.

p. Ing. Poláček – Technické služby města Varnsdorf s.r.o. se nabízí přístroj Unimog, který slouží na úpravy příkopů, odstraňování sněhu, solení, atd. Jde však o dražší stroj.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům podat p. Ing. Kořínkovi sdělení, zda jejich obce budou mít zájem o spolupráci s Akademií Crostau a Úřadem práce Rumburk v oblasti biotechnologií.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ve věci problémovosti autobusové obslužnosti a ztrátovosti některých autobusových spojů ve Šluknovském výběžku jednat s ČSAD BUS a.s.

 

9. Diskuse, různé
 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 7. 5. 2004 v Jiřetíně pod Jedlovou. Místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 11.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku