Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 7. března 2003 v hotelu JEF v Doubici

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení.
Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Návrhy na úpravu stanov SPRŠ
 4. Informace o finanční situaci SPRŠ, návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2003 – p. Hoťová
 5. MA 21 – vyhodnocení pilotního projektu – p. Salov
 6. Společný projekt mapování starých průmyslových areálů – RRA Most, Ing. Hellmich
 7. Přestávka
 8. Spolupráce Euroregionu Nisa a Sdružení Šluknovska – předseda ERN, p. Petr Skokan
 9. Tolštejnské panství – informace o aktuální situaci, příprava na EURORegion Tour 2003 – p. Ing. Korbelová
 10. Vlastivěda Šluknovska – aktuální stav, p. Ing. Kořínek, p. Ing. Melichar
 11. Vystoupení p. Ing. Tošovského, zástupce hejtmana Ústeckého kraje
 12. Diskuse, různé:
  • Tour de Feminin, informace o přípravách - p. Ing. Kořínek,
  • kniha I. Hainze Hudba na území Šluknovska - p. Šebek,
  • projekt regionální informační tiskoviny, námět – p. G. Doušová,
  • stomatologická pohotovostní služba v regionu – MUDr. Zita,
  • připomínky starostů.

13. Společný oběd

 

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

5.1 Podat do příštího jednání návrhy na změnu předsedy a místopředsedů a návrhy na změny ve stanovách sdružení – členové sdružení – úkol zrušen, funkční období končí v listopadu 2003.

5.2 Rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členského příspěvku do SPRŠ. - pí. Hoťová – dopisy rozdány na dnešním jednání – úkol splněn.

5.3 Připravit během ledna návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2003 - pí. Hoťová – úkol splněn.

5.4 Uhradit členské příspěvky do SPRŠ do konce března 2003 - členové sdružení – úkol stále trvá.

5.5 Připravit do příštího jednání zprávu o postupu na publikaci Vlastivěda - p. Ing. Kořínek – na dnešní jednání se dostavil p. Ing. Melichar a p. prof. Tuma a podali informace. Rozsah publikace se stále rozšiřuje a s tím i náklady.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí a úkol č. 5.5 rozhodlo odložit na příští jednání sdružení.

 

3. Návrhy na úpravu stanov SPRŠ

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že proběhla schůze předsednictva sdružení, které dospělo k závěru, že není třeba měnit současné obsazení předsednictva z důvodu, že volební období trvá do listopadu 2003. Ke stanovám vzešla pouze jedná připomínka, a to od starosty Mikulášovic, která se týkala aktualizace některých údajů.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí připomínky členů sdružení ke stanovám SPRŠ.
Dále rozhodlo ponechat současné obsazení předsednictva SPRŠ, a to do skončení volebního období v listopadu 2003.

 

4. Informace o finanční situaci SPRŠ, návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2003

p. Ing. Kořínek – uvítal ekonomku sdružení, p. Hoťovou, a předal jí slovo.

p. Hoťová – komentovala materiály, které členové obdrželi a podrobně vysvětlila stav hospodaření za rok 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003. Odpověděla přítomným na dotazy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo výroční zprávu o stavu hospodaření za rok 2002. Dále sdružení schválilo návrh rozpočtu sdružení na rok 2003.

Diskuse:

p. Sucharda – přednesl přítomným nabídku firmy Plán Studie Praha. Jedná se o zveřejňování na internetové mapě. Mapa by měla zahrnovat Tolštejnské panství, cena nabídky pro ČR je 20.000,-Kč, mapa s částí Německa a s tím související zajištění podkladů za cenu 45.000,-Kč. Udržovací cena je 12.000,-Kč za rok.

p. Pecinovský – podrobněji vysvětlil systém této presentace na internetu.

p. Zoser – informoval o tom, že by měly podobné mapy vzniknout, zřejmě ještě z akce OkÚ. Je třeba zjistit, kdo tyto mapy platil a zda by se tím pádem nesešly 2 shodné materiály.

p. Ing. Kořínek – navrhl materiál rozmnožit a projednat. Tato internetová presentace by mohla být hrazena formou příspěvků na sdružení. Bylo by vhodné tuto akci dotáhnout a také zaštítit jedním městem ze sdružení. Vybrané město by v této věci zastupovalo sdružení. Jako jednatele za sdružení navrhl město Varnsdorf.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo využití nabídky firmy Plán Studie Praha na zveřejnění SPRŠ a Tolštejnského panství na internetové mapě.
Sdružení pověřuje město Varnsdorf k zajištění uvedené akce, ve které bude zároveň jednatelem za SPRŠ. Dále sdružení pověřuje p. Ing. Hamplovou v této záležitosti k vyjednávání s německou stranou.

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce Svazku obcí Novoborska, kteří přivezli na ukázku cykloturistické mapy Novoborska.

p. Soukupová – Svazek obcí Novoborska je ochoten spolupracovat při vzniku společné mapy Tolštejnského panství a Novoborska.

p. Zoser – sdělil, že se s p. Ing. Korbelovou zúčastnil jednání Svazku obcí Novoborska, kde jim mimo jiné byly prezentovány cykloturistické mapy. Informoval, že se připravuje nová mapa Tolštejnského panství, nadčasová, která by se nemusela se zvětšujícími hranicemi panství stále obnovovat. Navrhl proto se společnou mapou počkat.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí možnost vzájemné spolupráce se Svazkem obcí Novoborska.

 

5. MA 21 – vyhodnocení pilotního projektu – p. Salov

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Salova a požádal ho o zhodnocení projektu MA 21.

p. Salov – připomněl činnost MA 21, jejíž projekt byl zahájen v roce 2001 a vysvětlil členům současnou situaci agendy. Minulý měsíc proběhl v Praze řídící výbor agendy, kde se sešli zástupci ministerstev. Nositelem projektu MA 21 bylo SPRŠ, smlouva trvala do 28.2.2003. Nyní však ještě trvají dokončovací práce, ty končí koncem března 2003. Projekt MA 21 se bude hodnotit a 27. 3. 2003 bude slavnostně uzavřen. Jeho činnost ve funkci koordinátora MA 21 tímto končí. Veškeré informace lze nalézt na internetových stránkách MA 21.

p. Ing. Kořínek – dotázal se, jaká bude forma zhodnocení.

p. Salov – vše bude zdokumentováno v písemné formě. Poděkoval SPRŠ za to, že umožnilo průběh tohoto projektu.

p. Ing. Kořínek – navrhl, aby dokumentace MA 21 byla uložena ve Šluknově. Poděkoval p. Salovovi za dosavadní spolupráci a za práci, kterou vykonával ve prospěch Šluknovska.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti MA 21 a o ukončení pilotního projektu.
Dále sdružení rozhodlo uložit dokumentaci, která se týkala projektů MA 21, na Městském úřadě ve Šluknově.

 

6. Společný projekt mapování starých průmyslových areálů – RRA Most, p. Ing. Hellmich

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Hellmicha, ředitele Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a předal mu slovo.

p. Ing. Hellmich – poděkoval za možnost účasti na jednání sdružení a vyjádřil obdiv nad touto aktivitou starostů a členů sdružení.
Dále hovořil o problematice starých průmyslových areálů. Sdělil, že v Ústeckém kraji je takových objektů na 100, většinou nejsou v majetku a obce a jsou ve špatném stavu. Na kraji se domluvili, že povedou databázi těchto objektů a začalo by se právě na Šluknovsku. Vypracovávají se pasporty, a ty se nabízejí možným zájemcům investovat. Mohl by být vypracován kompletní prospekt. V našem regionu se podařilo zrealizovat projekt na objekt Textilky ve Varnsdorfu a drůbežárny v Dolním Podluží, který bude z dotací PHARE zbourán a plocha se bude využívat. Většinou se staré objekty prodaly nebo pronajaly.
Informoval o existenci Krajského informačního systému – obsahuje velké množství dat z celého kraje, které jsou rozdělené do skupin. Dále existuje Republikový informační systém.

p. Ing. Kořínek – poděkoval p. Ing. Hellmichovi za uvedené informace. Podotknul, že problematika starých průmyslových areálů se vyskytovala již dříve. Záleží na samotných samosprávách, finančních možnostech a nalezení současných majitelů.

p. Kopecký – také se zabývali využitím starých areálů, problém byl však s majiteli těchto objektů.

p. Ing. Hellmich – existuje formální slib z Krajského úřadu, že by vytvoření pasportu Ústeckého kraje finančně podpořil. Informace o Krajském informačním systému lze získat na webových stránkách Ústeckého kraje, kde je ikonka RRA ÚK.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že k tomuto problému nejsou žádné dotazy a poděkoval p. Ing. Hellmichovi za podrobné informace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace p. Ing. Hellmicha, ředitele RRA Most, o společném projektu mapovaní starých průmyslových areálů na vědomí.

 

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.10 hodin vyhlásil 10-ti min. přestávku.

 

8. Spolupráce Euroregionu Nisa a SPRŠ – předseda ERN, p. Petr Skokan

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Petra Skokana, předsedu ERN Nisa a zároveň starostu města Česká Lípa, a předal mu slovo.

p. Skokan – pozdravil přítomné členy a podotknul, že Šluknovsko má zastoupení v EUROREGIONU NISA prostřednictvím p. Zosera.
Dále představil sl. Knězáčkovou z ERN a p. Ing. Kotasovou z Agentury regionálního rozvoje a předal jim slovo.

sl. Knězáčková – informovala členy o připravovaných projektech do roku 2005. V programech společného fondu malých projektů je 200 tisíc eur na rok. Program společného Fondu malých projektů by měl být realizován ještě 3x, než se přejde do Evropské unie. V červenci 2003 se budou vyhlašovat grantová schémata za rok 2002. Grantová schémata budou vyhlášena dvě – pro hospodářský rozvoj a pro lidské zdroje.
Dále hovořila o jednotlivých grantových schématech a určených finančních částkách. ERN má přípravu schémat a grantů v kompetenci. Předala slovo p. Ing. Kotasové.

p. Ing. Kotasová – sdělila, že program PHARE by měl nahradit program INTEREG. Letošní rok je rokem přechodným. Program SAPARD bude končit a je určený už jen pro zemědělské subjekty. Program PRŮMYSL je zaměřený zase na zpracovatelství. Díky tomuto programu lze žádat o podporu při inovaci technologií, o finanční příspěvek na školení zaměstnanců, apod. Informace lze nalézt na internetu na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. RRA má zastoupení při podávání těchto projektů. Žádosti je však třeba podat do 31. 3. 2003.
Existuje nový program KULTURA – v letošním roce by v rámci tohoto programu měly být podporovány státem zapsané památky. V dubnu bude vydána výzva a je možné žádat o 50% prostředků. Podmínkou jsou 2 zahraniční partneři, každý z jiné země, a realizace od října 2003 v jednoletém období.
Dále se vypisují granty o podporu cyklistických tras a stezek. Ty se předkládají na Ministerstvu dopravy, dotace jsou ve výši do 60% celkových nákladů. Na celou ČR je vyčleněno 60 mil. Kč.
Program LEADER PLUS - strukturální fond pro spolupráci neziskových organizací a podnikatelů, má velice regionální charakter.

p. Stejskalová – dotázala se na reklamace informačních tabulí.

sl. Kněžáková – tato otázka se projednávala na listopadové radě Euroregionu Nisa. Byly vyzvány obce, které mají poškozené informační tabule. Reklamace byla zažádána u firmy, která tabule vyráběla. Je spíše předpoklad, že se poničené tabule budou celé vyměňovat než opravovat.

p. Kopecký – dotázal se, jak to vypadá s čističkami odpadních vod, a zda dotace na památky mohou dostat jen obce nebo i soukromé osoby.

sl. Kněžáková – odpověděla, že ČOV byly pro letošní rok vyškrtnuty a budou řešeny v roce 2004 jako hlavní priorita.

p. Ing. Kotasová – dotace na památky jsou poskytovány i soukromým osobám, ale ne za komerčním účelem nebo účelem podnikání.

p. Ing. Kořínek – poděkoval pracovnicím ERN Nisa a ARR a p. Skokanovi za vystoupení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců Euroregionu Nisa o jejich činnosti a možnostech využití grantů na vědomí.

 

9. Tolštejnské panství – informace o aktuální situaci, příprava na EURORegion Tour  2003

p. Ing. Kořínek – požádal p. Ing. Hamplovou, aby seznámila členy s novými informacemi.

p. Ing. Hamplová - informovala členy o konání každoročního veletrhu EURORegion Tour 2003 v Jablonci nad Nisou, který se bude konat ve dnech od 20. až 22. 3. 2003. Koncepce stánku je připravená, letošním tématem výstavy je rodina a děti a cestovní ruch. Oproti loňskému roku nebudou vypomáhat studenti. Na patře se budou presentovat se Svazkem Novoborska. Bylo nám nabídnuto k využití 20 m2 navíc za 4.000,-Kč. Tuto plochu jsme zase my nabídli německým partnerům. Můžeme konstatovat, že veletrh v Jablonci nad Nisou je zajištěn.
Na minulé schůzi byla schválena záloha na zajištění veletrhu, bohužel však zatím žádné finance neobdržela. Dále hovořila o činnosti agentury. Požádala starosty, aby co nejdříve přeložili kulturní kalendář obcí a požadavky na zapůjčení mobilního pódia pro r.  2003.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo zprávu o přípravách na veletrh EURORegion Tour 2003 v Jablonci nad Nisou na vědomí.
Dále ukládá starostům předat p. Ing. Hamplové kulturní kalendáře obcí a požadavky na zapůjčení mobilního pódia na rok 2003.

p. Ing. Korbelová – informovala členy o tom, že v červnu tohoto roku se opět budou konat slavnosti na Tolštejně. Počítá se s účastí starostů.

 

10. Vlastivěda Šluknovska – aktuální stav – p. Ing. Kořínek, p. Ing. Melichar

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Melichara a p. Prof. Tumu. Podotknul, že s p. Kubešem, ředitelem Polygrafického učiliště Rumburk, se zatím nesešel z důvodu pracovní zaneprázdněnosti p. Kubeše. Vlastivěda je vydaná zatím ve formě CD- romu. Nyní zbývá projednat s p. Kubešem záležitost do tisku. Informoval o možnosti vzniku nadace. Tento podnět vzešel od p. MUDr. Straky, který se o publikaci zajímá a je ochoten finančně přispět.

p. Ing. Melichar – informoval členy sdružení o současné situaci a rozdal starostům výtahy o obcích, jak budou zpracovány v publikaci.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o aktuálním stavu prací na Vlastivědě na vědomí s tím, že po jednání s p. Kubešem, ředitelem Polygrafického učiliště Rumburk, se celá záležitost musí dořešit.
Dále sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zjistit možnosti založení nadace na finanční zajištění vydání Vlastivědy.

 

11. Vystoupení p. Ing. Tošovského, zástupce hejtmana Ústeckého kraje

p. Ing. Tošovský – pozdravil přítomné starosty a poděkoval za pozvání. Sdělil, že podstatnými problémy jsou místní komunikace, které jsou po letošní zimě ve velmi špatném stavu, a dále stav elektrického napětí. Představil p. Ing. Svobodu a p. Ing. Hajšmana z odboru regionálního rozvoje KÚ a předal jim slovo.

p. Ing. Svoboda – hovořil o rozvojových programech, podpoře regionálního rozvoje Ústeckým krajem. Existují strukturální fondy, pro které byl již dokončen podkladový materiál. V současné době je vyvíjen tlak na Ministerstvo pro regionální rozvoj ohledně tvorby formulářů žádostí. Ústecký kraj dostal na žádosti na program obnovy venkova na rok částku
21 mil. 190 tisíc Kč. Na žádosti roku 2002 je vyhrazeno 6,7 milionů Kč, ale kvůli loňským povodním je termín posunutý.

p. Ing. Hajšman – sdělil, že zastupitelstvo Ústeckého kraje se bude konat 6. 4. 2003 a budou se projednávat programy pro regionální rozvoj. Vyúčtování dotací proběhne v roce 2004.

p. Šváb – informoval o tom, že Šluknovský výběžek by měl ohledně stavu komunikací doznat změn. Na silnice budou položeny nové živičné povrchy. Opravy silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku Ústeckého kraje, by měla řešit Krajská komise pro dopravu. Na opravy výtluků určila Krajská správa a údržba pro celý Ústecký kraj 10 mil. Kč. Podařil se prosadit požadavek na opravy všech výpadovek z Rumburku a silnice II. třídy mezi Rumburkem a Krásnou Lípou. Nyní záleží na tom, kolik prostředků rada kraje uvolní. Opravy by měly začít, jakmile to dovolí počasí.

p. Navrátil – dotázal se, zda existuje nějaký harmonogram, podle kterého se budou komunikace opravovat.

p. Šváb – harmonogram na opravy komunikací existuje, v současné době již probíhají výběrová řízení. Informace lze získat na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu.

p. Maják – vrátil se k problematice stavu elektrického napětí ve výběžku.

p. Skokan – na tomto jednání vidí, jaké problémy má Šluknovský výběžek. Domnívá se, že by byla výhodná spolupráce SPRŠ se Svazkem obcí Novoborska. Nyní však jde o to, jakým způsobem bude elektrická energie do Šluknovského výběžku vedena.

p. Pecinovský – přiblížil starostům jednání SČE, a.s., která se dle jeho názoru nechovala zrovna korektně. Když obec nesvolila, začala jednat s občany, kteří za úplatu svolili k položení elektrického vedení na svém pozemku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo svolat jednání ohledně zajištění 110 kV vedení elektrického napětí ve Šluknovském výběžku, kterého se zúčastní zástupci SPRŠ, Svazku Novoborska a SČE a.s.
Sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi svolat další jednání ohledně uvedené problematiky.

 

12. Diskuse, různé

 • Stomatologická pohotovost

p. Ing. Kořínek – přivítal p. MUDr. Zitu a p. MUDr. Bártla, zástupce Sdružení stomatologů, kteří požádali o vystoupení na dnešním jednání.

p. MUDr. Bártl – sdělil přítomným, že je předsedou Sdružení stomatologů. Dále informoval o tom, že zubní pohotovost bude zrušena k 2. pololetí roku 2003. Chtěli by znát stanoviska obcí. Dále se dotázal se, zda by některá obec nezaštítila financování této pohotovosti.

p. Sucharda – podotkl, že došlo k podepsání smluv na LSPP. Pokud se obce nebudou na financování podílet, bude od 1.4.2003 LSPP zajištěna jen pro okolí Varnsdorfu.

p. Ing. Kořínek – služba LSPP je na Šluknovsku zajištěna do 1.7.2003, jsou již sepsány smlouvy.

p. MUDr. Zita – zubní pohotovost ve Šluknovském výběžku je řešena tak, že zdejší zubaři v Rumburku a Varnsdorfu slouží dle rozpisu celý rok. Existuje 14 zubních lékařů, kteří ve svých ordinacích poskytují stomatologickou pohotovost. V současné době Krajský úřad, odbor zdravotnictví, nechce přispívat tak jako to dříve dělal okresní úřad. Teď hledají investora, který je ochoten přispět na chod stomatologické ordinace po dobu 115 dnů tohoto roku. Jde o 3 hodiny denně. Předběžně počítané náklady činí 1,60 Kč na 1 občana.

p. Pecinovský – vše, co dříve zajišťoval stát, je v současnosti převedeno na obce, které už tak financují dopravu, školy, zdravotnictví. Peníze na toto však musí brát z vlastního rozpočtu.

p. Šváb – nejedná se o koncepci obcí ani kraje, je to koncepce Ministerstva zdravotnictví. Zapomnělo se na to, že lékař poskytuje službu. Lékaři vlastně podnikají, chyba je bohužel v zákonech. A během dalších 2 let tento stav ministerstvo řešit nebude.

Dále probíhala diskuse na téma zajištění stomatologické pohotovosti dofinancováním obcemi.

p. MUDr. Bártl – považoval za povinnost obce informovat o ukončení stomatologické pohotovosti ke konci června 2003.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o plánovaném zrušení stomatologické pohotovosti k 1. červenci 2003 na vědomí.

 • Tour de Feminin, informace o přípravách – p. Ing. Kořínek

p. Ing. Kořínek – připomněl členům plánovaný každoroční mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin, o kterém již starostové byli určitě informováni. Jde o regionální akci, na kterou SPRŠ přispívá částkou 10.000,-Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o dalším ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin na vědomí.
Sdružení dále schválilo finanční příspěvek na zajištění tohoto závodu ve výši 10.000,-Kč.

 • Kniha p. I. Hainze – Hudba na území Šluknovska – p. Šebek, Museum Varnsdorf

p. Šebek – k této problematice rozešle písemný materiál a bude projednáno na příštím jednání SPRŠ.

 • Projekt regionální informační tiskoviny – p. Doušová

p. Doušová – předložila návrh, aby se vytvořila regionální informační tiskovina, ve které by byly bezplatně zveřejněny informace o dění ve výběžku a obcích. Doporučuje, aby tuto úlohu plnily od 2. pololetní r. 2003 Rumburské noviny. Požádala starosty, aby jí pouze informovali, nemusí nic psát ani fotit a podobně. Dále předala starostům informační materiál o MěÚ Rumburk.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informaci o projektu regionální informační tiskoviny na vědomí.

 • Připomínky starostů

Nikdo ze starostů a zástupců měst nevznesl připomínky či návrhy k projednání.

p. Ing. Korbelová – jménem senátora p. Zosera zve starosty na předávání finanční částky ve výši 250.000,-Kč pro Domov svaté Magdalény v Jiřetíně p. Jedlovou. Finanční dar bude předávat ministr zahraničních věcí, p.Cyril Svoboda. Přijdou podrobné pozvánky.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 11. 4. 2003 v Krásné Lípě. Místo bude označeno na pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 13.20 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku