Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z jednání dne 19. března 2002 v Kulturním domě ve Šluknově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek jako hostitel uvítal členy sdružení ve Šluknově. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. EUROREGION Tour 2002 - informace o přípravách
 4. Zpráva o hospodaření SPRŠ za 01. a 02. 2002
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002
 6. Přestávka
 7. MA 21 - informace o průběhu pilotního projektu - Tomáš Salov
 8. Reforma veřejné správy z pohledu Krajského úřadu
  Návrh grantové politiky kraje - základní informace
  Zásady spolupráce Ústeckého kraje a Saska - Ing. Pavel Tošovský, zástupce hejtmana Ústeckého kraje
 9. Diskuse, různé:
  - připomínky a podněty starostů obcí
 10. Závěr, společný oběd

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.
Stanovisko: sdružení schválilo program jednání.

2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulého jednání.

5.1 Zajistit sponzory pro vydání "Vlastivědy" - starostové obcí - platí stále.
5.2 Zajistit konzultaci "Vlastivědy" s řediteli základních škol v obcích - starostové obcí - platí stále.
5.3 Zjistit kalkulaci nákladů na vydání "Vlastivědy" a projednat s autory jmenování garanta

- p. Ing. Kořínek - úkol splněn, viz materiál.
Garantem byl určen p. Ing. Melichar. Dále se jednalo ohledně financování "Vlastivědy" a zajištění autorských práv díla.
Z diskuse vyplynul nový úkol - předložit objednávky na "Vlastivědu" od obcí (cena jednoho výtisku je stanovena na 286,- Kč), takto získanou částku považovat za prvotní podíl obcí a na zbytek shánět sponzory. Termín do 10.6.2002, zodpovídají starostové obcí.
5.4 Sjednat schůzku s předsedy mikroregionů a s p. Pitelkou ze Saulu, aby se ujasnily některé
záležitosti - p. Ing. Kořínek - úkol splněn.
p. Ing. Kořínek - p. Pitelka přijede na jednání do konce měsíce, starostové mohou poslat připomínky k projednání. Termín jednání účastníkům včas oznámí.
p. Pecinovský - na jednání by měl být přítomen i p. Sembdner, dále předsednictvo SPRŠ a předsedové mikroregionů.
p. Zoser - souhlasí s účastí p. Sembdnera, jelikož vše zajišťoval a chybí některé podstatné údaje.

5.5 Připravit do příštího zasedání návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2002 - předsednictvo sdružení
- úkol splněn, viz materiál.
5.6 Uhradit členské příspěvky obcí do 28. 2. 2002 - starostové obcí - úkol splněn, viz materiál.
5.7 Rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členských příspěvků s termínem úhrady do 28. 2. 2002 - p. I. Hoťová - úkol splněn.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů.
Sdružení dále ukládá starostům obcí projednat a zajistit objednávky Vlastivědy od obcí pro získání prvotního vkladu na vydání publikace Termín do 10.6.2002.

3. EUROREGION Tour 2002 - informace o přípravách

p. Ing. Kořínek - omluvil p. Ing. Hamplovou, která instaluje výstavu a předal slovo p. Zoserovi.

p. Zoser - je třeba se dohodnout, kdo pojede na Euroregion Tour 2002, jsou volné lístky. Dále podal členům sdružení další informace. V souvislosti s prací p. Ing. Hamplové a pracemi na přípravách se musí uvažovat o změnách v jejím zařazení již zmiňovaných na minulém jednaní.

p. Ing. Korbelová - upozornila, že na SPRŠ přijde faktura za zhotovení znaku Tolštejnského panství, který byl potřeba na výstavu.

p. Ing. Kořínek - přednesl předběžné hrubé náklady na zajištění presentace na veletrhu dle propočtu p. Ing. Hamplové. Částka činí kolem 12.000,- Kč. V rozpočtu je počítáno s částkou 45.000,-Kč. Je možné hradit vzniklé náklady průběžně.

Stanovisko: sdružení schválilo průběžné proplácení faktur za zajištění presentace na veletrhu Euroregion Tour 2002 v Jablonci nad Nisou.
Sdružení ukládá p. Hoťové proplácet průběžně faktury v záležitosti Euroregion Tour 2002.

4. Zpráva o hospodaření SPRŠ v roce 2001

p. Ing. Kořínek - omluvil učetní pí Hoťovou a sdělil, že podrobné informace o hospodaření SPRŠ obdrželi členové v materiálech pro dnešní jednání. Nejasnosti mohou být u příspěvků obcí na Euroregion Tour 2002, jelikož některé platby došly až po zhotovení přehledu.

p. Ing. Korbelová - informovala o vyhlášení 2. kola pilotního projektu MA 21, ve kterém se bude rozdělovat 300.000,-Kč. Byla by škoda nevyužít možnosti. Dále řídící výbor vybíral účastníky,, kteří se zúčastní stáže v Anglii - pojede p. Salov, koordinátor, p. Eichler, předseda ŘV asl.Volfová z Krásné Lípy.

p. Zoser - dotázal se, proč není proplacena faktura p. Kurandovi a mzda p. Salovovi - odpověď - již vyřízeno.
Ještě zbývá 150 ks cyklomap, které jsou určeny pro D. Poustevnu. Je potřeba vystavit na ně fakturu za SPRŠ.
Sdělil, že knihkupci mají zájem cyklomapy prodávat a navrhl nechat vytisknout nové mapy pouze pro tento účel.

p. Stejskalová - jelikož Doubice použila cyklomapy na prezentaci na Euroregion Tour 2002, teď jí chybí.

p. Ing. Kořínek - připomněl aktualizaci www - stránek Sdružení na internetu - probíhají stále. Faktury jsou p. Andršovi propláceny pravidelně.

Stanovisko: sdružení schválilo zprávu o hospodaření SPRŠ za 01. a 02. 2002.
Sdružení dále schválilo proplacení všech dosud nezaplacených faktur.
Sdružení vzalo na vědomí rozdělení cyklomap v počtu 100 ks pro Dolní Poustevnu a 50 ks pro Doubici.
Sdružení ukládá p. Hoťové vystavit městu D. Poustevna fakturu za cyklomapy a proplatit dosud nezaplacené faktury.

5. Návrh rozpočtu na rok 2002

p. Ing. Kořínek - sdělil, že návrh rozpočtu sdružení na rok 2002 obdrželi členové spolu s dalšími materiály pro dnešní jednání. Dále se projednávaly jednotlivé části rozpočtu.
Stanovisko: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2002, p. Navrátil se zdržel hlasování.

Mimo původní program vystoupil p. Zoser a podal následující informace.

 • Tolštejnské panství
  Na Tolštejně se budou letos opět konat Tolštejnské slavnosti v historických oblecích. Sdělil, že na programu ČT 1 a v Radiožurnálu proběhl pořad o vandrování Tolštejnským panstvím, což je samozřejmě dobrá propagace.
  S p. Ing. Hamplovou projednávali změnu ceny Tolštejnského krejcaru z 13,-Kč na 11,-Kč. Upozornil na nevhodné chování některých podnikatelů, kteří v této hře spolupracují (nezajišťují dostatek mincí v jejich podnicích, nepodávají požadované informace apod.). V některých obcích nejsou žádní poskytovatelé. Pro získání dalších poskytovatelů by byla vhodná spoluúčast starostů s p. Ing. Hamplovou (slovo představitele obce má přeci jen větší vážnost). Dále sdělil, že dojde ke změně pravidel ohledně výše vstupních poplatků komerčních a nekomerčních poskytovatelů. Připomněl, že v těchto dnech vyjde Tolštejnský kurýr, který bude vycházet 2x do roka. Kurýr bude v počtu 5.000 ks i na Euroregion Touru 2002.
  Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

 • Nabídka České centrály cestovního ruchu
  ČCCR nabídla možnost regionální presentace. Do 22. 3. 2002 však potřebují řádné podklady, které pak budou používat novináři. P. Kratochvíl přijede koncem března 2002 a domluví další podrobnosti. Bylo by vhodné vybrat některé turisticky zajímavé objekty. Požádal členy o návrhy.
  Byly vybrány: . Rozhledny
  . Koupaliště Velký Šenov
  . Filipovská basilika
  . Informační středisko Loreta Rumburk
  . Křížová cesta v Jiřetíně p. Jedlovou
  . Hraniční přechody
  . Sportovní areál koupaliště Rumburk
  . Národní park České Švýcarsko
  . Vandrování Tolštejnským panstvím
  . Velká cena PHARMING, mezinárodní cyklistický závod žen TOUR DE FEMININ
  (zařazen do světového poháru)
  . Oslava Rumburské vzpoury
  . Stříbrná štola v Jiřetíně p. Jedlovou
  . Cyklotrasy

  Stanovisko: sdružení schválilo seznam turisticky zajímavých objektů pro regionální presentaci dle návrhu.

  6. Přestávka

  P. Ing. Kořínek vyhlásil 10 min. přestávku.

  7. MA 21 - informace o průběhu pilotního programu - Tomáš Salov

  p. Ing. Kořínek - přivítal p. Salova a předal mu slovo.

  p. Salov - podal členům sdružení informace o průběhu pilotního projektu MA 21.
  V dubnu 2002 by měly z anglické strany na účet SPRŠ přijít peníze - cca 200.000,- Kč. Bude potřeba podepisovat smlouvy za SPRŠ na jednotlivé projekty.
  Dále vznikl požadavek Ministerstva pro místní rozvoj, doporučuje, aby se obce v usneseních zastupitelstev přihlásily k MA 21 a myšlence udržitelného rozvoje.Vhodné by to bylo do konce roku 2002.
  Bylo vyhlášeno 2. kolo programu, na přihlášení projektů bude duben 2002, asi v polovině května uskuteční řídící výbor výběr projektů pro toto kolo. Podmínky pro podávání projektů do programu se výrazně nemění.
  Materiály o MA 21 je možné získat na internetu, v blízké době p. Salov rozešle členům sdružení informace z webových stránek agendy.

  p. Ing. Korbelová - domnívá se, že projekty byly vybírány svědomitě a lze tedy v rámci urychlení udělit předsedovi souhlas k podepisování smluv za SPRŠ. Seznam vybraných projektů bude obcím rozeslán.

  Stanovisko: sdružení vzalo informaci o činnosti MA 21 na vědomí. Dále pověřuje předsedu, p. Ing. Kořínka, k podpisům smluv na převod finančních prostředků pro jednotlivé mikroprojekty podávané prostřednictví SPRŠ.

  8. Reforma veřejné správy z pohledu Krajského úřadu
  Návrh grantové politiky kraje - základní informace
  Zásady spolupráce Ústeckého kraje a Saska - Ing. Pavel Tošovský,
  zástupce hejtmana Ústeckého kraje

  p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce hejtmana Ústeckého kraje p. Ing. Tošovského a předal mu slovo.

  p. Ing. Tošovský - představil p. Hajšmana, který se zabývá programem rozvoje Ústeckého kraje, a který také dnes členům tento bod přiblíží. Dále hovořil na výše uvedená témata.

 • Reforma veřejné správy z pohledu Krajského úřadu
  Sdělil, že v současnosti probíhá další čtení zákonů, které se týkají stanovení pověřených obcí III. stupně. Zatím se zdá, že projde původní návrh těchto zákonů. Stále ještě nejsou některé záležitosti definitivní.

 • Návrh grantové politiky kraje - základní informace
  Krajské zastupitelstvo dosud neschválilo návrh grantové politiky kraje. Požádal p. Hajšmana o přiblížení této záležitosti.

  p. Hajšman - jedním z úkolů Krajského úřadu je rozvoj Ústeckého kraje. Materiál má několik kapitol, např. sociálně ekonomická analýza, SWOT, strategie rozvoje, priority a opatření, implementace. Vysvětlil členům jednotlivé body. Materiály dnes přednesené se budou ale teprve projednávat začátkem dubna v Krajském zastupitelstvu a poté budou zveřejněny na internetových stránkách krajského úřadu.

  p. Ing. Tošovský - pro ústecký kraj jsou vyčleněny 3 miliardy korun, pro grantovou politiku se počítá částka zhruba 350 miliónů. Žádosti o grantové projekty se budou snažit tvořit co nejjednodušším způsobem.

  Dále probíhala diskuse mezi přítomnými, v níž se debatovalo o problémech, které tíží starosty, ale které bohužel nemají jednoduché a rychlé řešení (sociální politika, bytová politika, kriminalita, problémy menšin, apod.).

  Ve 12.00 hod vyhlásil p. Ing. Kořínek přestávku na oběd, po které se bude pokračovat v diskusi.

 • Zásady spolupráce Ústeckého kraje a Saska

  p. Ing. Kořínek - dotázal se na projednávání návrhu zadání územního plánu Ústeckého kraje.

  p. Ing. Jemelka - připomněl vlakovou dopravu ve výběžku, obnovení trasy Rumburk - Sebnitz a dalších. Mají připravené projekty.

  p. Hajšman - obnovení tohoto spoje se projednávalo, sdělil kontakty na příslušné osoby.
  Podotkl, že vytvoří formuláře žádostí, které budou k dispozici na internetu. Pro snadnější a přehlednější zpracování budou mít jednotnou formu.

  p. Ing. Tošovský - již proběhla některá jednání s představiteli oblastí české a německé strany na téma mezinárodní spolupráce. Jsou vytipovány klíčové regióny. V budoucnu budou uzavřeny smlouvy o mezinárodní spolupráci v různých odvětvích.

  Dále probíhala diskuse na výše uvedené téma.

  p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Tošovskému a p. Hajšmanovi za účast a přítomným členům za předmětné dotazy.
  Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí výše uvedené informace.

  9. Diskuse, různé

  9.1 1. Zdravotní a.s. Rumburk

  p. Ing. Kořínek - přivítal zástupce Lužické nemocnice 1. Zdravotní a.s. Rumburk, kteří požádali o možnost vystoupení na dnešním jednání SPRŠ.

  p. MUDr. Kořínek - poděkoval za možnost zúčastnit se dnešního jednání. Připomněl znovu smysl programu komunitní zdravotní péče o občany. Podotkl, že vyhodnocené údaje lékařů o zdravotním stavu obyvatelstva mohou sloužit ve prospěch rozvoje v dané geografické oblasti. Při zpracování údajů došli k závěru, že zdraví obyvatelstva lze měřit a podle toho předpokládat budoucí vývoj zdravotního stavu obyvatelstva a předcházet jeho zhoršování.

  p. MUDr. Vachek - hovořil o kompaktnosti Šluknovského výběžku a tím pádem o snadnějším zmapování stavu zdravotní péče. Tyto programy jsou ve větších městech hůře proveditelné. Požádal tímto členy sdružení o spolupráci, která je při tomto programu důležitá.

  p. Ing. Korbelová - dotázala se, zda při tomto průzkumu budou spolupracovat i další lékaři
  - odpověď p. MUDr. Vachek - ano budou, jde o celkové hodnocení.
  Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

  9.2 Žádost Klubu českých turistů

  p. Ing. Kořínek - předložil žádost Klubu českých turistů o finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na konání Stezky odvahy.
  Stanovisko: sdružení rozhodlo neschválit výše uvedenou žádost.

  9.3 Stanovení termínu a místa příštího setkání

  p. Ing. Kořínek - navrhl termín 14. 5. 2002, náhradní 21. 5. 2002. Místo nechá na členech. Začátek bude v 9.00 hodin.
  Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 14. 5. 2002 v Hotelu JEF ( Hospoda u rytíře) v Doubici.

  9.4 Různé
  p. Zoser - připomněl využívání mobilního pódia. Na 8.3 02 byl zapsán Šluknov, na 19.4.02 Rumburk. Je třeba alespoň 14 dní předem vyhotovit objednávkový list a výpůjční smlouvu.
  Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

  p. Šatník - oznámil, že 9. 4. 2002 přijede do Šluknovského výběžku hejtman Krajského úřadu Ústeckého kraje. Je třeba svolat jednání starostů a připravit témata.

  p. Ing. Kořínek - tato záležitost se projedná se starosty na jednání s p. Pitelkou ze Saulu.
  Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

  p. Houdek - informoval o činnosti rolníků ve výběžku. Jedná se o ekologické hospodaření, chová se skot a vyrábí mléko. Produkty jsou označeny jako bio.
  Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

  p. Ing. Kořínek - upozornil na leteckou vakcinaci lišek, která proběhne 2.- 3. dubna 2002. Starostové obdrželi toto sdělení také na obcích.

  9. Závěr

  p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 13.30 hodin.

  Zapsala: Barbora Justová

 • Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku