Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z jednání SPRŠ, které se konalo dne 2. července 2013
v Kulturním domě - Restauraci u Nádraží v Rybništi

Přítomni:  členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 18, hosté podle prezenční listiny.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho v 8.40 hod. přivítáním přítomných.

ad 1)    projednání návrhu programu jednání:

p. Zoser – konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání ve Velkém Šenově  nebyly vzneseny připomínky a zápis je považován za schválený. Dále sdělil, že pozvánku na dnešní jednání s návrhem programu  dostali všichni členové předem. Dotázal se přítomných na návrhy na doplnění programu nebo jeho změnu.  Návrhy na změnu nebo doplnění nebyly.

 

Návrh programu:

 

1)      8.30      Zahájení, projednání návrhu programu – p. Zoser,

2)      8.35      Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – ing. Kořínek,

3)      8.40      Organizační záležitosti –  funkce místopředsedy SPRŠ – p. Maják,

4)      8.50      Ekonomická situace SPRŠ  -  pí Hoťová,

5)      9.00      Informace z mikroregionů – p. Maják, ing. Forfera,

6)     9.15      Informace ze zastupitelstva kraje a komisí zastupitelstva – p. Zoser,                         Mgr. Džumanová,

7)     9.30      Pomoc obcím při řešení mimořádných a krizových situací – pracovníci                      krizového řízení kanceláře hejtmana a ORP Varnsdorf a Rumburk,

8)    10.00        Přestávka,

9)    10.10       Hygienické podmínky při rozšiřování kapacity MŠ, zřizování dětských                      skupin a dalších  netradičních předškolních zařízení - zástupci krajské                     hygienické stanice,

10) 10.45   Problematika skládkování, aktuální informace – Mgr. Džumanová,                      starostové obcí,

11)  11.00      Podmínky převodu pozemků státu do vlastnictví obcí – pí Minichová –                      Hašková, Státní pozemkový úřad Děčín,

12)  11.30       Společný útulek pro psy, stanovisko města Rumburk – p. Trégr,

13)  11.40       Připomínky starostů, další náměty a informace,

       - pomoc obcím postíženým povodněmi,

14)  12.00        Společný oběd.

 

 
Nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.

Hlasování::       pro - 18, zdržel se – 0, proti – 0.

Usnesení:        sdružení schválilo program jednání.

ad 2)    kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:

Tajemník sdružení ing. Kořínek předem předložil písemnou zprávu o plnění úkolů, všechny uložené úkoly byly splněny.

 

Předseda sdružení předal slovo ing. Forferovi, starostovi Rybniště, a požádal ho o informace o hostitelské obci.

Ing. Forfera – zabývali se otázkou obecní biokotelny, první stavby toho druhu ve výběžku, její provoz byl trvale ztrátový, ztrátu vyčíslili na 1,3 až 1,6 mil. Kč/rok. Postupně se odpojovali jednotliví odběratelé, v roce 2011 byla definitivně uzavřena. Byl opraven  kostel, v minulém roce začali se stavbou dětského hřiště, domu seniorů a rekonstrukcí hasičárny. Na další období připravují zateplení základní školy.

ad 3)    organizační záležitosti – funkce místopředsedy sdružení:

p. Zoser – informoval členy sdružení, že na DSO Tolštejn se z osobních důvodů vzdal funkce předsedy mikroregionu p. Pecinovský a předsedou byl zvolen ing. Roman Forfera, starosta Rybniště. Protože je pravidlem, že místopředsedy SPRŠ jsou předsedové mikroregionů, navrhl vzít na vědomí rezignaci p. Pecinovského na funkci místopředsedy SPRŠ a zvolit na jeho místo ing. Romana Forferu, předsedu DSO Tolštejn.

O návrhu nechal hlasovat.

Hlasování: pro 18, zdržel se – 0, proti – 0

Usnesení:        sdružení bere na vědomí rezignaci p. Pecinovského na funkci                                  místopředsedy SPRŠ z vážných osobních důvodů.

                        Sdružení volí ing. Romana Forferu místopředsedou SPRŠ.

ad 4)    ekonomická situace sdružení:

za nepřítomnou ekonomku pí Hoťovou podal informace tajemník sdružení ing. Kořínek. Příjmy sdružení jsou naplněny, výdaje jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Byl poskytnut příspěvek na cyklistický závod Tour de Feminin, byly zaplaceny všechny smluvně stanovené poplatky a příspěvky (Interdata, HSRD, audit, Milanova cena). 

V další části byla předložena zpráva o výsledku auditu hospodaření za rok 2012. Závěr auditu: Nebyly zjištěny závady, výdaje byly vynakládány účelně a v souladu se statutem SPRŠ. Účetnictví bylo vedeno průkazně v souladu s platnými předpisy, příjmy a výdaje SPRŠ ve všech významných ohledech správně zobrazují celkový výsledek hospodaření SPRŠ za rok 2012.

Na základě provedeného auditu a schváleného čerpání rozpočtu SPRŠ za rok 2012 navrhl tajemník schválit závěrečnou zprávu o hospodaření sdružení za rok 2012. Předseda sdružení nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování:        pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:        sdružení schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření za rok            2012.

ad 5)    Informace z mikroregionů:

p. Maják (Jiříkov) – DSO Sever měl dvě setkání, schválil rozpočet DSO na rok 2013, projednal další část zajištění zásněžek. Rozhodl o poskytnutí částky 10 tis. Kč na činnost K-centra Rumburk, schválili příspěvek pro Lobendavu.

p. Zoser – DSO Tolštejn se sešel 3x, volil předsedu svazku, projednával průběh 13. sportovních her mikroregionu 21. června – zúčastnilo se jich 7 družstev, 162 dětí. Zvítězilo družstvo Varnsdorfu, 2. místo Jiřetín, 3. místo Dolní Podluží. Tolštejnské slavnosti byly kvůli povodním zrušeny, většina účinkujících i obchodníků to pochopila a nepožadovala náhrady. Svazek dál provádí likvidaci agentury Tolštejnského panství, celý proces pomalu končí. Šest obcí se připojilo k budování protipovodňového systému.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí zprávy o činnosti dobrovolných svazků obcí                     Sever a Tolštejn.

 

ad 6)    informace ze zastupitelstva kraje a komisí zastupitelstva:

p. Zoser (Jiřetín) – zasedání zastupitelstva se konalo 26.6.2013, byl na dovolené a proto nemá žádné přímé informace. Informuje o tom, že hnutí PRO!Kraj zaslalo petici k situaci v ROP. Výbor ROP doporučil zaplatit korekce a hledat viníky ztrát, které vznikají obcím pro neplacení faktur.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – dnes se koná schůze výboru pro sociálně vyloučené lokality. Jde především o koordinaci činností policie ČR, agentury pro sociální začleňování a sociálních odborů. Členové komise byli na návštěvě na Slovensku a navštívili některé obce s problémy. Má dojem, že Slováci jsou v této oblasti radikálnější.

p. Louka (Varnsdorf) – 8.7.2013 jedou společně s Mgr. Džumanovou do Duchcova a budou projednávat další společný postup v sociální problematice.

Mgr. Džumanová (Šluknov) – do města se přistěhovaly dvě nové problematické rodiny, začíná se projevovat jejich činnost v oblasti trestní.

p. Zoser (Jiřetín) – kraj bude přehodnocovat práci členů komisí, bylo by dobré obnovit  návrhy na jmenování našich zástupců.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – do komise pro ŽP bude třeba doporučit další projednání činnosti sběren odpadu.

p. Louka (Varnsdorf) – návrh zákona o odpadech je polovičatý, přenáší zodpovědnost na obce.

Ing. Sykáček (Rumburk, senátor) – hejtman svolal k tomuto tématu poslance za ÚK, jejich stanoviska nebyla jednotná. Jde o to, zda přijmnout polovičaté řešení nebo neudělat nic!

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace z krajského zastupitelstva a jeho                      komisí.

V 9.35 hod se dostavil ing. Linhart, počet přítomných se změnil na 19.

ad 7) pomoc obcím při řešení mimořádných  a krizových situací:

V úvodu tohoto bodu byl promítnut film z letošních povodní.

Jiří Čermák, tajemník bezpečnostní rady ÚK – podal základní informace. Pro naši oblast jsou kontaktními osobami tajemníci bezpečnostních rad ORP 3 p. Jiří Jelínek v Rumburku a ing. Radek Kříž ve Varnsdorfu. Veškeré důležité informace najdeme na portálu krizového řízení Ústeckého kraje. Upozornil, že stav nouze vyhlašují ČEZ, RWE nebo SčVK, ale s povodněmi jejich vyhlášení nemají nic společného. Starosta obce může v případě potřeby zřídit krizový štáb obce, doporučuje to.

Následně proběhla prezentace systému se všemi důležitými informacemi.

p. Raichart (Vilémov) – po letošních povodních chválí spolupráci s ORP 3 ing. Latislavem a s městem Mikulášovice.

p. Svoboda (Lipová) – totéž, děkuje i neziskovým organizacím. Vyzdvihuje i činnost hejtmana ÚK, který se osobně dostavil na místa povodněmi postižená. Osvědčily se úpravy rybníků, které zachytily mnoho vody, je třeba budovat suché poldry, které hodně pomohou. Problém je v majetkových vztazích, zemědělci je nechtějí. Žádá, aby ÚK v tomto směru zatlačil na tvůrce legislativy.

Ing. Drahoslav Tesař, obranné plánování ÚK – centrum humanitární pomoci je v České Kamenici. Je zde stálá služba od 7 do 12 hod. Materiál pro ně nakupuje ÚK pro své organizace i občany kraje, přijímá i dary od organizací a složek. Vznikl v roce 2010 a je zatím jediný v republice. Materiál se ale vydává jen obcím, ne jednotlivým občanům, dá se odebírat i preventivně, s předstihem. Během povodní se zde protočil materiál za cca 16,5 mil. Kč.

Usnesení:        Sdružení s povděkem bere na vědomí informace o systému krizového                                 řízení ÚK.

ad 8) předseda sdružení v 10.00 hod vyhlásil 10 min. přestávku v jednání.

ad 9) hygienické podmínky při rozšiřování kapacity mateřských škol:

p. Zoser (Jiřetín) – uvedl hosty – ředitele KHS MUDr. Josefa Trmala a MUDr. Simonu Gunarovou, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých KHS. Do MŠ se hlásí stále více dětí a ředitelky požadují od obce navýšení stávající kapacity a rozšíření sociálního vybavení MŠ, aby odpovídalo požadavkům hygieny. Jak to řešit?

MUDr. Trmal – prolínají se dvě legislativy – ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství. Důležitá je vyhláška 410/2005, ve které jsou uvedeny zásady platné pro chod MŠ. V současnosti přišla vlna většího počtu dětí, ta však během dvou let opadne. Zmiňovaná vyhláška je benevolentní pro obce a změkčuje podmínky pro provoz MŠ, počítá s přechodným stavem. MŠ má na okrese Děčín v referátu MUDr. Bechyně, se kterým je třeba jednat.

MUDr. Gunarová – oficiální stanovisko MZ k navyšování kapacity – kapacita je dána vyhláškou MŠ. Základní kapacita je 24 dětí, ale dá se navýšit na 28, opět podle MŠ. Hygiena řeší jen sociální vybavení z hlediska zdraví dětí. Rozšíření hygienického vybavení MŠ je ale stále počítáno na 28 dětí.

p. Maják (Jiříkov) – bude hygiena tolerovat překročení kapacity se současným vybavením?

p. Forfera, p. Zoser – úpravy pro zřízení jednoho dalšího záchodku jsou veliké, prostředky by se daly využít jinak. Navíc za dva roky se kapacita zase sníží.

p. Svoboda (Lipová) – normy jsou stále přísnější, je to ale teorie. Nikdy se v reálu nesejdou např. tři děti na záchodku najednou, realita je jiná.

p. Zoser – je třeba mít zpětnou vazbu. Naše zkušenosti a názory předávat dál a žádat změny v legislativě.

MUDr. Gunarová – návrhy od hygieny jsou zasílány, ale na ministerstvu a ve vládě se z nich stejně stává paskvil. V praxi je možné využít prostorů ZŠ a ty upravit, nebo probrat umístění dětí maminek na mateřské dovolené a tak uvolnit kapacitu.

MUDr. Trmal – je možné projednat konkrétní výjimky, mohou být uděleny i na přechodnou dobu. Např. záchodky je možné v určitém procentu nahradit přechodně nočníčky apod. Vždy je však nutné jednat předem a podmínky s hygienou dohodnout. Pak sankce nepřijdou.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace KHS k rozšiřování kapacity MŠ.

ad 10)   problematika skládkování, aktuální informace:

Mgr. Džumanová (Šluknov) – město dostalo nabídku na pronájem pozemků na skládce v Rožanech za 1 Kč/rok na 10 let a poskytnutí daru 10 mil. Kč společnosti Marius Pedersen. To je pochopitelně nepřijatelné. Minulý týden přišlo sdělení společnosti MP, že provoz skládky se prodlužuje do konce roku 2013. Město nepodepsalo dodatek ke smlouvě na svoz s Ekoservisem Varnsdorf. Od firmy dostalo výpověď ze smlouvy o svozu komunálního odpadu a proto muselo vypsat výběrové řízení na nového dodavatele. Vyhrály TS Šluknov, odpad se bude vozit na skládku Volfartice.

p. Milerski (OHK) – informuje o možnostech krakovací jednotky na zpracování a likvidaci komunálního odpadu. Zpracuje i sklo a plasty a je vhodné pro malé i velké obce. Nabízí účast a vysvětlení odborných pracovníků na některém příštím jednání SPRŠ.

p. Raichart (Vilémov) – svoz se řešil i na jednání DSO Sever, pobírala se možnost společného výběrového řízení, použít by se dalo pro celý  výběžek.

p. Trégr (Rumburk) – město to řešilo samostatně, mají své termíny ze smluv. Je možná i aukce na dodávku služby.

p. Vykoukal (Velký Šenov) – město má smlouvu uzavřenou do 31.12. 2014, to je problém.

p. Zoser - Krásná Lípa jedná s vlastní firmou, ing. Linhart  na dalších jednáních podá podrobnější informaci a zjistí podmínky pro uzavření smlouvy.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – podle vyjádření by do společného řízení šlo asi 9 obcí sdružení.

Usnesení:        sdružení bere na vědomí informace o aktuálním stavu skládkování na                      Šluknovsku.

ad 11) podmínky převodu pozemků státu do vlastnictví obcí:

pí Jana Minichová – Hašková – došlo ke změně zákona, nyní jsou Státní pozemkový úřad. Došlo ke spojení pozemkového fondu s úřadem pro restituce.  Pracoviště v Děčíně se k 1.10.2013 ruší a přechází do Teplic. Pobočka v Děčíně zůstává, bude v budově proti bývalému OÚ, ale budou se zde pouze vypracovávat smlouvy.

Nový zákon je v některých bodech pro obce výhodnější, v některých zase naopak. Na všechny kroky je prováděcí vyhláška.

Pí Minichová – Hašková uvedla některé příklady podle nového zákona. Obce mohou bezplatně získat pozemky pro veřejně prospěšné stavby a pro novou zeleň, mohou ale získat i zëleň stávající. Mohou získat i pozemky v Národním parku, pokud jsou v zastavěném území. To ale platí jen do 31.12.2013. Rovněž tak pozemky pod komunikacemi a dá se tak získat i ochranné pásmo komunikace.  Stát musí stále vypořádávat restituce, netýkají se ale ploch zeleně a veřejně prospěšných staveb. Zastavitelné území a plochy pro bydlení – obec musí doložit, že je registrovaná jako zemědělský podnikatel a pak půjde o úplatný převod.

Geometrické plány bude hradit obec a ne stát. Pokud se bude žádat o pozemky podle územního plánu, musí se k žádosti doložit příslušná část ÚP. Pokud je nutný pozemek pro výstavbu a není tak veden v ÚP, dá se koupit za cenu stavební parcely.

Pozemkové úpravy – dají se dělat např. suché poldry nebo protipovodňová opatření a nemusí být uvedeny v ÚP.

p. Moravec (Staré Křečany) - jak je to s historickým majetkem obcí?

Pí Minichová – Hašková – řeší se ve vztahu k restitucím, je to složitá záležitost.

Usnesení:        sdružení bere na vědomí informace o nových podmínkách převodu                         pozemků státu na obce.

V 11.00 odešel ze služebních důvodů p.Houdek, počet přítomných se snížil na 18.

ad 12)   Společný útulek pro psy:

p. Zoser – problematika se řeší dlouho, na minulých setkáních zazněla nabídka Rumburku na rozšíření městských záchytných kotců, proto se nevedou další jednání s Unilesem. Jaká je aktuální situace?

p. Trégr (Rumburk) – zastupitelstvo schválilo 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci, realizace stavby by mohla být v roce 2014. Obcím výběžku nabídne standartní služby za standartní ceny, bude přijímat psy z celého výběžku podle volné kapacity. Definitivní rozhodnutí by mělo zastupitelstvo přijmout do konce září t.r.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – obce by měly Rumburku poskytnout údaje o počtu odchycených psů za rok, nejraději v termínu do 30.9.2013.

Usnesení:        Sdružení bere na vědomí informace o postupu rozšíření záchytných                        kotců v Rumburku.

ad 13)   připomínky starostů, další náměty, různé:

ing. Kořínek – informoval o nabídce společnosti BEST, výrobce betonových dlaždic, na uspořádání výjezdního zasedání sdružení v jejich závodě v Poleradech u Mostu. Starostové nabídku vzali na vědomí, akceptovat ji nebudeme.

p. Zoser – informoval o mezinárodním fotbalovém utkání mužstev starostů ČR a SRN v Pasově v SRN, naši vyhráli 3:0. V pláštích Tolštejnského panství se zúčastnili i místních hradních slavností.

Pomoc obcím postiženým povodněmi – Dolní Poustevna dovezla do Hřenska humanitární pomoc v širokém rozsahu, rovněž Varnsdorf,  Dolní Podluží, Jiřetín předaly materiál i finance do Hřenska, Rumburk a Šluknov předaly prostředky do Děčína. Hasiči z Velkého Šenova a Šluknova byli přímo ve Hřensku. Jiřetín daroval sítě na tenis v hodnotě 20 tis. Kč tenisovému oddílu v Děčíně.

p. Moravec (Staré Křečany) – upozorňuje na přetrvávající benevolenci lékařů při vystavování neschopenek pro VPP.

p. Kopecký (Horní Podluží) – úřad práce by měl mít svého lékaře a ten by měl mít právo vystavovat neschopenky pro VPP

p. Zoser – vystavování neschopenek nemůžeme ovlivnit, zodpovědnost nese vždy lékař a jeho přístup je individuální.

Příští schůzka SPRŠ bude ve druhé polovině září ve Vilémově, bude upřesněno.

p. Zoser – poděkoval přítomným za práci a jednání ukončil ve 12.15 hod.

 

Ve Šluknově 10.07.2013

Zapsal: ing. Kořínek