Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Zápis z Ustavujícího zasedání dne 4. února 2011

v Domě kultury ve Šluknově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 18 členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Lenka Hausdorfová (Lobendava), Pavel Svoboda (Lipová)

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 9:10 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Šluknov a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pp. Lenka Hausdorfová (Lobendava), Pavel Svoboda (Lipová). Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu, který může být v průběhu jednání upravován dle potřeby. Na dnešním ustavujícím zasedání proběhne volba nového předsednictva. Vzhledem k tomu, že již v komunálních volbách nekandidoval, nemůže být členem sdružení ani svazku. Přivítal krajské radní za Šluknovský výběžek – Ing. Jakubce a M. Bernase. Představil všechny přítomné členy sdružení – starosty měst a obcí a zástupce OAK a OHK.

Program jednání

1.              Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.              Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

3.              Uspořádání SPRŠ v dalším období, návrhy na případnou změnu stanov SPRŠ – starostové

4.              Volba nového vedení SPRŠ na roky 2010 - 2012

5.              Euroregion Nisa Liberec

6.              Přestávka

7.              Žádost MAS o příspěvek na veletrhy – Ing. Hamplová

8.              Diskuse, různé – náměty, připomínky starostů, další informace

9.              Závěr jednání, společný oběd

Usnesení č. 1/UsZ/2011: SPRŠ schvaluje program jednání dne 4. února 2011.

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – omluvil ekonomku sdružení pí Hoťovou. Předal písemný materiál o stavu hospodaření SPRŠ ke dni 31.12.2010. Příspěvek pro Městské divadlo Varnsdorf byl podmíněn poskytnutím podkladů o vyúčtování dopravy, ten byl splněn a příspěvek za r. 2010 bude poskytnut. Stejné je to i s příspěvkem pro DSO Tolštejn. Sdělil, že jako každý rok bude proveden audit hospodaření sdružení za rok 2010. Požádal o dotazy k hospodaření, bude je směřovat na pí Hoťovou. - Nebyly vzneseny. 

Usnesení č. 2/UsZ/2011: SPRŠ bere na vědomí informace o ekonomických záležitostech sdružení.  

3.              Uspořádání SPRŠ v dalším období, návrhy na případnou změnu stanov SPRŠ

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal o návrhy kandidátů na předsedu sdružení a místopředsedy, poté se bude řešit uspořádání sdružení v budoucnu. Volební období je dvouleté, pak se volí nové předsednictvo.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – za DSO Tolštejn navrhují  na předsedu p. Josefa Zosera.

p. Maják (Jiříkov) – za DSO Sever nemají návrh, podpoří p. Zosera ve volbě. Měli bychom si říct, jak bude vypadat činnost sdružení v dalších letech.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal o návrhy činnosti sdružení v budoucnu.

p. Maják (Jiříkov) – toto projednávali na jednání DSO Sever. SPRŠ by se mělo zabývat celým Šluknovským výběžkem, mikroregiony by si zajišťovaly své záležitosti. Navrhují zachovat SPRŠ jako zaštiťující sdružení, poplatky za členství by byly nižší. Na akce celoregionálního působení (např. Tour de Feminin) by se daly poskytovat peníze z mikroregionů. Zasedání  SPRŠ by mohly být např. 1x za 3 měsíce. Vzniklé náklady v SPRŠ by byly hrazeny prostřednictvím mikroregionů, finanční příspěvky na akce by poskytovaly samy mikroregiony.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – DSO Tolštejn jednal o činnosti SPRŠ, rozhodli se jej zachovat, ale navrhují drobnou změnu. Zjišťoval, jaké jsou mandatorní výdaje – kolem 30 tis. Kč ročně. Navrhl, aby každá obec poslala ročně určitou částku do pokladny sdružení. DSO Tolštejn navrhuje, že obec nad 5 tis. obyvatel by posílala jednorázově 10 tis. Kč a obec nad 2 tis. obyvatel 5 tis. Kč, ostatní obce 1 tis. Kč. Souhlasí se schůzkami 1x za čtvrt roku, jsou společná témata, která nejsou dořešena. A jelikož s funkcí předsedy je spojená také práce (jednání jsou třeba včas připravit - témata, pozvánky, podklady) projednal předběžně s p. Ing. Kořínkem, že by mohla vzniknout funkce placeného tajemníka sdružení s odměnou cca 500,--Kč za měsíc. V případě větší agendy by se to řešilo jiným způsobem. Navrhl p. Ing. Kořínkovi, aby vykonával tuto funkci.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – slyšeli jsme návrhy na úpravy stanov, projednají se na příštím jednání sdružení.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – navrhl, aby místopředsedy sdružení byli předsedové mikroregionů – p. Pecinovský  za DSO Tolštejn a p. Maják za DSO Sever.

p. Ing. Poláček (Varnsdorf) – upozornil, že se občané ptají, co z činnosti sdružení máme a co z toho mají oni. 

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – navrhl, ať si každý mikroregion řeší své záležitosti zvlášť, jako např. členské příspěvky obcí a jejich výši. Každý svazek zaplatí do společné kasy SPRŠ určitou částku, např. 20 tis. Kč. Domnívá se, že odměna tajemníka 500,--Kč je málo, navrhl 1.000,--Kč, funkce tajemníka obnáší dost práce.

p. Maják (Jiříkov) – potvrdil, že občané se opravdu ptají, co jim ze sdružení vyplývá za přínos. Je třeba občanům vysvětlovat, že sdružení smysl má. Z rozpočtu jednotlivých obcí by šly finance do DSO a ten by platit mandatorně do SPRŠ na náklady na chod sdružení. 

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – velkým důvodem, proč jsme se rozhodli chod sdružení zachovat, bylo i to, že chceme zachovat členství okresní agrární komory a okresní hospodářské komory, že obě komory chceme mít ve sdružení a naslouchat jim.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – SPRŠ má na vyšší úrovni, např. při styku s FÚ, OSSZ apod., silnou pozici. Je to sdružení 18 obcí s počtem 55 tis. obyvatel. Když jsme se někam obrátili jménem sdružení, mělo to daleko větší sílu, než když jednají jednotlivé obce.

p. Mänzel (Staré Křečany) – za dobu, kdy byl jako starosta členem sdružení, se vždy na věcech dohodli, je třeba sdružení zachovat.

p. Maják (Jiříkov) – za DSO Sever navrhuje, aby každý mikroregion zaplatil do společné kasy SPRŠ ročně 20 tis. Kč a pokud by peníze chyběly nebo přebývaly, bude se to řešit. Příspěvky obou komor zůstanou stejné. Navrhl schválit funkci tajemníka sdružení s odměnou 1.000,--Kč měsíčně a zanést toto do stanov.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – připomněl stanovisko Rumburku – pokud bude jen členem SPRŠ, zase nebude členem DSO Sever. Je to navíc pověřená obec III. stupně, členství v DSO mu pomůže plnit i tuto funkci. Důležitou roli hrají i jeho příspěvky do poklady DSO.

p. Maják (Jiříkov) – navrhl, že jako předseda DSO Sever požádá Radu města Rumburk o účast na jednání rady s tím, že Rumburk jako pověřená obec by měla být členem svazku.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – SPRŠ fungovalo dobře, síla sdružení byla znatelná, byli jsme silným partnerem. Uvažovalo se i o ukončení činnosti sdružení, je rád, že tomu tak není. Rumburk je členem SPRŠ, není členem DSO Sever – situace se ale po dnešních návrzích změní a Rumburku bude muset reagovat. Bylo by korektní, aby Rumburk přistoupil jako člen do DSO Sever.

p. Maják (Jiříkov) – dále navrhl zanést do stanov volební období předsednictva na 4 roky.

Usnesení č. 3/UsZ/2011: SPRŠ bere na vědomí návrhy na uspořádání SPRŠ v dalším období a návrhy na případnou změnu stanov SPRŠ.

4.             Volba nového vedení SPRŠ na roky 2010 - 2012

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal o další návrhy na předsedu sdružení – nebyly vzneseny. Máme návrh do funkce nového předsedy - p. Josefa Zosera, na volební období 2010 – 2012 (podle zatím platných stanov).

Proběhlo hlasování o návrhu zvolit p. Josefa Zosera předsedou Sdružení pro rozvoj Šluknovska - schváleno 17 hlasy, zdržel se p. Zoser.

Usnesení č. 4/UsZ/2011: SPRŠ volí p. Josefa Zosera do funkce předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 – 2012.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – poděkoval všem za projevenou důvěru. Požádal p. Majáka a p. Pecinovského jako předsedy mikroregionů, aby předali dar (zarámovaná fotografie krajiny regionu) a poděkování dosavadnímu dlouholetému předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem za uplynulé roky spolupráce a za předaný dar.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – jako nový předseda se ujal vedení jednání sdružení. Nechal hlasovat o návrzích na místopředsedy – p. Maják a p. Pecinovský. 

Proběhlo hlasování o návrhu zvolit p. Michala Majáka a p. Josefa Pecinovského místopředsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska - schváleno 16 hlasy, zdrželi se p. Maják a p. Pecinovský.

Usnesení č. 5/UsZ/2011: SPRŠ volí p. Michala Majáka do funkce místopředsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 – 2012.

Usnesení č. 6/UsZ/2011: SPRŠ volí p. Josefa Pecinovského do funkce místopředsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 – 2012.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – nechal hlasovat o obsazení funkce tajemníka sdružení – p. Ing. Milana Kořínka. 

Proběhlo hlasování o návrhu zvolit p. Ing. Milana Kořínka tajemníkem Sdružení pro rozvoj Šluknovska – schváleno 18 hlasy.  

Usnesení č. 7/UsZ/2011: SPRŠ volí p. Ing. Milana Kořínka do funkce tajemníka Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 – 2012.

Proběhlo hlasování o příspěvku do rozpočtu SPRŠ ve výši 20 tis. Kč z každého svazku – DSO Sever a DSO Tolštejn - schváleno 18 hlasy.   

Usnesení č. 8/UsZ/2011: SPRŠ schvaluje roční členský příspěvek DSO Sever a DSO Tolštejn do Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 – 2012 ve výši 20 tisíc Kč.

p. J. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – na příští jednání připraví předsednictví a tajemník návrh na změnu stanov sdružení podle dnes podaných návrhů.

p. Maják (Jiříkov) – navrhl, aby změny stanov byly připraveny do konce dubna, aby se mohly vyjádřit i jednotlivé svazky.

Usnesení č. 9/UsZ/2011: SPRŠ rozhoduje připravit na příští jednání návrhy na změnu stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro volební období 2010 - 2012.  

5.             Euroregion Nisa Liberec

p. Ing. Poláček (Varnsdorf) – v současné době zbývá vyhodnocení čerpání prostředků z EU ve fondu malých projektů, Euroregion Cíl 3. Na www.euroregionnisa.cz jsou uvedeny informace o zajímavých projektech a možnostech, jak finance získat. Jsou určeny pro vzájemnou přeshraniční spolupráci. Pokud by byl problém získat zahraniční partnery pro obce, mohou se obrátit na p. Ing. Zámečníka. Pan Skokan jako poslanec a předseda ERN může pomoci. Přiblížil krátce činnosti Euroregionu Nisa. Co se týče SVS a. s., zahájili výstavbu přivaděče vodovodu do Mikulášovic a rekonstrukci ČOV ve Šluknově. V případě dotazů se starostové mohou na něj obrátit.

p. Raichart (Vilémov) – je v radě ERN. Chystají se volby na další období, přáli aby jako Šluknovsko měli větší vliv a měli více zástupců v radě ERN. Myslí si, že servis je tam na profesionální úrovni, MAS Šluknovsko tvoří také profesionálně.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – ERN přináší jistou pomoc, ale existuje i Euroregion Labe, který nabízí možnosti pro náš region, funguje dobře. Dolní Poustevna je členem ERL.  V  ERN nejvíce peněz teče do Liberecka, přitom jako Šluknovsko máme nejdelší hranici se SRN, podle které se přidělují finance pro ERN.

p. Ing. Poláček (Varnsdorf) – s p. Mgr. Pokorným vidí, jak peníze tečou na německou stranu, do vnitrozemí a k nám do pohraničí málo. Na polské straně mají např. požární techniku pořízenou z ERN.

p. Kopecký (Horní Podluží) – byl na semináři o možnosti získání financí na protipovodňová opatření, podmínky jsou horší, nedostupné. Šlo by pověřit zástupce, aby vyjednávali přijatelnější podmínky pro obce ve spolupráci s německou stranou, např. pro akce je potřeba mít zahraniční partnery, řešit to na obou stranách, což bývá problém.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – když v DSO Tolštejn řešili čerpání dotací z ERN, zjistili, že potřebný dotační titul není a je znát, že pro jisté projekty jsou mantinely. Když němečtí starostové potřebovali čerpat peníze, sháněli podpisy, my jsme jim pomohli. Dnes, když potřebujeme jejich spoluúčast na projektech a podpisy, je to problém, zapomínají, že jsme jejich partneři. Dříve to fungovalo lépe, nyní je malá vstřícnost. Na německé straně už své akce většinou realizovali a naše projekty je až tak nezajímají. Když se ustanovovaly mikroregiony na polské nebo německé straně, je vidět, že Polsko spolupracuje lépe. Šluknovský výběžek má řádově sousedy na 80 – 90 % hranice, objem peněz by jsme měli dostávat větší. Letos bude probíhat volba nového předsednictva ERN, doporučuje snažit se o dalšího zástupce.

p. Ing. Poláček (Varnsdorf) – Němci již opravdu vše mají, naše projekty je nezajímají nebo jednání trvají tak dlouho, že se od toho upustí. ERN Nisa nadá peníze na projekty, které již v daném okruhu jsou vytvořeny.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - DSO Tolštejn ještě neopustil myšlenku postavit na Šébru turistický most. Měli bychom si na jednání zvát p. Ing. Zámečníka a připravit si konkrétní materiály a požadavky. Přizvat také zástupce německé strany (kolegu Ing. Zámečníka) a ptát se, proč je situace taková, jaká je. V Cíli 3 jsou volné peníze, ale když podáme projekt do ERN, konečné schvalování jde stejně přes Ústecký kraj.

p. Maják (Jiříkov) – naše strana při vyjednávání podmínek není tak důsledná, neprosazuje své věci, zapomínají, že německá strana má své hotové.

 

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – schvalování projektů probíhá na německé straně, Němci pozastavili schvalování projektů, oni mají peníze vyčerpané, my ne. Oni by dostali málo, my víc, nechtějí tyto podmínky respektovat a chtějí vyjednat jiné. Snaží se to přes kraj řešit, aby se situace uvolnila.

p. Bernas (zastupitel ÚK) – tyto záležitosti řeší na kraji p. Vonka a p. Kouda. V době, kdy Němci jezdili sem a chtěli partnersky podpořit, to byli jiní lidé, dnes jsou nová vedení radnic. Šlo by odkázat na historickou část tohoto problému, když se vzájemná přeshraniční pomoc domlouvala.

Usnesení č. 10/UsZ/2011: SPRŠ bere na vědomí informace o činnosti Euroregionu Nisa Liberec.

6.              Přestávka

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - vyhlásil v 10:20 min. 20 min přestávku.

7.              Žádost MAS o příspěvek na veletrhy

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – posílala starostům žádost o finanční zajištění veletrhů na letošní rok. Vzhledem k volbám ve svazcích se vše posunulo, proto přichází až nyní. V předchozích letech byla společná výstava Hollyday World a Drážďany a další zajišťovalo Město Šluknov, sdružení přispívalo na zajištění účasti na veletrzích. Na marketingové skupině MAS se domluvili, že MAS zafinancuje účast a pak požádá o refundaci částky. Hollyday World se již nezúčastní, O. p. s. České Švýcarsko presentaci zajistí. Na Region Tour Brno zajistila informační centra z Jiřetína a Šluknova propagační materiály, Technické služby Šluknov zajistily dopravu na veletrhy. Výstava měst, obcí, MAS a krajů, které se MAS zúčastňuje, jsou se značkou Českosaské Švýcarsko. Požádala o vyčlenění financí v rozpočtu SPRŠ – 15 tis. Kč na Region Tour (podíl na stánku ÚK), 10 tis. Kč za ubytování pracovnic v Brně a 15 tis. Kč za stánek na výstavě Regiony ČR 2012 v Tisé nad Labem (10. – 13. 2. 211.)

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – došlo ke změně struktury SPRŠ, bude mít k dispozici celkem 40 tis. Kč, ostatní příspěvky se rozdělí do mikroregionů. Nyní s tím bude asi problém, svazky budou teprve schvalovat své rozpočty na rok 2011.

p. Maják (Jiříkov) – ve sdružení zůstaly nějaké peníze, které se budou rozdělovat do mikroregionů, je otázka, jestli zaplatit nezbytně nutné výdaje. Měli by se upozornit žadatelé o příspěvky ze SPRŠ o změně struktuře sdružení a že se mají obracet na mikroregiony.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – finanční zůstatek ve sdružení je 86 tis. Kč, po odečtu nákladů, které se musí uhradit, je asi 80 tis. Kč přebytek financí z roku 2010.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – požádal o návrhy řešení pokrytí propagace na veletrzích.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) - mají účtenky za Region Tour – 25 tis. Kč, do 10 tis. Kč bude cena za Lysou, potřebují celkem 35 tis. Kč. 

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – po dodání dokladů o platbách můžeme uhradit požadované náklady na Region Tour, veletrh v Lysé se projedná příště.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – MAS jako vystavovatel by měla platit spolupodíl. Dodávali materiály pro RIC Šluknov, aby zastupoval i Dolní Podluží.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – dotázal se, zda RIC Šluknovsko bude také na výstavách? Aby se nestalo, že budou dva stánky ze stejného regionu vedle sebe.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – Region Tour tak byl, byly dva pulty – O. p. s. České Švýcarsko, Šluknovsko zajišťovalo RIC. Na Lysou pojedou dva zástupci.

p. Maják (Jiříkov) – upozornil, že SPRŠ už nebude disponovat tolika finančními prostředky.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) –  některé obce DSO Tolštejn vstoupily do Destinačního managementu při O. p. s. České Švýcarsko, které je zastupuje na presentacích. Chtělo by instituce zastupující nás na veletrzích vyzvat, aby se nedublovaly a nevznikaly zbytečné náklady.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – v Praze a Brně se konají velké presentace. V rámci loga stánku Ústeckého kraje je možné presentovat různé regiony. Nabídka ÚK je, region Šluknovska zastupuje Ing. Hamplová, je otázka, zda je to efektivní.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dříve byla dohoda, že RIC Šluknov zastupuje celé Šluknovsko, tak se to presentovalo. Šluknovsko, když to šlo, bylo zastoupeno i ve stánku ÚK. Informační centra spolupracují úspěšně, více informací by podala Ing. Lukešová. Šluknovsko je pod záštitou MAS Šluknovsko nebo RIC Šluknov.

p. Schulz (Doubice) – dotázal se, zda tyto náklady na veletrhy byly v rozpočtu sdružení i loni.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – částku na náklady veletrhů platilo SPRŠ, které se od komunálních voleb nesešlo a Ing. Lukešová se neměla na koho obrátit, proto požádala MAS Šluknovsko, aby účast zainvestovala.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - navrhl zaplatit 25 tis. Kč za účast na veletrhu v Brně.

p. Forfera (Rybniště) – navrhl, aby se již nyní schválilo také vyplacení částky 10 tis. Kč na Lysou. Jinak se to bude příště řešit znovu v mikroregionech.

p. Raichart (Vilémov) – souhlasí s návrhem. Musíme se domluvit, jak bude placení presentací probíhat v dalších letech. MAS Šluknovsko pracuje.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – dal hlasovat o účasti na veletrhu v Lysé nad Labem – schváleno 18 hlasy. Dále dal hlasovat o schválení proplacení 10 tis. Kč na tento veletrh – po doložení dokladů – schváleno 18 hlasy.

Usnesení č. 11/UsZ/2011: SPRŠ rozhoduje o účasti regionu na výstavě Regiony České republiky 2012 v Lysé nad Labem ve dnech 11. – 13. 2. 2011.

Usnesení č. 12/UsZ/2011: SPRŠ schvaluje proplacení částky 10 tis. Kč za poplatky z výstavby v Lysé nad Labem po předložení dokladů.

8.             Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - na příštím jednání chce projednat společný zvířecí útulek nebo záchytné kotce.

pí Ing. Hamplová (MAS Šluknovsko) – už se to projednávalo, finanční prostředky z MAS lze získat jen když bude projekt a podá se v příslušných výzvách. Každý žadatel do programu rozvoje venkova musí mít PD a stavební povolení. Pokud najdou místo pro stavbu nového útulku nebo rozšíření stávajícího, pak budou hledat finanční prostředky.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) – jde jen o záchytné kotce, ne o zvířecí útulek. Útulek má pro provoz zcela jiné podmínky ze zákona, provoz je finančně nedostižný.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – nyní se řeší optimalizace poboček pošt, doporučil, ať na to starostové nepřistupují a nic nepodepisují. Bude setkání s hejtmankou, dále setkání SMO, Česká pošta vystupuje s tím, že se domluvila s krajem a dalšími institucemi.  

p. Kopecký (Horní Podluží) – připravuje se zákon o rozpočtovém určení daní, měly by se zvednout příspěvky na občana malé obce. Měli bychom se spojit např. s poslancem p. Foldynou, pozvat ho na jednání, aby tento zákon podpořil. Obce řeší finance na stavbu části chodníku a Praha si vystaví zastávku za miliony.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) - proti tomu se brání velká města, aby změna rozpočtového určení daní v novém návrhu neprošla. Rozpočtové určení daní se dělá tak, že 5 největších měst dostalo 48 % celkového objemu, ostatní obce dostanou zbytek 52 %.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) – pokud to vyjde, kraje budou dostávat méně peněz a bude více povinností.

pí Mgr. Džumanová (Šluknov) – obrátil se na ní občan, že v Rumburku zrušili kontaktní místo RWE a. s., nejbližší je v Liberci nebo v Ústí nad Labem. Mohou vzniknout problémy, lze se na společnost obrátit přes internet.

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – na obce přišla nabídka RWE a. s., že se k nim mohou přihlásit i k odběru elektriky, byla uvedena i nepřetržitá telefonní linka, která nahrazuje částečně kontaktní místo. Můžeme se na ně obrátit, aby podali vysvětlení k této výzvě, proč pobočku pro naše občany zde zrušili. Toto si bere za svůj úkol. Požádal o návrhy termínu a místa příštího jednání. V blízké době proběhnou také volby nových předsedů a místopředsedů svazků, končí jejich dvouleté volební období.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) - 15. dubna se bude konat valná hromada ERN, měli bychom delegovat zástupce již nyní.

p. Raichart (Vilémov) – doporučuje za každý mikroregion dva lidi, kteří budou pověřeni k jednání na valné hromadě se mezi sebou domluvit podle vývoje situace.

Usnesení č. 13/UsZ/2011: SPRŠ bere na vědomí termín příštího jednání na konec března nebo začátek dubna, vše bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

9.             Závěr jednání

p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 12:15 hodin.

Zapsala: Barbora Justova ml. 

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku