Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 8. února 2008 ve Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14ti členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek – zahájil zasedání v 8:40 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou členové sdružení pp. Kopecký, Maják, Hladík, Ing. Sykáček, Ing. Milerski, Houdek, z hostů dále pp. Josef Zoser, Šváb, JUDr. Franc a ekonomka pí Hoťová.
p. Ing. Poláček
- přivítal všechny přítomné ve Varnsdorfu na dnešním jednání a podal krátce informace o dění ve městě.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem. Přednesl program zasedání, jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí dle aktuální potřeby. Omluvil senátora p. J. Zosera – účast na volbě prezidenta, Ing. Sykáčka a Švába – služební cesta v zahraničí, p. Ing. Milerskiho – služební cesta, p. Kopeckého – dovolená, p. Hladíka – pracovní důvody. Dále se omlouvali pí Hoťová – pracovní důvody, JUDr. Franc – pracovní důvody, p. Reimann – nemoc. Písemné materiály o stavu hospodaření sdružení byly rozdány na dnešním jednání. Dále vystoupí se svým bodem zástupci Hasičského záchranného sboru ČR – pp. pplk. JUDr. Jirků a velitel SDH Varnsdorf - p. Sucharda.
p. Ing. Kořínek - přečetl program dnešního jednání, úkoly nebyly uloženy.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2. HZS ÚK – získání dotace z Euroregionu Nisa – pplk. Jirků, p. Sucharda
3.
Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4.
Příprava rozpočtu na rok 2008 – členské příspěvky obcí, požadavky na příspěvky na stěžejní regionální akce – starostové obcí
5.
DELITEUS – problematika členství SPRŠ v dalším období – p. Ing. Kořínek
6.
Přestávka
7.
Hospodářská a sociální rada Děčínska, informace o jednáních – p. Ing. Kořínek
8.
Časopis Regiony – konzultace se starosty sdružení k obsahu – p. Reimann
9.
Diskuse, různé
- Připomínky starostů
- Ostatní informace
10.
Zastupitelstvo kraje – informace o závěrech zasedání v oblasti dopravy a komunikací – členové Zastupitelstva ÚK
11.
Společný oběd, závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 8. února 2008.

2. HZS ÚK – získání dotace z Euroregionu Nisa

p. Ing. Poláček
– sdělil, že v Německu byla podepsána dohoda v rámci programu spolupráce přeshraničních regionů a z prostředků Euroregionu Nisa je možnost získat 30 mil. Kč na vybavení Šluknovského výběžku hasičskou technikou. Návrh žádosti o dotaci byl konsultován s Ústeckým krajem a Libereckém krajem, místostarosta Velkého Šenova, p. Ing. Růžička, s návrhem nesouhlasí, Velký Šenov nedostane dotaci 6 mil. Kč na cisternu. Částka 23,5 mil. Kč je na nákup nového technického vybavení Šluknovského výběžku, do března by se měly podat žádosti o podporu.
pplk. JUDr. Jirků – měl by hovořit ve vztahu k plošnému pokrytí a zajištění Šluknovska - starostové mají šanci dát 23,5 mil. Kč do hasičské techniky, ta již s určitými peripetiemi byla dostupná a vzhledem k možnosti získání velkého výsuvného žebříku, který obhajoval, je to asi jedna z posledních šancí, kdy na takovou techniku dosáhneme. Když rozdělíme 23,5 mil. Kč, máme 3 - 4 hasičská auta. Loni se rozdělovalo pro profesionály z ministerstva 40 aut, do Ústeckého kraje šly 3 vozy, zhruba o 80 % se zlepšil stav s pojízdnými cisternami u dobrovolných hasičů. Dojezdové doby, vyjma pár obcí, jsou pokryty. Je možnost se nyní dostat na techniku, která začne v brzké době hasičům scházet. Požádal starosty, aby se snažili získat pro Šluknovsko žebřík. Vyprošťovací techniku zatím nedoporučuje, raději se zaměřit na vybavenost hasičů, ochranné prostředky, apod. Je možnost získat auto IFA, záleží na Velkém Šenově. Je vděčný starostům, že se snažili získat lepší hasičské vybavení. Dále ale upozornil na problémy s německou stranou, Němcům se vyšlo dost vstříc, ale z jejich strany nyní není dobrý přístup, spíš podobný stylu vydírání. Nechtějí naše požadavky podporovat.
p. Ing. Poláček
– Varnsdorf je dobrým místem pro přeshraniční spolupráci, německé straně starostové vždy vycházeli vstříc. Pro Ústecký kraj končí hranice kraje městem Děčín, vítá tedy podporu v rámci Euroregionu Nisa.
pplk. JUDr. Jirků – jde o to, že naše oblast je specifická, jsou zde např. sociální ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, atd., je šance finanční prostředky získat.
pí Mgr. Boháčová – na zmíněném jednání ERN nebyla, neví, co p. Ing. Růžička říkal, rozumně samozřejmě nebudou proti společnému návrhu, budou na straně prospěchu pro všechny.
pplk. JUDr. Jirků – ať se hasiči v obcích zamyslí, co potřebují, je třeba mít hlavně vybavení, není důležité, aby v každé obci byla vyprošťovací technika.
p. Sucharda – je velitelem SDH Varnsdorf a od roku 2000 spolupracují s pplk. JUDr. Jirků a zpracovávají projekty a žádosti pro hasiče výběžku, nezaujatě pro Varnsdorf. Zúčastňoval se všech jednání Euroregionu Nisa, na Liberecku mají např. fond požární ochrany. Prioritou pro Šluknovský výběžek je žebřík a je toho názoru, že by měl být v Rumburku, je centrem našeho výběžku. Koncepce je vypracovaná i s ministerstvem vnitra, po centralizaci hasičského sboru do Rumburku by bylo dobré, aby ve Velkém Šenově a Varnsdorfu bylo vyprošťovací zařízení a v Rumburku byl žebřík, krajové obce aby byly posíleny a vytvářely by celkovou zálohu. Vychází se také z toho, kde v příhraničí již daná technika je.
p. Ing. Jemelka – dotázal se, proč v rámci Šluknovska je zařazen také Kamenický Šenov. Není proti žebříku, ale třeba do Dolní Poustevny, Vilémova, Lobendavy přijedou hasiči z Německa. Měl by se brát ohled na to, že tyto obce jsou na konci dojezdových tras, vybavení českých hasičů je zastaralé a němečtí hasiči na všechny akce do Čech vyjíždět nebudou.
p. Ing. Poláček – původní návrh dotace byl 50 mil. Kč na česko-polskou spolupráci a 50 mil. Kč na česko-německou spolupráci.
pplk. JUDr. Jirků
– v Lobendavě a Dolní Poustevně je problém s dojezdovými časy, nejde stihnout dojet do 10 min. – dojezd nyní je do 17 min. Doporučuje sehnat danou částku na cisternu jinak - 2 mil. Kč od obce, 2 mil. Kč od kraje, 2 mil. Kč od státu.
p. Ing. Kořínek – prolínají se profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, Euroregion Nisa a Euroregion Labe, nyní je zde nabídka, teď se rozhoduje, co dál. Je na nás, jak se v rámci regionu dohodneme. Dotázal se, zda doporučit našim zástupcům v Euroregionu Nisa, aby prosazovali projekt hasičů na získání dotace na nový žebřík pro Šluknovský výběžek.

Stanovisko: sdružení schválilo, aby zástupci SPRŠ prosazovali v Euroregionu Nisa projekt Hasičského záchranného sboru ÚK na získání dotace na nový žebřík pro Šluknovský výběžek.

3.Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek
– omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou a konstatoval, že písemné materiály o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – prosinec 2007 členové obdrželi na začátku jednání. Položky rozpočtu jsou plněny dle návrhu. Základem pro finance svazku jsou příjmy z členských příspěvků. Účtovací dopisy na členské příspěvky pro rok 2008 také členové dnes obdrželi. Upřesnil jednotlivé položky rozpočtu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – prosinec 2007.

Stanovisko: sdružení ukládá členům sdružení uhradit členské příspěvky v SPRŠ na rok 2008.

4. Příprava rozpočtu na rok 2008 – členské příspěvky obcí, požadavky na příspěvky na stěžejní regionální akce

p. Ing. Kořínek
– požadavky na rozpočet sdružení pro rok 2008 jsou zatím tyto: Obec Lobendava na Anenskou pouť – 15 tis. Kč, Klub cyklistiky Krásná Lípa na Tour de Feminin -15 tis. Kč, Agentura rozvoje Tolštejnského panství na slavnosti – 10 tis. Kč a na účast na veletrzích – 50 tis. Kč, Klubu českých turistů Rumburk na Stezku odvahy – 4 tis. Kč. Zatím není žádost Městského divadla Varnsdorf na dopravu pro diváky, loni podali žádost na 25 tis. Kč. Není ani žádost Klubu přátel lokálky. Příspěvek na propagaci Festivalu hudby Vandy Březinové v Krásné Lípě činil loni 5 tis. Kč – zatím nevíme, zda budou opět žádat. Toto vše jsou návrhy k projednání a ať starostové promyslí, jaké další žádosti o příspěvky z rozpočtu SPRŠ by měli pro tento rok. Od HSRD je přislíbena částka na vydání Vlastivědy - 50 tis. Kč. Měli bychom již vyčlenit přesnou částku, aby byla Vlastivěda konečně dokončena a vytištěna.
p. Sudek – mělo by se rozmyslet, které akce jsou regionální a které nadregionální, aby byl pořádanou akcí obsažen co největší region.
p. Mänzel – pro Tour de Feminin by chtěl zalobovat, je to nominační závod na olympiádu, je pro ponechání příspěvku 15 tis. Kč.
p. Ing. Kořínek
– na Tour de Zeleňák zatím žádný požadavek od pořadatelů neobdržel.
p. Pecinovský
– domnívá se, že vytištění Vlastivědy se vleče dost dlouho, mělo by se letos již dokončit, ať se tedy odsouhlasí částka na Vlastivědu.
p. Ing. Kořínek
– Klub českých turistů v Krásné Lípě podal žádost o grant na Vlastivědu. Je rozumné již Vlastivědu vydat, údaje se sice aktualizují, ale už to přeci jen trvá dost dlouho.
Stanovisko: sdružení ukládá členům sdružení zaslat předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu SPRŠ na pořádání regionálních a nadregionálních kulturních a sportovních akcí v roce 2008.
p. Ing. Kořínek
– přednesl žádost Agentury rozvoje Tolštejnského panství o proplacení částky za účast pracovnic ARTP na veletrzích, bez úhrady dopravy, ve výši 8.898,--Kč. Zatím agentura platila náklady ze svých financí. Dotázal se, zda jsou starostové pro proplacení zmíněných nákladů.
pí Ing. Pražanová
– finanční částky jsou za ubytování a diety, dopravu platí škola, je to čistě za veletrh.

Stanovisko: sdružení schválilo proplacení částky za účast pracovnic Agentury rozvoje Tolštejnského panství na veletrzích cestovního ruchu ve výši 8.898,--Kč.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit částku za účast pracovnic Agentury rozvoje Tolštejnského panství na veletrzích cestovního ruchu ve výši 8.898,--Kč.

5. DELITEUS – problematika členství SPRŠ v dalším období
p. Ing. Kořínek
– další věcí k projednání je členský příspěvek a členství SPRŠ ve svazku Deliteus, který již není takovým přínosem pro SPRŠ jako dřív. Deliteus byl založen jako sdružení pro podnikatele v cestovním ruchu, SPRŠ svých charakterem nezapadá. Byly také připomínky, že 18 starostů platí členský příspěvek ve výši jako jeden člen, tedy 2.000,--Kč. Deliteus je nyní vlastně řízen KÚ ÚK, někteří členové, zejména větší města, z Deliteu již vystoupili. Podal tedy návrh na ukončení členství SPRŠ ve svazku Deliteus a požádal o připomínky. Jeho dojem z činnosti svazku Deliteus není dobrý.
pí Ing. Pražanová
– měla se sejít valná hromada Deliteu, ale nesešla, výkonného ředitele již ani mít nebudou, Deliteus by byl již zřejmě pro obce nebo SPRŠ jen partnerem.
Stanovisko: sdružení schválilo ukončení členství SPRŠ ve svazku Deliteus, členský příspěvek na rok 2008 již nebude uhrazen.


Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, zaslat svazku Deliteus dopis o ukončení členství SPRŠ v tomto svazku.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek
- v 10:00 hod. vyhlásil 20 min. přestávku.

7. Hospodářská a sociální rada Děčínska, informace o jednáních

p. Ing. Kořínek
- sdělil, že HSRD se rozhodla pro jisté priority v oblastech, které se týkají našeho regionu. HSRD hospodaří s rozpočtem cca 600 tis. Kč ročně. My jako členové HSRD jsme členy krajské rady, které předsedá europoslanec p. Falber. Jmenoval priority HSRD, např. podpora programu podnikaní, velkou péči chce rada věnovat dopravní obslužnosti, především kapacitnímu doplnění silnice č. I/9, rada se bude věnovat pokračování zkapacitňování západních komunikací Šluknovského výběžku – obchvat Rumburka. Dalšími záležitostmi jsou rozvoj lidských zdrojů a vzdělanosti, řemesla, atd. Více přiblížil systém podpory dle návrhu HSRD. Doporučil schválit členský příspěvek SPRŠ v HSRD ve výši 5 tis. Kč podle stanov HSRD.
Podal informace o opatření proti krádežím kovů – to je již iniciativa senátora p. J. Zosera.
Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska.


Stanovisko: sdružení schválilo proplacení členského příspěvku SPRŠ v Hospodářské a sociální radě Děčínska na rok 2008 ve výši 5.000,--Kč.
Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit členský příspěvek SPRŠ v Hospodářské a sociální radě Děčínska na rok 2008 ve výši 5.000,--Kč.


8. Časopis Regiony – konzultace se starosty sdružení k obsahu

p. Ing. Kořínek
– omluvil p. Reimana z časopisu Regiony, který se měl účastnit dnešního jednání, ale je nemocen. Již jednou na jednání SPRŠ byl a získával od starostů podklady pro časopis. P. Reimann zaslal starostům mailem dopis s otázkami ohledně získávání dotací na projekty z EU a žádá, aby starostové odepsali.

9. Diskuse, různé

p. Ing. Kořínek
– konstatoval, že dnes probíhá volba prezidenta ČR. Dále se nás týkají letošní volby do zastupitelstev krajů a senátu – z našeho regionu budou kandidovat do senátu p. Ing. Sykáček, pí Ing. Lampová, p. Ing. Raška. Do kraje budou kandidovat p. Foldyna za Děčín, pí Vaňhová, p. Kouda, p. Mgr. Fišera, p. Benda. Dále za naší oblast p. Ing. Jakubec, pí Hrebíčková, p. Šváb, p. Synko, p. Ing. Sykáček, p. Stríbrský, atd. Nyní máme 5 krajských zastupitelů za Šluknovský výběžek.
p. Dubský
– dále budou kandidovat p. Ing. Poláček, p. Engl a také on sám.
p. Ing. Kořínek
– snad bude nová situace lepší, od současných krajských zastupitelů zatím podporu moc necítí. Sdělil, že obec Doubice má od 1. 2. uvolněného starostu. Dále připomněl článek p. Kopeckého v Děčínském deníku ohledně rozpočtového určení daní. Vrátil se ke kulturním a sportovním akcím pro tento rok a dotázal se, zda je možné si přes Agenturu pro rozvoj TP tyto akce sdělit i mezi informačními centry, aby nedošlo ke shodným termínů na pořádání akcí.
pí Ing. Pražanová – poděkovala za příspěvek na veletrh. Pojedou nyní na veletrh do Prahy, 23. 2. se bude konat ples Tolštejnského panství. Poslali žádosti na obce o kalendář kulturních a sportovních akcí, aby agentura mohla připravit celkový přehled akcí na rok 2008 a aby nedocházelo k akcím současně. Tolštejnské slavnosti se budou konat ve dnech 6. - 7. 6. Agentura rozvoje TP se bude spolupodílet na krajském katalogu poskytovatelů ubytovacích služeb.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství.
p. P. Zoser
– připomněl problém digitálního vysílání, pokud bude fungovat jen vysílač Buková hora a Ještěd, Šluknovský výběžek nebude mít vykrytí digitálním signálem. Bylo by dobré pozvat včas zástupce z radiokomunikací na jednání.
p. Dubský – Varnsdorf se spojil s technickým ředitelem České televize, který sdělil, že dokud nebude digitální vysílání zapojené v celé republice, analogové vysílání se nevypne.
pí Doušová
– jednala s dočasným velitelem Policie ČR Rumburk, který projevil zájem o účast na jednáních SPRŠ, aby mohl informovat o stavu kriminality ve Šluknovkém výběžku a spolupracovat se starosty. Policisté potřebují i podporu starostů.
pí Winterová
– začala fungovat APP v nemocnici V Podhájí v Rumburku, smlouva je uzavřena s p. MUDr. Kořínkem, je podepsána i smlouva s krajem, vše je oficiální, činnost APP bude hrazena z dotace ÚK.
p. Pecinovský
– je nová změna u daně z nemovitosti – musí být odevzdány do konce srpna. Dotázal se, do jakých výší daně z nemovitosti obce půjdou, aby tato daň daně byla v obcích Šluknovského výběžku zhruba na stejné úrovni. Měli bychom to projednat, než se budou v zastupitelstvech obcí schvalovat k této věci nové obecně závazné vyhlášky.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

Stanovisko: sdružení rozhodlo pozvat na jednání SPRŠ zástupce radiokomunikací ohledně digitálního vysílání ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Kořínek – ukončil diskusi a požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání v pátek 4. dubna 2008 v Jiřetíně pod Jedlovou, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

p. Navrátil – připomněl, že Šluknovský výběžek je na okraji ÚK. Byl zpracován seznam kulturních památek, ale pouze po Českou Kamenici, podle toho se ale pak zpracovávají statistiky pro ÚK.
p. Pecinovský – na jednáni DSO Tolštejn sdělil p. J. Zoser, že byly vyčleněny finanční příspěvky na kulturní památky – na opravy sakrálních staveb, přesné informace zná p. J. Zoser. Tyto příspěvky budou dostávat pověřené obce.

10. Zastupitelstvo kraje – informace o závěrech zasedání v oblasti dopravy a komunikací – členové zastupitelstva ÚK

p. Ing. Kořínek – z krajských zastupitelů dnes přijel jen p. Šatník, požádal ho o informace. Pokud někdo ví o dění v oblasti dopravy a komunikací, ať podá informace. Zasedání Zastupitelstva ÚK již proběhlo.
p. Šatník – bude rekonstrukce komunikace č. I/13 Česká Kamenice – Šluknov, finance jsou. Na jednání Zastupitelstva ÚK se projednávala třístranná dohoda mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a Německem, na tomto pracoval, jde o smlouvu, která dopravně pojišťuje Dolní Poustevnu a Lobendavu. Omluvil pí Hrábkovovu a p. Švába, kteří jsou na pracovní cestě. Sdělil, že granty z ministerstva kultury ve výši 400 tis. Kč na okres jsou malé. Zásadní věci jako Tolštejnské slavnosti jsou předjednány s hejtmanem a pokud se přímo požádá, je velká šance získat příspěvek. Žádosti ale ať pošlou i jemu. Požádal o připomínky.
p. Ing. Jemelka – kraj schválil smlouvy na objednání regionální železniční dopravy mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz na dobu 18 let.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace z oblasti dopravy a komunikací ve Šluknovském výběžku.

11. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 11:20 hodin. a vyhlásil společný oběd.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku