Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 24. února 2006 v Kulturním domě v Krásné Lípě

Přítomni:
členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14ti členů.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

p. Mgr. Sudek – přivítal všechny v Krásné Lípě a omluvil starostu, p. Ing. Linharta, který je pracovně zaneprázdněn. Informoval o životě ve městě, o stavu nezaměstnanosti, o nových významných stavbách (sportovní nafukovací hala, horolezecká stěna, atd.) Po skončení jednání je možnost prohlídky nafukovací haly.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

 3. Zpráva o stavu hospodaření

 4. Nová technologie oprav komunikací – Ing. Vlastimil Bartel, BG SYS HT, s. r. o.

 5. Program LEADER+ - průběžná zpráva o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart

 6. Přestávka

 7. Záměr nakládání s majetkem státu v roce 2006 – Dr. Brožovská, Ing. Nergl - ÚZSVM

 8. Veřejná doprava v ÚK, dopravní obslužnost, aktuální informace – Ing. Michal Jergl -předseda představenstva DP ÚK a. s., Ing. Hinterholzinger – České dráhy a. s., p. Trojovský

 9. Klub českých turistů – Letní turistický sraz 2006

 10. Diskuse, různé, připomínky starostů

 11. Společný oběd

  1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání, který bude v některých bodech změněn. Omluveni jsou pp. Pecinovský, Ing. Růžička, JUDr. Franc.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dle návrhu.

  1. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání.

50/06 Proplatit Hospodářské a  sociální radě Děčínska členský příspěvek na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová - Úkol splněn.

51/06 Proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin 2006 ve výši 10.000,--Kč. Dále proplatit dodatečně příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin za rok 2005 ve výši 10.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

52/06 Proplatit Svazu cestovního ruchu Deliteus členský příspěvek na rok 2006 ve výši 2.000,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

53/06 Proplatit fakturu firmě Interdata Rumburk za provoz internetovových stránek ve výši 7.140,--Kč. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

54/06 Proplatit příspěvek SOŠ Varnsdorf ve výši 5.000,--Kč, schválený v roce 2005. - Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

55/06 Zaslat dopis s na KÚ ÚK s požadavkem, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla

převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek - Bude znovu projednávat. Úkol trvá.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů.

  1. Informace o finanční situaci SPRŠ

p. Ing. Kořínek – omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Jako každý rok je objednán audit hospodaření SPRŠ u p. Ing. Bíma. Hospodaření a závěrečný účet se bude projednávat na příštím jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ na vědomí.

  1. Nová technologie oprav komunikací – Ing. Vlastimil Bartel, BG SYS HT, s. r. o.

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Vlastimila Bartela, jednatele spol. BG SYS HT, s. r. o., která se zabývá opravami komunikací v zimním období.

p. Ing. Bartel – přiblížil starostům technologii oprav silnic, kterou se jejich firma zabývá. Jedná se o velmi levný a kvalitní způsob oprav (už od 50,--Kč), který se provádí v zimním mrazivém období, lze jej použít i na dlažby, schody, bazény, střechy, atd. Tento materiál se používá na Aljašce při -50 °C. Při opravách silnic se nemusí frézovat, pouze se očistí povrch, není nutné najímat dělníky, práce se provádí bez techniky, čímž se také ušetří. Opravené komunikace jsou pojízdné např. i za hodinu. Výhodou je také „oprava oprav“, protože materiál drží na sobě. Předal starostům informační materiály a předložil ukázky práce firmy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace zástupce firmy BG SYS HT, s. r. o., která se zabývá technologií oprav komunikací v zimním období.

  1. Program LEADER+ - průběžná zpráva o činnosti MAS – p. Raichart

p. Raichart – dnešního jednání by se měl zúčastnit i p. Mgr. Mágr, aby podal informace. Došlo ke změnám v představenstvu, předsedkyní byla zvolena pí Ing. Eva Hamplová, místopředsedy p. Vaníček a p. Raichart. Členy revizní komise jsou pp. Pecinovský, Houdek, Dvořáček. Byla schválena odměna p. Mgr. Mágrovi. Stanovila se výše členských příspěvků na 500,--Kč jednotně pro fyzickou i právnickou osobu, vstupní poplatek je 300,--Kč. Dále bylo schváleno finanční krytí částkou 615 tis. Kč., ta se bude zajišťovat formou úvěru, než ji MAS v říjnu obdrží z programu LEADER+. Nechá si znovu zaslat rozpočet MAS, opravený jej pak rozešle členům SPRŠ. Sdělil, že členem MAS chce být i NP České Švýcarsko. Dále projednal s p. Ing. Andršem možnost umístění odkazu MAS na webových stránkách SPRŠ. Představenstvo rozhodlo, že do 02.03.2006 mají pracovní skupiny předložit návrhy projektů, členská základna nejeví zájem o práci a dění v MAS, nezúčastnila se ani jednání v Jiřetíně p. Jedlovou, „tahouny“ jsou nakonec obce. Musí se apelovat na podnikatele, ať se také snaží. Pro přidělování dotací bude vytvořena osnova. Konstatoval, že buď si bude MAS muset vzít úvěr ve výši 615 tis. Kč, nebo půjčky poskytnou obce a svazky.p. Mgr. Mágr – banka požaduje ručení, je ochoten ručit svým vlastním majetkem. Potřebuje pouze provést změnu usnesení SPRŠ, kdy byla schválena půjčka 30 tis. Kč pro program LEADER+. Je třeba, aby usnesení bylo revokováno z poskytnutí půjčky na poskytnutí dotace na úroky z úvěru.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že p. Mgr. Mágr tedy zajistí úvěr ve výši 615 tis. Kč, ručit bude svým majetkem, usnesení SPRŠ z října 2005 se revokuje. Ale i tak ať starostové v zastupitelstvech projednají možnost bezúročné půjčky od obcí pro MAS na program LEADER+ ve výši 30 tis. Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti MAS Šluknovsko na programu LEADER+.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo revokovat bod č. 2.3 v usnesení SPRŠ, konaného dne 07.10.2005. (SPRŠ schválilo: Poskytnutí půjčky místní akční skupině pro program LEADER+ na zahájení prací ve výši 30.000,--Kč, která se může později přeměnit na příspěvek na činnost a použít k úhradě úroků z úvěru.).

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí dotace místní akční skupině pro program LEADER+ na zahájení prací ve výši 30.000,--Kč, která bude použita k úhradě úroků z úvěru pro MAS. Schváleno, p. Mgr. Sudek a p. Ing. Sykáček se hlasování zdrželi.

  1. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.15 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

  1. Záměr nakládání s majetkem státu v roce 2006 – ÚZSVM - Dr. Brožovská, Ing. Nergl

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Labem, pí Dr. Brožovskou, zástupkyni ředitele, a p. Ing. Leoše Nergla, ředitele Odloučeného pracoviště Děčín.

pí Dr. Brožovská – poděkovala za možnost vystoupení před starosty SPRŠ. ÚZSVM je poměrně nový úřad, byl zřízen v r. 2002, sídlem je Praha, základní normou úřadu je zákon o majetku státu. Úřad vede za stát mnoho sporů v oblasti pohledávek, odúmrtě v případech, kdy nejsou dědici a majetek pak získává stát. ÚZSVM převzal do majektu také některé hraniční přechody, přešly na něj i pozemky, o které nemá zájem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, řeší možnosti nakládání s majetkem. Zkoumá, zda je majetek pro stát užitečný, prioritou je převod majetku ve výběrovém řízení (oznámení se vyvěšuje na úředních deskách). Jsou možné i bezúplatné převody, které mají svá pravidla. Pro obce jsou výhodnější úplatné převody, neboť obec pak může s majetkem disponovat dle své vůle. Od ledna 2006 je platná novela zákona o majetku státu, která zjednodušuje procesy převodu majetku. Např. převody pozemků pod komunikacemi, které jsou v majetku obcí, je možné bezúplatně převést, nemusí již být schvalovací doložka MF ČR. ÚZSVM bude s obcemi při převodech majetku spolupracovat, vyjde vstříc. Sdělil, že pro Liberecký a Ústecký kraj je pracoviště v Ústí nad Labem, doručovat lze na Odloučené pracoviště v Děčíně.

p. Ing. Nergl – starostové mohou kontaktovat Odloučené pracoviště ÚZSVM v Děčíně. Pozemky na Děčínsku se většinou nacházejí v chráněných krajinných oblastech, převody majetku proto budou mít delší dobu trvání schválení. Pokud mají starostové pozemky, které chtějí převést, ať včas o ně žádají. Sdělil, že do konce roku bude také třeba upravit vlastnické vztahy v případech, kdy různé spolky mají pouze výpůjčky.

Následovala krátká diskuse k jednotlivým převodům majetku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Labem o hospodaření s majetkem státu a o převodech majektu státu na obce.

  1. Veřejná doprava v ÚK, dopravní obslužnost, aktuální informace – Ing. Michal Jergl -předseda představenstva DP ÚK a. s., Ing. Hinterholzinger - České dráhy a. s.

p. Ing. Kořínek – přivítal poslance PS Parlamentu ČR, p. Ing. Vladimír Reibera, dále p. Šatníka, pověřeného za KÚ p. JUDr. Francem, p. Ing. Petra Hinterholzingera za České dráhy a. s. a p. Trojovského. Dále za DP ÚK a. s. p. Ing. Michala Jergla, člena představenstva, p. Karla Havla, člena dozorčí rady, a p. Davida Zachariáše, oblastního obchodního manažera. Konstatoval, že situace v dopravě se stále mění a není taková, jak ji popisují média. Už na minulých jednáních starostové vyjádřili nesouhlas s kampaní DP ÚK a. s. i Ústeckého kraje.

p. Šatník – krajské zastupitelstvo odsouhlasilo postup rady ve věci  výpovědi smlouvy DP ÚK a. s. (dále DP), kraj chtěl platit, ale ve výši, která je opodstatněná.

p. Ing. Jergl – DP zajišťuje 80 % dopravní obslužnosti v kraji, výpověď kraje obdrželi bez údání důvodů. Společnost buď vrátí licence nebo pokud nebude pokud dostávat od ÚK platby za zajištění dopravy, může se stát, že někde v regionu zanikne doprava. Již od 14.12.2005 nechce kraj jednat, DP má ale licence platné do roku 2011, řádně předkládá faktury, ty musí být krajem hrazeny, jinak se porušují evropská pravidla. Ukončit zajištění veřejné dopravy DP nechce, předal ÚK dopis, kde jej vyzývají, aby se sešli a domluvili se na dlouhodobé dobrovolné dohodě. Výpověď smlouvy je nešťastná, závazek veřejné služby smlouvou nevzniká ani nezaniká. V DP bude proveden forenzní audit Dopravním úřadem. Uznal, že některá vyjádření DP vznikla v důsledku situace, kdy byli „zahnáni do kouta“, byla to otázka bytí a nebytí společnosti.

p. Ing. Kořínek – přednesl názory občanů, kteří přichází s výtkami, že se utrácí peníze za kampaně a právníky, ale proč radši nenajdou rozumný způsob dohody mezi krajem a DP. Loni byla cena za km 31,--Kč, ve výběrovém řízení DP nabídl 29,--Kč, proč nyní požaduje po kraji 39,--Kč? Ať toto DP vysvětlí, veřejnost je informována pouze z médií. Na severu žije 55 tisíc obyvatel, v Děčíně také, ale když se protestuje zde na severu, nic se neděje, nejsme dost důležití, na našem regionu se šetří finance. Pouze v Ústeckém kraji je taková situace, horší než v krajích jiných.

p. Havel – DP je dle evropských norem povinen zisk převádět dál do firmy (zlepšení vozového parku, atd.). Představenstvo se musí řídit zákonem, nemůže podepsat cenu nižší, než stanoví zákon, vystavilo by se tak trestnému činu vůči akcionářům. Výběrové řízení ÚK na dopravce neodpovídalo normám, proto se muselo zastavit. DP chce zvyšovat kvalitu dopravy, zavést čipové karty, atd.). Zastávají názor, že obce by neměly dopláce za základní dopravní obslužnost.

pí Hrábková – nyní je už si situace taková, že se řeší spory mezi krajem a dopravním podnikem, mělo by se na to zapomenout a udělat čáru, jde o lidi, o veřejnost. Obě strany by měly spolu jednat na úrovni a s pokorou.

p. Ing. Sykáček – zajímají ho ceny a doba, do kdy bude DP jezdit, nebo kdo pak místo něj. A zda má kraj rozlišenou základní a ostatní dopravní obslužnost.

p. Šatník – kraj nyní zaslal DP peníze, dokud budou dostávat zálohy, autobusy budou jezdit.

p. Ing. Jergl – zatím peníze nedostaly, ale pokud bude kraj platil zálohy, bude doprava fungovat do 31.05.2006, kdy končí smlouva.p. Ing. Kořínek – přivítal p. Jiříko Raka z O. p. s. České Švýcarsko, který má v této společnosti na starost cestovní ruch.

p. Rak – společnost České Švýcarsko se zabývá cestovním ruchem, jeho zlepšením a také vzájemným navázaním autobusové a železniční dopravy. Informoval o modelu Broumovsko, kde jezdí vlaky každou hodinu, jízdní řády jsou řádně vyvěšeny, apod. O. p. s. se zabývá pozitivní presentací Šluknovska, vydávají knihy – např. Lidové památky Českého Švýcarska, jde o velmi kvalitní knihu. Usilují o zapsání podstávkových domů do kulturního dědictví UNESCO, což by přineslo velmi pozitivní význam pro cestovní ruch, který by po zapsání mohl stoupnout 3 – 5 krát. Usilují o to, aby celá oblast Českého Švýcarska byla vyhlášena přírodní památkou, musí být ale podpora českých státních orgánů.

p. Ing. Kořínek – bylo dohodnuto předávání informační materiálů o Šluknovsku mezi informačními středisky a O. p. s. České Švýcarsko. Česká centrála pro cestovní ruch vyhlásila mediální kampaň, aby lidé více cestovali po ČR, touto kampaní je pověřená pí Ing. Hamplová. V médiích pak bude probíhat kampaň o cestovním ruchu v naší republice. Sdělil, že DSO Sever a DSO Tolštejn uzavřely s O. p. s. České Švýcarsko smlouvy o spolupráci. Dotázal se, zda bude uzavřena smlouva o spolupráci také se SPRŠ.

p. Maják – navrhl napsat dopis hejtmanovi kraje s vyjádřením nespokojenosti starostů s řešením dopravy v ÚK a speciálně ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Hinterholzinger – do 13.03.2006 mají tvůrci předložit své požadavky k prvnímu návrhu jízdního řádu, KÚ by měl obcím rozeslat návrh k vyjádření, začátkem června se jízdní řád uzavírá. Poté se na volné časy nasadí nákladní doprava, osobní doprava je tomto regionu vytížena. Cesta vede přes integrovaný dopravní systém.

p. Trojovský – vystupuje jako občan Jiříkova a jelikož je pracovníkem drah, problematika místní železniční dopravy je mu dobře známa. Poslední 2 roky má dojem, že veřejná doprava není službou, ale politikou. S kolegou, p. Chroustovským, vznesli připomínky k úpravě jízdního řádu, kde upozornili na problémy v návaznostech spojů, upravením řádu by náklady nevzrostly. Vlaky si navzájem ujíždí o minuty, jinde pak zbytečně stojí i 40 minut, dochází k souběžnosti spojů nebo naopak k tomu, že nejede dlouho vlak ani autobus. Zrušily se spoje, které byly nejvíce vytížené. Odpověď z Generálního řediteství ČD a. s. byla zaslána na stanici a z jejího obsahu je znát, že Praha je starostem našeho regionu velmi vzdálená…

p. Ing. Hinterholzinger – sdělil, že 10 % redukce železniční dopravy se rešila podle sčítání vozů a frekvence. Všude jezdili lidé, ale aby splnili úkol, museli zrušit 100 vlaků, některé ale pak vrátili. Požádal p. Trojovského o schůzku. Starostové musí více apelovat na kraj, jinak jim kraj nakonec sdělí ČD a. s., že starostové připomínky k jíznímu řádu nemají. Vždyť můžou jezdit střídavě vlaky i autobusy a doprava bude cestujícími vytížena ke spokojenosti obou dopravců.

p. Raichart – na nynějším jízdním řádu je vidět, že stále nefunguje integrovaný dopravní systém, kvůli kterému se zakládaly různé společnosti a jak je vidět, tak bez výsledku.

p. Ing. Kořínek – dohodne se s p. Trojovským, p. Majákem a napíší dopis s hlavičkou SPRŠ hejtmanovi kraje s vyjádřením postoje k problémům veřejné dopravy a se žádostí o vysvětlení sporu kraje a DP. Dále v dopise vyzvou kraj, aby jednal s DP a našli společnou cestu. Návrh dopisu rozešle k připomínkovaní starostům, pp. Šatníkovi a JUDr. Francovi.

p. Trojovský – jeho osobní dojem z celé této situace je, že něco špatného je v Ústeckém kraji. Např. Frýdlantský výběžek, podobný našemu, funguje výborně a problémy s dopravou nemají.

p. Zachariáš – poděkoval starostům za pomoc při vyprošťovaní techniky při nedávných sněhových kalamitách.

Proběhla diskuse o problémech dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o aktuální situaci ve veřejné dopravě v Ústeckém kraji.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti starostů se zajištěním dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku a s výzvou, aby zástupci ÚK a DP ÚK a. s. spolu jednali a konečně našli společnou cestu.

  1. Klub českých turistů – Letní turistický sraz 2006

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Josefa Rychnovského a přivítal p. Václava Hiekeho, předsedu odboru Klubu českých turistů Krásná Lípa, p. Jana Müllera, zástupce Zubrnické museální železnice, aby podali informace o konání Letního turistického srazu 2006, který se uskuteční v srpnu.

p. Hieke – zástupci klubů navštíví města nebo obce, kde budou jednotlivé srazy probíhat. Jako atrakce je připravena lokomotiva ze Zubrnické museální železnice. Je možné očekávat účast až 2.000 turistů a je na nás, jak se představíme. Garanty budou jednotlivé výbory ve městech, potřebují ale propagační materiály obcí. Je potvrzena také dotace od KÚ, zajištěno ubytování, doprava vlakem i autobusem.

p. Müller – je možnost využití historické lokálky i o prázdninách. Ať starostové kontaktují KČT, pak se dohodne.

p. Hieke – sdělil, že KČT pracuje i s mládeží. Letní akce se zúčastní i mnoho zahraničních turistů, chceme jim ukázat, že je zde pěkný kraj.

pí Hrábková – informovala o programu ÚK na získání dotací pro sport a kulturu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace Klubu českých turistů o připravách na Letním turistickém srazu 2006 .

  1. Diskuse, různé

 • Nabídka vystavování v Liberci

p. Ing. Kořínek – informoval o nabídce na účast na výstavě v Liberci v dubnu 2006. Zda se této výstavy zúčastníme jako SPRŠ nebo jako svazky obcí jednotlivě, nebo zda nabídku předložíme Agentuře TP, ta ať ji posoudí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo nabídku na účast na výstavě v Liberci na vědomí s tím, že bude předána Agentuře TP k posouzení.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 31.03.2006 ve Velkém Šenově. Místo konání bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8.30 hodin.

 • Klub českých turistů

p. Ing. Kořínek – přednesl žádost Klubu českých turistů o příspěvek na požádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na pořádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006 ve výši 4.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit příspěvek Klubu českých turistů na pořádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006 ve výši 4.000,--Kč.

 • Presentace místní akční skupiny LEADER+

p. Ing. Kořínek – požádal o schválení presentace místní akční skupiny LEADER+ na webových stránkách SPRŠ, na stránky MAS bude vytvořen odkaz.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo presentaci místní akční skupiny LEADER+ na webových stránkách SPRŠ.

 • Spolupráce SPRŠ s O. p. s. České Švýcarsko

p. Ing. Kořínek – požádal o schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi O. p. s. České Švýcarsko a SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi O. p. s. České Švýcarsko a SPRŠ.

 • Veřejně prospěšné práce

p. Navrátil – mají problém s VPP, lidi zájem mají, ale ÚP prý nemá peníze. P. Foldyna by mohl pozvat zástupkyni MPSV na naše jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo pozvat na jednání náměstkyni MPSV ohledně problematiky veřejně prospěšných prací.

p. Maják – bylo by třeba pozvat p. Švába, aby podal informace ke Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šlk. výběžku, už dlouho se nic neděje, nemáme informace.

p. Ing. Sykáček – p. Šváb je nyní velmi pracovně zaneprázněn, jednání bude možné svolat až za nějaký čas.

p. Kopecký – v něděli 26.02.2006 se bude konat 4. ročník soutěže Hvězy a lyžníci, které se tradičně zúčastní děti z ústavů a známé osobnosti.

p. Ing. Sykáček – navrhl vznést dotaz na ministerstvo dopravy ohledně přesměrování kamionové dopravy z Německa přes hraniční přechod Cínovec na přechod v Rumburku. Přibudou problémy, kterých je s dopravou dost už nyní. Informace se dozvídá pouze z médií, což je nepříjemné.

p. Navrátil – navrhl projednat změnu komunikace ve směru Česká Kamenice – Děčín z komunikace II. třídy na I. třídu, o které se hovořilo na minulém jednání, na příští jednání. Tato změna by totiž nepřinesla jen výhody, kamiony by jezdily an přechod přes naše obce.

Proběhla krátká diskuse na různá témata.

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 14.15 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku