Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 11. února 2005 v Kulturním domě ve Šluknově

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek přivítal členy sdružení na mimořádném jednání, které bylo svoláno z důvodu objasnění změn chystaných u Policie ČR. Jednání  bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek. 

Dále předvedl miniaturu „Milanovy ceny“, zhotovenou p. Mgr. Pavlem Šukem, kterou si budou moci její držitelé ponechat. Původní „Milanova cena“ zůstává putovní.

Program jednání:

1.      Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.      Aktuální informace o připravovaných změnách u Policie ČR – p. plk. JUDr. Vorálek, p. plk. JUDr. Babičík, p. plk. Pelant

3.      Diskuse, připomínky starostů

4.      Závěr jednání

1.      Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2.      Aktuální informace o připravovaných změnách u Policie ČR – p. plk. JUDr. Vorálek, p. plk. JUDr. Babičík, p. plk. Pelant

p. Ing. Kořínek – přivítal ředitele OŘ Policie ČR Děčín, p. plk. Františka Pelanta, dále ředitele OŘ Cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem, p. plk. JUDr. Milana Babičíka a ředitele správy severočes. kraje Policie ČR Ústí nad Labem, p. plk. JUDr. Jiřího Vorálka.

Konstatoval, že v médiích se vyskytují informace o chystaných změnách ve složkách Policie ČR, které jsou pro občany nepříznivé v tom smyslu, že hrozí snižování stavu policistů, tzn. možný nárůst kriminality. Ministerstvo vnitra sdělilo, že k jejich propouštění  nedojde, ale sami policisté nevědí, jaká je přesně situace. Proto bylo svoláno dnešní jednání se zástupci policie, aby podali starostům bližší vysvětlení. Kromě toho rozeslat starostům koncept dopisu na MV, který by se měl stát výstupem a dokumentem z dnešního jednání.

p. plk. Pelant – sdělil, že od nadřízených dostal pokyn na zrušení 22 pracovních míst, což znamená přibližně 2 útvary. Bude tedy nucen propustit i policisty v činné službě. Zvažovalo se rušení obvodních oddělení ve Velkém Šenově a v Ludvíkovicích. OO Šluknov by bylo posíleno o 15 lidí a OO Ludvíkovice by bylo zařazeno pod OO Děčín. Zatím se jedná o první etapu, další se plánuje na rok 2006. Bohužel trestná činnost stoupá a pokud se policisté se snižováním stavu musí vyrovnat, projeví se to jejich nižším počtem v ulicích.

p. plk. JUDr. Babičík – u cizinecké a pohraniční policie je obdobná situace. Problém nelegální migrace se přesunul do jihočeského kraje a další problém vzniká ve vnitrozemí, kde se cizinci zdržují „na černo“ a páchají trestnou činnost. Proto také byla posílena oddělení CPP v okresních městech. ČR se přistoupením k EU zavázala k plnění úkolů vyplývajících ze Schengenských úmluv o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro ČR. V lednu 2006 se bude prověřovat připravenost ČR a v roce 2007 by měla být ČR přijata mezi státy Schengenského prostoru. Odstraněním ochrany hranic se musí přijmout opatření ochrany vnitřního prostoru, dojde k reorganizaci CPP. Dle požadavků vedení se mají dostat na 95% stavu a zároveň ušetřit. Nemělo by se stát, že by došlo k nucenému propouštění, do konce roku někteří policisté ukončí službu běžným způsobem.

Upozornil na nárůst účelových sňatků, které se však těžko dokazují. Dále hovořil o přesunech různých pracovišť, plánovaných změnách v odděleních, apod.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace ředitelů policejních složek o současné situaci u Policie ČR a Cizinecké a pohraniční policie ČR na vědomí.

3.      Diskuse, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek – ze slov policejních ředitelů vyplývá, že situace policie bude stále horší a horší. Dotázal se, zda změny nastanou opravdu k 01.04.2005.

p. Ing. Růžička – konstatoval, že o současné situaci policie doposud nevěděl. Město neobdrželo žádné stanovisko či sdělení. S rušením OO PCŘ ve Velkém Šenově zásadně nesouhlasí, právě naopak. Požadují, aby bylo posíleno.

p. plk. Pelant – s informací o snižování stavu policistů byli seznámeni zhruba před 3 týdny. Na tomto jednání SPRŠ se rozhodli podat alespoň zatím dostupná vysvětlení. Se starosty se sejde osobně a podá jim další informace.

p. Maják – dotázal se, co se stane s budovou policie, pokud se bude rušit OO v Jiříkově. Zajímá ho, jak se stát postará o bezpečnost občanů.

p. Ing. Jemelka – je zřejmé, že sami ředitelé s plánovanými opatřeními u policie nesouhlasí. Navrhuje jako variantu např. zrušit OO Šluknov a posílit OO Velký Šenov, který je pro okolní obce geograficky výhodnější. Sdělil, že v Dolní Poustevně se zvýšil nárůst osob, které  překračují hranice na místním hraničním přechodu. Propouštění navýší i procento nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. Dotázal se, zda budou pro propuštěné zaměstnance vytvořena náhradní řešení. Domnívá se, že uniforma v ulicích má důležitý preventivní význam.

p. Ing. Kořínek – v návrhu dopisu sdružení pro MV se konstatuje, že situace v Ústeckém kraji a ve Šluknovském výběžku se řeší na základě statistik. Lidé, kteří opatření připravují, jednají od stolu, neznají místní situaci.

p. Sucharda – otázka množství policistů je diskutovatelná, např. v německém Seifhennersdorfu mají 1 policistu. Jde o to, že je mezi lidmi vidět. Konstatoval, že u nás vzrostl počet řidičů, kteří řídí pod vlivem alkoholu. Dopravní policie neprovádí průkazné zkoušky dechu, případy se předávají KPPP v obcích, které je na základě nedostatečnosti důkazů musí odložit. Doslechl se, že by se měla rušit hlídková služba ve Varnsdorfu.

p. Hladík – mrzí ho, že rozhodnutí o snižování stavu policistů je staré 3 týdny, přitom se již dříve na obcích požadovala stanoviska a připomínky, po dobu 2 let probíhala jednání. Podivuje se nad tím, že nastala taková situace.

p. J. Zoser (senátor) – dotázal se, zda se v případě hlídkové služby vedou nějaké statistiky o její účelnosti, apod. Dotázal se na zpětné vazby u této služby. Konstatoval, že pouhá jízda členů hlídky městem není dost účinná.

p. Mgr. Sudek – dotázal se, jakým způsobem bude řešeno OO PČR Krásná Lípa.

 

p. plk. JUDr. Vorálek – sdělil, že je rád, že starostové mají informace o současné situaci. Policie má své úkoly, administrativa je rozsáhlá. Stávající řešení si nevymyslel ani řadový policista, ani jeho vedoucí nebo ředitel. Proběhla porada na MV a informace, které pronikly do obcí jsou vnímány negativně. Pro polici není snadné ušetřit, od r. 1997 se balíčky financí snižují, propočty jsou vytvářeny na určité úspory. Z těchto úsporných opatření však byla vyjmuta Praha, finance se šetří na zaměstnancích i na provozních prostředcích. Ministr vnitra dále jedná s ministrem financí, aby úspory u policie nebyly tak razantní. Redukovat by měli hlavně ti „nahoře“. Zatím není rozhodnuto, jak bude situace definitivně řešena, mají pokyny – nerušit útvary a zároveň neomezovat činnost, což nelze. Úbytek síly 200 policistů nelze nahradit. Kraje mají svá specifika, např. Ústecký kraj se na celostátní kriminalitě podílí 13%, vzhledem k počtu obyvatel je dlouhodobě poddimenzovaný stavem policistů. Dále sdělil, že ÚK je ale zároveň vyhodnocen jako nejlepší v ČR.

Ke zkouškám prokázaní alkoholu za volantem sdělil, že nyní používaná metoda je cenově výhodnější a spolu s komplexními důkazy je dostatečná.

p. Král – nikdo ze starostů zde nemůže souhlasit se snížením stavu policistů. Řada malých obcí si nemůže dovolit obecní policii.

p. Hrábková – sdělila, že p. Kohlíček podával interpelaci a bude vděčný za příspěvky starostů, budou se situaci snažit řešit přes poslaneckou sněmovnu.

p. Stejskalová – konstatovala, že má dobrou zkušenost s OO Mikulášovice a OO Krásná Lípa. V Doubici je velké množství chat a chalup, je třeba, aby tam policie byla neustále vidět.

p. plk. JUDr. Vorálek – pokud budou platit ta nejhorší čísla, dojde k propouštění v listopadu 2005, v tuto chvíli se vše projednává. Žádný okres by neměl převýšit propouštění více než 20 osob. Děčínský okres má relativně příznivou situaci, OO Děčín má dobré výsledky, díky tomu tam nebude rušeno takové množství pracovních míst.

p. Šváb – s prací policie má bohaté zkušenosti jako občan i jako zástupce obce. Domnívá se, že práce policie je profesionální, administrativa je však velmi obsáhlá, problémy vznikají většinou díky legislativě státu. Škrty ve státním rozpočtu budou razantní, domnívá se, že tuto situaci mohou ovlivnit politici, samosprávy by měly vyvíjet tlak na poslance a senátory.

Sdělil, že zakládání či rozšiřování obecních policií je omezeno finančními prostředky státu.

p. Engl – má dojem, že informace jsou protichůdné, alternativa rušení OO Velký Šenov existuje. Chce vědět, jaká fáze je nyní. V případě rušení obvodních oddělení kriminalita statisticky klesne, protože ji občané nebudou oznamovat kvůli ztíženému nahlášení.

p. plk. JUDr. Vorálek – bude probíhat příprava řešení nastalé situace. Nejhorší varianta (propuštění 200 lidí) je buď k datu 01.01.2006 nebo k 01.04.2006. Co se týče rušení útvarů, policejní útvar s méně než 10 lidmi bude mít spornou efektivitu. Pokud však dostanou od nadřízených pokyny, musí je plnit, i když s nimi třeba nesouhlasí. Ke snížení kriminality z důvodu neohlášení trestních činů může dojít. Nejdéle do poloviny března 2006 dostanou starostové informace o zvolené variantě, pak mohou působit obce. Jedině vliv politiků může vést ke zlepšení situace.

p. plk. JUDr. Babičík – experimentálně bude proveden vstup ČR do Schengenského prostoru k 01.04.2005, ten bude probíhat stejným způsobem jako když ČR vstoupila do EU. (Celníci opustili úderem půlnoci 30.04.2005 svá pracoviště, tím končil jejich pracovní poměr.)

p. plk. Pelant – konstatoval, že hlídková služba ve Varnsdorfu nebude rušena. Výsledky její činnosti lze poskytnout. Útvary se rušit nebudou, budou jen personálně oslabeny, OO Krásná Lípa je zatíženo, proto bude personálně posilněno, jinak vše zůstane ve stejném stavu. Sdělil, že Děčínský okres nejvíce potírá vyskytování alkoholu za volantem.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že k 01.04.2005 nebudou u policie žádná omezení, nejhorší varianta může nastat k 01.01.2006. Ministr financí slíbil vyřešení situace a budou probíhat jednání s ministrem vnitra. Policie bude příspěvky a připomínky starostů brát v potaz.

p. plk. JUDr. Vorálek – poskytování informací je užitečné, policie využívá k informování veřejnosti internet, nehodlá nic tajit. Nejhorší varianta bude prodiskutována vnitřně, pak budou v průběhu března informováni starostové.

p. Sucharda – sdělil, že v pondělí bude probíhat schůze sněmovny, na které se budou úsporná opatření projednávat, dopis pro MV tam p. Ing. Poláček předá.

p. J. Zoser (senátor) – slíbil, že z pozice místopředsedy výboru pro bezpečnost státu bude parlament informovat.

p. Hrábková – dotázala se, zda se podobné „drastické“ změny plánují také u hasičů.

p. Sucharda – konstatoval, že u hasičů budou změny ještě horší. Budou rušeny profesionální hasiči ve Šluknově a ve Varnsdorfu. Profesionální stanice by nově měly zůstat jen v obcích se 100.000 obyvateli. Doposud platí počet 50.000 obyvatel. Povinnosti přejdou na sbory dobrovolných hasičů.

p. Ing. Kořínek – dotázal se, zda dopis pro MV, který členové obdrželi, může být v tomto znění odeslán nebo zda mají připomínky.

p. Ing. Jemelka – domnívá se, že by dopis měl být odeslán i zastupitelům kraje, poslancům, atd. Připomněl cizineckou a pohraniční policii v Dolní Poustevně a sdělil, že zrušení OO ve Velkém Šenově a vytvoření centra policie ve Šluknově není dobré. Pro Dolní Poustevnu to znamená oddálení už o několik kilometrů.

p. plk. JUDr. Vorálek – připomněl, že policie má vytvořený tzv. rezervní fond, dle posledních informací bude tento fond ale rozebrán mezi ostatní resorty.  Již roky se tvoří služební zákon, podle kterého se už připravovaly rozpočty. Finance pro policii se rozplynuly ve státním rozpočtu, politici nehrají s policií fér.

p. Ing. Růžička – dotázal se, zda připomínky obcí přispívají ředitelům policie a zda je používají jako poklady pro jednání s nadřízenými.

p. plk. JUDr. Vorálek – příspěvky obcí samozřejmě používají, policie je výkonnou složkou státu. Pokud ale vznesou požadavky, odpovědí jím bývají spíše arogantní věty typu „udělejte si pořádek, apod.„. Považoval by za efektní využít vliv obcí ve vyšší politice. 

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo znění dopisu pro Ministerstvo vnitra ČR po jeho doplnění a dále jeho odeslání také poslancům, senátorům, krajským zastupitelům a ředitelům policií Ústeckého kraje.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi, předsedovi sdružení, doplnit a odeslat dopis pro Ministerstvo vnitra ČR. Dále jej zaslat také poslancům, senátorům, krajským zastupitelům a  ředitelům policií Ústeckého kraje.

4.      Závěr jednání

 p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 10.45 hodin.            

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku