Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 6. února 2004 v hotelu Waldstein v Jiříkově - Filipově

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení a hosty.
Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ, plnění rozpočtu v roce 2003 – p. Hoťová
 4. Návrh hlavních akcí SPRŠ v roce 2004 – starostové obcí a měst
 5. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004
 6. Přestávka
 7. Informace z Tolštejnského panství, činnost agentury – p. Ing. Hamplová
 8. Spolupráce se svazem DELITEUS
 9. Diskuse, různé:
 • připomínky k dopravní obslužnosti
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 • udělení Milanovy ceny za rok 2003
 1. Společný oběd

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body.

p. Ing. Sykáček – požádal o doplnění programu o bod vyjádření podpory zachování činnosti Finančního úřadu v Rumburku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo doplněný program jednání.

 

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

4.1 Proplatit doplatek za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 C. K. Pohoda p. Ing. Hamplové ve výši 2.400,-Kč.
Zodpovídá: p. Hoťová – Úkol splněn.

4.2 Předat p. Ing. Hamplové kalendář kulturních a společenských akcí obcí na rok 2004.
Zodpovídá: starostové – Úkol splněn.

4.3 Předat písemné požadavky obcí na zapůjčení mobilního pódia na rok 2004.
Zodpovídá: starostové – Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ, plnění rozpočtu v roce 2003 – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Hoťovou a předal jí slovo.

p. Hoťová - informovala o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – prosinec 2003. Podrobná zpráva o finanční situaci byla členům rozdána před dnešním jednáním. Požádala přítomné o dotazy a odpověděla na ně.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2003 na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo plnění rozpočtu SPRŠ za rok 2003.

p. Volfová – dotázala se na provoz interaktivní mapy, nemá základní údaje.

p. Vajsová – mapa funguje, členům sdružení rozešle přehled s internetovými adresami a dalšími informacemi o provozu této internetové mapy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Vajsové zajistit rozeslání přehledu internetových adres a dalších informací ohledně provozu interaktivní mapy členům SPRŠ.

4. Návrh hlavních akcí SPRŠ v roce 2004 – starostové obcí a měst

 

5. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004

p. Ing. Kořínek – přečetl návrh členských příspěvků.

Dále hovořil o některých složkách rozpočtu na rok 2004.

 • Příjmy z členských příspěvků: činí zhruba 178.000,- Kč. Bylo by vhodné zvážit, zda pokračovat ve smlouvě na zajištění softwarových služeb, díky změně DPH dojde ke zdražení této služby.
 • Další členství ve svazu  DELITEUS: zda v něm budeme zastoupeni jako SPRŠ nebo jen pod Agenturou rozvoje Tolštejnského panství. Na valné hromadě Delitea vyplynulo, že je potřeba zlepšit spolupráci. Domnívá se, že bychom v Delitea měli být prostřednictvím Agentury rozvoje Tolštejnského panství i jako SPRŠ. Současný členský příspěvek Delitea není tak vysoký.

p. Ing. Kořínek - přivítal ředitele cyklistického závodu Tour de Feminin, p. Ing. Vícha.

p. Ing. Vích – podal informace o průběhu loňského 16. ročníku Tour de Feminin. Minulý rok byli na pochybách, zda vůbec závod pořádat. Přihlásil se však velký počet účastnic (109), vznikla větší propagace v cizině (např. Holandsko). Podotknul, že by bylo potřeba nechat vytisknout další propagační materiály měst, účastníci mají o ně zájem.

p. Pecinovský – navrhl, aby byl obcím předán plán závodu, a obce, přes které se závod pojede, podají přehled o stavu silnic. Ten pak může být zaslán na KÚ, který by přispěl na opravy silnic, kterými povede trasa závodu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o mezinárodním cyklistickém závodu žen Tour de Feminin 2003 na vědomí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku na zajištění mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2004 ve výši 10.000,- Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Hoťové proplatit TJ Krásná Lípa částku ve výši 10.000,- Kč na zajištění mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2004.

p. Ing. Kořínek – pokračoval v dalších bodech:

 • Propagace Tolštejnského panství: předběžný rozpočet na účast na výstavě Euroregion Tour 2004 činí zhruba 25.000,- Kč. Propagovat se bude Tolštejnské panství i SPRŠ.
 • Vlastivěda: náklady na knihu činí 286.000,- Kč. Z loňského roku je neproplaceno 30.000,-Kč. Navrhl možnost poskytnout za SPRŠ další částku z rozpočtu SPRŠ na r. 2004 na vydání Vlastivědy. Požádal o spolupráci ohledně Vlastivědy p. Mgr. Mágra z RRA Varnsdorf.

p. Mgr. Mágr – existuje možnost získání krajské dotace, termín uzávěrky je do konce února 2004. RRA by byla ochotna dotaci vyřídit, jde o jednoduchou žádost. Spolupodíl sdružení by byl 25%, 75% tvoří dotace. Jestliže získání dotace bude úspěšné, agentura si bere jako odměnu určitá procenta. V případě, že žádost bude neúspěšná, agentura nepožaduje finanční vyrovnání.

p. Hrábková - v příštím týdnu proběhne zasedání zastupitelstva kraje, kde bude projednáván bod – Rozvoj cestovního ruchu. Uzávěrka podání žádostí o krajské dotace je 30.4.2004.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zadání zpracování žádosti o krajskou dotaci na vydání Vlastivědy Regionální rozvojové agentuře Varnsdorf.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo v případě získání krajské dotace poskytnout 25% z finančních prostředků SPRŠ jako spolupodíl na vydaní Vlastivědy.

p. Ing. Sykáček – dotázal se, zda SPRŠ finančně podpoří letošní 20. ročník cyklistického závodu Tour de Zeleňák.

p. Volfová – přiklání se k finančnímu příspěvku na tento závod. Je třeba ale připravit přehled významných akcí na rok 2004, jelikož v rozpočtu sdružení je schválena na podobné akce částka jen 10.000,-Kč.

p. Ing. Kořínek – kalendář kulturních a společenských akcí existuje, informace podá p. Ing. Hamplová. Na dnešním jednání padají zatím návrhy, konkrétní akce budou schváleny na příštím jednání.

p. Ing. Sykáček – před návštěvou ministra obchodu a průmyslu, p. Ing. M. Urbana, ho navštívila p. Růžičková, ředitelka FÚ v Rumburku, s informací o záměru redukovat činnost FÚ v Rumburku a přesunout ji na FÚ v Děčíně. Rušit FÚ v Rumburku se mu zdá kontraproduktivní. Chce poslat na ministerstvo financí dopis jako stanovisko města s rozšířenou působností, aby byl FÚ v Rumburku zachován a byla mu ponechána samostatnost. Chce se v něm opřít také o podporu SPRŠ. S ohledem na specifickou rozlohu Šluknovska, kdy je vzdálenost z mnoha obcí do okresního města větší než 50 km, požaduje ponechat činnost Finančního úřadu v Rumburku ve stejném rozsahu a v samostatné působnosti jako dosud.

p. Pecinovský – navrhl, aby v dopise bylo také vyjádření a podpora města Varnsdorf a SPRŠ. Dopis napíše město Rumburk.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zásadně nesouhlasit se záměrem redukovat činnost FÚ v Rumburku, protože je v rozporu s programem reformy veřejné správy, která má činnost správních úřadů přiblížit občanům. Sdružení požaduje ponechat činnost Finančního úřadu v Rumburku ve stejném rozsahu a v samostatné působnosti jako dosud.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, sestavit dopis ohledně záměru redukovat činnost FÚ v Rumburku. Dopis za SPRŠ bude adresováno ministru financí, na vědomí bude dán hejtmanovi KÚ a starostovi města Rumburk.

p. Hrábková – přednesla několik dotačních titulů a informací o nich, např. Program obnovy venkova, Program ekonomického rozvoje, Program rozvoje lidských zdrojů, Program podpory rozvoje obcí, Program rozvoje cestovního ruchu.

 

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek – v 10.20 hodin vyhlásil 10 min. přestávku.

 

7. Informace z Tolštejnského panství, činnost agentury - p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – přivítal na setkání manažerku Agentury rozvoje Tolštejnského panství, p. Ing. Hamplovou, a předal jí slovo.

p. Ing. Hamplová – sdělila, že od 1.1.2004 oficiálně funguje Agentura rozvoje Tolštejského panství. Tvoří ji ona a pracovnice její cestovní kanceláře. Jsou schopni zajistit vše, ale chybí jim pracovníci. Hovořila o akcích, které již proběhly. Nyní se chystají na výstavu Holliday, kterou zajišťuje KÚ a Deliteus a budou na ní prezentovány jen propagační materiály. Jako každý rok bude probíhat výstava Euroregion Tour 2004 v Jablonci nad Nisou, expozice bude zhotovena ve stylu Tolštejnského panství. Dále jmenovala některé významné akce, které tento rok proběhnou. Vyhodnocení nejlepšího vandrovníka bude uvádět moderátor Jan Rosák.

Akce s pódiem jsou už evidovány, další požadavky lze posílat na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství.

Dne 13.2.2004 proběhne vyhlášení 1. ročníku Czech Turismu – Agentura rozvoje TP je mezi sedmi nominovanými.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo informace o činnosti Agentury rozvoje Toštejnského panství na vědomí.

 

8. Spolupráce se svazem DELITEUS

p. Ing. Hamplová - ke členství ve svazu Deliteus sdělila, že zájem tohoto svazku o Tolštejnské panství je proto, že TP je již ucelený celek a může reprezentovat Ústecký kraj, ve kterém totiž zatím nic podobného není. V propagačních materiálech Delitea však zmínka o Šluknovském výběžku není. Agentura rozvoje TP do Delitea vstoupit chce, aby měla přehled o vývoji cestovního ruchu. Deliteus má SPRŠ za zlé, že tam vstoupilo jako celek, tudíž platí členský příspěvek jako jeden subjekt.

p. Ing. Kořínek – ve zprávě o činnosti TP od p. Volfové se píše, že bylo vytištěno 10.000 ks map Tolštejnského panství. Dotázal se, o jaké mapy přesně jde a kde je lze získat. Dále informoval o článku v časopisu Travel, který se týkal  výstavy Euroregion Tour 2003, kde se psalo, že se Ústecký kraj na výstavě neprezentoval nejlépe.

p. Ing. Hamplová – mapy lze získat přes Agenturu rozvoje TP. Výstavní plochy stojí kolem 50.000,- Kč a SPRŠ není schopno toto finančně zvládnout. Loni expozici zaplatil Ústecký kraj.

p. Pecinovský – domnívá se, že je pořád málo propagačních materiálů, města by měla ve svých rozpočtech počítat s větší finanční částkou na tuto položku.

p. Ing. Hamplová – doporučuje vytvářet informační materiály ve větším rozsahu, formou brožur, kde se sloučí např. více měst a obcí.

p. Hrábková – zúčastnila se zahájení veletrhu Euroregionu v Brně. Stánek ÚK jí nepřišel špatný, Krásná Lípa se prezentovala vtipně a dobře.

p. Ing. Kořínek – dotázal se, zda tedy bude SPRŠ dále členem svazu Delitea. Zřejmě ano, protože členství v tomto sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ponechat členství SPRŠ ve Svazu cestovního ruchu Deliteus i pro rok 2004. Zároveň do Delitea vstoupí také Agentura pro rozvoj Tolštejnského panství, aby zastupovala Šluknovský výběžek.

Stanovisko SPRŠ: ukládá p. Hoťové uhradit členský příspěvek za SPRŠ svazu Deliteus na rok 2004 ve výši 2.000,- Kč.

9. Diskuse, různé
 • Různé

p. Pecinovský – informoval o stavbě lanovky na Jedlové, práce na přípravách pokračují. Projekt by se měl podat i za SPRŠ, náklady na výstavbu lanovky se budou pohybovat okolo 200 miliónů Kč. Vedou se jednání, zpracovávají se různé studie. Letos bude dokončena PD a bude zažádáno o finanční dotaci. Žádost bude podána prostřednictví Svazku obcí Tolštejn (SOT). Dokončení areálu by mělo být v roce 2005.

p. J. Zoser (senátor) – v tisku vyšel článek ve věci elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku Ekologičtí aktivisté jsou zásadně proti výstavbě tohoto vedení, ministerstvo ŽP projekt také dosud neschválilo. Bylo by vhodné, aby se SPRŠ obrátilo na kraj, rozvodná elektrárenská společnost se v tomto projektu nebude angažovat. Vést elektrické vedení přes Německo také nelze.

Dále probíhala krátká diskuse.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nesouhlasit se zastavením prací na přípravě výstavby posilovacího elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Naopak zdůrazňuje nutnost jeho realizace jako životně důležitou investici pro další rozvoj Šluknovska.

Sdružení požaduje od krajského zastupitelstva a příslušných odborů KÚ ÚK iniciaci nového jednání s cílem vyjasnit další společný postup Ústeckého kraje, obcí a SČE a.s.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, sestavit dopis ohledně výstavby elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Dopis za SPRŠ bude adresován hejtmanovi KÚ, na vědomí bude dán Okresní hospodářské komoře, Hospodářské a sociální radě Děčínska.

p. J. Zoser (senátor) – informoval členy o opravě hradu Tolštejn, popsal náležitosti a plány pro přestavbu hradu na skalní divadlo, vyhlídky, apod.

p. Ing. Kořínek – stejně jako každý rok se bude muset zadat provedení auditu hospodaření sdružení. Dotázal se, zda členové souhlasí se zadáním auditu firmě Audit a Consulting s.r.o. Varnsdorf, která zpracovávala audit i v loňském roce.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo zadání provedení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 firmě Audit a Consulting s.r.o. Varnsdorf.

p. Ing. Jemelka – podal informace o výskytu tuberkulózy v Dolní Poustevně. Je jen několik případů, situace je dost medializovaná. Obyvatelé Dolní Poustevny jsou přednostně vyšetřováni, dále také cizinci.

- Dne 20.4.2004 proběhne v Děčíně setkání akcionářů SVS a.s. Teplice.
- Proběhla výběrová řízení na projekt zřízení vodovodů v Mikulášovicích a Jiříkově.

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12. 3. 2004 v Mikulášovicích, místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

 • Udělení Milanovy ceny za rok 2003

p. Pecinovský – za svazek obcí Tolštejn i za svazek obcí Sever byl na Milanovu cenu nominován předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2003 p. Ing. Kořínkovi.

 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 12.30 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku