Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS

z jednání dne 12. února 2002 v chatě Roťanda v Dolním Podluží

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Pecinovský jako hostitel uvítal členy sdružení v Dolním Podluží. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hod. a řídil jej předseda sdružení p. Ing. Milan Kořínek.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. EUROREGION Tour 2002 – informace o přípravách – p. Ing. Hamplová
 4. Zpráva o hospodaření SPRŠ v roce 2001
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002
 6. Přestávka
 7. Reforma veřejné správy – aktuální informace – Mgr. Jiří Klein, koordinátor státní správy OkÚ Ústí nad Labem; Ing. Benedikt, přednosta OkÚ Děčín; zástupci měst Rumburk a Varnsdorf
 8. Diskuse, různé:
  • společný kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
  • DELITEUS – změna zastoupení SPRŠ
  • připomínky a podněty starostů obcí
  • Tour de Feminin 2002 – informace – p. Jiří Vích, ředitel závodu
  • stanovení termínu a místa konání příštího setkání
 9. Nabídka služeb a produktů Komerční banky – Ing. Miloš Rýznar, ředitel, JUDr. Miroslav Majzlík, vedoucí expozitury
 10. Závěr

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání.


2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů:

 1. Záležitosti ohledně opravy komunikace z Tomášova na hranice – p. Ing. Kořínek, p. Mayer – dopis napsán, úkol splněn.
 2. “Vlastivěda Šluknovska” – navrhl změnit znění úkolu.
 3. p. Pecinovský – sponzorské dary by měli sehnat starostové, v knížce by však neměla být reklama sponzorů, pouze poděkování.

  p. Zoser – jsou námitky k formě knížky, měla by být jednotná. Dotázal se, zda uvedený titul konzultovali také učitelé základních škol, bylo by vhodné získat jejich vyjádření.

  Z diskuse vyplynuly následující úkoly:

  • zjistit kalkulaci nákladů na vydání “Vlastivědy” – p. Ing. Kořínek,
  • sehnat garanta ze strany autorů, domluvit s p. Ing. Melicharem – p. Ing. Kořínek,
  • zajistit sponzory – starostové obcí,
  • zajistit ve svých obcích konzultaci “Vlastivědy” s řediteli základních škol.
 4. Schůzka se SČE, a.s. – problematika zásobování energií v obcích (nejedná se o vedení 110 kV) – jednání se uskuteční 21. 2. 2002 ve 13.00 hodin v Kině v Krásné Lípě, viz materiály pro dnešní jednání. Úkol splněn.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů.
Sdružení dále ukládá starostům obcí:

- zajistit sponzory pro vydání uvedené publikace,
- zajistit konzultaci “Vlastivědy” s řediteli ZŠ ve svých obcích.
Dále ukládá p. Ing. Kořínkovi zjistit kalkulaci nákladů na vydání “Vlastivědy” a projednat s autory jmenování garanta.

3 .EUROREGION Tour 2002 – informace o přípravách – p. Ing. Hamplová

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Hamplovou a předal jí slovo.

p. Ing. Hamplová – zmínila prezentaci Tolštejnského panství také na jiném veletrhu. O tuto hru, stejně jako o Šluknovsko, je mezi lidmi zájem. Chybí však materiály o Tanečnici.
Informovala, že veletrh Euroregion Tour 2002 se uskuteční ve dnech od 21. 3. –23. 3. 2002 v Jablonci nad Nisou. Dále podrobně seznámila členy sdružení s plánovaným průběhem veletrhu, rozmístěním jednotlivých účastníků, atd. Plánuje se i prezentace “Lužické bylinné” jako “Vildových kapek”. Stánek je již připraven, pořadatelé však požadují znaky měst. 19. 2. 2002 proběhne v České Lípě jednání s ARR, kde se určí ceny za účast na tomto veletrhu.
Dále požaduje uvolnění lidí z informačních center (p. Holatová, p. ing.Paslavská), pult na informační materiály a materiály o sportovištích a sportovních zařízeních.

Diskuse:
p. Pecinovský – navrhl příspěvky na veletrh ve stejné výši jako v loňském roce.
Za loňský rok však příspěvek dosud neuhradila obec Lobendava.

p. Ing. Kořínek – připomněl výši příspěvků obcí, tak jak byly schváleny usnesením SPRŠ. Je třeba tyto příspěvky převést na účet sdružení do konce března 2002. Rumburk vypracuje darovací smlouvu, ostatní obce obdrží účtovací dopisy.

Stanovisko: sdružení schválilo příspěvky obcí na veletrh Euroregion Tour 2002 ve stejné výši jako v roce 2001. Příspěvky je nutné převést na účet SPRŠ do konce března 2002.

p. Zoser – upozornil, že SPRŠ dosud nezaplatilo svazu DELITEUS členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Pro lepší informovanost navrhuje doplnit dalšího zástupce. Navrhuje p. Ing. Hamplovou, která by mohla být také koordinátorkou ve věci Tolštejnského panství. Do budoucna by bylo vhodné založit agenturu, která bude sledovat cestovní ruch v regionu a zajišťovat garance a dotace. Mělo by se také promyslet, jak postupovat v případě rozšíření hry “Tolštejnské panství”, je třeba na tom stále pracovat. Bude se muset počítat s nárůstem koordinátorů a změnou účetnictví sdružení. Dotázal se, jak to bude s odměnou pro pí. Ing. Hamplovou. Její výše a výplata je záležitostí Tolštejnského panství.

p. Pecinovský – navrhl odměnu pro koordinátorku hry p. Ing. Hamplovou ve výši 5.000,-Kč za období od 1.1. 2002 doposud.

Stanovisko: starostové s návrhem souhlasí, ale výše odměny a její a výplata je záležitostí Tolštejnského panství.

p. Ing. Kořínek – v případě svazu DELITEUS došlo ke změně předsedy a ke zlepšení činnosti, DELITEUS je přímo partnerem Krajského úřadu, má větší vážnost.

p. Ing. Hamplová – DELITEUS chystá také změny stanov, příspěvky se budou platit podle počtu obyvatel v obci.

Stanovisko: sdružení schválilo úhradu příspěvku SPRŠ pro svazek DELITEUS na rok 2002 ve výši 2.000,-Kč. Dále sdružení jmenuje p. Ing. Hamplovou dalším zástupcem SPRŠ ve svazu DELITEUS.

4. Zpráva o hospodaření SPRŠ v roce 2001

p. Ing. Kořínek – přivítal účetní SPRŠ pí. Irenu Hoťovou a předal jí slovo.

p. Hoťová - seznámila členy s hospodařením sdružení v roce 2001.

p. Ing. Korbelová – stále ještě nejsou uhrazeny některé závazky z roku 2001.

p. Ing. Kořínek – není dosud vyrovnána smlouva se Saulem. Chybí vyjádření mikroregionu Tolštejn a připomněl znění smlouvy. Pozve k projednání p. Pytelku ze Saulu a předsedy mikroregionů, aby se situace vyřešila a ujasnila.
Výše členských příspěvků obcí na rok 2002 byla určena podle stavu obyvatel obcí k 31. 12. 2001. Členové obdrželi tabulku s výpočtem. Budou rozeslány účtovací dopisy s požadavkem na zaplacení do 28. 2. 2002.

Stanovisko: sdružení schválilo zprávu o hospodaření SPRŠ v roce 2001.

Sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi sjednat schůzku  předsedů mikroregionů s p. Pytelkou ze Saulu, aby se ujasnily některé záležitosti.
Sdružení ukládá členům uhradit členské příspěvky obcí do 28. 2. 2002.
Dále ukládá p. I. Hoťové rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členských příspěvků s termínem úhrady do 28. 2. 2002.

5. Návrh rozpočtu na rok 2002

Stanovisko: sdružení ukládá předsednictvu SPRŠ připravit do příštího zasedání návrh rozpočtu sdružení na rok 2002.

V 10.15 hodin p. Ing. Kořínek vyhlásil 15 minutovou přestávku.

6. Reforma veřejné správy – aktuální informace – Mgr. Jiří Klein, koordinátor státní správy OkÚ Ústí nad Labem; p. Ing. Benedikt, přednosta OkÚ Děčín; zástupci měst Rumburk a Varnsdorf

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Benedikta a p. Mgr. Kleina a předal jim slovo.

p. Ing. Benedikt – ve svém neoficiálním projevu ohledně reformy státní správy informoval o velkém množství zákonů, které se reformy týkají. Tyto zákony jsou připraveny, ale je v nich dost nejasností. Zmínil se o množství úředníků, kteří budou v budoucnosti zajišťovat výkon kompetencí bývalého okresního úřadu, o jejich rozdělení na úřady, atd. Dále připomněl některé problémy, které vzniknou takovýmto jednorázovým a nedokonale připraveným způsobem reformy. V současné době ještě nelze dělat úplné závěry.Podotkl, že hrozí finanční ztráty (vyplacení odstupného zaměstnancům), chaos bude i v rozdělování majetku. Občanům se mnohdy úřady nepřiblíží, spíše naopak.

p. Mgr. Klein – informoval členy o přechodech zaměstnanců, o rozdělování finančních prostředků a dalších záležitostech ohledně reformy veřejné správy. Její smysl není získat majetek pro MěÚ III. stupně, ale služba občanům. Informoval o průběhu schvalování některých kompetenčních zákonů v parlamentě a dalších legislativních záležitostech.

p. Mgr. Šuk – podal svá stanoviska, týkající se reformy. Podotknul, že stále nejsou známy přesné počty úředníků, kteří budou rozděleni. Má se jednat s přesnými údaji, ale podklady jsou zatím nepřesné. Sdělil, že Rumburk je na změny ohledně reformy státní správy připraven.Připomněl, že v našem výběžku si nakonec vše musíme zařídit sami, nikdo nám nic nedá.

p. Tomášek – již proběhlo mnoho jednání, týkajících se pověření Varnsdorfu nebo Rumburku. Reforma je stále více chaotičtější. Současný systém je stále otevřený, vše je nejasné. Varnsdorf se ještě může stát městem III. stupně.

Stanovisko: sdružení vzalo informace o průběhu reformy veřejné správy na vědomí.

7.Diskuse, různé

7.1 Společný kalendář kulturních a sportovních akcí
p. Mgr. Sudek
– rozdal kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2002 v jeho konečné podobě.

7.2 DELITEUS - změna zastoupení SPRŠ
Viz 3. bod programu dnešního jednání.

7.3 Připomínky a podněty starostů obcí
p. Ing. Kořínek
– seznámil členy sdružení se žádostí SLŠ ve Šluknově o podporu při zřízení Vyšší odborné školy dřevařské. Viz kopie dopisu v materiálech pro dnešní jednání.

Stanovisko: sdružení rozhodlo podpořit SLŠ ve Šluknově při zřízení Vyšší odborné školy dřevařské.

p. Zoser – mapy Tolštejnského panství již nejsou. V případě vytištění dalších by bylo vhodné seskupit jednotlivé objednávky obcí do jedné hromadné a objednat dotisk jednorázově.

p. Ing. Korbelová – informovala o 1. maškarním plese Tolštejnského panství, který se koná 23. 2. 2002 v Kulturním domě v Rybništi.

p. Ing. Hamplová – má pro starosty připravené žádosti o sponzorský dar na tento ples.

Stanovisko: sdružení vzalo informace na vědomí.

p. Ing. Korbelová – podala zprávu o činnosti místní Agendy 21.

Stanovisko: sdružení vzalo informaci na vědomí.

7.4 Tour de Feminin 2002 – informace – p. Jiří Vích, ředitel závodu

p. Vích – konstatoval, že letos se pojede již 15. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin. Zúčastní se ho nejlepší závodnice z Evropy. Dále podal informace o plánovaném průběhu závodu a poděkoval za finanční prostředky od obcí.
Zároveň také požádal o finanční příspěvek od SPRŠ na konání této akce.

Stanovisko: sdružení schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na konání mezinárodního cyklistického závodu Tour de Feminin 2002.

7.5 Stanovení termínu a místa příštího setkání

p. Ing. Kořínek – navrhl termín 19. 3. 2002 a místo konání ve Šluknově v Kulturním domě. Začátek bude v 9.00 hodin.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 19. 3. 2002 v KD ve Šluknově.

8. Nabídka služeb a produktů Komerční banky – Ing. Miloš Rýznar, ředitel, JUDr. Miroslav Majzlík, vedoucí expozitury

p. Ing. Kořínek – přivítal pracovníky Komerční banky. Podotkl, že KB je zároveň garantem dnešního setkání. Na základě zhodnocení podmínek účetní p. Hoťovou, se dnes bude projednávat návrh o převedení běžného účtu sdružení do této banky.

p. JUDr. Majzlík - představil pracovníky KB, se kterými se můžeme setkat v expoziturách Rumburk a Varnsdorf. Předal slovo p. Ing. Nesměrákovi.

p. Ing. Nesměrák – informoval členy o činnosti KB, o změnách ve společnosti, o nabídce produktů, jak pro obce, tak i pro fyzické osoby.

Rozhodnutí: sdružení vzalo informace KB na vědomí a dále schválilo převedení běžného účtu SPRŠ z GE Capital Banky do Komerční banky.

9. Závěr

p. Ing. Kořínek – ukončil jednání ve 12.40 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku