Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 22. ledna 2010

v Centru setkávání v Dolní Poustevně

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 17ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Lenka Hausdorfová (Lobendava), Pavel Svoboda (Lipová), Josef Zoser (Jiřetín pod Jedlovou), z hostů člen Rady ÚK p. Mirko Bernas.

1.             Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zahájil jednání sdružení v 8:55 hod. přivítáním přítomných členů sdružení a hostů ve městě Dolní Poustevna a jako předseda jednání řídil. Ze členů sdružení jsou omluveni pí Hausdorfová (Lobendava), p. Svoboda (Lipová), p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou), z hostů člen Rady ÚK p. M. Bernas. Konstatoval, že pozvánku s programem všichni obdrželi předem, přednesl návrh programu, v průběhu jednání bude upravován dle potřeby.

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – přivítal srdečně všechny přítomné a podal informace o dění ve městě. Přiblížil rekonstrukci kostelíka, ze kterého se stalo centrum setkávání, jeho historii a současnost. Kostelík je využívaný poměrně často. Dále hovořil o vlakovém nádraží, kde jsou volné prostory, zvažují po jeho rekonstrukce zřídit formy bydlení. Zprovoznění vlakového hraničního přechodu bude přínosem pro dopravu, pro cestování, je již vydáno stavební povolení na německé straně. Bylo také nutné odbahnění rybníka v Karlíně, je to investice asi za 15 mil. Kč. Budují se fotovoltaické elektrárny, česko-německá firma staví na městském pozemku. Dokončili další dětské hřiště asi za 3 mil. Kč, připravují projekt na rekonstrukci náměstí. Na jaře začne výstavba ČOV a kanalizace, bude trvat zhruba rok a půl, kanalizace musí být v celém městě. Nezaměstnanost bohužel trvá a občané se stěhují pryč, také se o 3x zvedla kriminalita.

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

3.             Informace úřadu práce – aktuální stav, perspektiva financování v roce 2010, další spolupráce s obcemi – PhDr. Jiří Král, ředitel ÚP v Děčíně, Jan Nykodým, vedoucí pobočky Rumburk

4.             Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování – pí Hana Volfová

5.             MAS Šluknovsko – presentace záměru – pí Ing. Hamplová

6.             Diskuse, různé, připomínky starostů

·   Geogalilei – projekt Poznávejme kraje ČR – p. Jiří Tejml

·   Milanova cena za rok 2009 – návrhy

·   Ostatní informace

7.             Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 22. ledna 2010.

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ, členské příspěvky a návrh rozpočtu na rok 2010

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Členové obdrželi účtovací dopisy pro členské příspěvky na 2010 i materiál o výpočtu členských příspěvků, také návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2010. V obcích dochází k úbytku obyvatel, některé členské příspěvky jsou letos trochu nižší. Dále jsou připraveny k převzetí balíčky s propagačními materiály obcí z Regionálního informačního centra.

pí Hoťová (ekonomka) – zůstatek financí z roku 2009 činil 95 tis. Kč, rozdělení výdajů bylo ponecháno tak, jak bylo v loňském roce. Samozřejmě záleží na rozhodnutí členů sdružení, jak návrh rozpočtu upraví.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – zachovány jsou příspěvky pro DSO Tolštejn a DSO Sever – každému ve výši 40 tis. Kč. Některé příspěvky byly v loňském roce jednorázové a příspěvek pro Městské divadlo ve Varnsdorfu loni poskytnut již nebyl. Otevřel diskusi k danému bodu. 

p. Dubský (Varnsdorf) – po řediteli divadla požadovali doložit výtěžnost autobusové dopravy do divadla ve Varnsdorfu.

pí Hoťová (ekonomka) – z divadla ji také kontaktovali, zda sdružení přispěje. Ale dokud nedoloží podklady k vyúčtování a sdružení částku neschválí, nemůže peníze divadlu poslat.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – navrhl vyzvat za sdružení p. Louku, aby se zúčastnil jednání a předložil podklady o využití autobusové dopravy.

p. Raichart (Vilémov) – s p. Loukou již jednali 2x, aby dodal materiály, ale stále se nic neděje. 

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – p. Louka bude tedy v této záležitosti pozván na jednání sdružení.

Proběhla krátká diskuse o dalších položkách návrhu rozpočtu sdružení na rok 2010.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dotázal se, zda členové sdružení souhlasí se schválením návrhu rozpočtu dle předložených návrhů. 

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o hospodaření SPRŠ.

Stanovisko: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2010 po jeho úpravách.    

3.             Informace úřadu práce – aktuální stav, perspektiva financování v roce 2010, další spolupráce s obcemi

p. Ing.  Kořínek (Šluknov) – přivítal ředitele Úřadu práce v Děčíně - p. PhDr. Jiřího Krále a vedoucího pobočky Úřadu práce v Rumburku – p. Jana Nykodýma. Požádal o aktuální informace v oblasti zaměstnanosti.

p. PhDr. Král (ÚP Děčín) – chtějí poděkovat starostům za jejich dobrou spolupráci. Rozpočet úřadu práce je daný ministerstvem, snaží se podporovat místní rozvoj. Historicky jsme na 5. místě v nezaměstnanosti v okresech, v okrese Děčín je to 14, 96 %. Situace je velmi vážná, snaží se na to stále upozorňovat. Co se týče severní části okresu, upozornili i p. Paroubka, který tu byl na návštěvě, na zdejší problémy - na dopravní obslužnost, na nedostatek podpory ve vzdělávání - není zde zaměstnanost, protože zde není vzdělání, na dopravní infrastrukturu státu, silnice, elektrická vedení, apod. Je také podstatné, že jsou tu NP a CHKO, těžko tu bude možné připravovat průmyslové zóny. Snažili se informovat o zpracování problematiky brownfields (bývalé továrny). Nejvyšší nezaměstnanost byla asi v r. 2004, přes 15 %, což bylo období, kdy se ekonomika rozjížděla, nyní je situace, kdy vzdělanostní struktura je 47 % lidí se základním vzděláním, nezaměstnaní jsou ale i lidé vzdělaní. Na ÚP přijali jistá opatření – přestože jsou evropské fondy otevřené, v ČR moc nefungují, dali tedy vlastními silami dohromady 2 projekty (jsou již schválené), které přinesou do oblasti vzdělávání a kvalifikace 75 mil. Kč. Projekty zvládli bez agentur, bez pomoci, jenom sami. Co se týče veřejně prospěšných prací, ze strany úřadu práce je maximální podpora všech místních firem. Cílem je, aby peníze, které se tady vynaloží, tady i zůstaly. Mají sebou i potřebné statistiky k dispozici.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dotázal se, zda jsou pravidla pro vybírání lidí přes úřad práce stejná nebo se něco mění.

p. PhDr. Král (ÚP Děčín) – nic se nemění, pravidla zůstávají stejná, stejně tak limitující kritéria.

p. Ovčáčík (Rybniště) – dotázal se, kdy zase mohou mít k dispozici pracovníky na VPP, sice nějaké mají, ale jsou v pracovní neschopnosti. Potřebovali by lidi např. již od února.

p. PhDr. Král (ÚP Děčín) – předpoklad je, že chtějí začít od února, ale musí čekat, až dostanou rozpočet od ministerstva, zatím jsou optimistické signály, že by to mohlo od února být.

p. Nykodým (ÚP Rumburk) – problematické je, že se často mění formuláře, což způsobuje různé komplikace. Dají se využít také lidé vykonávající veřejnou službu.

p. PhDr. Král (ÚP Děčín) – snaží se pracovat efektivně a spolupracovat s obcemi.

p. Maják (Jiříkov) – shrnul, že pokud budou lidé ve věku 20 – 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní, lze pokračovat s jejich zaměstnáváním na VPP jako dosud. Co se týče veřejné služby, mají v obci takto zaměstnaných 70 osob ze 120.

p. Ing. Jemelka – dotázal se, zda se neuvažuje o zjednodušení administrativy, např. obce stále musí opakovaně zajišťovat potvrzení o bezdlužnosti. 

p. PhDr. Král (ÚP Děčín) – bohužel tato republika ztratila soudnost, dříve např. stačily na doklad o pracovní neschopnosti 3 listy, nyní jich je 7, to samé je s různými formuláři. Při povodních navštěvovali obce a nabízeli jim pomoc přes VPP s tím, že za ně potvrzení o bezdlužnosti vyřídí, ale nešlo to, museli to zařídit sami starostové, přitom šlo o krizovou situaci, o této situaci ihned informoval ministra. Sami se snaží věci řešit, jak nejlépe to jde. Bohužel se nemohou tolik věnovat lidem, protože musí „papírovat“, ačkoliv vláda vždy slibuje snížení administrativy. Té je v současnosti velké množství, také datové schránky, elektronické podpisy, konverze dokumentů potvrzením z CzechPOINTu – to vše stojí čas a peníze, přitom stát nic nepřispěje. Než vyřídí žádosti klientů o různé příspěvky, obnáší to složité vyřizování.

p. Kopecký (Horní Podluží) – špatné je také rozdělování financí podle daňové výtěžnosti, něco jiného jsou velká města a něco malá města. Pokud by se peníze rozdělovaly  spravedlivě, bylo by to jiné. Kdyby v tomto došlo ke změnám, dalo by se lépe v obcích hospodařit.

Proběhla diskuse o daňové výtěžnosti obcí, o nízkých rozpočtech a hospodaření obcí, o tom, že finanční prostředky by měly zůstat tam, kde se vydělají. Obce jsou vlastně nyní největším zaměstnavatelem – jde o lidi na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Rozpočty obcí se snižují, ale nároky na obce se zvyšují.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – jezdí na jednání Svazu měst a obcí ČR, slyší nářky ostatních starostů a musí říct, že Úřad práce v Děčíně je zlatý, jinde mají obce s úřady práce  problémy. Záleží na přístupu úřadu a vzájemné spolupráci. Za vstřícný přístup přítomným zástupcům úřadu práce poděkoval.

p. Ovčáčík (Rybniště) – může potvrdit, že s Úřadem práce Děčín je dobrá spolupráce.

Proběhla další diskuse o školství ve Šluknovském výběžku, o slučování škol, kdy se slučují rozdílné učební obory, např. SLŠ a SOŠS ve Šluknově, po sloučení počet žáků klesl. Psaly se nesouhlasné dopisy na kraj, ale bez výsledku. Ohledně snižovaní stavu oborů se zpracovávají statistiky, jsou masivní nábory pro studia na středních školách, např. obchodní akademie, jejich studenti jsou pak ovšem klienti úřadu práce.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace ředitele Úřadu práce v Děčíně – p. PhDr. Jiřího Krále a vedoucího pobočky Úřadu práce v Rumburku – p. Jana Nykodýma o stavu nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. 

 

Přestávka

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vyhlásil v 10:20 hod. 10 min. přestávku.   

4.             Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – přivítal pí Hanu Volfovou, koordinátorku projektu „Lokální partnerství Šluknovsko“, Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování“.

pí Volfová (ApSZ Krásná Lípa) – sdělila, že agentura pracuje již v několika lokalitách a budou se přidávat další obce. Agentura působí ve dvou částech, a to přímo v lokalitě a při zpracování strategického plánu. Připravili strategický plán, projekty agentury vedou k podpoře obcí, k možnostem řešení různých problémů a k podpoře cílových skupin. Ve vzdělání jde o rozšíření přípravných tříd, pomocné mateřské kluby, získávání odborníků do škol, vznik nízkoprahových zařízení, apod. Dále je podpora sociálního zaměstnání, programy rekvalifikace a odborné praxe. V oblasti bydlení je to o systému nastavování prostupného bydlení, o takové programy, aby byly kladeny nároky na přímé osoby. Je také podpora azylového bydlení, které na Šluknovsku velmi chybělo. Požádala o dotazy.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) –  do této problematiky je zapojeno jen několik obcí. Agentura zpracovala úvodní materiál, obsáhnou koncepční strategii, kterou dostali všichni členové sdružení e-mailem.

p. Maják (Jiříkov) – město Jiříkov je jedním z potenciálních členů v projektu lokálního partnerství.

pí Volfová (ApSZ Krásná Lípa) – sejde se monitorovací výbor, kde se bude projednávat vstup nových obcí do projektu Lokální partnerství Šluknovsko. 

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – je třeba, abychom tento strategický plán dnes projednali a schválili. Je to koncepční dokument strategie, který obce k ničemu nezavazuje, jen nabízí možnosti a služby. Dotázal se členů sdružení na schválení přijetí strategického plánu.

Stanovisko: sdružení schválilo Strategický plán lokality Šluknovsko pro projekt Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování. 

5.                   MAS Šluknovsko - aktuální informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přivítal pí Ing. Evu Hamplovou, předsedkyni MAS Šluknovsko a předal jí slovo.

pí Ing. Hamplová (MAS) – proběhlo jednání Správní rady MAS Šluknovsko, projednávala se alokace, probíhá druhá výzva, nyní se odevzdávají projekty. Výzva ve výši cca 6 mil. Kč na fichi č. 6 a 7 bude jen pro neziskové organizace a obce a svazky obcí. V březnu se bude konat školení ve Šluknově na téma podávání žádostí. Materiály k fichi č. 6 a 7 jsou k dispozici na webových stránkách MAS. Připravují také „malý LEADER“ a Junior LEADER, který chtějí spustit ve školách, mělo by se jednat o 7. a 8. třídy ZŠ. Snaží se získat peníze pro výzvu na školy, aby žáci sami připravovali projekty pro školu, peníze pak dostanou přímo. K tomu bude ale třeba finančních prostředků. Proto chce požádat o příspěvek ze sdružení, peníze pak půjdou do škol, které si projekty připraví. Ať tuto možnost starostové zváží a osloví školy ve svých obcích. Dále představila p. Kočku, sládka Pivovaru Kocour z Varnsdorfu, s kterým připravili partnerství s MAS Šluknovsko.

p. Kočka (Pivovar Kocour) – přiblížil provoz jejich malého pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, minipivovar funguje již několik let. Připravují na Den otců v červnu akce, chtějí uspořádat pivní olympiádu, ne však v pití piva, ale v různých soutěžích - rybaření, florball, apod. V různých lokalitách Šluknovska by mohly probíhat jednotlivé soutěže, byla by to víkendová akce s doprovodným programem pro děti. Propagaci si zajistí sami. Mají kamion, který využívají jako hospodu, tímto ho nabídnul obcím k dispozici na jejich různé akce. Nabídl i možnost propagace pro obce na etiketách, apod. Připravují také sýrové hody.  

p. Raichart (Vilémov) – tato myšlenka se mu líbí, v rámci MAS se snaží pomáhat místním podnikatelům, líbí se mu i to, že p. Kočka přišel s návrhem sám. Takové akce přitáhnou lidi. Zamlouvá se mu spolupráce s malým podnikatelem a místní akční skupinou. Na představenstvu MAS projednávali zmíněný projekt, v této chvíli jde hlavně o prvotní informaci.  Až budou přesnější podmínky, domluví se vše přesněji.

Proběhla krátká diskuse o uspořádání této akce. Návrhy byly takové, že obce by poskytly sportoviště pro pořádání soutěží. Akce by se konala 3. neděli v červnu - pátek a sobota, byla by to zároveň reklama menších pivovarů. Starostové vyjádřili podporu této akci.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

6.             Diskuse, různé, připomínky starostů

 

6.1   Geogalilei – projekt Poznávejme kraje ČR

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – tento bod bude přesunut na příští jednání, zástupce projektu se nedostavil.

 

6.2   Milanova cena za rok 2009 – návrhy

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – DSO Sever a DSO Tolštejn si měly připravit návrh kandidáta na udělení Milany ceny. V letošním roce by to měl být někdo z DSO Sever, navrhli udělení ceny p. Michalu Majákovi, který se věnuje sportovní oblasti, pracuje také v krajské komisi dopravy.

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – dohoda o udělování ceny mezi svazky je daná, za DSO Tolštejn není proti tomuto návrhu.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – dal hlasovat o návrhu udělit Milanovu cenu za rok 2010 p. Majákovi. Pamětní prkýnka pro všechny držitele ceny jsou připravená i za uplynulé roky (jak v malém provedení, tak ve velkém). 

Stanovisko: sdružení rozhodlo udělit Milanovu cenu za rok 2009 p. Michalu Majákovi, starostovi Jiříkova, za dlouhodobou a přínosnou činnost pro Šluknovský výběžek.

p. Maják (Jiříkov) – poděkoval za toto ocenění. Bude se snažit dál pracovat pro rozvoj Šluknovska.

 

6.3   Ostatní informace

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal starosty o návrhy termínu a místa příštího jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 19. března 2010 v Jiříkově, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

Proběhla diskuse na různá témata (zemědělství, cyklostezky, zpracování biomasy atd.)

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

7.             Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval všem přítomným a hostům za účast a ukončil jednání v 11:35 hodin společným obědem.            

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku