Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 16. ledna 2009
ve Staré hospodě (U Rezka) v Doubici

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16ti členů, hosté dle presenční listiny.

Omluveni: ze členů pp. Mänzel, Hausdorfová, Svoboda, Kopecký, z hostů ekonomka pí Hoťová. Krásnou Lípu zastoupí p. Sudek, OHS Děčín p. Ing. Netopil.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:50 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Krajští zastupitelé se zúčastní také jednání a p. Ing. Sykáček přiblíží záležitosti ve vedení radnice v Rumburku v souvislosti s jeho senátorskou funkcí.

p. Schulz - přivítal všechny přítomné v Doubici, kam se přistěhoval před několika lety a změnil svůj život nejen pracovně jako novinář, ale i jako člověk. V obci byly i takové plány jako postavit zde velké lázeňské centrum. Nyní chtějí obnovit alej na Rybniště, mají nové autobusové zastávky, upravuje se celkový vzhled obce, která si to určitě zaslouží. Mají připraveny 3 větší projekty, které by pomohly zlepšit obec - obnova horního rybníka, park v centru obce, ten vzniká díky p. Jemelkovi (synovci starosty Ing. Jemelky), který se této akce ujal a díky jeho zkušenostem jsou dobré vyhlídky na uskutečnění.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu. Jednotlivé body programu se budou zařazovat či doplňovat v pořadí dle potřeby.
Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Informace senátora a starosty města Rumburk - p. Ing. Sykáček
3. Pověsti Šluknovska, příloha k Vlastivědě Šluknovského výběžku - p. Ing. Zibner
4. Ekonomické záležitosti, členské příspěvky, návrh rozpočtu na rok 2009 - členové sdružení
5. Informace Finančního úřadu v Rumburku k dani z nemovitostí - Ing. Kořínek
6. Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje - p. Ing. Jakubec, p. Bernas
7. Diskuse, různé, připomínky starostů
- ostatní informace
8. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 16. ledna 2009.

2. Informace senátora a starosty města Rumburk

p. Ing. Kořínek - požádal p. Ing. Sykáčka o informace ohledně dění na radnici v Rumburku.

p. Ing. Sykáček - díky mnohým občanům výběžku se stal senátorem a musel řešit, co dál, nechtěl se vzdát vztahu s městem a také nechtěl vykonávat funkci senátora na půl. Požádal tedy ZM, aby byl potvrzen ve funkci starosty jako neuvolněný a byl zvolen třetí místostarosta, který by ho zastupoval, neboť místostarosta p. Šváb má jako hlavní bod zajištění chodu nemocnice, kde je náměstkem. Stále bude občan Rumburku a Šluknovského výběžku, nebude pražákem a je rád, že jako senátor bude dál zastupovat náš výběžek. Je jasné, že příliv peněz jako senátor zcela dost dobře zařídit nedokáže, ale snad bude moci otevřít některé dveře. Chce využít toho, že je zvolen za ČSSD, silnou stranu se silným zázemím. Úřední senátorské hodiny bude mít v Děčíně, v Rumburku v kanceláři v pěší zóně, ve Varnsdorfu ve vile poblíž Penny marketu - vždy odpoledne. Každé pondělí bude v Rumburku jeho asistent Jan Menšík a ve Varnsdorfu Pavel Sinko. V kontaktu určitě budeme. Nesouhlasí ovšem s politickou situací, která je v Ústeckém kraji a s výsledkem volby hejtmana. Je toho názoru, že hejtmanem Ústeckého kraje měl být p. Jaroslav Foldyna, který měl při krajských volbách 3x více hlasů než další kandidát v pořadí po něm. Nelíbí se mu ani koalice ČSSD, ODS a p. Bernase, to řekl i v klubu ČSSD. Dopadlo vše tak, jak dopadlo, z legislativního hlediska se nedá nic namítat.

p. Mgr. Pokorný - na radnici v Rumburku chtěli, aby p. Ing. Sykáček byl nadále starostou, proto se rozhodli tak, jak se rozhodli. Nehodlá v úřadu zastávat jiné linie, než jaké jsou dosud nastaveny, chce v nich pokračovat.

p. Ing. Sykáček - shrnul tedy, že v Rumburku je nyní 1. místostarostou - p. Mgr. Ladislav Pokorný, 2. místostarostou - p. Darek Šváb a 3. místostarostkou - pí Alena Winterová.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace senátora a starosty města Rumburk, p. Ing. Sykáčka, o změnách ve vedení města v souvislosti s jeho senátorskou funkcí.

3. Pověsti Šluknovska, příloha k Vlastivědě Šluknovského výběžku

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Zibnera a požádal ho, aby podal bližší informace k Pověstem Šluknovska, které by měly být dotiskem k Vlastivědě Šluknovského výběžku.

p. Ing. Zibner - poděkoval jménem redakční rady Vlastivědy za spolupráci při vzniku knihy, která má velký úspěch a díky starostům se jí podařilo vydat. Stala se tak i duchovním vkladem Šluknovska, spojila se v ní řada autorů, každá obec dala příspěvek, atd. Ohlasy jsou dobré, bylo by ale vhodné, aby kniha přišla více do škol, pro které je také určena. Vlastivěda je publikace, která spojila při jejím vytváření podnikatelskou i veřejnou sféru. Většinou dílo vydají profesionálové a v Praze byli překvapeni, že jsme knihu tzv. vydupali ze země. Ve Vlastivědě je uveden oddíl pověstí, kde je jejich seznam. Bude vhodnější vydat pověsti jako samostatnou přílohu, je jich asi 16. Byly by vydány v encyklopedickém pojetí a nekonkurují jiným monotématickým dílům, budou součástí Vlastivědy. Tiskárna v Krásné Lípě by pověsti vytiskla v podobě brožury, která by se dala vložit do Vlastivědy. Po rozprodání knihy Vlastivědy by se vydala další CD Vlastivědy, o které je také zájem. V Regionálním informačním centru ve Šluknově zjistil, že kniha je žádaná. Projekt Vlastivědy je vlajková loď, doplní se nyní o pověsti, mají myšlenku, že by se v edici sdružení dál pokračovalo a byla by vydávána další dílka navazující na Vlastivědu. V pověstech by byla také opravenka k Vlastivědě, vydána v nákladu 2 tis. ks, stejně jako Vlastivěda. Náklady na Pověsti Šluknovského výběžku činí i s DPH 34.345,--Kč. Za redakční radu chce požádat o vyčlenění těchto financí z rozpočtu SPRŠ.

p. Ing. Kořínek - mají k dispozici materiály o čerpání rozpočtu SPRŠ, které poslala ekonomka, pí Hoťová. Dle čerpání a návrhu rozpočtu sdružení by se pověsti vydaly ze zisku z dalšího prodeje Vlastivědy. Mechanismus prodeje by se dohodl, až bude aktuální. RIC Šluknov rozešle obcím letáčky, aby se Vlastivěda mohla více propagovat.

pí Doušová - dotázala se, z jakých zdrojů se čerpaly uvedené pověsti.

p. Pecinovský - dotázal se na autorská práva.

p. Ing. Zibner - zdroje informací jsou uvedeny ve Vlastivědě a autorská práva budou stejná jako u Vlastivědy.

p. Ing. Kořínek - dal hlasovat o vydání Pověstí Šluknovského výběžku - schváleno, pí Mgr. Boháčová byla proti.

Stanovisko: sdružení schválilo vydání brožury Pověsti Šluknovského výběžku s tím, že bude vydána ze zisku z dalšího prodeje Vlastivědy.

4. Ekonomické záležitosti, členské příspěvky a návrh rozpočtu na rok 2009

p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Členové na dnešním jednání dostali materiály k ekonomické stránce SPRŠ - účtovací dopisy na rok 2009 s tabulkou konkrétních výpočtů členských příspěvků pro jednotlivé obce, v rozpočtu sdružení budou činit asi 200 tis. Kč (počet obyvatel Šluknovského výběžku mírně ubývá). Dále obdrželi zprávu o stavu hospodaření sdružení ke dni 16.12.2008 a návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009. Výdaje ve zprávě o hospodaření jsou vyšší než příjmové. PLANstudio už loni nebylo placeno, mapa se nepoužívá, doprava do Městského divadla ve Varnsdorfu se musí prověřit, zda položku snížit nebo vypustit zcela, Mistrovství ČR v orientačním běhu letos nebude.

p. J. Zoser - Mistrovství ČRv běhu do vrchu se konat bude.

p. Hladík - na minulých jednáních se projednávalo, že regionální akce svazků by se měly dotovat z příspěvku sdružení poskytovaných oběma svazkům, každému ve výši 50 tis. Kč.

p. Ing. Jemelka - náklady na veletrhy jsou také velké, navrhl je zrušit.

p. Ing. Kořínek - zaměstnankyně RIC Šluknov už na veletrhu v Brně jsou, to se změnit nedá a presentace Šluknovského výběžku je ve stánku Ústeckého kraje.

p. Pecinovský - nejdražší je účast na veletrhu v Jablonci nad Nisou, kde je stánek umístěn samostatně. Oba svazky by si zaplatily jen člověka, kterého na veletrh vyšlou. Nasmlouvané náklady s krajem jsou ve výši 15 tis. Kč.

p. Maják - byl v Brně na zahájení veletrhu, ÚK tam měl svůj stánek, byl docela pěkně připravený, byl v něm DSO Sever i DSO Tolštejn, tam už ušetřit nemůžeme. Doprava v rámci divadla ve Varnsdorfu se již projednávala, požadujeme výstup o využívaní této dopravy od ředitele divadla.

p. Ing. Kořínek - požádá tedy p. Louku o zhodnocení, jak je doprava občany využívána. Pak se rozhodne, zda tento příspěvek ponechat nebo zrušit.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, vyžádat od ředitele Městského divadla Varnsdorf zprávu o využívání autobusové dopravy poskytované předplatitelům divadla.

p. Pecinovský - dotázal se, zda veletrhy letos ponechat, když už běží a zda pro příští rok tuto položku vyřadit z rozpočtu.

p. Maják - bylo by dobré nechat zpracovat výstup o účasti na výstavách. Nyní už jsou veletrhy rozjeté, ale na základě podkladů bychom mohli v druhém pololetí říct, zda se jich příští rok zúčastnit nebo ne.

p. Ing. Kořínek - dal hlasovat o tom, zda pro letošní rok ponechat v návrhu rozpočtu položku veletrhy s částkou 42 tis. Kč - schváleno, Ing. Jemelka byl proti. Dále konstatoval, že příspěvek na Mistrovství světa ČR v běhu do vrchu 10 tis. Kč bude z rozpočtu vyřazen. Na Vlastivědu bude vyhrazen příspěvek ve výši 35 tis. Kč. Jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2009 budou upraveny dle připomínek a nový návrh bude rozeslán členům sdružení ke zveřejnění. Zpráva o hospodaření SPRŠ ke dni 16.12.2008 byla odložena s tím, že jsou v ní nesrovnalosti a bude projednána příště.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí první návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009, upravený dle připomínek bude zaslán členům sdružení k dalšímu vyjádření.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2009 dle připomínek.

Stanovisko: sdružení rozhodlo odložit projednání zprávy o hospodaření SPRŠ ke dni 16.12.2008 na příští jednání po upřesnění některých položek.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín úhrady členských příspěvků SPRŠ na rok 2009 dle účtovacích dopisů, a to do 31.03.2009.

5. Informace Finančního úřadu v Rumburku k dani z nemovitostí

p. Ing. Kořínek - ředitelka FÚ v Rumburku jej informovala o tom, že od 01.01.2009 dochází ke změnám v zákoně o dani z nemovitostí, kdy se mění průměrná cena zemědělských pozemků a vznikají nové místní koeficienty u pozemků a staveb. Požádala proto starosty, aby byly v obcích zveřejněny informační materiály, ve kterých FÚ žádá, ať občané zatím vyčkají s placením daně z nemovitosti, než obdrží složenku s novým daňovým výměrem. Výpočet daně bude proveden během března, pak bude také majitelům nemovitostí k nahlédnutí na obecních úřadech.

p. Houdek - sdělil, že v otázce pozemků orné půdy se výše daně nemění.

p. Pecinovský - jde o novelu zákona, který má ještě jisté výjimky. Místní koeficient v obci je také problém, týká se jen zastavěných ploch a nádvoří. Orná půda, zahrady, louky jsou osvobozeny od navýšení. FÚ žádá jen prodloužení termínu placení daní z nemovitostí.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace Finančního úřadu v Rumburku o změnách v zákoně o dani z nemovitostí v roce 2009 a žádost o zveřejnění informačních materiálů v obcích.

" Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10:20 hod. vyhlásil 25 min. přestávku.

6. Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje

p. Ing. Kořínek - na minulém jednání se hovořilo o situaci po krajských volbách, dnes byli pozváni p. Mirko Bernas a p. Ing. Petr Jakubec, jediní zástupci v krajském zastupitelstvu za náš výběžek, oba jsou zároveň členy rady kraje. Naše zastoupení v zastupitelstvu kraje je slabší, zaslali jsme proto na ÚK dopis s nabídkou spolupráce starostů a dalších osob v komisích a výborech kraje. Rozdal přehled členů komisí kraje, zda v nich není někdo další z našeho výběžku. Požádal oba radní o informace.

p. Ing. Jakubec - se starosty se potkával už jako ředitel střední školy ve Varnsdorfu či v rámci oblasti cestovního ruchu. Nyní se stal uvolněným radním ÚK pro oblast školství, mládeže a sportu. Je jeho zájmem, aby se v okrese Děčín a ve Šluknovském výběžku prioritně tato oblast rozvíjela, dalšími záležitostmi jsou komunikace a doprava. V minulém volebním období bylo 10 lidí v radě kraje z ODS, ta ovládala ÚK, nyní je změna v politickém vedení, vytváří se nová komunikace, chtějí ale navázat na dobré věci. Starosty budou jistě zajímat peníze, investice, rozvoj obcí. Jsou určité plány již z minulého období, které jsme nemohli naplnit, nové nastavení priorit by mělo naplno fungovat až od roku 2010, např. kruhový objezd na Mýtě apod. Školstvím v ÚK protéká skoro 60 % rozpočtu, budou se snažit dál pokračovat, je budeme se muset vyrovnat s úbytkem žáků. Ve funkci radního kraje je něco přes měsíc, očekává, že starostové se na něj budou se svými záležitostmi obracet. Chce vycházet z priorit, které mají starostové, o kterých on zatím moc neví a chce v této oblasti komunikovat, aby mohl prospět své oblasti tak, aby fungovala. Bude třeba nastavit nějaké vzájemné komunikační kanály.

p. Bernas - je rád, že byl pozván na toto setkání. Přesto, že volby jsou historií, byl požádán, aby se o k tomu ještě znovu pobavil a věří, že to nepovede k žádným ostřejším názorům, jak byl znám z médií. Předvolební situace byla taková, že na kandidátkách bylo velmi málo lidí, kteří se mohli dostat do krajského zastupitelstva. Ze zkušenosti z uplynulých let ví, že když chtěl něco udělat, bez podpory kraje to bylo nemožné či velmi těžké. P. Zelenka přišel s nabídkou sdružení Severočeši.cz, za jejich programem si stále stojí a po výsledku voleb v poměru 22:8 byli schopni utvořit koalici. Dostal mandát, aby projednal koalici s ČSSD. Situace se změnila zásahem p. Zelenky, že to není o ČSSD - p. Benda, ale o jiné frakci a jako poslední se dozvěděl, že mandát již nemá. To byl způsob jednání, kdy byli použiti jako nástroj k rozdělení politické strany. Byly připraveny dohody, kdy by prakticky došlo k pseudovládě, to se mu nelíbilo, ale vysvětlení nedostal. Je to hlavně zájem v jiné rovině než o prosperitě regionu, prostě nalétl on i někteří další, takže se sám prohlásil za přeběhlíka. Je velmi rád, že se do rady dostal i p. Ing. Jakubec. V těchto 4 letech máme takřka poslední šanci něco pro lidi udělat, nejen slibovat, např. v problematice vodovodů a kanalizací, kdy se do roku 2010 zavázali k něčemu, co nejde splnit, neakceptování žádostí ohledně kanalizací je o Dolní Poustevně, Krásné Lípě, Vilémově, Šluknovu. Možná se dostatečně nebránil, když byl medializován, ale je za ním kus práce a chce pomáhat, mohou se na něj s důvěrou obrátit, jeho vize se týká Šluknovského výběžku s rozvojem cestovního ruchu, se zamezením škodlivých provozů, kdy bylo špatně vysvětleno zřízení žárové zinkovny v Rumburku. Náš kraj je krásný a má budoucnost a je naší povinností pro naše děti udělat vše, aby to tak zůstalo a vracely se sem. Toto je seznamovací schůzka, nikdy do politiky nechtěl, ale zjistil, že jinak to nejde. Starostové ho mohou kontaktovat, 4 roky uplynou jako voda, ta šance už se nevrátí. Letos se podařil kruhový objezd v Rumburku a také řešení rychlé záchranné pomoci. Nadále bude odolávat tlaku na výstavbu žárové zinkovny, bude si trvat na svém názoru a pokud má někdo na něj výhradu, ať klidně řekne, ale dostali mandát na spolupráci, ne na hašteření. Nechce ztrácet čas dohadováním, těší se na spolupráci. V obcích, kde bývá často, mají vzájemnou shodu a abychom byli přínosem pro region, musíme táhnout za jeden provaz, proti nám stojí silné okresy jako Most, Chomutov, kde mají silné zázemí a co si neutrhneme, to nám nikdo nedá. Byl ale překvapen tím, že neexistuje studie rozvoje vodovodů a kanalizací pro Šluknovský výběžek.

p. J. Zoser - koncepci vodovodů a kanalizací rozvíjel p. Šváb v nedávné době, ale nedopadlo to.

p. Raichart - koncepce byla, důležitá je ale praxe. Ze Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů odstoupil Vilémov, pak i další obce a tím to skončilo. Jde o to, že obec připraví projektovou dokumentaci, vše zrealizuje a stavba se pak předá SVS a. s., kde pro ně akce byla ztrátová a peníze na ni nedala. Obce ze sdružení odstupovaly, neměly miliony korun, do roku 2010 ale musí být obce nad 2 tis. obyvatel zkanalizované. Spolupráce SVS a. s., kdy obce vše vydřou a SVS a. s. jen hotové dílo převezme, se mu nelíbí, ale i tak za to buďme rádi.

p. Bernas - zná toto v jiných okresech, hovořil s různými dotčenými institucemi, je to o koncepci daného území. Pokud se zprůměrňuje zřízení kanalizace, kdy na hlavu bude 70 tis. Kč místo 400 tis. Kč, je to již únosnější.

p. Ing. Kořínek - jak řekl p. Bernas, je to první informační schůzka. Je fakt, že zde máme jiné podmínky než v ostatních oblastech kraje, naše geografická i sociální otázka je jiná než třeba pro Ústí nad Labem či Děčín a pokud se bude něco řešit, je třeba, aby naši krajští radní "křičeli" za nás a v rámci svých možností upravili směr naší společné cestě.

p. Ing. Jakubec - oblast jako je Šluknovsko je v kraji několik, každá z těchto oblastí chce svůj specifický přístup. Bude potřeba dobře volit, kdy tento specifický přístup uplatnit a s touto zbraní zacházet velmi uvážlivě. Tam, kde je to účelné, dostat pro výběžek co nejvíc, ale je třeba si uvědomit, že se s tím musí zacházet velmi diferencovaně, je třeba volit tu správnou cestu.

p. J. Zoser - poděloval radním kraje, že presentují jejich ochotu pomáhat Šluknovskému výběžku. Má ale dotazy - přečetl si, že p. Bernas říkal, že vede desítky jednání s mnohými politiky, racionální a velmi užitečné - zajímá ho tedy, kolik jednání vedl se starosty výběžku.

p. Bernas - první iniciativa byla u p. Ing. Kořínka, chtěl sezval starosty, ale byl vánoční čas a tak se dohodli na termínu setkání se všemi na tomto sdružení. Výstupy z posledního jednání SPRŠ si přečetl a navštívil p. Ing. Kořínka, s některými starosty spolupracuje. Jinak ale opravdu jezdí po kraji, navštěvuje různé lidi, od kterých můžeme něco získat. Každý den má minimálně 2 schůzky, nenárokuje si za to finance, nic.

p. J. Zoser - všichni starostové chtějí spolupracovat, ale musí to být na jisté úrovni. Zajímá nás jeho prohlášení, kdy se stal nezávislým a řekl, že měl svou volební kampaň a že kampaň Severočechů.cz byla kampaň jejich.

p. Bernas - nesouhlasil s motivem Severočechů.cz - "Co jiní rozkradli, my rozdáme." a dal si svůj motiv - "My můžeme." Již v předvolební době se v tomto se sdružením Severočeši. cz rozešli.

p. J. Zoser - p. Bernas říká, že to není jeho volební kampaň, ale třeba jeho osobně napadal výroky, že zadlužil obec Jiřetín pod Jedlovou až po vousatá vnoučata a vyhrožoval mu. Ví, že vyhrožoval i p. Raichartovi, což už si prý vyříkali, takže chce toto teď také po něm.

p. Bernas - toto popřel, nevyhrožoval mu, chce to od p. Zosera dokázat.

p. Maják - požádal oba, ať nechají dohadování, máme dva zástupce v kraji, tak buďme rádi, musíme spolupracovat a neřešit tu takové spory.

p. Ing. Kořínek - načal téma pracovních příležitostí, kdy bude třeba řešit různé možnosti, aby zde nebyla jen muzea a skanzeny bývalých továren a tradiční výroby.

p. Bernas - náš kraj má nedostatek vysokoškolsky vzdělaných lidí oproti celé republice. V Rumburku nyní vznikl park, který je určený pro začínající podnikatele, je na ploše 5 tis. m2, pro lidi s vyšším vzdělání, začnou zde věci z výzkumu. Naše "mozky" se rozprchly po celém světě a aby nám zde nezůstaly jen krávy pro pastvy, musíme sem dostat lidi, aby věděli, že je zde hezky.

p. J. Zoser - zmínil se o komisích kraje - známe jen p. Majáka a pí Nedvědovou, kteří v nich jsou. Udivuje ho, že třeba ve 3 případech jsou stejní lidé ve 3 komisích, zda je to nedostatkem lidí nebo čím. Sdružení nabízelo lidi do komisí, HSRD také.

p. Ing. Jakubec - v komisích a výborech kraje má být asi 150 lidí, počítá se s tím, že každá komise či výbor bude mít zhruba 11 členů. Nejdříve byly požádány jednotlivé strany koalice a pak různé spolky, aby dodaly své členy, pak se sestavují komise a výbory. Návrhy na stolech by byly lepší. Z každého regionu v komisi nemůžeme mít zástupce, dali se tam lidé, které doporučily strany, pak byli v rámci připomínek starostů doplňováni další odborníci. Všechny výbory a komise nejsou obsazeny proto, aby se daly doplňovat o odborníky z praxe, nepodařilo se uspokojit tedy všechny zájemce. Měl nějaké typy na obsazení komisí, které se snažil uplatnit, takové, co ČSSD dávala za výběžek - p. Mgr. Šmída z Varnsdorfu v majetkové komisi, p. Mgr. Moravce v komisi pro vzdělání a zaměstnanost, p. Horáka v radě pro vědu a výzkum, p. Ing. Hricze ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, p. Ing. Adamčíka ve výboru legislativně-právním. P. Bernas uplatnil některé lidi z výběžku v komisích.

p. Ing. Kořínek - ze Šluknova je v komisi investiční Ing. Benda z MěÚ Šluknov a v komisi ŽP p. Barcal, v komisi pro dopravu p. Maják.

p. Hladík - dotázal se, proč nejsou ještě stanoveny výbory.

p. Ing. Jakubec - byly zatím stanoveny některé, ty jsou zveřejněny v usnesení rady kraje, další výbory se budou projednávat nyní na zasedání zastupitelstva kraje, vše bude zveřejněno na webu kraje.

p. Pecinovský - bylo by vhodné, aby na stránkách byly zveřejněny údaje o tom, odkud který člen komise či výboru je, samotná jména nic neřeknou.

p. Ing. Jakubec - byl zvolen p. Ing. Poláček do komise finanční, ale požádal o odvolání.

p. Bernas - také lidi do komisí a výboru vyhledával, písemné návrhy na stůl nedostal.

p. Ing. Sykáček - bohužel některé záležitosti bude těžké napravit, některé "příkopy" ve vztazích jsou již hluboké. Zazněla zde zinkovna v Rumburku, že chtějí pomáhat, tzn. tedy obcím a lidem na úřadech, tak proč tedy p. Bernas zavaluje úředníky MěÚ Rumburk žádostmi o různé informace.

p. Ing. Kořínek - některé věci sem nepatří, držme se tématu, tedy zpráv ze zastupitelstva kraje. Je rád, že p. Bernas nesouhlasí s citátem Severočechů.cz - "Co jiní rozkradou, my rozdáme.".

p. Ing. Jemelka - pokud je možnost tedy pojmenovat členy do komisí, požádal, aby věděli o návrzích lidí do těchto komisí. Šluknovsko nekončí ve Šluknově, pokračuje dál až do Dolní Poustevny.

pí Doušová - dotázala se radních, jestli nemají informace, zda se hejtmanka chystá na návštěvu do našeho regionu.

p. Ing. Jakubec - ví, že všichni zde mají zájem prosadit náš region, ale prosadit zájmy 50 tis. lidí výběžku je obtížné, jsou na kraji proto, aby vedli celý kraj. Jsou volná místa v komisích a výborech a chceme je obsadit. Ať dají seznam lidí a budou se snažit prosadit je. Bod programu zastupitelstva kraje je také informace z regionu, ale nebude vhodné při návštěvě hejtmanky ukazovat problémy z minulého období. Chtějí hejtmanku pozvat, ukázat jí náš region, byla zde na několika mítincích, nedává náš výběžek stranou.

p. J. Zoser - dotázal se znovu, proč jsou v komisích stejní lidé, jeden člověk ve 3 komisích.

p. Raichart - co se týče komisí, v období voleb jsme toto řešili a předběžně se vědělo, kdo se dostane do zastupitelstva kraje, takže bylo potřeba, aby lidé z našeho výběžku byli aspoň v komisích a výborech. Oproti minulému období je nyní zastoupení výběžku mizivé.

p. Bernas - mají slíbené výjezdní zasedání rady kraje na Šluknovsko. Pokud se sjednotí na jménech lidí, kteří jsou kvalitní, ať mu návrhy podají. Fond hejtmanky také skýtá určité možnosti v době rozpočtové chudoby pro výběžek, např. na různé akce - poutě, výročí měst a obcí, z tohoto fondu nějakou možnost najdeme.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace krajských zastupitelů, p. Ing. Petra Jakubce a p. Mirko Bernase, o jejich činnosti v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

  • Přestávka


p. Ing. Kořínek - v 12:00 hod. vyhlásil 40 min. přestávku na oběd.

7. Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Kořínek - požádal starosty a členy sdružení o příspěvky do diskuse.

p. Ing. Sykáček - navrhl setkání sdružení uskutečnit v Senátu, mohl by to zařídit.

p. Pecinovský - může na tuto akci zajistit autobus.

p. J. Zoser - byla by dobré využít i možnosti navštívit hradní zahrady, např. v květnu. Ale ČR teď předsedá EU, takže v Senátu je dost akcí, je třeba domluvit včas přesný termín.

p. Ing. Kořínek - shrnul, že bližší záležitosti se domluví na dalším jednání. Požádal starosty o termín příštího jednání, navrhl pátek 6. března nebo 13. března.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí termín a místo příštího jednání v pátek 13. března 2009 v Domě kultury v Rumburku, začátek v 8:30 hodin.

p. Pecinovský - navrhl na každé jednání sdružení stanovit nějaké hlavní téma, pozvat příslušné osoby, připravit dotazy atd., aby se i zastupitelé kraje mohli k dané věci přichystat.

p. J. Zoser - slyšel, že některé obce vystoupily z Euroregionu Nisa, měli bychom pozvat p. Ing. Zámečníka na jednání.

p. Maják - Jiříkov z Euroregionu Nisa vystoupil.

p. Ing. Jemelka - dotázal se, koho navrhnout jako členy do komisí a výborů kraje, zda rovnou nesepsat konkrétní jména.

p. Maják - sdělil, že pokud by neoslovil p. Bernase, do komise kraje by se nedostal.

p. Ing. Kořínek - dotázal se, kdo by měl zájem nebo věděl o někom, koho by bylo možné navrhnout na jmenování do poradních orgánů kraje. Přečetl jednotlivé komise se jmenovitými návrhy členů za Šluknovský výběžek.

Orgán kraje Jmenován/aNávrh
Komise finanční Ing. Josef Poláček  
Komise investiční Ing. Martin Benda 
Komise majetkováMgr. Petr Šmíd 
Komise pro dopravuMichal Maják 
Komise zdravotní ------
Komise sociální Tomáš Rozvoral
Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Krásná Lípa
Komise životního prostředí Petr BarcalIng. Miroslav Jemelka
Komise zemědělství Petr Houdek
Komise pro sport a tělovýchovu p. Zoser navrhoval p. Sinka - návrh v RK neprošel
Komise pro kulturu a památkovou péči Gábina Doušová
Komise Fondu obnovy ÚK Josef Zoser
Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovaceStanislav Horák  
Rada pro rozvoj lidských zdrojůMgr. Leoš Moravec Bronislava Nedvědová  

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

Stanovisko: sdružení ukládá předsedovi, p. Ing. Kořínkovi, zaslat krajských zastupitelům, p. Ing. Jakubcovi a p. Bernasovi, návrh na jmenování dalších členů do komisí a výborů Ústeckého kraje.

p. Houdek - navrhl uctít minutou ticha památku Jana Palacha.

8. Společný oběd, závěr jednání

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci a v novém roce popřál všem úspěchy. Ukončil jednání ve 13:20 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku