Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 12. ledna 2007 v restauraci Radnice v Chřibské


Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14 členů, hosté dle presenční listiny.

p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 9:05 hodin přivítáním členů sdružení a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou pp. Ing. Jemelka, Ing. Linhart, Hausdorfová, Mänzel, Ing. Poláček, Ing. Milerski. Dále z hostů pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko, pí Hoťová - ekonomka, p. Ing Strakoš a JUDr. Franc za krajské zastupitelstvo.

p. Navrátil - přivítal všechny v Chřibské a připomněl, že obec se minulý rok stala opět městem. Podal informace o nejdůležitějších akcích a událostech v obci, prioritou je nyní dostavba sportovního areálu. Město dostalo budovu bývalého společenského domu, ten se bude rekonstruovat. Problémem v obci je vysoká nezaměstnanost (pila v Rybništi skončila provoz) a špatná dopravní dostupnost. Dále představil místostarostu obce, p. Machače.

p. P. Zoser - pila se likviduje, ale zařizuje se zde sušárna dřeva, prodej řeziva zůstane.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek - program zasedání přítomní obdrželi předem. Jednotlivé body programu se budou zařazovat v časové posloupnosti dle aktuální potřeby.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu - Ing. Kořínek
 2. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 3. Příprava rozpočtu SPRŠ na rok 2007
 4. Úprava stanov SPRŠ
  • změna výše příspěvků - Ing. Kořínek
  • náměty na další činnost - starostové obcí
 5. Program LEADER + - průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský, p. Raichart, Ing. Hamplová
 6. Přestávka
 7. Informace p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu
 8. "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 - p. Ing. Vích
 9. Autobusová doprava, aktuální stav, předpoklad na další období - p. Bošek, p. Honsů - ČSAD Semily a. s.
 10. Evropské fondy - informace z Euroregionu Nisa - Ing. Zámečník
 11. Přestávka
 12. Diskuse, různé
  • Připomínky starostů
  • Ostatní informace
 13. Závěr jednání

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání sdružení dne 12. ledna 2007.

2. Informace o finanční situaci SPRŠ

p Ing. Kořínek - písemnou zprávu o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - prosinec 2006 členové obdrželi na začátku jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - prosinec 2006.

3. Příprava rozpočtu SPRŠ na rok 2007

p. Ing. Kořínek - návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2007 mají členové písemně. Požádal o připomínky. Přijede také p. Ing. Vích požádat o příspěvek na pořádání cyklistického závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007.

p. Fiala - jelikož se bude jednat o 20. ročník závodu, chtějí požádat o navýšení příspěvku, aspoň jednou tolik, tj. na 20 tis. Kč, aby mohli závod více presentovat. Chtějí tuto akci propagovat ve velkém po celé republice, investice se vrátí.

p. Pecinovský - připomněl, že obce přispívají ještě jednotlivě, spíš ať navýší příspěvek obce, např. o 1 tisíc Kč, je to celkem 18 obcí. V rozpočtu SPRŠ ať radši zůstává rezerva.

p. Ing. Kořínek - navrhl navýšení aspoň o 5 tisíc Kč.

p. Ing. Kořínek - přivítal na zasedání p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu.

p. Ing. Kohlíček, CSc. - navrhl, ať SPRŠ přispěje 5 tis. Kč, on přidá také 5 tis. Kč, pak ho budou informovat, jak byly peníze použity.

p. Maják - je pro navýšení příspěvku, přispívá se i na jiné akce, toto je navíc jubilejní ročník.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Kohlíčkovi, CSc. za jeho příspěvek na tento závod.

Stanovisko: sdružení schválilo poskytnutí finančního příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na pořádání závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč.

Částkou ve výši 5.000,--Kč přispěje osobně poslanec Evropského parlamentu, p. Ing. Kohlíček CSc.

Stanovisko: sdružení ukládá ekonomce, pí Hoťové, proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2007, schvalovat se bude na příštím zasedání.

4. Úprava Stanov SPRŠ

p. Ing. Kořínek - připomněl, že na minulém jednání se schválilo navýšení členského příspěvku o 0,50 Kč na občana. Členové obdrželi písemné materiály ke změně Stanov SPRŠ - změny Čl. 8 - Majetkové poměry a přehlednou tabulku s výpočtem nových příspěvků pro všechny členy sdružení, platnou na rok 2007.

p. Navrátil - příspěvky se navýšily o několik set korun, proti tomu zastupitelstva obcí nebudou, musí se ale nejprve schválit změna stanov, pak teprve rozpočet sdružení.

p. Ing. Kořínek - dnes se projedná návrh rozpočtu, s navýšením členských příspěvků je v něm už počítáno.

p. Kopecký - doporučuje starostům na základě změny stanov nechat schválit v obcích navýšení členských příspěvků v SPRŠ.

p. Ing. Kořínek - dnes je třeba schválit změnu stanov sdružení - výše členských příspěvků. Na příštím zasedání se projedná a schválí rozpočet SPRŠ na rok 2007. Dal hlasovat pro zvýšení členského příspěvku dle předloženého návrh.

Stanovisko: sdružení schválilo změnu Stanov SPRŠ v Čl. 8 - Majetkové poměry dle návrhu, pro bylo 13 členů, zdržel se 1 - p. Maják.

p. Pecinovský - upozornil, že návrh rozpočtu sdružení musí být v obcích zveřejněn.

p. Ing. Kořínek - během týdne rozešle všem členům upravený návrh rozpočtu tak, jak se bude schvalovat na dalším jednání.

5. Program LEADER + - průběžná informace o činnosti MAS

p. Raichart - na jednání valné hromady MAS Šluknovsko dne 16.01.2007 ve Šluknově se bude projednávat činnost MAS na rok 2007. Sdělil, že úspěšně proběhla kontrola vyúčtování projektu, nyní je období "klidu", čeká se na udělení dotace, obce a sdružení pak dostanou zpět své půjčky pro MAS. Bude muset ale dojít ke změně stanov MAS, ve skupině musí pracovat profesionální zaměstnanec, placený MAS, teď je skupina neziskovou organizací. Jako placený manažer MAS by byla vhodná pí Ing. Hamplová. MAS nekončí činnost LEADEREM+, musí dál vyvíjet aktivitu. Pí Ing. Hamplová napsala dopis hejtmanovi kraje, aby o MAS Šluknovsko věděli také na kraji.

p. Pecinovský - na valné hromadě se také bude projednávat vstup Rumburku a Varnsdorfu do MAS. Podle nových pravidel obce s počtem obyvatel nad 10 tisíc už mohou být zahrnuty do spádového území, pak je na nich, zda budou chtít být i členy MAS, nebo zda do MAS vstoupí sdružení či skupiny z těchto měst. Na stránkách MMR vyšel přehled dotačních titulů, v lednu pak budou podrobnosti k programům. Mělo by se zvážit, zda SPRŠ nepožádá o dotaci na činnost manažera MAS z tohoto ministerstva.

p. Ing. Kořínek - funkci manažera MAS se budeme věnovat na dalším jednání, je nutné ještě více informovat veřejnost, o dalším činnosti skupiny rozhodne valná hromada.

p. Pecinovský - zjistí, kdo může žádat o dotaci na činnost manažera, samozřejmě bude stanovena nějaká lhůta, je třeba to projednat i v mikroregionech. Manažer se musí sjednat na mezidobí než přijdou finance, ty jsou účelově dané.

p. Raichart - pí Ing. Hamplová zatím pracuje pro MAS Šluknovsko zdarma, byl by rád, aby byla finančně ohodnocena.

p. Ing. Kořínek - potíže jsou v tom, že se neustále mění pravidla pro získávání dotačních titulů, projekt se začne, v průběhu se ale mění. Připravovala se strategie rozvoje, p. Dudka ji vypracoval, ale díky neustálým změnám může být projekt chybný, což je pro práci na těchto programech špatné. Připomněl, že jednání valné hromady MAS Šluknovsko bude od 16:00 hod. v Domě kultury ve Šluknově.

p. Raichart - změny jsou dané vývojem programu LEADER+, v Evropě funguje již 15 let, u nás se začíná, proto se podmínky neustále mění.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.

6. Přestávka

p. Ing. Kořínek - v 10:10 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

7. Informace p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu

p. Ing. Kohlíček, CSc. - připomněl, že je starostům stále k dispozici, může jim být nápomocen informací i činem, pokud bude třeba, může oslovit různé instituce, osoby. Je ochotný jim pomáhat, stačí se na něj obrátit. Sdělil, že je schopný zajistit starostům prohlídku Evropského parlamentu v Bruselu, musí se jen zajistit potřebný počet zájemců (25) a mohou se domluvit, ale alespoň 6 týdnů předem. Je možné toto zajistit prostřednictvím jeho asistentky, pí Hrábkové, nebo prostřednictvím senátora, p. Josefa Zosera. Má možnost se dostat na téměř všechny instituce, rád je v Bruselu uvítá. Co se týče železničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz, tlačí "teprve" 5 let, aby se trať napojila.

p. Navrátil - dotázal se, jak moc může ovlivnit klub silné pravice EP dění v Evropské unii. Dále se dotázal na romskou problematiku, místní občané vidí, co se děje v Německu, hrozí domobranou, mohou nastat velké problémy.

p. P. Zoser - občané romské komunity neplatí nájemné, je třeba projednat i zákony o sociálních dávkách, způsoby jejich ubytování, atd.

p. Ing. Kohlíček, CSc. - počet členů této pravice je minimální, nemohou ohrozit, sami jsou navíc nejednotní. Nyní se očekává, jaká bude situace po vstupu Rumunska do EU, v zásadě ale pravice dění výrazně neovlivní. Řešení problematiky romské otázky viděl např. v Bílině, kde mají tito občané vyhrazené bydlení a pevný řád. O mnoha problémech ví, bohužel v naší zemi není stanovena povinnost pracovat. Sám zorganizoval pro obhájce menšin prohlídku míst, která problémový občané obývají, ti poté změnili názor. V tomto státě, kde nemáme 7 měsíců vládu, bohužel optimistický není.

p. Navrátil - navrhl svolat jednání sdružení pouze na téma problémových občanů a za náš region vznést stanovisko, jde o složitý problém.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Kohlíčkovi, CSc. za informace a nabídku zajištění zájezdu do EP v Bruselu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., poslance za KSČM v Evropském parlamentu, a jeho nabídku na zajištění prohlídky Evropského parlamentu v Bruselu.

8. "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Jiřího Vícha, zástupce Klubu cyklistiky Krásná Lípa. Informoval ho o tom, že již na začátku dnešního jednání schválilo sdružení poskytnutí příspěvku na pořádání "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007 ve výši 15.000,--Kč a také o poskytnutí příspěvku p. Ing. Kohlíčka, CSc. ve výši 5.000,--Kč.

p. Ing. Vích - poděkoval za poskytnuté finanční částky. Náklady na pořádání cyklistického mezinárodního závodu žen se letos budou pohybovat přes milión korun. Podstatnou položku rozpočtu tvoří také dopingové kontroly, které může provádět jen Praha nebo Berlín. Také rozhodčí nemůže být Čech, to znamená další náklady. Přiblížil organizační záležitosti závodu. Záštitu nad letošním významným ročníkem převzal hejtman kraje, p. Šulc, z čehož ale nevyplývá žádná finanční podpora. O finance ale požádali krajský úřad.

p. J. Zoser - dotázal se, jakou částkou přispívá Český cyklistický svaz.

p. Ing. Vích - svaz nepřispívá vůbec, naopak oni jako klub cyklistů ještě svazu platí. Za celou dobu trvání závodu se nikdo ze svazu nepřijel podívat, i když je zvali. Nejsou zapsáni ani v celostátním cyklistickém kalendáři, protože se jedná o ženský závod, stejně jako závod Gracia Orlová.

p. Šatník - hejtman má v úmyslu na závod finančně přispět, projedná se v radě kraje.

p. Ing. Vích - velmi poděkoval všem za finanční příspěvky, starostům za ochotu a spolupráci při pořádání tohoto závodu.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o přípravách mezinárodního cyklistického závodu žen na "Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska" v roce 2007.

9. Autobusová doprava, aktuální stav, aktuální stav, předpoklad na další období

p. Ing. Kořínek - požádal p. Šatníka, krajského radního, a p. Rostislava Boška, zástupce ČSAD Semily a. s., o informace o aktuální situaci v autobusové dopravě. Jízdní řády, které obce obdržely, mají označenou platnost od 01.01.2007 do 03.03.2007.

p. Bošek - jde o praktické zúřadování dané termíny. Je rád, že tento jízdní řád, kterého byl spolupůvodcem, se konečně dostal do života. Požádal o shovívavost při zavádění těchto řádů, určitě se vyskytnou věci, které bude třeba řešit a vylepšovat za chodu. Jinak je tento jízdní řád dobrý, pro cestující výhodný. On sám je nyní mandatářem ČSAD Semily a. s., jedinou činností této společnosti je nyní pouze autobusová doprava, mají 240 vozů a budou nakupovat další.

p. Raichart - na jednání DSO Sever dostali však starostové od zástupců Odboru dopravy KÚ ÚK jízdní řády, které měly být platné do 01.02.2007.

p. Bošek - jízdní řády a licence, které byly schváleny do 31.12.2006, byly pouze prodlouženy do 03.03.2007. Budou návaznosti vlakových a autobusových spojů, situaci lze řešit, princip taktové dopravy začne na cca 80 % fungovat.

p. Svoboda - dotázal se, zde tedy tyto nové jízdní řády budou opravdu platit, zda nebudou do doby platnosti již žádné změny a můžou informovat občany.

p. Bošek - připomínky mohou předkládat, termíny překládání změn jízdních řádů jsou dané vyhláškou ministerstva dopravy. Koordinátorem dopravy bude vždy KÚ jako objednavatel, není to dopravce.

p. Himmer - mají stále problémy s dopravou v Doubici. Již 3 roky chtějí změnu umístění autobusové zastávky, prodloužení trasy spoje, již několikrát psal na KÚ ÚK, nikdo mu ale neodpovídá. Přitom Doubice je výchozím a vstupním bodem do NP České Švýcarsko.

pí Hrábková - v únoru bude zasedat zastupitelstvo kraje, možná by se situace dala změnit.

p. Bošek - technicky není změna zastávky problém, trasu spoje lze prodloužit, problém bude zajištění zimní údržby. Linkou Doubice - Kyjov se zabývali dokonce samostatně. Je třeba domluvit se s Odborem dopravy KÚ ÚK.

p. Raichart - komunikace s p. Boškem byla vždy dobrá a fungovala, lépe než s KÚ ÚK.

p. Bošek - pokud budou ohledně autobusové dopravy cokoliv potřebovat, mohou jej kontaktovat na tel. čísle 605 494 970, časem poskytne i služební telefon.

p. Šatník - je vidět vazba mezi KÚ a obcemi, nejde o zájem dopravce. Doporučil starostům, ať chtějí odpovědi po úřednících, v případě nutnosti ať si stěžují jejich vedoucím.

p. Pecinovský - úředníci kraje mají ale povinnost reagovat na dopisy starostů, stejně jako starostové na dopisy občanů.

p. Ing. Kořínek - sdělil, že zápisy a usnesení z jednání SPRŠ i z jednání DSO Sever jsou již zasílány členům Rady ÚK na vědomí a budou zasílány pravidelně.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí aktuální informace o aktuální situaci v dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku a o nových autobusových jízdních řádech.

10. Evropské fondy - informace z Euroregionu Nisa

p. Ing. Kořínek - přivítal p. Ing. Jaroslava Zámečníka, ředitele Euroregionu Nisa a požádal ho o aktuální informace z oblasti získávání dotací z evropských fordů.

p. Ing. Zámečník - předal členům informační materiál - Finanční prostředky strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013, které jsou určeny pro tyto oblasti - přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, životní prostředí, vzdělávání pro konkurenceschopnost, lidské zdroje a zaměstnanost, integrovaný operační program, program rozvoje venkova, podnikání a inovace, výzkum a vývoj pro inovace, doprava. Dále materiál Regionální operační program NUTS II Severozápad, který je prostředkem k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Severozápad spadá pod cíl 1 - Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 - 2013 je 549,0 mil. €, tj. 16,01 % z celkové alokace pro všechny ROPy. Cílem je zkvalitnění a zatraktivnění prostředí regionu pro investory, podnikatele a obyvatele a zvýšení dopravní dostupnosti, modernizace a atraktivita měst a venkovských oblastí. Žádosti se podávají na krajský úřad. Dále vysvětlil postupy organizace, hodnocení financí, schválení programu bude cca do konce března, výzvy budou do půl roku. Financí bude dost, více než v minulých letech.

p. Ing. Kořínek - poděkoval p. Ing. Zámečníkovi za informace, jde o další možnost získání financí a vzniku nové mezinárodní spolupráce. Příležitost máme, jen bohužel administrativní podmínky jsou stále složitější.

Proběhla krátká diskuse.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace z Euroregionu Nisa o možnosti získání dotací z evropských fondů - Finanční prostředky strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013 a Regionální operační program NUTS II Severozápad.

11. Přestávka

p. Ing. Kořínek - ve 12:00 hodin vyhlásil 30 min. přestávku na oběd.

12. Diskuse, různé

 • Stanovení termínu a místa příštího setkání

p. Ing. Kořínek - požádal členy o návrh termínu a místa příštího zasedání sdružení.

p. Pecinovský - svazky obcí se schází 1x za měsíc, doporučil četnost jednání SPRŠ na 1x za 2 měsíce, to by mělo být dostačující.

p. J. Zoser - primátor pověřené obce Děčína organizuje 1x za 3 měsíce poradu všech starostů okresu a vedoucích odborů. Je to dobrá věc, jde o metodickou pomoc, jako ji dříve zajišťovaly bývalé okresní úřady. Na SPRŠ je dobré řešit věci výběžku, svazky si řeší své místní záležitosti.

p. Raichart - podobné porady zajišťuje pověřená obec Rumburk, pořádají porady tajemníků.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 23.02.2007 v Rumburku, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

p. Ing. Kořínek - na příští zasedání sdružení požádala o účast ředitelka FÚ Rumburk, chce podat starostům nové informace, které se týkají obcí.

p. Sucharda - představil starostům novou redaktorku Děčínského deníku pro Šluknovský výběžek, pí Janu Ducháčkovou. Praxi má, pracovala na MěÚ ve Varnsdorfu a v Rumburských novinách.

p. Pecinovský - dotázal se, jakým způsobem bude získávat informace, zda také telefonicky, jako někteří redaktoři. Články pak vychází podle potřeby redaktora, ne podle toho, co bylo opravdu řečeno. Každý starosta s tím má zkušenost.

pí Ducháčková - bude jednat osobně, ale někdy nemůže být všude, takže i telefonicky. Bude se snažit pracovat kvalitně, jít více do hloubky, propagovat tento region.

p. Sucharda - chce hovořit o požární prevenci. Je možné převádět vysloužilá vojenská či policejní vozidla do majetku SDH, na jejich opravu a zprovoznění lze použít dotace, které můžeme získat z fondů EU, je to další šance. Poláci na integrovaný záchranný systém získali 3 mil €, finance se neposkytují obcím, ale kraji. Je třeba mít připravený projekt. Požádal starosty o aktualizaci požadavků, ať mu je zhruba do měsíce zašlou. Dále informoval o dopisu ÚK, který se konečně probudil a jako všechny ostatní kraje bude financovat SDH v obcích - vybavení hasičů (oblečení atd.). Zašle starostům návrh na požadavky, termín je 20.02.07, příspěvek se poskytuje pololetně.

p. Navrátil - sdělil, že Chřibská vstoupila do SESO - Severočeské sdružení obcí.

13. Závěr jednání

p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci. Ukončil jednání ve 13:00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku