Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS

z jednání dne 20. ledna 2006 v penzionu Na Stodolci 1881 v Dolní Chřibské

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 14ti členů.

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení na první schůzce v tomto roce. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

p. Navrátil – přivítal všechny přítomné v Dolní Chřibské.

Program jednání:

    1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

    2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

    3. Hospodářská a sociální rada Děčínska, aktuální informace – p. Josef Zoser, p. Ing. Vladimír Špinar

    4. Tour de Feminin 2006 – p. Ing. Jiří Vích

    5. LEADER + - průběžná informace o činnosti MAS – p. Raichart, p. Pecinovský

    6. Přestávka

    7. Televizní signál – informace Českého telekomunikačního úřadu Ústí nad Labem

    8. Hromadná veřejná doprava, dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku, investice do komunikací v kraji – p. JUDr. Milan Franc, Odbor dopravy KÚ ÚK

    9. Diskuse, různé, připomínky starostů

    10. Společný oběd

  1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání. Omluven je člen Zastupitelstva ÚK, p. Ing. Strakoš.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání dle návrhu.

  1. Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek – provedl kontrolu úkolů z minulých zasedání.

46/05 Zaslat na KÚ ÚK dopis se stanoviskem SPRŠ ke snižování dotací na regionální činnost Městské knihovny v Děčíně. Před tím se zjistí všechny potřebné informace od p. Zoubka a od vedoucích knihoven v obcích SPRŠ. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Dotace byla již navýšena. Úkol vyřazen.

47/05 Zaslat dopis hejtmanovi KÚ ÚK ohledně problému televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Dále také Českému telekomunikačnímu úřadu, televizním stanicím ČT 2, NOVA a Prima. Bude se požadovat urychlení digitalizace televizních signálů. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Dopisy byly zaslány, ředitel ČTÚ na jednání SPRŠ přijet nechtěl, máme ho oslovit písemně. – Úkol splněn.


48/05 Svolat do konce roku jednání ohledně dopravní obslužnosti se zástupci kraje. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – O dopravní obslužnosti se bude hovořit dnes, informace podají p. JUDr. Franc a p. Šatník. – Úkol splněn.

49/05 Zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti s prací Odboru dopravy KÚ ÚK s konkrétními připomínkami. - Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Dopis zaslán nebyl, vedoucí Odboru dopravy KÚ ÚK z funkce mezitím odstoupila. – Úkol zrušen.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů.

  1. Hospodářská a sociální rada Děčínska, aktuální informace – p. Josef Zoser, p. Ing. Špinar

p. Ing. Kořínek – přivítal senátora p. Josefa Zosera a tajemníka HSRD, p. Ing. Vladimíra Špinara. Dále požádal členy sdružení o schválení proplacení členského příspěvku v Hospodářské a  sociální radě Děčínska na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení členského příspěvku v Hospodářské a  sociální radě Děčínska na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit Hospodářské a  sociální radě Děčínska členský příspěvek na rok 2006 ve výši 5.000,--Kč.

p. J. Zoser – podal úvodní informace o činnosti HSRD a předal slovo p. Ing. Špinarovi.

p. Ing. Špinar – sdělil, že dvě hospodářské a sociální rady, které vznikly současně, se dohodly na sloučení a jejich další práce bude společná. Přiblížil jednotlivé podané projekty. Zúčastnil se jednání se zástupci ministerstva dopravy v Ústí nad Labem a se saským ministrem hospodářství. Projednávaly se projekty jako vybudování jezu na dolním Labi, propojení vlakového spojení Dolní Poustevna – Sebnitz, které se projednává od r. 2001, letos by měl být zhotoven projekt a práce bude hotova zhruba v r. 2007. Dále se projednávala koncepce kamiónové dopravy s Německem – německá strana požadovala jednosměrný provoz přes hraniční přechody Cínovec a Horu Sv. Sebastiána – toto padlo. Ministerstvo dopravy navrhlo jako alternativu přechody v Rumburku a Jiříkově přes Českou Lípu a Mladou Boleslav. Dále by měl být vybudován kruhový objezd na Mýtě na Studánce.

p. J. Zoser – o kruhovém objezdu na Mýtě se vedou jednání již několik let, tamní křižovatka je velmi nebezpečné místo.

p. Pecinovský – dotázal se, jak by měla být zajištěna jednosměrnost. Pokud si německá strana klade požadavky, měla by si je klást i česká strana. Ať jsou nastaveny stejné podmínky.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o činnosti a připravovaných akcích Hospodářské a sociální rady Děčínska.

  1. LEADER+ - průběžná informace o činnosti MAS – p. Raichart, p. Pecinovský

p. Raichart v úterý 24.01.2006 v 15.00 hodin se bude ve Šluknově konat 2. valná hromada MAS Šluknovsko, bude se volit představenstvo, manažer skupiny, projednávavat hospodaření a členské příspěvky, schvalování návrhu zadání dodavatele strategie a další. Pozvánky na valnou hromadu a informace o jejím průběhu budou rozeslány starostům a předány ke zveřejnění do místních tisků a Děčínského deníku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí průběžné informaci o činnosti MAS Šluknovsko na programu LEADER+.


  1. Tour de Feminin 2006

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Ing. Jiřího Vícha, zástupce Klubu cyklistiky Krásná Lípa a předal mu slovo.

p. Ing. Vích – poděkoval za přivítaní a podal informace o přípravách na 19. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006, letos bude beze změn. Informoval o jednotlivých okruzích, v Jiříkové bude cíl II. etapy, pojede se časovka v Polsku, atd. Na ukončení závodu se nově připravuje kulturní program. Podotknul, že např. v loňském roce dala jedna mistryně světa přednost Tour de Feminin před prestižní soutěží. Zároveň však zklamaly české závodnice, které po I. etapě ze soutěže odstoupily. Nyní již začínají i přípravy na pořádání jubilejního 20. ročníku tohoto závodu. Poděkoval starostům za jejich kladný a vstřícný přístup. Jako pozornost obdrží každá obec, přes kterou se závod jezdí, CD s fotografiemi ze závodu.

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že došlo k chybě při přidělování příspěvku na loňský rok, který byl schválen, ale nebyl vyplacen. Proto bude proplacen nyní dodatečně. Dal hlasovat o poskytnutí příspěvku na Tour de Feminin 2006.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa na pořádání mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin v roce 2006.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin 2006 ve výši 10.000,--Kč.

Dále ukládá pí Hoťové proplatit dodatečně příspěvek na pořádání závodu žen Tour de Feminin za rok 2005 ve výši 10.000,--Kč.

  1. Přestávka

p. Ing. Kořínekv 10.00 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

  1. Televizní signál – informace Českého telekomunikačního úřadu Ústí nad Labem

p. Ing. Kořínekna dnešní jednání byli pozváni zástupci Českého telekomunikačního úřadu Ústí nad Labem, aby podali informace ohledně zhošeného příjmu programu TV Nova z vysílače Buková Hora. Odpověděli, že nepřijedou a vzhledem k novému správnímu řádu požadují písemné vznesení dotazů. Přečetl návrh dopisu s otázkami, který bude zaslán na  ČTÚ, starostům jej také rozešle. Zároveň požádal krajské zastupitele, aby na problémy s příjmem televizního signálu v našem regionu upozornili. Na internetové adrese www.digizone.cz lze k uvedené problematice najít potřebné informace.

p. P. Zoser – vysílač na Jedlové je starý 15-17 let, v obci s ním mají také problémy.

p. Raichart – mrzí ho, že zástupci ČTÚ nepřijeli, pořád se nic neví, v obci mají se signálem problémy a občané se obrací na něj.

p. Pecinovský – na internetu bylo uvedeno, že Šluknovský výběžek bude pokryt digitálním signálem v roce 2006.

p. Ing. Kořínek – konstatoval, že ministryně informací chce do konce ledna teprve předložit plán přechodu na digitální vysílání. Obrátil se na krajské zastupitele, aby pokud budou moci, zasáhli. Dá se předpokládat, že Šluknovský výběžek bude mezi posledními oblastmi pokrytí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o špatném příjmu televizního signálu ve Šluknovském výběžku a o plánovaném pokrytí regionu digitálním vysíláním.

  1. Dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku – Odbor dopravy KÚ ÚK, pověřené město III. stupně

p. Ing. Kořínek – přivítal p. JUDr. Milana France - člena Rady ÚK, p. Roberta Šatníka – člena Komise pro dopravu ÚK, p. Jiřího Raka z O. p. s. České Švýcarsko a p. Ing. Petra Hinterholzingera z Českých drah a. s. Ústí nad Labem.

p. JUDr. Franc – přistoupil k odpovědím na dopis SPRŠ, který se týkal problematiky dopravní oblužnosti ve Šluknovském výběžku a odpověděl na jednotlivé otázky. Sdělil, že k 31.12.2006 končí smlouvy se všemi autobusovými dopravci, kraj bude vypisovat nové výběrové řízení. Při tomto chtějí spolupracovat se starosty, kraj chce reagovat na připomínky a zpracovatel je bude do koncepce dopravní obslužnosti (vlakové i autobusové) zapracovávat. Bude založena pracovní skupina, která se bude připomínkami starostů zabývat, toto bude podmínka ÚK. Dopravní podnik ÚK a. s. používá proti kraji a starostům štvavou politiku, není s nimi možná řádná domluva, najali si mezinárodní právnickou firmu, vyhrožují trestním stíháním krajských zastupitelů. Kraj bude reagovat stejně, situaci bude řešit právní cestou. V obou případech jde ale o milionové částky za právní pomoc.

p. Engl – dotázal se, v jakém stavu bude dopravní obslužnost v r. 2006, obce potřebují znát siutaci kvůli schvalování rozpočtu.

p. JUDr. Franc – informace o nákladech na dopravní obslužnost zatím přesnější nejsou, proto ať obce dál počítají se současnými částkami. Bude se připravovat optimalizace veřejné dopravy.

p. Ing. Jemelka – dotázal se na společnost IDS.

p. JUDr. Franc – společnost IDS byla zakonzervována, její pracovníci jsou zaměstnáni na Odboru dopravy KÚ ÚK, odvedli dobrou práci, materiály využije nová pracovní skupina.

p. Pecinovský – je starostou už 13 let, na koncepci dopravy se pracuje roky a stále není žádná hotová! Starostové poskytovali podklady, IDS je použila a nyní podala jako svou práci.

p. JUDr. Franc – v oblasti koncepce dopravní obslužnosti slíbil zajištění spolupráce starostů s pracovní skupinou. Sdělil, že proběhne výběrové řízení na nového vedoucí Odboru dopravy KÚ ÚK. S podivem konstatoval, že jednání o trati Dolní Poustevna – Sebnitz se vedou již 10 let! Její provoz by měl být zahájen v roce 2008. Zastupitelstvo ÚK bude zasedat 15.02.2006.

p. Ing. Hinterholzinger - upozornil, že v osobní vlakové dopravě nelze hovořit o rušení tratí, toto není možné, zrušit tratě totiž může jen Správa Českých drah a. s. ČD a. s. se snaží vystupovat vstřícně, spoupracovat s krajem. Budou také jednat se starosty, i když jejich hlavním partnerem je ÚK, který zadává poptávku.

Dále probíhala diskuse o jednotlivých úsecích komunikací ve Šluknovském výběžku, o konkrétních návrzích starostů, o cenách, o souběžnostech spojů, o nových spojích pro továrny, o komunikaci a spolupráci mezi starosty a tvůrci koncepce.

p. Kopecký – p. Foldyna kdysi prohlašoval, že kraj si ohlídá kvalitu provedených oprav silnic, což se ale nestalo. Starostové znají ve svých obcích různé úseky silnic, mohou vznést reklamace na opravy. Požaduje přehled uskutečněných opravy za posledních 5 let, přehled dodavatelů a firem.

p. JUDr. Franc - ať starostové podají písemné požadavky na uplatnění reklamací přímo jemu. Dále sdělil, že od 01.01.2006 bude p. Ing. Machulda připravovat SÚS ÚK p. o. k restrukturalizaci. Kraj má možnost vzít si úvěr na 700 mil. Kč, hejtman je zatím zásadně proti. Díky úvěru by bylo ale možné opravit jednorázově velké množství silnic, z ročních rozpočtů nebude takové opravy nikdy možné provést.

p. Ing. Růžička – vznesl požadavek na zařazení silnice z Velkého Šenova do Dolní Poustevny, vedoucí přes Vilémov, ze III. třídy na silnici II. třídy.

p. Šatník – z rozpočtu kraje se zatím daří získavat slušné finance na opravy komunikací pro Děčínsko a Šluknovsko.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu dopravní obslužnosti pro rok 2006 a o připravované tvorbě koncepce veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku.

  1. Diskuse, různé

  1. Žádosti - hospodaření

p. Ing. Kořínek předložil několik požadavků ohledně hospodaření sdružení a požádal členy sdružení o vyjadření.

 • Svaz cestovního ruchu Deliteus

Schválení členského příspěvku do Svazu cest. ruchu Deliteus na r. 2006 ve výši 2.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení členského příspěvku Svazu cestovního ruchu Deliteus na rok 2006 ve výši 2.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit Svazu cestovního ruchu Deliteus členský příspěvek na rok 2006 ve výši 2.000,--Kč.

 • Interdata Rumburk

Schválení faktury za provoz internetových stránek SPRŠ ve výši 7.140,--Kč firmě Interdata Rumburk.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení faktury firmě Interdata Rumburk za provoz internetových stránek ve výši 7.140,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit fakturu firmě Interdata Rumburk za provoz internetovových stránek ve výši 7.140,--Kč.

p. Pecinovský – upozornil, že SOŠ ve Varnsdorfu neobdržela příspěvek 5.000,--Kč za knihu, který byl schválený v roce 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit příspěvek SOŠ Varnsdorf ve výši 5.000,--Kč, schválený v roce 2005.

p. Ing. Koříneksdělil, že návrh rozpočtu na účast na veletrhu Euroregion Tour 2006 ve dnech 16. – 18.03.2006 je celkem 26.380,--Kč. Rozpočet SPRŠ se bude projednávat na příštím jednání.

 • Milanova cena“ za rok 2005

p. Ing. Kořínek – DSO Sever navrhuje udělit „Milanovu cenu“ za rok 2005 starostovi Mikulášovic, p. Stanislavu Hladíkovi za propagaci DSO Sever, rozvoj cestovního ruchu, výstavbu ČOV, práci na putovní výstavě a další činnost.

p. Pecinovský – DSO Tolštejn také navrhuje p. Hladíka.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo udělit „Milanovu cenu“ za rok 2005 p. Stanislavu Hladíkovi. • Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 24.02.2006 v Krásné Lípě. Místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8.30 hodin.

p. Pecinovský – upozornil, že požadavky na projednání záležitostí na schůzce SPRŠ by měly být podávány nejdéle 14 dní před jednáním.

p. Šatník - připoměl, ať starostové vznesou požadavky na opravy komunikací do 08.02.2006. Ať vznesou i návrh na změnu silnice z České Kamenice do Děčína na komunikaci I. třídy, její údržbu pak bude zajišťovat stát.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo vznést požadavek na KÚ ÚK, aby silnice z České Kamenice do Děčína byla převedena z komunikace II. třídy na komunikaci I. třídy, p. Navrátil se zdržel hlasování.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi zaslat dopis s výše uvedeným požadavkem.

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a hostům za informace a ukončil jednání ve 12.20 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku