Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

ZÁPIS
z jednání dne 14. ledna 2005 v restauraci U Pytláka v Lipové

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek přivítal přítomné členy sdružení a hosty na prvním jednání v tomto roce. Jednání bylo zahájeno v 8.45 hod. a řídil jej předseda sdružení, p. Ing. Kořínek.

Program jednání:

1.            Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.            Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek

3.            Informace o finanční situaci SPRŠ, plnění rozpočtu za rok 2005 - pí Hoťová

4.            Příprava rozpočtu na rok 2005, návrhy mikroregionů na zařazení akcí, návrhy starostů, členské příspěvky na rok 2005 – starostové

5.            Spolupráce SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku – MUDr. Karbula, p. Šváb

6.            Přestávka

7.            Kulturní a sportovní akce širšího rozsahu v roce 2005 – podklady pro regionální kulturní kalendář a koordinaci – starostové

8.            Q-Bus – informace o činnosti společnosti, informace o IDS – p. Jeník

9.            Diskuse, různé

·        Další připomínky starostů

·        Ostatní informace

10.        Předání „Milanovy ceny“

11.        Společný oběd

1.      Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl návrh programu jednání a přiblížil jednotlivé body. Konstatoval, že z programu jednání bude vypuštěn bod č. 5 – Spolupráce SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku. Jednání bude doplněno o vystoupení zástupců IDS ÚK a Dopravního podniku ÚK a.s. a o bod - Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo doplněný program jednání.

2.      Kontrola úkolů z minulých zasedání

p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu úkolů z minulých jednání.

23/04   Namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je ostatním členům sdružení.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Vlastivěda se doplňuje, bude nové CD. - Úkol trvá.

24/04  Proplatit cestovní náklady pí Ing. Hamplové ze schůzky dne 30.11.2004 v Jablonci nad Nisou.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

25/04  Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol trvá.

26/04   Napsat na KÚ ÚK dopis za SPRŠ s doporučením p. Jiřího Suchardy na obsazení do Komise pro krizové řízení ÚK.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek – Hejtman již reagoval. - Úkol splněn.

27/04   Zaslat do 24.12.2004 p. Divišovi na MěÚ Rumburk připomínky ke komunitnímu plánu.

Zodpovídají: starostové obcí – Úkol splněn.

28/04   Proplatit náklady spojené s jednáním Delitea v Jiřetíně pod Jedlovou z prostředků SPRŠ. 

Zodpovídá: pí Hoťová – Úkol splněn.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo plnění úkolů na vědomí.

3.      Informace o finanční situaci SPRŠ – pí Hoťová

p. Ing. Kořínek – omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou. Konstatoval, že v rozpočtu SPRŠ je z roku 2004 zůstatek ve výši 103.950,--Kč. Písemné podklady členové obdrželi.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2004.

4.      Příprava rozpočtu na rok 2005, návrhy mikroregionů na zařazení akcí, návrhy starostů, členské příspěvky na rok 2005 – starostové

p. Ing. Kořínek – přednesl členům sdružení návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005. Členové obdrželi účtovací dopisy na rok 2005, které je třeba nechat schválit v zastupitelstvech obcí a do konce března 2005 uhradit na účet SPRŠ. Požádal starosty o návrhy akcí, které by mohly být zařazeny do rozpočtu.

p. Pecinovský – je nutné znát konečnou cenu Vlastivědy, aby bylo možné žádat o grant. Za DSO Tolštejn navrhl přispět letos na pořádání Tolštejnských slavností z rozpočtu SPRŠ.

Předběžný návrh rozpočtu SPRŠ:

 

Zůstatek z roku 2004

103.950,--Kč

Euroregion Tour

do 30.000,--Kč

Tour de Feminin

10.000,--Kč

Audit

10.000,--Kč

Delitetus

2.000,--Kč

Interdata

8.000,--Kč

Vlastivěda

30.000,--Kč

Tour de Zeleňák

5.000,--Kč

Tolštejské slavnosti

10.000,--Kč

Hudební festival V. Březinové

5.000,--Kč

Bankovní poplatky

7.000,--Kč

 

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí předběžný návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2005.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá pí Hoťové proplatit SCR Deliteus členský příspěvek SPRŠ na rok 2005 ve výši 2.000,--Kč.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi rozeslat členům sdružení návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004 po doplnění jejich připomínek.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům sdružení uhradit do konce března 2005 členské poplatky v SPRŠ dle účtovacích dopisů.

5.      Spolupráce SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku – MUDr. Karbula, p. Šváb

p. Ing. Kořínekkonstatoval, že v Lužické nemocnici došlo k personálním změnám, zástupci se chtějí zúčastnit až příštího jednání SPRŠ, kdy budou mít nové informace.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo přeložit jednání s spolupráci SPRŠ, obcí a Lužické nemocnice v Rumburku na příští zasedání.

6.      Kulturní a sportovní akce širšího rozsahu v roce 2005 – podklady pro regionální kulturní kalendář a koordinaci – starostové

p. Ing. Koříneksdělil, že kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2005 se připravuje. Je třeba, aby starostové zaslali přehledy akcí v jejich obcích, na jejichž základě bude vytvořen kalendář kulturních a sportovních akcí celého Šluknovského výběžku. Připomněl některé akce – Memoriál bratří Bienertů, Hvězdicová jízda, setkání Petiměstí na Jitrovníku, 1. ročník setkání automobilových veteránů, Čechie – Böhmerland. Je důležité domluvit akce tak, aby nedocházelo k souběhu akcí v jeden den.

p. Ing. Poláček – připomněl, že na tento rok vychází 60. výročí konce 2. světové války a dotázal se, zda obce připravují nějaké akce.

p. Ing. Kořínek – přednesl plán akcí Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.

pí Doušová – nabídla možnost zveřejnění chystaných akcí v Rumburských novinách.

p. Pecinovský – navrhl uvádět každý měsíc v tisku obcí plán kulturních akcí vždy měsíc dopředu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům sdružení zaslat do konce ledna 2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, mailem návrhy kulturních a sportovních akcí v jejich obcích.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo vyčlenit v rozpočtu SPRŠ částku ve výši 3.000,--Kč na prezentaci kulturních akcí v médiích.

7.      Přestávka

p. Ing. Kořínekv 9.40 hodin vyhlásil 20 min. přestávku.

8.      Předání „Milanovy ceny“

p. Ing. Kořínek – přivítal p. Jaroslava Foldynu, kterému se SPRŠ rozhodlo udělit „Milanovu cenu“ pro rok 2004 za přínos pro rozvoj Šluknovského výběžku.

 

p. Foldyna – upřímně poděkoval za tuto cenu, moc si váží toho, že jí dostal. Konstatoval, že lidé ve Šluknovském výběžku ví, co chtějí, ale musí se za to mnohem víc prát. Sdělil, že nyní pracuje jako odborný poradce šéfa hospodářského výboru. 

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí předání „Milanovy ceny“ p. Jaroslavu Foldynovi.

9.      Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku – p. Šváb

p. Šváb – informoval členy o jednání s p. Klímou, podal podrobné informace o dalším průběhu prací na projektu, o nákladech, atd. Starostové obdrží materiály, kterém musí projednat každá obec zvlášť. Obce obdrží k projednání v zastupitelstvech obcí nové návrhy. Přečetl jednotlivé náklady obcí v tomto sdružení. Celková suma nákladů na kanalizaci ve Šluknovském výběžku se pohybuje zhruba ve výši 680,4 mil. Kč + 70 mil. Kč na vodovody. Podpora z Kohezního fondu EU bude cca 66%, ze SFŽP  1 - 10 % , SVS a.s. dofinancuje          10 - 20 % a zbytek poskytne KÚ ÚK. Je již vybráno prvních 5 projektů v Kohezním fondu, náš projekt je mezi nimi. Je předpokládána velká podpora, starostové obdrží informace, pak proběhne schůzka sdružení.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace o průběhu prací na projektu Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Kořínek – seznámil členy s nabídkou Regionální rozvojové agentury ÚK a.s. Ústí nad Labem na technickou pomoc agentury při posouzení rozvojových záměrů v jednotlivých obcích a vyhledání finanční podpory z veřejných rozvojových programů k jejich realizaci. Tato služba je bezplatná. Navrhl připravit celkový přehled záměrů obcí do 15.02.2005 a zaslat jej na RRA ÚK a.s. Kancelář RRA ÚK a.s. ve Varnsdorfu byla zrušena.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá starostům připravit přehledy rozvojových záměrů v jejich obcích a zaslat je do 15.02.2005 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, zaslat celkový přehled rozvojových záměrů obcí na RRA ÚK a.s. do Ústí nad Labem.

10.  Q-BUS – informace o činnosti společnosti, informace o IDS – p. Jeník

p. Ing. Kořínek – přivítal zástupce spol. Q-BUS, p. Stanislava Jeníka a p. Rostislava Boška. Také zástupce Dopravního podniku ÚK a.s., pp. MUDr. Pavla Knechta, Pavla Beneše, Petra Škuthana a p. Krátkého, dále zástupce spol. IDS ÚK, pp. Ing. Petra Maxu a Ing. Jakuba Jeřábka a zástupce KÚ ÚK – odboru dopravy, p.  Ing. Jindřicha Fraňka.

p. Šatník – konstatoval, že výsledky poptávkové řízení na dopravce ve Šluknovském výběžku nebyly zrušeny. Stále platí, že partnerem pro veřejnou dopravu byla vybrána spol. Q-BUS. Dopravní podnik ÚK a.s. nyní provozuje dopravu bez licence, tedy nemá nárok na dotace. Nové smlouvy by tedy měly být neplatné, licence jsou nepřenosné.  

p. MUDr. Knecht – poděkoval za spolupráci. Co zde nyní padlo, je pravda, ale všechny strany mají odlišné právní názory. DP ÚK a.s. chce dále dopravu provozovat.

p. Ing. Maxa – hovořil o spol. IDS ÚK, o náplni její činnosti. Konstatoval, že systém dopravy v ÚK se vytváří na základě požadavků obcí. Na ostatní dopravní obslužnost přispívá zhruba polovina obcí ÚK. ÚK se rozhodl vybrat si dopravce, spol. IDS specifikovala požadavky obcí, všichni dopravci se mohli do výběrového řízení přihlásit dobrovolně. Přihlásilo se 20 zájemců, smlouvy budou uzavřeny s 15 z nich.

Spol. IDS ve Šluknovském výběžku poptávala vedení tras linek a navrhla nové jízdní řády s 50 – 60 % posílením kilometrů za podmínky, že cena za ostatní dopravní obslužnost pro obce nebude vyšší. Dojde k návratu cestujících do veřejných prostředků, budou platit jasné a jednoduché jízdní řády. Linky dopravců si nebudou konkurovat, nebude vznikat souběžnost, atd. V budoucnu se plánuje systém jednotné dopravní obslužnosti, je připravován nový zákon o veřejné dopravě. ÚK se rozhodl dát obcím více dopravy z rozpočtu kraje, obce nebudou platit víc než dosud. Pokud obce nebudou chtít přispívat na ostatní dopravní obslužnost, může být variantou i to, že tuto částku zaplatí kraj. Obce na to mají ze zákona právo, kraj jim nic nenutí.

p. Ing. Jeřábek – podrobně popsal jednotlivé linky a trasy. Konstatoval, že dojde k jejich velkému posílení, budou 1 – 2 hodinové intervaly mezi spoji.

p. Kopecký – souhlasí s tím, že pro malé obce je tento nový systém jednoznačně prospěšný, ale domnívá se, že se s obcemi mělo jednat dříve.

p. Jeník – konstatoval, že od 01.05.2005 bude pro Šluknovský výběžek jezdit 20 autobusů spol. Q-BUS. Ohlas veřejnosti na linku Šluknov – Praha je zatím kladný. Sdělil, že navštíví všechny starosty osobně s jejich jízdními řády.

p. Král – dotázal se, zda tedy mohou obce podepsat smlouvy s DP ÚK a.s., který ale nemá licenci. Je to možné?

p. MUDr. Knecht – usnesení soudu zní, že práva a povinnosti přechází na nástupnickou organizaci. Licence jsou opravdu nepřenosné – tzn. na třetí osobu. V této situaci jde ale o převod licencí.

p. Ing. Jeřábek – v tomto má ÚK jiný právní názor než DP ÚK a.s. Rozhodnutí o schválení jízdního řádu DP ÚK a.s. není schváleno, pouze zveřejněno.

Dále proběhla krátká diskuse.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí informace spol. IDS ÚK, spol. Q-BUS Varnsdorf a Dopravního podniku ÚK a.s. o novém systému veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku.  

11.  Diskuse, různé

·        Stanovení termínu a místa příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo ponechat začátky jednání na dobu 8.30 hodin. Místa konání budou určena na základě dohody, a to vždy v obci, která je členem SPRŠ. 

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 11.03.2005 ve Varnsdorfu, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin. 

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 12.10 hodin.            

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku