Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Z Á P I S

z jednání dne 10. ledna 2003 v Kulturním domě ve Šluknově

 

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny

Přizváni: hosté dle presenční listiny

P. Ing. Kořínek uvítal přítomné členy sdružení. Jelikož šlo o první setkání po volbách do ZM, zároveň nově zvolené starosty představil.

Jednání bylo zahájeno v 8.50 hod. a řídil jej předseda sdružení.

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Diskuse k pokračování činnosti SPRŠ – starostové obcí
  • návrhy na úpravu stanov SPRŠ
  • příprava voleb vedení SPRŠ
  • další organizační záležitosti
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Problematika změny hranic kraje – p. Ing. Poláček, starosta města Varnsdorf
 5. Přestávka
 6. Koncepce řešení Rychlé záchranné služby a Lékařské služby první pomoci ve Šluknovském výběžku – starostové obcí, zástupci krajského úřadu, představitelé nemocnic Rumburk a Varnsdorf, zástupci VZP a RZS
 7. Diskuse, různé – starostové obcí a měst
 8. Společný oběd, závěr

 

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek – přednesl program jednání a přiblížil jednotlivé body.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo program jednání.

2. Diskuse k pokračování činnosti SPRŠ – starostové obcí

p. Ing. Kořínek – vznesl dotaz na účinnost a funkčnost tohoto sdružení a zda je potřeba nějakých změn. Starostové se přiklonili k zachování činnosti SPRŠ.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo zachovat SPRŠ a pokračovat dále v činnosti.

p. Ing. Kořínek - požádal členy sdružení, aby do konce ledna předložili připomínky na změnu stanov sdružení. Projednáno bude na dalším jednání SPRŠ.

 

 • Návrhy na úpravu stanov:

Původní zakladatelská smlouva sdružení je z roku 1994. Současná podoba zakladatelské smlouvy je na internetu. Vzhledem k náročnosti a rozšiřování činnosti SPRŠ se již dříve projednávala otázka, zda přijmout manažera pro zajištění činnosti sdružení. Dotázal se zástupce RRA z Varnsdorfu, zda by byla jejich agentura schopna tuto činnost poskytovat.

p. Ing. Tomíšek – odpověděl, že RRA je schopna zajistit pro sdružení manažerskou činnost.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí možnost zajištění manažerské činnosti SPRŠ Regionální rozvojovou agenturou Varnsdorf.

Dále sdružení rozhodlo nezřizovat funkci manažera SPRŠ.

 • Příprava voleb vedení SPRŠ:

p. Ing. Kořínek - informoval členy o tom, že předseda a místopředsedové se volili podle stanov z r. 1994 jednou za rok. Toto pak bylo změněno na volební období 2 let. V minulosti jeden místopředseda zastupoval svazek Tolštejn a jeden místopředseda svazek Sever.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá členům podat návrhy na změnu předsedy a místopředsedů a návrhy na změny ve stanovách SPRŠ.

 • Další organizační záležitosti:

p. Ing. Kořínek - vzhledem k tomu, že p. Zoser se stal senátorem a může se uvolnit jen v pondělí nebo v pátek, žádá o dohodu na termínech jednání.

Webové stránky sdružení fungují, budou se však častěji aktualizovat. Ekonomiku vede p. Hoťová. Další spolupráce s ní bude domluvena. Bankovní účet sdružení je veden u KB Rumburk, zůstane beze změn.

Vzhledem ke změnám ve sdružení bude rozeslán aktualizovaný seznam členů s uvedenými kontakty i s webovými stránkami.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo konat schůzky v pátek od 8.30 hodin, přibližně 1x za 6 týdnů.

 

3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová

p. Ing. Kořínek – omluvil p. Hoťovou (pracovní důvody) a přednesl zprávu, kterou od ní obdržel. Závěrečná zpráva a financích SPRŠ bude ještě během týdne doplněna o údaje k 31.12.2002.

p. Stejskalová – dotázala se, zda bylo proplacena p. Víchovi částka 10.000,-Kč – odpověď p. Ing. Kořínek – bude zjištěno u p. Hoťové.

p. Ing. Kořínek – informoval o příspěvcích obcí do SPRŠ. Je třeba rozhodnout, zda použít stávající klíč i pro rok 2003. Změny budou u města Velký Šenov, kde klesl počet obyvatel pod 2000. Dotázal se, zda obcím budou stačit účtovací dopisy nebo zda jsou potřeba nějaké smlouvy, jako v případě Rumburku - odpověď p. Engl - dají včas vědět.

Termín úhrady je stanoven do 31. 3. 2003, je nutné, aby byl dodržen. SPRŠ bude mít tedy k dispozici zhruba 180 tisíc Kč.

Ekonomka připraví návrh rozpočtu sdružení během ledna 2003. Jestliže starostové připravují nějaké akce, ať je navrhnou do rozpočtu.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo použít pro výpočet členského příspěvku obcí stejný klíč jako pro rok 2001 a 2002.

Sdružení ukládá p. Hoťové rozeslat obcím účtovací dopisy na úhradu členského příspěvku do SPRŠ.

Dále ukládá p. Hoťové připravit během ledna návrh rozpočtu SPRŠ pro rok 2003.

Sdružení ukládá uhradit členské příspěvky do SPRŠ do konce března 2003.

p. Ing. Korbelová – v rozpočtu se musí počítat s prostředky na rozvoj cestovního ruchu, je třeba vyhradit určitou částku. Náklady na cestovní ruch navrhuje ve výši 60.000,-Kč, na veletrh zhruba 15.000,-Kč. Dotázala se, zda sdružení proplatí zálohu 10.000,-Kč agentuře p. Ing. Hamplové za pracovníky, kteří jsou už dnes na veletrhu v Brně.

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo proplacení zálohy ve výši 10.000,-Kč agentuře p. Ing. Hamplové na veletrh GO v Brně.

Dále sdružení rozhodlo vyčlenit v rozpočtu částku 15.000,-Kč na veletrh GO 2003 v Brně.

p. Navrátil - dotázal se, jak se postoupilo ve věci Vlastivědy.

p. Ing. Kořínek – jsou hotová 2 CD, tisk Vlastivědy záleží na financích. Na příští jednání připraví zprávu. Do konce ledna ať obce zaplatí objednané výtisky Vlastivědy.

Stanovisko SPRŠ: sdružení ukládá p. Ing. Kořínkovi připravit do příštího jednání zprávu o postupu na publikaci Vlastivěda.

4. Problematika změny hranic kraje – p. Ing. Poláček, starosta města Varnsdorf

p. Ing. Poláček – členové sdružení obdrželi dopis z ministerstva vnitra o změně hranic kraje. Změna hranic kraje není aktuální, žádná obec ze sdružení ji nepožaduje.

p. Ing. Kořínek – rozdělení a připojení k Libereckému kraji bylo aktuální v dřívějším období.

Náklady spojené se změnou přičlenění k Libereckému kraji by byly vysoké.

p. Růžička – domnívá se, že s Libereckým krajem byly dříve lepší zkušenosti, Liberec přistupuje k obcím vstřícně. Nikde nejsou údaje, jak finančně náročné by rozdělení kraje bylo.

p. Král – záleží hlavně na tom, jak budou naše obce na sebe upozorňovat na kraji – ať Libereckém nebo Ústeckém.

p. Ing. Jemelka – připomněl předpoklad otevření železničního přechodu v Dolní Poustevně, budeme tím blíže Děčínu, tzn. Ústeckému kraji. Záleží na nás, nakolik dokážeme ovlivnit ten nebo ten kraj.

p. Ing. Kořínek – ministerstvo požaduje ke změnám hranic kraje vyjádření zastupitelstev obcí.

Stanovisko SPRŠ: sdružení rozhodlo nepožadovat změny hranic krajů.

 

5. Přestávka

p. Ing. Kořínekvyhlásil 10 min. přestávku.

 

6. Koncepce řešení Rychlé záchranné služby a Lékařské služby první pomoci ve

Šluknovském výběžku – starostové obcí, zástupci krajského úřadu, představitelé

nemocnic Rumburk a Varnsdorf, zástupci VZP a RZS

p. Ing. Kořínek – představil přítomné hosty: p. Bc. Severa – Krajský úřad Ústí nad Labem, p. MUDr. Kubr a p. MUDr. Kořínek – 1. zdravotní a.s. Rumburk, p. MUDr. Kučera – Zdravotní záchranná služba Děčín, p. MUDr. Jára – zástupce Nemocnice Varnsdorf, p. MUDr. Samek – Územní záchranná služba Liberec a p. MUDr. Englerová –Zdravotní středisko Velký Šenov.

Toto jednání bylo svoláno na základě rušení lékařských pohotovostí, je nutné se touto situací zabývat. Předal slovo p. Bc. Severovi.

p. Bc. Severa – vysvětlil rozdíl mezi LSPP – lékařská služba první pomoci a ZZS – zdravotní záchranná služba. Na internetu byl pouze modul připravované koncepce LSPP. Ten se dá upravovat a rozvíjet, záleží na domluvě s místními lékaři.

p. Herout – domnívá se, že v současné situaci není LSPP ve Varnsdorfu schopna zajistit včasnou zdravotní péči.

p. MUDr. Englerová – služba od 16.00 hodin je neekonomická, v ordinaci se slouží do 18.00 hodin. Smysl by měla služba od 18.00 hodin, ale doporučuje celonoční provoz. Pohotovost se slouží od 18.00 do 6.00 hodin ráno, o svátcích a víkendech nepřetržitě. Hovořila o situacích z praxe, obsluhují i sociálně slabší vrstvy. V jejich působnosti je 7 domovů důchodců a ústavů sociální péče, kde přes noc pracuje pouze 1 sestra a výjezdy lékařů jsou nutné. Navíc se nemocní lidé sami k lékaři nedostanou. Poděkovala p. MUDr. Samkovi a MUDr. Kubrovi za zapůjčení lékařského vozu zdarma.

Služby se nezměnily, jsou jen jinak zajištěné – sestry i řidiči pracují zadarmo. Toto funguje, ale nejsou jistoty jak ve vybavení, tak ve financích. Místní lékaři se domnívají, že 1. Zdravotní Rumburk by jim mohla vyjít vstříc.

p. MUDr. Jára – jak sleduje, lékařská služba je zde zajištěná, nebyl by problém posunout začátek služby na pozdější dobu.

p. Král – pohotovost nyní funguje, výjezdy však nejsou finančně zajištěny. Kde se vyčlení prostředky na provoz LSPP – budou je v budoucnu hradit obce? Jak obce tyto výdaje pokryjí?

p. Bc. Severa - této problematice se bude podrobněji věnovat na jednání v úterý 14.1.2003 v Rumburku p. Foldyna. Finanční zajištění lékařů je 6 hodin denně v pracovní dny.

p. Ing. Růžička – připomněl, že o zrušení pohotovosti ve Velkém Šenově nebyli oficiálně informováni.

p. MUDr. Englerová – jestli správně pochopila, tak by ze státních prostředků měla být hrazena ještě jedna sanita.

p. Bc. Severa - jednalo by se o vůz rychlé zdravotní pomoci a pro závažné případy LSPP.

Je bohužel nedostatek peněz i personálu.

p. MUDr. Kubr – poděkoval za zapůjčení vozidla z Liberce a dále hovořil o lékařské péči. Domnívá se, že by bylo vhodné připravit koncepci pro zajištění přednemocniční péče. Nebylo by domyšlené poskytnout vozidlo LSPP, když není zajištěn odborný personál. Připomněl systém komunitní péče o občany, který shromažďuje data o pacientech a na základě toto lze připravit koncepci LSPP a RZS.

p. Sucharda – zajištění zdravotní péče bude dostatečné, 1 vozidlo navíc by však bylo vhodné.

p. MUDr. Kučera – omezení je dáno finančními prostředky kraje, který vzhledem k reformě převzal zřizovatelství. Rozhodnutí, že na okrese budou 2 pohotovosti, je tím také dáno. Někdy je problém i s lékaři, ti nechtějí sloužit. V loňském roce dostal od lékařů nůž na krk, probíhala dlouhá jednání, díky tomu byla zrušena i pohotovost v Rumburku. Sdělil, že na pohotovost ve Velkém Šenově vznikl nedoplatek nákladů 2.560.000,-Kč. Ze statistiky vyplývá, že na ošetření přišli během 10 dnů 1-2 pacienti. Pohotovost je zálohovaná Varnsdorfem a Českou Kamenicí, tel. číslo 155 je trvale dostupné.

p. Ing. Kořínek – podotknul, že musí být zachován systém zajištění zdravotní péče o občany. Dotázal se, zda bude možné do úterního jednání sestavit přehled dluhů šenovské pohotovosti.

p. MUDr. Englerová – na jednání se starosty koncem roku 2002 zkusili amatérsky sečíst náklady, ze kterých vyplynulo, že by bylo nutné dofinancovat zhruba 1 milion Kč za celý rok.

p. MUDr. Kučera – vrátil se k návrhu koncepce LSPP, která nebyla dělaná od stolu, jak si starostové myslí. Ke koncepci měli podklady z kraje. Rozhodnutí byla taková jaká jsou. Rumburk nebyl ochoten přistoupit na dofinancování 650.000,-Kč. Jestliže je zde ale zajištěný personál, je polovina problému vyřešena.

p. Růžička – o zrušení pohotovosti ve Velkém Šenově věděly pověřené úřady, dál ale obce neinformovaly. V případě Varnsdorfu není dodržena dojezdová doba do vzdálenějších obcí.

p. Ing. Jemelka – připojil se k p. Růžičkovi, informace dostali až z tisku. V kraji zůstalo 11 pohotovostí, proč ne i ve Velkém Šenově? Bylo by vhodné toto znovu projednat, nejsou k dispozici skutečné podklady nákladů na provoz uvedené pohotovosti, jen celková čísla. Informace nejsou podložené.

p. MUDr. Kučera – pokud bude lékaři zajištěna pohotovost, je ještě čas se domluvit na dalším řešení vzniklé situace. Nenechají obce na holičkách, zajištění lékařské péče bude vždy za jakýchkoliv podmínek.

p. MUDr. Englerová – skutečně se s lékaři, kteří jsou ochotni sloužit, domluvili na zajištění služeb do konce března 2003. Lékaři, sestry a řidiči mají na toto období stanoven rozpis služeb. VZP a další pojišťovny nasmlouvají kódy spíše organizaci než 4 lékařům. V úvahu připadá možnost spolupráce s 1. zdravotní a.s. Rumburk, která by lékaře zastřešila. I pro města je lepší jednat s jedním partnerem.

p. Ing. Kořínek – shrnul, že LSPP funguje stejně jako v loňském roce, změnila se pouze ekonomika této služby, lékaři takto budou sloužit do března 2003, jsou ochotni v těchto službách pokračovat.

p. MUDr. Kořínek – model může existovat, ale musí se dál měnit a rozvíjet. Je možné, aby VZP nasmlouvala LSPP i s ostatními subjekty. Lékaři jsou ochotni pracovat a rozvíjet se.

p. Doušová – dotázala se, proč tato schůzka probíhá až nyní, když se problém pohotovostí měl řešit dříve než koncem roku 2002. Jak by se postupovalo, kdyby lékaři nepracovali dobrovolně a zadarmo?

p. MUDr. Kučera – pověřené obce III. stupně o této situaci věděly. Problémem lékařů není financování ani rozhodování, ale zajištění samotného zabezpečení lékařské služby první pomoci. V případě nefungování LSPP by zde byla okamžitě přistavena RZS.

p. Růžičkazajištění LSPP probíhalo až po přislíbení od místních lékařů. Je potřeba, aby koncepce zdravotní péče byla vyřešena jak pro Varnsdorf, tak pro Velký Šenov.

p. Engl – reagoval na slova p. MUDr. Kučery o tom, že město Rumburk nepřispělo na zajištění pohotovosti. Město Rumburk chtělo mít jasnou koncepci, pak bylo možné hovořit o financích. Názor byl, aby pohotovost ve Velkém Šenově zůstala zachována.

p. MUDr. Kučera – v Rumburku předložil koncepci, která byla dojednána radou krajského úřadu. Odpověď Rumburk však nevyzněla příznivě.

p. MUDr. Englerová – vrátila se k tomu, co je teď podstatné a konstatovala, že oni jako obvodní lékaři jsou schopni ve spolupráci s 1. Zdravotní a.s. Rumburk LSPP zajistit.

p. Sucharda – jednání o pohotovosti probíhalo také ve Varnsdorfu. Varnsdorf byl ochotný na zajištění pohotovosti přispět.

p. MUDr. Kučera – připomněl, že RZS znamená poskytování lékařské péče v případech ohrožení života – infarkty, záchvaty, úrazy. LSPP je pro případy horeček, angín a je službou ordinační, lékař si může nechat pacienta přivézt.

p. Herout – rozmístění pohotovostí není dobré, města Rumburk a Varnsdorf mají nemocnice.

Stanovisko SPRŠ: sdružení konstatovalo, že pro Šluknovský výběžek je nutné zřídit ještě 1 stanoviště LSPP, a to ve Velkém Šenově. 1 stanoviště LSPP je nyní ve Varnsdorfu.

Dále konstatovalo, že je potřeba přistavit 1 vozidlo RZS bez lékaře do Velkého Šenova. 1 vozidlo s lékařem je nyní v Rumburku.

p. MUDr. Kučera – pro Velký Šenov bude vše zajištěno, přibližně do měsíce bude přistaven do Velkého Šenova vůz RZS.

 

7. Přestávka

p. Ing. Kořínek – ve 12.00 hodin ukončil diskusi a vyhlásil přestávku na oběd.

8. Diskuse, různé - starostové obcí a měst

p. Ing. Kořínek – z proběhlé diskuse připraví stanovisko a zašle ho mailem v pondělí členům sdružení k připomínkám. Závěry budou použity na jednání 14.1.2003 s p. Foldynou v Rumburku.

p. Kupec – informoval členy sdružení o nabídce OHK Děčín, stavební investiční sekce, na uzavření dohody o využívání služeb. Materiály obdrželi členové k prostudování a k vyjádření.

p. Ing. Korbelová – zmínila vstup do EU. Dotázala se, zda by nebylo prospěšné pozvat zástupce z krajského úřadu, aby nás informoval o tom, co to pro nás vlastně znamená.

Stanovisko SPRŠ: sdružení vzalo na vědomí návrh dohody o využívání služeb SIS OHK.

Sdružení vzalo na vědomí návrh p. Ing. Korbelové pozvat na jednání sdružení zástupce krajského úřadu pro získání informací o vstupu do EU.

 • Stanovení termínu a místa konání příštího setkání

Stanovisko SPRŠ: sdružení schválilo termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 28. 2. 2003 v hotelu JEF v Doubici. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

10. Závěr

p. Ing. Kořínek – poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho úspěchů a ukončil jednání ve 13.00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku