Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 11.září 2001 v Penzionu Mencl v Horní Chřibské

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
Bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení a informace o plnění úkolů z předcházejících jednání
- Aktuální informace k poskytování akutní zdravotní péče na Šluknovsku předložené
představiteli Lužické nemocnice Rumburk/předseda představenstva 1.Zdravotní Rumburk
a.s.,MUDr.Zdeněk Kubr a ředitel Lužické nemocnice Rumburk MUDr.Dalibor Karbula
- Aktuální informace k problematice aktivní politiky zaměstnanosti předložené ředitelem
Úřadu práce v Děčíně Dr.Petrem Nádvorníkem
- Aktuální informace o realizaci projektu MA 21 na okrese Děčín předložené panem Tomášem Salovem,koordinátorem MA na okrese Děčín
- Aktuální informace o postupu realizace projektů Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska,předložené panem Janem Čáchou, paní Ing.Evou Vyleťalovou
- Informace o spoluúčasti měst a obcí Šluknovska na financování projektu cyklomapy a tabule (76.000,- Kč)
- Informace o spoluúčasti měst a obcí Šluknovska na realizaci projektu "Videokazeta Šluknovska" - nositel projektu obec Chřibská (48.000,- Kč, 30% z částky 160.000,- Kč)
- Informace o přijetí finančního sponzorského daru/příspěvku/ od firmy Kabelovna Děčín a.s. a to na realizaci projektu"Seminář pro pracovníky vzdělávacích zařízení v Horním Maršově"
- Informace o uzavření smlouvy o půjčce mezi SPRŠ a obcí Rybniště a to ve výši 110.000,- Kč .
- Informace o činnosti Rady hospodářského a ekonomického rozvoje Šluknovska a poradenské firmy OPS Čistá energie
- Informace týkající se ekonomických záležitostí SPRŠ/závazky,pohledávky,členské příspěvky a ostatní příjmy/.
- Informace k záležitosti zásobování Šluknovska elektrickou energií a o dalším postupu
jednání s SČE Děčín a.s.o zásobování Šluknovska elektrickou energií.
- Informace o realizaci projektů SPRŠ z FMP Phare CBC 2000
- Informace o průběhu realizace a návrhy financování podílu měst a obcí Šluknovska na projektu mobilního podia /nositel obec Jiřetín p.Jedlovou/předložené p.Josefem Zoserem
- Informace o postupu realizace projektu Videokazeta Šluknovska/nositel obec Chřibská/předložené p.Navrátilem
- Informace o postupu realizace projektu Vlastivěda Šluknovska,předložené p.Navrátilem
- Žádost ředitele Nemocnice Děčín o nominaci zástupce SPRŠ v Dozorčí radě Nemocnice Děčín
- Informaci o činnosti stavebně-investiční sekce OHK Děčín
- Informaci o poslední fázi připomínek k územnímu generelu Šluknovska-firma SAUL Liberec
- Informaci o konzultačních schůzce zástupců Šluknovska s představiteli Libereckého kraje

II.
Ukládá:
- předsedovi SPRŠ panu Janu Sembdnerovi předložit na příštím jednání SPRŠ závěrečné
zprávy obou projektů včetně vyúčtování a návrhů na financování vlastního podílu SPRŠ
a podílu měst a obcí na realizaci obou projektů,
- předsedovi SPRŠ panu Janu Sembdnerovi,podepsat smlouvu o půjčce mezi SPRŠ a obcí Rybniště a zajistit čerpání půjčky v souladu se smlouvou,
- předsedovi SPRŠ panu Janu Sembdnerovi,bezodkladně písemně informovat generálního ředitele a předsedu představenstva SČP a.s. Ing.Budínského o zamítavém stanovisku měst a obcí Šluknovska k záměru SČP a. s. zrušit obchodní středisko a středisko oprav a údržby SČP a.s. v Rumburku/aplikace projektu Libero/
- pozvat zástupce SČP a.s. na příští jednání SPRŠ,
- předsedovi SPRŠ p.Janu Sembdnerovi zajistit přípravu voleb předsedy a místopředsedů SPRŠ tak,aby volby proběhly na příštím jednání SPRŠ
- místopředsedkyni SPRŠ Ing.Anně Korbelové,podepsat smlouvu o poskytnutí a převzetí finančního sponzorského daru/příspěvku/ mezi SPRŠ a firmou Kabelovna Děčín a.s.

III.
Rozhodlo

- O uzavření smlouvy o půjčce mezi Obcí Rybniště a SPRŠ ve výši 110.000 Kč/stodesettisíckorunčeských/ se splatností do konce měsíce listopadu 2001 na dofinancování podílů v projektech Phare CBC.
- O přijetí finančního sponzorského příspěvku od firmy Kabelovna Děčín a.s. na realizaci projektu Seminář ekologické výchovy pro pracovníky vzdělávacích zařízení ve výši 15.000,- Kč

IV.
Schválilo

- Základní dokumentaci k projektu mobilního podia/ ceník montážních prací,závaznou
objednávku podia a ceník čistého nájemného za podium,znění výpůjční smlouvy na
mobilní podium,znění mandátní smlouvy s montážní a přepravní firmou/
- Návrh Ing,Jaroslava Sykáčka na stanovení závazného termínu pro přijetí usnesení OZ a MZ ve věcech projednávaných na SPRŠ.Sdružení stanovilo závazný termín na den 15.11.2001/jedná se o rozhodnutí ZO a ZM měst a obcí Šluknovska o jejich podílech na financování projektů na podporu cestovního ruchu v roce 2001
- Pana Jana Sembdnera,předsedu SPRŠ jako zástupce měst a obcí Šluknovska v Dozorčí radě Nemocnice Děčín.
- Termín příštího jednání SPRŠ na den 6.11.2001 do Varnsdorfu/Svijanská restaurace/

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku