Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 5. 9. 2000 v restauraci Na Čtverci v Dolní Poustevně

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
bere na vědomí

a) Splnění úkolů ze dne 20. 6. a 22. 8. 2000
b) Informaci Ing. A. Korbelové, starostky obce Rybniště, o úhradě členských příspěvků SPRŠ (k 5. 9. je na účtě Sdružení 110. 093,-Kč)
c) Informaci pana J. Zosera, starosty obce Jiřetín p. Jedlovou, o dotacích z POV (kapitoly 6 a 7)
d) Informace ke značení cyklotras na Šluknovsku (příspěvek na tento projekt z EU - cestou Euroregionu Nisa)
e) Informaci pana J. Zosera, starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, ve věci možnosti nákupu softwaru, pomocí kterého by SPRŠ dostávalo souhrnné informace o dotacích prostřednictvím firmy pana Glasera
f) Informace k Programu obnovy venkova (Tolštejnské panství, prezentační brožury Mikroregionu Tolštejn a Sever, mobilní pódium)
g) Informaci ředitele Školského úřadu Děčín, Mgr. Jarolímka, ve věci metodiček školního stravování v okrese Děčín
h) Informaci o přípravě studijní cesty pro představitele malých obcí a mikroregionů (projekt příhraniční obnova venkova - Euroregion Nisa)

II.
ukládá

a) Panu J. Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, svolat na dne 14. 9. 2000 koordinační schůzku k projektu značení cyklotras na Šluknovsku
b) Panu J. Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, zahájit jednání s firmou pana Glasera o poskytnutí souhrnných informací k dotačním titulům
c) Starostovi Města Rumburka, p. Sembdnerovi a starostovi Obce Staré Křečany, p. Královi, projednat v zastupitelstvech členství svých obcí v některém z Mikroregionů Šluknovska
d) Na základě rozsáhlé diskuse panu J. Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, přizvat na některá další jednání SPRŠ přednostu OkÚ, budoucí zvolené zástupce krajského zastupitelstva a úseku pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR k projednání otázek budoucího územního uspořádání Šluknovského výběžku, příslušnosti Šluknovska Ústeckému popř. Libereckému kraji

III.
schválilo

a) Sepsání smlouvy s firmou AZ Consulting (konzultační a poradenská smlouva)
b) Průběh cyklotras, které budou v rámci Projektu obnovy venkova vyznačeny na Šluknovsku

IV.
zamítlo

a) Podíl města a obcí Šluknovska na zachování míst pro metodičky školního stravování
b) Účast SPRŠ na turistické burze v GÖRLITZ

V.
doporučuje

a) Řediteli Školského úřadu Děčín, Mgr. Jarolímkovi a přednostovi OkÚ, Ing. Benediktovi zachování míst metodiček školního stravování na okrese Děčín a úhradu mzdových a věcných nákladů provádět od 1. 1. 2001 z rozpočtu OkÚ Děčín
b) Městům a obcím Šluknovského výběžku projednat s referátem reg. rozvoje OkÚ individuální formu prezentace obcí a měst Šluknovska na turistické burze v GÖRLITZ dne 3.- 5. 11. 2000

VI.
rozhodlo

a) O konání příštího SPRŠ dne 7. 11. 2000 v 9:00 hodin v restauraci "U Suků" ve Vilémově
b) O dalším jednání předsednictva SPRŠ, které se uskuteční dne 10. 10 2000 v 11:00 hodin na Městském úřadu ve Šluknově v kanceláři starosty města
c) O přijetí nových členů ( za nové členy byly jednohlasně přijaty agrární a hospodářská komora okresu Děčín
d) O uzavření smlouvy o reklamě mezi SPRŠ a firmou ESOMO s.r.o Modlany, č.p. 34, okres Teplice, IČO 47 78 43 34
e) O úhradě následujících částech z účtu SPRŠ :
- úhrada podílu Sdružení SPRŠ na projekt poradenství z Programu obnovy venkova 86. 000,- Kč
- úhrada semináře pro vyučující ekologické výchovy (středisko Horní Maršov) ve výši 32. 750,- Kč (projekt z místní Agendy 21 na okrese Děčín)
- úhrada za aktualizaci webových stránek SPRŠ ve výši 1. 890,- Kč firmě INTERDATA Rumburk, Palackého ul.
f) O účastnících studijní cesty v rámci Programu rozvoje příhraničních oblastí venkova - projekt Euroregionu Nisa

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku