Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 26.června 2001 v restauraci "U pytláka" v Lipové u Šluknova

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení z předcházejících jednání
 2. Informace z jednání předsednictva SPRŠ, konaného dne 31. 5. 2001
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu značení cyklotras na Šluknovsku, předloženou panem Zoserem a pí Ing. Korbelovou
 4. Informaci o realizaci projektu značení cyklotras - cedule
 5. Informace o činnosti ARR EL a RRA Most
 6. Informace k aktualizaci "Programu rozvoje Ústeckého kraje"
 7. Průběžnou zprávu o realizaci projektu "Botanického a zoologického průzkumu Šluknovska"
 8. Návrh dalšího postupu měst a obcí Šluknovska v projektu "Záchrana podstávkových domů" (videokazeta)
 9. Informace o činnosti poradenské firmy OPS Čistá energie a informace o činnosti Rady hospodářsko-ekonomického rozvoje Šluknovska
 10. Informace o projektu "Vlastivěda Šluknovska"
 11. Informace o postupu Pilotního projektu MA 21 na okrese Děčín
 12. Informaci o přípravě návrhu na financování vlastního podílu (spoluúčast měst a obcí Šluknovska)na projektu "POV - mobilní podium - nositel projektu obec Jiřetín"
 13. Informaci o jednáních Rady ERN, předloženou panem Josefem Zoserem a Ing. Šárkou Kopáčkovou, členy Rady ERN
 14. Informace, týkající se ekonomických záležitostí SPRŠ (závazky, pohledávky, členské příspěvky a ostatní příjmy)
 15. Informaci o probíhajících jednání s SČE Děčín v záležitosti zásobování Šluknovska elektrickou energií

II.
Ukládá:

 1. Panu Josefu Zoserovi a panu Mgr. Milanu Sudkovi, předložit na příštím jednání SPRŠ návrh na spolufinancování projektu "Mobilního podia"
 2. Panu Janu Sembdnerovi pozvat na příští jednání SPRŠ pana Jana Nykodýma, vedoucího pobočky Úřadu práce v Rumburku za účelem projednání principů aktivní politiky zaměstnanosti na Šluknovsku
 3. Panu Janu Sembdnerovi projednat se zástupci německé strany přeshraniční dopad realizovaného projektu"Územní generel občanské vybavenosti a cestovního ruchu na Šluknovsku"

III.
Rozhodlo

 1. O přijmutí příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 50. 000,-Kč na realizaci projektu "Společný zoologický a botanický průzkum lokality Šluknovska"
 2. O přijmutí sponzorského daru od firmy Allusuisse Děčín ve výši 25.000,- Kč na realizaci projektu Seminář pro pracovníky vzdělávacích zařízení v Horním Maršově
 3. O revokaci usnesení ze dne 13. 2. 2001 ve věci úhrady závazků SPRŠ firmě pana Glasera a obci Vilémov
 4. Neakceptovat nabídku RRA Most ve věci úplatného pořízení 2 ks akcií RRA Most v hodnotě 20 tis. Kč
 5. O poskytnutí příspěvku obci Doubice do částky 5 tis. Kč na úhradu prokázaných výdajů v souvislosti s realizací archeologického průzkumu lokality Doubická sklárna
 6. O poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč na cyklistický závod Tour de Femini 2001
 7. O vyrovnání závazků SPRŠ plynoucích z uzavřených smluv o půjčkách mezi SPRŠ a obcemi Rybniště a Velký Šenov v částkách 18.360,- Kč a 27.623,- Kč
 8. Neuplatňovat poplatky ve smyslu usnesení SPRŠ ze dne 7.11.2000 žádosti o dotace příspěvky na projekty zpracovávané pro DSO Sever a Tolštejn poradenskou firmou OPS Čistá energie
 9. O uplatnění poplatků ve smyslu usnesení SPRŠ ze dne 7.11.2000 i na neúspěšné žádosti o dotace a příspěvky na projekty zpracovávané pro města a obce Šluknovska poradenskou firmou OPS Čistá energie

IV.
Schválilo

Po konzultaci s ekonomkou SPRŠ a na základě doporučení předsednictva závěrečné vyúčtování účasti Šluknovska na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou,včetně návrhu na použití zůstatku finančních prostředků a systému odměn pro realizátory expozice a to v následujícím členění:

  pan Robert Bér - IC Jiřetín 3.000,- Kč
  paní ing. Renata Paslavská - IC Loreta Rumburk 1.500,- Kč
  pan Marcín Zbyněk - IC Krásná Lípa 1.500,- Kč
  paní Skramovská,pí Daňková -MÚ Jiříkov á 500,- Kč
  zaměstnavatelé budou uvedené částky včetně sociálního a zdravotního pojištění
  organizace fakturovat na vrub SPRŠ

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku