Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 3.dubna 2001 v restauraci "Waldstein" v Jiříkově - Filipově


Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
Bere na vědomí:

a) Kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání SPRŠ a ze dne 13.02.2001
b) Informaci p.Béra a Ing.Paslavské o účasti Šluknovska na výstavě Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou
c) Informaci Ing.Kořínka o konání valné hromady sdružení DELITEUS
d) Informaci p.Sembdnera o jednání předsednictva SRPŠ dne 20.03.2001 v Rybništi
e) Materiál p.Šimonka - Návrh nezbytných oprav státních silnic II. a III. Třídy v oblasti Šluknovského výběžku za pomoci prostředků z EU s přispěním ČR
f) Informaci o koncepci odpadového hospodářství Ústeckého kraje přednesené p.Ing.Kořínkem a p.Šatníkem
g) Informaci poradenské firmy Čistá energie p.Dr.Štědry a p.Dudky ohledně průběhu přípravy a realizace dotačních titulů v rámci SRPŠ a rozpracovaných projektech
h) Informaci o kontrole - účetní ověření hospodaření za rok 1999 a rok 2000 provedené pí.Růžičkovou
i) Informaci p.Zosera o postupu projektu Tolštejnského panství
j) Informaci p.Sembdnera o projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku"
k) Informaci p.Sembdnera , předsedy SPRŠ, o průběhu plnění rozpočtu SPRŠ za rok 2000 a předpokladu průběhu plnění a čerpání rozpočtu SPRŠ na rok 2001
l) Informaci o přípravě Valné hromady ERN 27.04.2001 a nominaci do Rady ERN na následující volební období - starostky města Velkého Šenova Ing.Šárky Kopáčkové a starosty obce Jiřetína pod Jedlovou p.Josefa Zosera /kandidáty do rady ERN navhrhly DSO Sever a Tolštejn/
m) Informace k projektům POV 2001 a k průběhu příprav POV 2002
n) Informaci p.Sembdnera o existenci a fungování Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé v Rumburku a možnosti poskytnutí příspěvku od jednotlivých obcí

II.
Ukládá:

a) p.Bérovi a Ing.Paslavské zpracování zprávy o konání výstavy Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou a komplexní vyúčtování této akce/věcných i osobních nákladů a to bezodkladně/
b) p.Dudkovi a p.Štědrovi připravit podkladový materiál k zahájení činnosti Rady hospodářsko - ekonomického rozvoje Šluknovska
c) p.Josefu Navrátilovi - starostovi obce Chřibská - garantovat a koordinovat za SPRŠ proces přípravy projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku"
d) Předsedovi SPRŠ p.Sembdnerovi podepsat smlouvy o půjčce pro SPRŠ s městem Velký Šenov a obcí Rybniště
e) Předsedovi SPRŠ p.Sembdnerovi podepsat smlouvy na realizaci cyklotras za SPRŠ
f) Předsedovi SPRŠ p.Sembdnerovi písemně informovat hejtmana Ústeckého kraje Ing.Jiřího Šulce a Ing.Jaroslava Zámečníka,sekretáře ERN, o moninaci pana Darka Švába,člena zastupitelstva Ústeckého kraje,místostarosty města Rumburka do rady Euroregionu Nisa, a to jako zástupce Ústeckého kraje /měst a obcí Šluknovska a to s hlasem poradním/.

III.
Schválilo:

a) Členy Rady hospodářsko - ekonomického rozvoje Šluknovska v následujícím složení: místostarosta města Rumburk a člen zastupitelstva Ústeckého kraje p.Darek Šváb, místostarosta města Krásná Lípa p.Ing.Zbyněk Linhart, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou p.Josef Zoser, starosta města Varnsdorf p.Jaroskav Tomášek, člen zastupitelstva Ústeckého kraje p.Robert Šatník, starosta města Dolní Poustevna p.Ing.Miroslav Jemelka místostarosta města Šluknova p.František Zelenka, zástupce za Společnosti za trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, zástupce OHK Děčín ,koordinátory činnosti Rady za SPRŠ p. Dudka a p.Dr.Štedra
b) Smlouvu o půjčce pro SPRŠ od města Velký Šenov a od obce Rybniště
c) Smlouvy na realizaci cyklotras
d) Vedení agendy účetnictví SPRŠ paní Irenou Hoťovou, zaměstnankyní města Velký Šenov a založení nového účtu u ČS a.s. v průběhu roku 2001

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku