Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 11. prosince 2001 v restauraci Kateřina ve Velkém Šenově

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
 3. Informace z 1. Zdravotní Rumburk, a.s. - MUDr. Dalibor Karbula, ředitel
 4. APUSO - systém zpracování tříděného odpadu
 5. Přestávka
 6. MA 21 - vyhlášení grantů pilotního projektu - Tomáš Salov, koordinátor
 7. Územní generel Šluknovska, předání - Ing. Kořínek, SAUL Liberec
 8. Diskuse, různé
  • - došlé nabídky akcí - Ing. Kořínek
   - společný kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí - Mgr. Sudek
   - valná hromada sdružení Deliteus - Ing. Kořínek
   - ostatní záležitosti a informace - starostové obcí a měst
   - stanovení termínu a místa konání příštího setkání
 9. Vyhlášení nositele Milanovy ceny za rok 2001
 10. Závěr.

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1.1 Informaci p. Švábao přípravě Programu rozvoje Ústeckého kraje (PRUK),
  1.2 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání s tím, že úkol č. 2) trvá a bude upřesněn podle výsledků jednání MěÚ Mikulášovice s ERN.
  1.3 Zprávu p. MUDr. Dalibora Karbuly, ředitele 1. Zdravotní Rumburk, o návrhu systému komunitní zdravotní péče,
  1.4 Informace p. Ing. Doubravy o filosofii společnosti APUSO Praha, která se zabývá odpadovým hospodářstvím.
  1.5 Informaci p. Salova o činnosti Místní agendy 21 a o vyhlášení grantů pilotního projektu.
  1.6 Informaci p. Ing. Kořínka o oficiálním předání Územního generelu Šluknovska a ukončení projektu.
  1.7 Informaci p. ing. Melichara a p. prof. Tumy, o postupu prací na projektu "Vlastivěda Šluknovska".
  1.8 Informaci p. Mgr. Sudka o kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí Šluknovska v roce 2002,.
  1.9 Informaci o konání valné hromady sdružení DELITEUS, která se koná dne 18.12.01 v Teplicích.
  1.10 Informaci p. Pecinovského o stavu financování jednotlivých projektů a akcí SPRŠ.

2. Sdružení schválilo:

  2.1 Doplněný program jednání sdružení dne 11. 12.2001.
  2.2 Presentaci Sdružení pro rozvoj Šluknovska na veletrhu Euroregion tour 2002 v Jablonci nad Nisou prostřednictvím informačního stánku Tolštejnského panství.
  2.3 Zaplacení pohledávky obci Doubice následujícím způsobem:
  zaplatit Doubici dluh z prostředků sdružení a peníze vymáhat od obcí, které sdružení dluží
  2.4 Rozdělení paré Územního generelu Šluknovska do obcí Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Velký Šenov, Jiřetín pod Jedlovou. V elektronické podobě bude generel k dispozici na Městském úřadu v Rumburku.
  2.5 Termín konání příštího jednání SPRŠ dne 12. 2. 2002 v Dolním Podluží.

3. Sdružení rozhodlo:

  3.1 Odložit jednání o financování vydání Vlastivědy na příští jednání SPRŠ.
  3.2 Neschválit účast na presentaci Šluknovska v Drážďanech v únoru roku 2002.
  3.3 Svolat schůzku s SČE, a.s., k problematice zásobování Šluknovska elektrickou energií, na schůzku přizvat poslance krajského zastupitelstva. .
  3.4 Delegovat na jednání o projektu vedení 110 kV, které bude 17.12.2001 v Ústí nad Labem, p. Pecinovského, p. Sembdnera a ing. Kořínka.
  3.5 Udělit "Milanovu cenu" za rok 2001 p. Janu Sembdnerovi, starostovi Rumburku, za jeho přínos pro činnost a existenci SPRŠ

4. Sdružení ukládá:

  4.1 Uhradit následující finanční závazky Sdružení:
   - 88 300.- Kč - činnost koordinátora MA 21 p. Salova do 10/01 - prostředky převedeny od fy WS Atkins, Velká Británie,
   - 17 660.- Kč - činnost koordinátora MA 21 v 11/01, prostředky od WS Atkins,
   - 107 000.- Kč - faktura obci Doubice,
   - 110 000.- Kč - vrácení půjčky obci Rybniště.
   Zodpovídá: pí Hoťová
  4.2 Kontaktovat pořadatele veletrhu Euroregion tour 2002 a informovat je o záměru propagace SPRŠ prostřednictvím stánku Tolštejnského panství.
  Zodpovídá: ing. Kořínek
  4.3 Společně se členy krajského zastupitelstva připravit schůzku se zástupci SČE.
  Zodpovídá: ing. Kořínek
  4.4 Pro schůzku s SČE připravit informace o problémech jednotlivých obcí se zásobováním elektřinou.
  Zodpovídají: starostové obcí
  4.5 Do 20.1.2002 podat Hospodářské komoře Děčín (p. Janu Kupcovi) informace o připravovaných investičních akcích a záměrech obcí, aby je mohli použít pro informaci svých členů na valné hromadě.
  Zodpovídají: starostové obcí

Josef Pecinovský
místopředseda SPRŠ
Ing. Milan Kořínek
předseda SPRŠ
ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku