Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení z jednání SPRŠ konaného dne 12.12. 2000
v penzionu Jana v Horním Podluží

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a

I.
bere na vědomí


a) přihlášení čtyř programů z POV pro mikroregion Tolštejn
1) poradenská činnost
2) pódium na hradě Tolštejn
3) propagace mikroregionu Tolštejn
4) obnova a údržba komunikací mezi jednotlivými obcemi
za mikroregion Sever:
1) realizační plán rozvoje cestovního ruchu
b) uzavření smlouvy na převzetí, předání, správu a údržbu cyklotras
na Šluknovsku, uzavřenou mezi KČT a SPRŠ

II.
ukládá

a) jednotlivým obcím nahlásit do příštího zasedání své náměty na infor-
mační cedule k jednotlivým zajímavostem obcí a měst

III.
rozhodlo

a) o úhradě částky 2.294 EUR z rozpočtu SPRŠ a to včetně poplatků bankovnímu ústavu
b) o úhradě částky 70. 000,-Kč obci Staré Křečany a to z účtu SPRŠ
c) o změně čl. 5 Stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska - majetkové poměry takto :

Čl. 5 - Majetkové poměry
Odst.1
Sdružení disponuje vlastním majetkem, který se vytváří zejména z příspěvků členů. Členský příspěvek činí na roky 2001 a 2002 :

do 500 obyvatel :
Lobendava 750,- Kč 750
Doubice 750,- Kč 750

do 1.000 obyvatel : na obyvatele poč, obyv. celkem Kč
Rybniště 5.30,- Kč 713 3.779,-
Lipová 5.30,- Kč 636 3.371,-
Jiřetín pod Jedlovou 5.30,- Kč 590 3.127,-
Horní Podluží 5.30,- Kč 698 3.669,-

do 1.500 obyvatel :
Chřibská 4.50,- Kč 1.405 6.223,-
Vilémov 4.50,- Kč 1.055 4.748,-
Dolní Podluží 4.50,- Kč 1.205 5.423,-
Staré Křečany 4.50,- Kč 1.180 5.310,-

do 2.000 obyvatel :
Dolní Poustevna 4.00,- Kč 1.739 6.956,-
Velký Šenov 4.00,- Kč 1.899 7.596,-

do 2.500 obyvatel :
Mikulášovice 3.80,- Kč 2.446 9.408,-

do 5.000 obyvatel :
Krásná Lípa 3.50,- Kč 3.442 12.047,-
Jiříkov 3.50,- Kč 3.798 13.293,-

do 10.000 obyvatel :
Šluknov 3.10,- Kč 5.577 17.289,-

do 15.000 obyvatel :
Rumburk 2.60,- Kč 11.056 28.746,-

do 20.000 obyvatel :
Varnsdorf 2.40,- Kč 16.247 38.993,-

Ostatní členové :
3.000 Kč / rok


Odst.2

Členský příspěvek je splatný u nových členů Sdružení do jednoho měsíce od vzniku členství. U stávajících členů Sdružení do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oba druhy členských příspěvků se stávají majetkem Sdružení a nevracejí se členům ani při jejich vystoupení či vyloučení ze Sdružení. Poskytne-li některý z členů v průběhu trvání pro činnost Sdružení majetkové hodnoty, vlastnické právo k nim zůstává zachováno. Sdružení se stává pouze jejich uživatelem a v případě zániku členství se tyto věci vracejí majiteli do jednoho měsíce. To však neplatí pro věci určené druhově, které se stávají majetkem Sdružení.
IV. schvaluje

b) pozvání p. Trägera na příští zasedání SPRŠ. (zajistí pí Ing. Vyleťalová)

V.
doporučilo

a) SPRŠ úhradu vlastního podílu na realizaci projektu cyklotrasy
Šluknovsko II. z POV MMR v r. 2000 a to v částce 159.000,- Kč
z rozpočtů členských měst a obcí dle přiloženého rozpisu úhrad.
Úhradu provedou členské obce na účet obce Vilémov do 31.12. 2000.
b) předsednictvu, připravit návrh rozpočtu Sdružení na rok 2001
c) zastupitelstvům členských měst a obcí projednat novou výši členských příspěvků SPRŠ v roce 2001.

Zapsal Karel Kopecký 12.12.2000

Jan Sembdner,předseda SPRŠ v.r. Ing.Anna Korbelová,Ing.Milan Kořínek v.r.,místopředsedové SPRŠ

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku