Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 7. 11. 2000 v restauraci "U Suků" ve Vilémově

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :


I.
bere na vědomí

a) Splnění úkolů z předcházejících jednání SPRŠ
b) Informaci o průběhu realizace Programu obnovy venkova 2000 na Šluknovsku
c) Informaci o přípravě společného zasedání MZ a OZ členských měst a obcí mikroreginu Tolštejn
d) Informaci o přípravě a podpisu Smlouvy na poradenskou a konzultační činnost pro města a obce Šluknovska s firmou Čistá energie, o.p.s.
e) Informaci o jednání ve věci územního generelu Šluknovska, Projektu AEP, žádosti SBDO Průkopník na nominaci kandidáta do představenstva SBDO Průkopník Varnsdorf
f) Informaci o připravovaných projektu z FMP PHARE CBC Euroregionu Nisa
g) Informaci o projektu Obchodní akademie Rumburk - "Vlastivěda Šluknovského výběžku"
h) Informaci vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy pana Ing. Františka Rubeše
i) Informaci ředitele RRA Most, Ing. Hellmicha, o činnosti RRA Most a možnostech spolupráce s RRA Most s městy a obcemi na Šluknovsku
j) Informaci o postupu ve věci přímého vlakového železničního spoje mezi Šluknovským výběžkem a Prahou
k) Žádost Ing. Korbelové, starostky obce Rybniště, na uzavření smluvního vztahu s firmou Interdata Rumburk (aktualizace webových stránek SPRŠ)

II.
ukládá

a) Panu Janu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, zpřesnit podmínky připravovaného projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku"
b) Panu Janu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, připravit pro účely kanceláře vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy informativní materiál, ve kterém budou popsány základní infrastrukturální problémy Šluknovského výběžku, kterými by se v průběhu následujících let měla kancelář vládního zmocněnce zabývat. Termín : konec ledna 2001
c) Panu Janu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, předložit k termínu 13. 11. 2000 dva schválené projekty SPRŠ sekretariátu FMP Phare CBC Euroregionu Nisa v Liberci
d) Předsednictvu SPRŠ předložit na nejbližší schůzi SPRŠ návrh zvýšení (úpravy) členských příspěvků v SPRŠ a změnu stanov SPRŠ
e) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, předložit na příštím jednání SPRŠ návrh smlouvy o dílo na provádění úprav a doplňování webových stránek SPRŠ a to s firmou Interdata Rumburk
f) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, koordinovat v následujícím období postup realizací projektu Územního generelu Šluknovska

III.
schválilo

a) Podpis smlouvy v rámci projektu Programu obnovy venkova 2000 s O.P.S Čistá energie na poradenskou a konzultační činnost pro města, obce a další subjekty Šluknovska
b) Smlouvu uzavřenou mezi SPRŠ a firmou SAUL s.r.o Liberec na zpracování Územního generelu občanské vybavenosti a cestovního ruchu na Šluknovsku.
c) Dva projekty, které SPRŠ podá do tohoto kola FMP Phare CBC ERN a sice:
- společný zoologický a botanický průzkum významných přírodních lokalit na Šluknovsku,
- informační systém cyklotras na Šluknovsku
d) Postup předsedy SPRŠ, pana Jana Sembdnera, ve věci zachování přímého železničního vlakového rychlíkového spoje (vlak SP 1940/1941 Rumburk - Praha Masarykovo nádraží a zpět).
e) Kandidaturu předsedy sdružení pana Jana Sembdnera na funkci člena představenstva SBDO Průkopník Varnsdorf (pan Sembdner kandiduje na uvedenou funkci za SPRŠ - konference delegátů SBDO proběhne dne 4. 12. 2000).

IV.
rozhodlo

a) O konání příštího SPRŠ dne 12. 12. 2000 v 9:00 hodin v penzionu "Jana" v Horním Podluží
b) O přijetí sponzorského daru v částce 20. 000,-Kč od Severočeské energetiky a.s. Děčín
c) V případě, že členská města či obce, popř. další subjekty se sídlem na Šluknovsku budou v následujících měsících využívat služeb smluvního partnera SPRŠ (OPS Čistá energie - poradenská a konzultační činnost ve věci podání žádostí o granty, dotace či příspěvky), vzniká uvedeným městům, obcím, subjektům povinnost :
- uhradit na účet SPRŠ částku 1.000,-Kč v případě úspěšného podání žádosti o podporu projektu a získané dotace do 500.000,-Kč,
- uhradit na účet SPRŠ částku 2.000,-Kč v případě úspěšného podání žádosti o podporu projektu a získané dotace nad 500.000,-Kč.
d) O úhradě vlastního podílu na realizaci projektu z FMP Phare CBC Euroregionu Nisa (projekt Mikroregionu Tolštejn - mapa a prezentační brožura) a to v částce 114. 000,-Kč z rozpočtu členských měst a obcí dle přiloženého rozpisu úhrad. Úhradu provedou členské obce na účet SPRŠ bezodkladně. Částka 83. 000,-Kč bude převedena na účet ARR Euroregionu Nisa přímo z účtu SPRŠ. Zbývající částka 31. 000,-Kč bude zúčtována prostřednictvím účtu DSO Tolštejn.

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku