Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 22.1. 2001 na Městském úřadě ve Šluknově

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo a :


I.
doporučuje

a) Schválit předložený návrh rozpočtu SPRŠ a to v následující struktuře :

Příjmy :

  cca 180.000,- Kč z členských příspěvků
  Cca 10.000,- Kč příjmy ze smluv - Dr.Štědra
  3.000,-Kč dluh AK za členský příspěvek z roku 2000
  32.000,-Kč předpokládaný příspěvek OkÚ Děčín/krytí podílu na FMP Phare /

Výdaje:

  100.000,- Kč závazek ze smlouvy s firmou SAUL Liberec
  10.000,- Kč závazek vůči obci Staré Křečany
  32.000,- Kč závazek vůči ERN /Zoologický a botanický průzkum/
  83.000,- Kč závazek vůči ERN /infosystém pro cyklotrasy Šluknovska/
  2.072,- Kč závazek vůči obci Vilémov
  4.410,- Kč závazek ze smlouvy s panem Glaserem

Další předpokládané výdaje :

  - závazky ze smlouvy s firmou Interdata
  - příspěvek na činnost K-centra v Rumburku
  - příspěvek na Tour de Femini
  - projekt Vlastivědy Šluknovského výběžku
  - výdaje na přezkum hospodaření
  - úhrady občerstvení a cestovného
  - úhrady poštovného a za vedení bankovních účtů
  - odměna za vedení agendy účetnictví
  - účast na výstavních a propagačních akcích prezentujících Šluknovsko navenek
  - ostatní výdaje,závazky z dalších smluvních vztahů
  - úhrady DPH za přijaté služby a fakturované částky

II.
bere na vědomí

a/ informaci o přípravě výstavy Euroregiontour v Jablonci nad Nisou,konané ve dnech 22.-
24.3.2001,
b/ informaci o jednání s Lesy ČR o jejich podílu na projektu cyklotras na Šluknovsku
/odpočívky, přístřešky a sloupky/
c/ informaci o přípraě jednání dne 6.2.2001 k řešení záležitostí hospodaření s komunálním
odpadem na Šluknovsku,
d/ informaci o přípravě jednání SPRŠ na den 13.2.2001 v Rumburku v restauraci Zátiší
e/ informaci o přípravě jednání zastupitelů měst a obcí Mikroregionu Tolštejn dne 8.2.2001
ve Varnsdorfu

III.
ukládá

a) Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi, zařadit na program jednání SPRŠ dne 13.2.2001 v restauraci na Zátiší v Rumburku následující body programu :

  1. Kontrola usnesení z předcházejících jednání
  2. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2001,
  3. projednání přehledu žádostí podaných do POV 2001 a Dotací k rozvoji SZ
  4. informace o projektu s firmou SAUL,
  5. informace z jednání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
  6. informace o jednáních s Lesy ČR
  7. informace k řešení spolupráce s firmou EKOCOM na Šluknovsku/jednání dne 6.2./
  8. informace a závěry z jednání členů ZM a ZO Mikroregionu Tolštejn/8.2/
  9. informace o možnostech financování komunálních projektů Komerční bankou
  10. informace ředitele Divadla v Ústí nad Labem
  11. vystoupení zvolených členů Zastupitelstva Usteckého kraje
  12. vystoupení a jednání s panem Tragerem/starosta obce Eibau-Sachsen/
  13. řešení smluvních vztahů SPRŠ a přezkum hospodaření SPRŠ za rok 2000
  14. Různé, usnesení, závěr

b/ Předsedovi Sdružení panu Janu Sembdnerovi zajistit na uvedené jednání SPRŠ pozvání
členů zastupitelstva Ústeckého kraje zvolených na Šluknovsku,starosty obce Eibau pana
p.Tragera,Ing.Vyleťalové , Ing.Cermanové a zástupců regionálních sdělovacích prostředků

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku