Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 3. října 2003 na Střelnici ve Varnsdorfu

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Výsledky auditu hospodaření SPRŠ za rok 2002
 5. Koncepce rozšíření vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy – zástupci SVS a.s., SčVK a.s., starostové
 6. Přestávka
 7. Příprava listopadových voleb vedení SPRŠ na další období – p. Ing. Kořínek
 8. Návrh dopravní koncepce Ústeckého kraje, dopravní obslužnost – p. Lenka
  Jelačičová, ved. odboru dopravy KÚ, p. Šatník, předseda Dopravního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
 9. Diskuse, různé:
 • připomínky starostů
 • PLANstudio s.r.o. – interaktivní mapa
 • ostatní informace
 1. Společný oběd
 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1. Informaci o plnění úkolů. Úkoly podle bodu č. 5.1 a bodu č. 5.5 usnesení z jednání SPRŠ ze dne 11.07.2003 dále trvají.
  2. Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – srpen 2003.
  3. Výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2002 s výrokem “bez výhrad”.
  4. Informace o návrhu plánu Ústeckého kraje na opravy komunikací II. a III. třídy a informace o dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku.
  5. Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Most.
  6. Zprávu o koncepci rozšíření vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy.

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 3. října 2003.
  2. Proplacení zbývající částky ve výši 30.000,-Kč SOU polygrafickému Rumburk za zhotovení CD Vlastivědy.
  3. Proplacení faktur firmě PLANstudio Praha s.r.o. za zhotovení interaktivní mapy.
  4. Proplacení faktury firmě Audit a Consulting Varnsdorf s.r.o. za zhotovení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2002.
  5. Proplacení částky ve výši 3.250,-Kč p. Ing. Hamplové na dorovnání nákladů za výstavu Madi Travel Market 2003.
  6. Začlenění částky pro účast na výstavách do rozpočtu SPRŠ dle návrhu p. Ing. Hamplové.
  7. Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 21.11.2003 v sále Kulturního domu ve Šluknově. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.
3. Sdružení rozhodlo:
  1. Ponechat rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku firmě PRO EKO Varnsdorf s.r.o., které vyhořely sklady, na každé obci jednotlivě.
  2. Provést volbu předsednictva SPRŠ pro další volební období formou veřejného hlasování.
  3. Svolat jednání starostů se zástupci SVS a.s. Teplice, na kterém by se projednaly možnosti získání dotací na výstavbu vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy. Pozvánky budou zaslány všem starostům.
  4. Vytvořit souhrn všech požadavků a připomínek týkajících se LSPP ve Šluknovském výběžku a řešit je na jednání se zástupci KÚ – odborem zdravotnictví.
 

4. Sdružení ukládá:

 1. Proplatit SOU polygrafickému Rumburk částku ve výši 30.000,-Kč za zhotovení CD Vlastivědy.
  Zodpovídá: pí Hoťová
 2. Proplatit firmě PLANstudio Praha s.r.o. faktury za zhotovení interaktivní mapy.
  Zodpovídá: pí Hoťová
 3. Vyzvednout ze SOU polygrafického Rumburk CD Vlastivědy pro potřeby SPRŠ.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
 4. Proplatit firmě Audit a Consulting Varnsdorf s.r.o. fakturu za provedení auditu SPRŠ za rok 2002.
  Zodpovídá: pí Hoťová
 5. Připravit připomínky ke stanovám SPRŠ pro další funkční období.
  Zodpovídají: členové sdružení
 6. Pozvat na jednání, na kterém by se projednaly možnosti získání dotací na výstavbu vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy, zástupce SVS a.s. Teplice.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek, p. Ing. Jemelka
 7. Proplatit p. Ing. Hamplové částku ve výši 3.250,-Kč na dorovnání nákladů na výstavu Madi Travel Market 2003.
  Zodpovídá: pí Hoťová

 8. Domluvit schůzku s p. Szántém z KÚ – odboru zdravotnictví ohledně LSPP.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku