Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 1. července 2005 ve Sportcentru Koupaliště Rumburk

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Zpráva o hospodaření SPRŠ, výsledky auditu, schválení závěrečného účtu SPRŠ za rok 2004 - pí Hoťová
4. Spolupráce s ERN, financování projektů - p. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
5. Přestávka
6. Krakonošova magistrála - společný projekt - p. Pecinovský
7. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín - p. Ing. Kořínek, p. J. Zoser
8. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
" Ostatní informace
9. Společný oběd
10. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
1.1 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - červen 2005.
1.2 Informace o vytyčení cyklotrasy Krakonošova magistrála a o dalších pracích na projektu.

2. Sdružení schválilo:
2.1 Program jednání sdružení dne 01.07.2005.
2.2 Závěrečný účet SPRŠ za rok 2004.
2.3 Členství SPRŠ v Hospodářské a sociálně radě okresu Děčín.
2.4 Vytvoření pracovní skupiny pro vypracování záměru napojení místních cyklotras na Krakonošovu magistrálu ve složení: pp. P. Zoser, Pecinovský, Ing. Jemelka, Raichart, Hladík, Sucharda, Fúsek.
2.5 Uvolnění částky ve výši 70.000,--Kč z rozpočtu SPRŠ na zpracování propagačních materiálů. Nositelem grantu do výše 120.000,--Kč bude SPRŠ.
2.6 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 02.09.2005 v Dolním Podluží v chatě Roťanda. Začátek je v 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:
3.1 Odložit kontrolu plnění úkolů na příští jednání.
3.2 O zařazení bodu o vzájemném podávání informací o činnosti každého ze svazků na jednotlivých schůzkách DSO Sever a DSO Tolštejn.

4. Sdružení pověřuje:
4.1 P. Ing. Milana Kořínka zastupování SPRŠ na jednáních Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

5. Sdružení ukládá:
42/05 Zkontrolovat návrhy map Tolštejnského panství a vznést případné požadavky na změny.
Zodpovídá: starostové obcí
43/05 Písemně požádat tajemníka MěÚ Děčín, zda by se pracovníci úřadu zúčastnili příštího jednání SPRŠ a předvedli starostům obcí presentaci GIS programu.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
44/05 Zasílat si vzájemně zápisy a usnesení z jednání svazků.
Zodpovídá: předsedové DSO Sever a DSO Tolštejn

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku