Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 15. května 2002 v Městském divadle ve Varnsdorfu

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu
2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
3. Projekt regionálního divadla pro Šluknovský výběžek - p. Martin Louka, ředitel městského divadla Varnsdorf, prohlídka divadla
4. Založení Rady hospodářského a společenského rozvoje při OHK - p. Ing. Kořínek
5. Přestávka
6. Euroregion Tour 2002 - hodnocení, p. Ing. Hamplová
Tolštejnské slavnosti - program, organizace
Česká centrála CR, návštěva novinářů - p. Zoser, p. Ing. Korbelová
7. MA 21 - druhé kolo vybraných mikroprojektů - p. Salov
8. Diskuse, různé:
- Hospodaření sdružení za 1 až 4/ 2002 - p. Hoťová
- Společnost pro trvale udržitelný rozvoj - žádost o podporu činnosti
- Návštěva vládního zmocněnce pro SZ Čechy - příprava programu
- Sdružení Deliteus, zpráva z jednání - p. Ing. Kořínek
- Ostatní záležitosti a informace - starostové měst a obcí
- Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
9. Závěr
10.Společný oběd v jídelně Střední odborné školy

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
1.2 Informace p. M. Louky, ředitele Městského divadla Varnsdorf, o plánovaném projektu regionálního kulturního centra - divadla pro Šluknovský výběžek.
1.3 Informace o záležitostech Tolštejnského panství.
1.4 Informaci o jednání Sdružení Deliteus dne 3.5.2002 v Děčíně.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 15. 5. 2002.
2.2 Účast SPRŠ v Radě hospodářského a společenského rozvoje, zřízené jako poradní orgán Okresní hospodářské komory.
2.3 Vyplacení odměn za zajištění stánku na Euroregion Touru 2002 ve výších:
p. Ing. Hamplová - 2.000,-Kč, p. Ing. Paslavská - 1.500,-Kč,
p. Ing. Holatová - 1.500,-Kč, p. Fečková - 500,-Kč,
2 studenti učiliště - 1.000,- Kč celkem.
2.3 Zprávu o hospodaření sdružení za období od 1 - 4/2002.
2.4 Vyčlenění 60 tis. Kč z prostředků SPRŠ na částečnou úhradu zatím naběhlých nákladů na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku.
2.5 Program návštěvy zmocněnce pro severozápadní Čechy, p. Aubrechta, ve dnech 28.5. a 29.5.2002 ve Šluknovském výběžku.
2.6 Termín a místo příštího jednání SPRŠ dne 9. 7. 2002 v hotelu JEF v Doubici.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Z důvodu nezaplacení podílu nechat zaplatit město Rumburk za zapůjčení mobilního pódia v prosinci 2001 jako cizí osobě. Dále pak postupovat podle nově uzavřené smlouvy mezi SPRŠ a městem Rumburk.
3.2 Podpořit petici Novoborského svazku pro zvýšení ochrany při přepravě nebezpečných látek.
3.3 Podpořit město Jiříkov při zřízení hraničního přechodu do Ebersbachu.

4. Sdružení pověřuje:

4.1 Předsedu sdružení, p. Ing. M. Kořínka, k podpisům smluv na převod finančních prostředků pro jednotlivé mikroprojekty 2. kola MA 21, podávané prostřednictvím SPRŠ.

5. Sdružení ukládá:

5.1 Písemně poděkovat IC Loreta Rumburk a IC Regia Varnsdorf za pomoc na Euroregion Touru 2002.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
5.2 Vyplatit odměny za zajištění stánku na Euroregion Touru 2002 v uvedených výších s termínem do konce května 2002.
- p. Ing. Hamplová - 2.000,-Kč, p. Ing. Paslavská - 1.500,-Kč,
- p. Ing. Holatová - 1.500,-Kč, p. Fečková - 500,-Kč,
- 2 studenti učiliště - 1.000,- Kč celkem.
Zodpovídá: p. Hoťová
5.3 Kontaktovat p. Houdka a požádat ho o účast na Tolštejských slavnostech.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
5.4 Objednat 2000 ks map Tolštejnského panství. Prodejní cena bude 49,-Kč/ks. Při koupi od sdružení bude cena 40,-Kč/ks.
Zodpovídá: p. Zoser
5.5 Projednat v zastupitelstvech objednávky výtisků Vlastivědy Šluknovska pro obce a písemné objednávky předat do 10.6.2002 předsedovi SPRŠ.
Zodpovídají: starostové měst a obcí
5.6 Vyžádat od Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj přesnější informace, týkající se podstávkových domů a Solné stezky.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku