Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 22. dubna 2005 v Restauraci U vleku v Horním Podluží

Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Veřejná hromadná doprava, informace z jednání zastupitelstva kraje - p. Robert Šatník, ostatní zastupitelé
4. Přestávka
5. České dráhy a. s. - p. Patrik Konopásek
6. Komunitní plán - zhodnocení první etapy - p. Diviš, MěÚ Rumburk
7. Okresní správa sociálního zabezpečení - aktuální informace, organizační záležitosti - p. Ing. Jiří Řezáč
8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
9. EUROREGION Tour 2005 - zhodnocení veletrhu
10. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
" Ostatní informace
11. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informace z jednání Zastupitelstva ÚK o veřejné hromadné dopravě a zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.
1.3 Informaci o Komunitním plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku a o získání mechanického skládacího vozíku v rámci komunitního plánování.
1.4 Informace ředitele OSSZ Děčín, p. Ing. Jiřího Řezáče, o činnosti OSSZ v Děčíně a v Rumburku.
1.5 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - duben 2005.
1.6 Informace o průběhu veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou.
1.7 Zastupování SPRŠ v projektu Informačního centra venkovských regionů Praha Agenturou Tolštejnského panství.

2. Sdružení schválilo:
2.1 Program jednání sdružení dne 22.04.2005.
2.2 Proplacení finančního příspěvku Klubu českých turistů Rumburk ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05. 2005.
2.3 Proplacení finanční částky za nákup kytice pro pí Stejskalovou.
2.4 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.05.2005 ve Starých Křečanech - Brtníkách, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:
3.1 Nevstupovat do pracovní skupiny s Dopravním podnikem ÚK a. s., neboť existují jiné orgány, které se veřejnou dopravou zabývají.
3.2 Svolat na příští týden jednání s KÚ ÚK, Českými drahami a. s. a společností IDS a požadovat zachování dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku ve stejné míře jako dosud.

4. Sdružení ukládá:
38/05 Proplatit finanční příspěvku Klubu českých turistů Rumburk ve výši 3.000,--Kč na pořádání Stezky odvahy dne 07.05.2005.
Zodpovídá: pí Hoťová
39/05 Proplatit finanční částku za nákup kytice pro pí Stejskalovou.
Zodpovídá: pí Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku