Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 11. dubna 2003 v Kulturním domě v Krásné Lípě

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 4. Informační portál E-česko, nabídka společnosti ALGEMA Liberec
 5. Hudba na území Šluknovska, kniha I. Hainze – p. Šebek, museum Varnsdorf
 6. EUROREGION Tour – informace o výstavě, pí Ing. Hamplová
 7. Přestávka
 8. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce, p. Jaroslav Foldyna, statutární zástupce hejtmana, pí Lenka Jelačičová, vedoucí odboru dopravy KÚ
 9. Komerční banka – vystoupení zástupců
 10. Diskuse, různé:
 • připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
  1. Informaci o plnění úkolů z minulých jednání.
  2. Stručnou zprávu o finanční situaci SPRŠ s upozorněním, že některé obce dosud neuhradily členské příspěvky na rok 2003.
  3. Informace zástupců společnosti ALGEMA Liberec o informačním portálu E- česko.
  4. Informace o účasti a prezentaci Tolštejnského panství na výstavě EUROREGION Tour 2003 v Jablonci nad Nisou.
  5. Informace o činnosti Okresní hospodářské komory Děčín.
  6. Informace zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, SÚS Ústeckého kraje a Českých drah a.s. o komunikacích II. a III. třídy a jejich rekonstrukcích a o rozvoji železniční dopravy.
  7. Informace zástupců Komerční banky.
  8. Požadavek p. Kupce z Okresní hospodářské komory Děčín, aby starostové předali přehled investičních akcí na rok 2003.
  9. Informaci p. Houdka z Okresní agrární komory o návštěvě ministra zemědělství, p. Palase, ve Šluknovském výběžku dne 26.5.2003.

 

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 11. dubna 2003.
  2. Vyčlenění částky ve výši 4.000,-Kč z rozpočtu sdružení na zakoupení dřevěného stánku pro potřeby Tolštejnského panství.
  3. Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 23.5. 2003 ve Varnsdorfu. Místo bude označeno na pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

3. Sdružení rozhodlo:
  1. Přislíbit Klubu přátel Muzea Varnsdorf na rok 2004 finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč, pokud se nepodaří zajistit grantovou dotaci na vydání knihy p. I. Hainze, Hudba na území Šluknovska. V případě, že bude grant sdružením zajištěn, bude toto považováno za příspěvek SPRŠ.

 

4. Sdružení doporučuje

  1. Starostům, aby ve prospěch rozvoje cestovního ruchu využívali na svých propagačních materiálech města a obcí logo Tolštejnského panství (poskytne jej p. Stejskal).

5. Sdružení pověřuje:

  1. P. Ing. Kořínka k podpisu smlouvy mezi SPRŠ a firmou Plán Studie Praha na zveřejnění informací o SPRŠ a Tolštejnském panství na internetové mapě.

6. Sdružení ukládá:

 1. Zjistit ve spolupráci s p. Stejskalem kalkulaci pro vydání Vlastivědy v různých variantách podle množství kusů a podle druhu papíru.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
 2. Starostům sdělit Okresní hospodářské komoře stručné informace o připravovaných investičních akcích v obcích v roce 2003.
  Zodpovídá: starostové obcí

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku