Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
USNESENÍ
z jednání dne 19. března 2002 v Kulturním domě ve Šluknově

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu
2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
3. EUROREGION Tour 2002 - informace o přípravách
4. Zpráva o hospodaření SPRŠ za 01. a 02. 2002
5. Návrh rozpočtu na rok 2002
6. Přestávka
7. MA 21 - informace o průběhu pilotního projektu - Tomáš Salov
8. Reforma veřejné správy z pohledu Krajského úřadu
Návrh grantové politiky kraje - základní informace
Zásady spolupráce Ústeckého kraje a Saska - Ing. Pavel Tošovský, zástupce hejtmana Ústeckého kraje
9. Diskuse, různé:
- připomínky a podněty starostů obcí
10. Závěr, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
1.2 Rozdělení zbývajících cyklomap v počtu 100 ks pro Dolní Poustevnu a 50 ks pro Doubici.
1.3 Informace ohledně hry Vandrování Tolštejským panstvím a o plánovaných Tolštejnských slavnostech, které se letos opět uskuteční.
1.4 Informaci o činnosti místní Agendy 21.
1.5 Informace p. Ing. Tošovského, zástupce hejtmana Ústeckého kraje, ohledně reformy veřejné správy z pohledu Krajského úřadu, o návrhu grantové politiky kraje a o zásadách spolupráce Ústeckého kraje a Saska.
1.6 Vystoupení zástupců Lužické nemocnice 1. Zdravotní a.s. Rumburk, týkající se programu komunitní zdravotní péče o občany a jeho využití pro regionální plán.
1.7 Připomínku p. Zosera o využívání mobilního pódia.
1.8 Informaci p. Šatníka, člena Krajského zastupitelstva, o návštěvě hejtmana Ústeckého kraje ve Šluknovském výběžku dne 9. 4. 2002.
1.10 Informaci p. Houdka, člena OAK Děčín, o činnosti a hospodaření rolníků ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 19. 3. 2002.
2.2 Průběžné proplácení faktur za zajištění presentace na veletrhu Euroregion Tour 2002 v Jablonci nad Nisou.
2.3 Zprávu o hospodaření sdružení za 01. a 02. 2002.
2.4 Proplacení všech dosud nezaplacených faktur za SPRŠ.
2.5 Návrh rozpočtu sdružení pro rok 2002.
2.5 Seznam turisticky zajímavých objektů pro regionální presentaci prostřednictví České centrály cestovního ruchu dle návrhu.
2.6 Termín a místo příštího jednání SPRŠ dne 14. 5. 2002 v hotelu JEF v Doubici.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Neschválit žádost Klubu českých turistů o finanční prostředky na Stezku odvahy.

4. Sdružení pověřuje:

4.1 Předsedu sdružení p. Ing. M. Kořínka, k podpisům smluv na převod finančních prostředků pro jednotlivé mikroprojekty MA 21, podávané prostřednictvím SPRŠ.

5. Sdružení ukládá:

5.1 Zajistit objednávky určitého závazného počtu výtisků Vlastivědy od obcí pro získání základní částky pro její vytištění.
Termín: 10.6.2002,
Zodpovídají: starostové obcí
5.2 Proplácet průběžně faktury v záležitosti Euroregion Tour 2002.
Zodpovídá: účetní, p. I. Hoťová
5.3 Vystavit městu Dolní Poustevna fakturu za 100ks cyklomap a proplatit dosud nezaplacené faktury pro firmu p. Kurandy.
Zodpovídá: p. I. Hoťová
5.4 Projednat se starosty témata pro návštěvu hejtmana Ústeckého kraje ve Šluknovském
výběžku dne 9. 4. 2002.
Zodpovídá: ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku