Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 24. února v Kulturním domě v KrásnéLípěProgram jednání:
 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

 3. Zpráva o stavu hospodaření

 4. Nová technologie oprav komunikací – Ing. Vlastimil Bartel, BG SYS HT, s. r. o.

 5. Program LEADER+ - průběžná zpráva o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart

 6. Přestávka

 7. Záměr nakládání s majetkem státu v roce 2006 – Dr. Brožovská, Ing. Nergl - ÚZSVM

 8. Veřejná doprava v ÚK, dopravní obslužnost, aktuální informace – Ing. Michal Jergl -předseda představenstva DP ÚK a. s., Ing. Hinterholzinger – České dráhy a. s., p. Trojovský

 9. Klub českých turistů – Letní turistický sraz 2006

 10. Diskuse, různé, připomínky starostů

 11. Společný oběd

 1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1. Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

  2. Informace o stavu hospodaření SPRŠ.

  3. Informace zástupce firmy BG SYS HT, s. r. o., která se zabývá technologií oprav komunikací v zimním období.

  4. Informace o činnosti MAS Šluknovsko na programu LEADER+.

  5. Informace zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Labem o hospodaření s majetkem státu a o převodech majektu státu na obce.

  6. Informace o aktuální situaci ve veřejné dopravě v Ústeckém kraji.

  7. Informace zástupců Klubu českých turistů o připravách na Letním turistickém srazu 2006.

  8. Nabídku na účast na výstavě v Liberci s tím, že bude předána Agentuře Tolštejnského panství k posouzení.

 1. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 24.02.2006.

  2. Poskytnutí dotace místní akční skupině pro program LEADER+ na zahájení prací ve výši 30.000,--Kč, která bude použita k úhradě úroků z úvěru pro MAS.

  3. Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 31.03.2006 ve Velkém Šenově. Místo konání bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8.30 hodin.

  4. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na pořádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006 ve výši 4.000,--Kč.

  5. Presentaci místní akční skupiny LEADER+ na webových stránkách SPRŠ.

  6. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi O. p. s. České Švýcarsko a SPRŠ.

 1. Sdružení rozhodlo:

  1. Revokovat bod č. 2.3 v usnesení SPRŠ, konaného dne 07.10.2005. (SPRŠ schválilo: Poskytnutí půjčky místní akční skupině pro program LEADER+ na zahájení prací ve výši 30.000,--Kč, která se může později přeměnit na příspěvek na činnost a použít k úhradě úroků z úvěru.).

  2. Pozvat na jednání náměstkyni MPSV ohledně problematiky veřejně prospěšných prací.

 1. Sdružení ukládá:

56/06 Zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti starostů se zajištěním dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku a s výzvou, aby zástupci ÚK a DP ÚK a. s. spolu jednali a konečně našli společnou cestu.

Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

57/06 Proplatit příspěvek Klubu českých turistů na pořádání Stezky odvahy v Brtníkách v květnu 2006 ve výši 4.000,--Kč.

Zodpovídá: pí Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku