Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 6. února 2004 v hotelu Waldstein v Jiříkově - Filipově

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ, plnění rozpočtu v roce 2003 – p. Hoťová
 4. Návrh hlavních akcí SPRŠ v roce 2004 – starostové obcí a měst
 5. Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2004
 6. Přestávka
 7. Informace z Tolštejnského panství, činnost agentury – p. Ing. Hamplová
 8. Spolupráce se svazem DELITEUS
 9. Diskuse, různé:
 • připomínky k dopravní obslužnosti
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 • udělení Milanovy ceny za rok 2003
 1. Společný oběd
 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1. Informaci o plnění úkolů z minulých jednání.
  2. Informace o stavu hospodaření SPRŠ za rok 2003.
  3. Informace o mezinárodním cyklistickém závodu žen Tour de Feminin 2003.
  4. Informace o činnosti Agentury pro rozvoj Tolštejnského panství.

2. Sdružení schválilo:

  1. Doplněný program jednání sdružení dne 6. února 2004.
  2. Plnění rozpočtu SPRŠ za rok 2003.
  3. Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2004 ve výši 10.000,- Kč.
  4. Zadání zpracování žádosti o krajskou dotaci na vydání Vlastivědy Regionální rozvojové agentuře Varnsdorf.
  5. V případě získání krajské dotace poskytnout 25% z finančních prostředků SPRŠ jako spolupodíl na vydaní Vlastivědy.
  6. Zadání provedení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 firmě Audit a Consulting s.r.o. Varnsdorf.
  7. Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12.3.2004 v Mikulášovicích. Místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.
3. Sdružení rozhodlo:
  1. Zásadně nesouhlasit se záměrem redukovat činnost FÚ v Rumburku, protože je v rozporu s programem reformy veřejné správy, která má činnost správních úřadů přiblížit občanům. Sdružení požaduje ponechat činnost Finančního úřadu v Rumburku ve stejném rozsahu a v samostatné působnosti jako dosud.
  2. Ponechat členství SPRŠ v Deliteu i pro rok 2004. Zároveň do Delitea vstoupí také Agentura pro rozvoj Tolštejnského panství, aby zastupovala Šluknovský výběžek.
  3. Nesouhlasit se zastavením prací na přípravě výstavby posilovacího elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Naopak zdůrazňuje nutnost jeho realizace jako životně důležitou investici pro další rozvoj Šluknovska.
   Sdružení požaduje od krajského zastupitelstva a příslušných odborů KÚ ÚK iniciaci nového jednání s cílem vyjasnit další společný postup Ústeckého kraje, obcí a SČE a.s.
  4. Udělit Milanovu cenu za rok 2003 p. Ing. Milanu Kořínkovi.

Sdružení ukládá:

 1. Zajistit rozeslání přehledu internetových adres a dalších informací ohledně provozu interaktivní mapy členům SPRŠ.
  Zodpovídá: p. Vajsová, MěÚ Varnsdorf
 2. Proplatit TJ Krásná Lípa částku ve výši 10.000,- Kč na zajištění mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2004.
  Zodpovídá: p. Hoťová
 3. Uhradit členský příspěvek za SPRŠ svazu Deliteus na rok 2004 ve výši 2.000,- Kč.
  Zodpovídá: p. Hoťová

 4. Sestavit dopis ohledně záměru redukovat činnost FÚ v Rumburku. Dopis za SPRŠ bude adresováno ministru financí, na vědomí bude dán hejtmanovi KÚ a starostovi města Rumburk.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

 5. Sestavit dopis ohledně výstavby elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku. Dopis za SPRŠ bude adresován hejtmanovi KÚ, na vědomí bude dán Okresní hospodářské komoře, Hospodářské a sociální radě Děčínska.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku