Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Reforma veřejné správy na Šluknovsku Turistický informační systém Šluknovska

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

 

 • Akce pořádané ve Šluknovském výběžku v roce 2001
 •  

  Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (dále jen společnost TUR) byla založena a představena na ustavující schůzi dne 18. 4. 2000 ve Šluknově. Dne 6. 2. 2001 byl zvolen ředitel, a správní rada a společnost začala s praktickou činností. Členem se může stát kdokoliv - fyzické i právnické osoby, občané.
  Krajina Šluknovského výběžku je krásná, našla už plno obdivovatelů v Čechách i v sousedním Sasku a obyvatelé výběžku jsou na toto bohatství právem pyšní. V posledních letech mají ovšem lidé, kteří zde žijí a pracují, pocit, že je na jejich krajinu poněkud zapomínáno, nejsou spokojeni s nabídkou pracovních míst, s technickou infrastrukturou, s nabídkou kulturního a sportovního vyžití ve volném čase. Zároveň je potřeba nabídnout turistům odpovídající program, atrakce a zázemí a celkově prezentovat celý region, protože rozvoj cestovního ruchu je jedním z největších rozvojových potenciálů regionu.
  Společnost TUR vznikla z iniciativy občanů Šluknovského výběžku, kteří chtějí pro region, kde žijí a pracují, něco udělat, ve spolupráci s německými partnery. Cílem společnosti TUR je zlepšit podmínky pro život a práci obyvatel Šluknovského výběžku. Domníváme se, že o zlepšení podmínek by se měli snažit především sami občané - obyvatelé Šluknovského výběžku. Jedná se jak o zlepšení nabídky práce, tak především o zlepšení a rozšíření nabídky pro volný čas. Zároveň je potřeba udržovat kulturní krajinu, tak aby se ve Šluknovském výběžku cítili dobře jeho obyvatelé i návštěvníci. Společnost bude sloužit jako nositel nejrůznějších projektů připravovaných pro Šluknovský výběžek.
  V současné době probíhá zpracování přeshraničního plánování s názvem Plán rozvoje agrárních struktur "krajina domů s podstávkou", v rámci kterého jsou v současné době připravovány nejrůznější česko-německé projekty (značení turistických, cyklistických a jezdeckých tras, obnovení železničního okruhu a přechodu ve výběžku (Dolní Poustevna/Sebnitz), obnova památek, záchrana domů s podstávkou, setkávání rodin, seniorů, generací, výměna studentů, jazykové kurzy, péče o krajinu, využití biomasy, projekty na podporu podnikání a další). Od realizace jednotlivých projektů si slibujeme vznik nových pracovních míst.
  Na německé straně byl za účelem rozvoje regionu založen v roce 1999 rovněž podpůrný spolek, společnost TUR by se měla stát jeho partnerem na české straně. Činnost společnosti bude rozdělena do 6 základních oblastí: 1. cestovní ruch, 2. sociální oblast/ kultura, 3. zemědělství, 4. životní prostředí, 5. historie, muzea, řemesla, 6. rozvoj obcí. Členové společnosti budou organizovat a zajišťovat nejrůznější setkání, akce a podílet se na zpracování žádostí o zafinancování navržených projektů a dohlížet na jejich realizaci. Jelikož jde o úzkou spolupráci s partnery na německé straně, cílem je také zlepšení vzájemných česko-německých vztahů v pohraničí.
  Za šest set let osidlování a zvelebování tohoto území zde vzniklo velké množství historických památek, a je na nás, v jakém stavu je předáme našim dětem. Velmi důležitý je rovněž způsob, jakým tyto památky a pozoruhodnosti budeme umět v nejbližší budoucnosti nabídnout ve prospěch podpory cestovního ruchu. V posledních desetiletích se toto území potýká s nejrůznějšími problémy, které bychom bezpochyby neměli předávat dalším generacím, ale pokusit se sami přispět k jejich řešení.
    Je jasné, že bez obrovského, upřímného nadšení lidí, kteří jsou se současným stavem nespokojeni, je nemožné cokoli změnit. Samozřejmě jsou potřeba i finanční prostředky k pokrytí nezbytných nákladů vedoucích k naplňování stanovených cílů. Pokud budeme tento rozjezd odkládat,v budoucnu bude ještě finančně náročnější.
  Z tohoto úvodu je zřejmá potřeba koordinovaně, ve vzájemně výhodné přeshraniční spolupráci uvádět v život projektové záměry zpracované pro dané území, a součastně s tím napomáhat k udržení a rozvoji fungujícího regionu, Šluknovského výběžku (zemědělství, údržba krajiny, železniční doprava, cestovní ruch apod.)
  Činnosti podporující rozvoj Šluknovska je potřeba rozvíjet různými směry, aby výsledná mozaika nabídky (nejen služeb) byla co nejpestřejší. Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska je jednou z aktivit usilujících o posílení.
  Cíle společnosti jsou (tak jak vyplývá ze stanov) v mnoha směrech totožné s úsilím měst a obcí Šluknovska. My chceme klást větší důraz na přeshraniční spolupráci při oživování již existujících projektů (AEP - Plán vývoje zemědělských struktur "Krajina domů s podstávkou", do jehož zájmového území patří Šluknovský výběžek a přilehlé území v Sasku). Jsme přesvědčeni, že jedině vzájemná informovanost, koordinovaná spolupráce a aktivní podpora vedoucí k oživení projektů je tím, co region potřebuje a společnost nabízí.
  Vzhledem k rozmanitosti aktivit, které se při zpracovávání projektů ve spolupráci s občany a obcemi v zájmovém území rozvinuly, a jejichž pozitivní efekt začíná být patrný, nabízí společnost TUR profesionální regionální management, který by přispěl ke zefektivnění realizace navržených opatření a podpořil práci členů jednotlivých spolků, ale i sdružení a svazků měst a obcí Šluknovského výběžku.


  Kontaktní adresa:
  Jan Čácha, ředitel společnosti, tel. 0724/ 027 172, e-mail: jancacha@seznam.cz
  Sídlo společnosti:
  MěÚ Velký Šenov, 407 76 Velký Šenov, tel. 0413/ 391 450


   

  Akce pořádané ve Šluknovském výběžku v roce 2001:

  • 12. května: hvězdicová jízda do Šluknova. Do města se z různých okolních měst a obcí na české i německé straně sjedou cyklisté, připraveno bude občerstvení a program. Začínající tradice pro cyklisty i necyklisty.
  • 16. června: jízda vlaku z 50. let z Rumburku do Dolní Poustevny na podporu přeshraničního železničního okruhu Šluknovským výběžkem a saským pohraničím. Po příjezdu do Dolní Poustevny připraven program. Vychutnejte si jízdu krásnou krajinou!
  • 8. září: trh řemeslných a zemědělských výrobků ve Šluknově. Na místní tržiště přijede několik koňských povozů z různých míst, které přivezou zboží a pytle se solí. Ve stáncích tu najdete nejrůznější výrobky, někteří řemeslníci je budou vyrábět přímo na místě. K dostání a ochutnání budou i místní speciality.

   

  Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku